ทดสอบการสร้างโครงการ
ทดสอบการสร้างโครงการ
ทดสอบการสร้างโครงการ
ลำดับ เลขที่ผู้สมัคร
(แจ้งเจ้าหน้าที่หน้างาน)
ชื่อ-สกุล หน่วยงาน
1 0002 นายบัณฑิต1 แก้วงอก เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
2 0003 นายบัณฑิต5 แก้วงอก เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
3 0005 นายบัณฑิต309 แก้วงอก เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
4 0007 นายณัฐพงษ์ พิณทอง เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
5 0008 นายบัณฑิต99 แก้วงอก เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
6 0009 นายบัณฑิต889 แก้วงอก เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
7 0010 นายบัณฑิต76 แก้วงอก เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
8 0011 นางสาวณิชาภัทร ยมดี อื่นๆ
9 0012 นางสาวสถิรจิต ปริปุญโญ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
10 0013 นายนายสมโภช เตียรถ์เจิรญกุล นักลงทุน
11 0014 นางสาวณัฐสุดา อาบสุวรรณ์ อื่นๆ
12 0016 นายนงเยาว์ คนจริง อื่นๆ
13 0018 นางสาวกาญจนา ประเสริฐ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
14 0019 นางสาวกัญญาภัคร จุฑานนท์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
หมายเหตุ : รายชื่อเรียงตามตัวอักษร