สัมมนาเรื่อง "ไทย-ยูเรเซีย : รุกหน้ากระชับความสัมพันธ์มิติใหม่"
โรงแรม อินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ
วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30-15.30 น.
ลำดับ เลขที่ผู้สมัคร
(แจ้งเจ้าหน้าที่หน้างาน)
ชื่อ-สกุล หน่วยงาน
1 0001 นายณัฐสัณห์ ลีละบุตร อื่นๆ
2 0002 นางสาวกัญจน์ชญา ทองมา เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
3 0003 นางสาวศรัณยา ประไพพงษ์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
4 0004 นางสาวดวงใจ โอเดน ผู้ประกอบการ
5 0005 นางสาวญาณิศา เลิศอนันต์ตระกูล เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
6 0006 นางสุภาณี จันทศาศวัต สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
7 0007 นางสาวบงกช จิตตนูนท์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
8 0008 นางสาวอัษรา ปุคคละนันทน์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
9 0009 นางสาวศศิรัฐอรณ์ ฉันท์ชูพงษ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
10 0010 นางสาวแพรว อ่อนโอภาส เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
11 0011 นายภราดร รังสิมาภรณ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
12 0012 นางสาวอรไท เล็กสกุลชัย เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
13 0013 นางสาวเทพอัปสร หนูนิ่ม เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
14 0014 นางสาวบูชิตา อินทรทัศน์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
15 0015 นางสาวชงคุมา กมลเวชช เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
16 0016 นางสาวมุจลินท์ นวลนิ่ม เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
17 0017 นางพอพันธ์ กฤดากร ณ อยุธยา เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
18 0018 นายภูมิทัศ สุมังคละ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
19 0019 นางสาวพิชชาภรณ์ อาชววงศ์ทิพย์ อื่นๆ
20 0020 นางสาวชญานิศ ตรีเมธา ผู้ประกอบการ
21 0021 นางสาวทิพวรรณ การูณกร ผู้ประกอบการ
22 0022 นางสาวธนภรณ์ อรุณพิทูร ผู้ประกอบการ
23 0023 นางสาวภัคจิรา ผลจันทร์ ผู้ประกอบการ
24 0024 นางสาวปติญา ธัญธนพัต สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
25 0025 นางสาวพชรพร จรรย์นาฏย์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
26 0026 นายพงศ์พันธุ์ จันทรสุกรี ผู้ประกอบการ
27 0027 นายสรวีย์ รัฐพิทักษ์ถิรดา ผู้ประกอบการ
28 0028 นายพงษ์ศิกรณ์ นพนาคีพงษ์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
29 0029 นายสมศักดิ์ ปิยะบูรณ์ ผู้ประกอบการ
30 0030 นางสาวจิรภา บุญพาสุข สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย
31 0031 นางสาวธัญนันท์ วงศ์สิทธาจารย์ สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย
32 0032 ว่าที่ร้อยตรีกิตติพันธ์ มูลศรีชัย อื่นๆ
33 0033 นางสาวกัลยา จีนเหลียง เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
34 0034 นายตรัญ รักร่วม เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
35 0035 นายวิโรจน์ เลิศประภาพงศ์ ผู้ประกอบการ
36 0036 นางสาวณัฐนนตรา พุฒิวรงค์โภคิน เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
37 0037 นางสาวอรศิริ รังรักษ์ศิริวร เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
38 0038 นางจุฑาพร ขวัญศิริภัทร์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
39 0039 นางสาวปวีณ์สุดา นิ่งนึก เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
40 0040 นายวารินทร์ สัจญาณศรีสกุล ผู้ประกอบการ
41 0041 นางสาวพรรณนิภา พูนทรัพย์ ผู้ประกอบการ
42 0042 นายธนกฤต โสวนะปรีชา สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
43 0043 นางสาวOlga Poplavskaya ผู้ประกอบการ
44 0044 นายธนวัฑฒก์ หล่อมงคลวิสิฐ ผู้ประกอบการ
45 0045 นางสาวนฤมล โอริส เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
46 0046 นายปวิช เกศววงศ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
47 0047 นางสาววิลาสิณี ครูไชย ผู้ประกอบการ
48 0048 นางสาวภาริน หงษ์บุตร เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
49 0049 นายสฤษฏ์ เพชรรัตน์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
50 0050 นางสาวนันท์นภัส บูรณวรคุณ ผู้ประกอบการ
51 0051 นางสาวJIRAPORN PROMMAHA เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
52 0052 นายวิทวัสก์ สาระศาลิน เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
53 0053 นางสาวกุลวดี วิวัฒสวัสดินนท์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
54 0054 นางสาวรัสรินทร์ นพเลิศพิทักษ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
55 0055 นายวิศรุต พิงคานนท์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
56 0056 นางสาวพนิตนาฏ โรจนเบญจวงศ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
57 0057 นางสาวสิริพร นาคเจือ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
58 0058 นายสุธีร์ สธนสถาพร อื่นๆ
59 0059 นางสาวฐนิตา ศิริทรัพย์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
60 0060 นางสาววัลย์ดา ภัทรากุลพิเชฐ ผู้ประกอบการ
61 0061 นายสมพงษ์ นิธิวรรธนะ ผู้ประกอบการ
62 0062 นายปวรุตม์ ดีทองอ่อน อื่นๆ
63 0063 นายสุวิทย์ เทพประสิทธิ์ ผู้ประกอบการ
64 0064 นางสาวธนัชพร บุญไทย เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
65 0065 นางสาวอภิชญา แซ่ก้วง เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
66 0066 นายวันชัย ธนาสุนทารัตน์ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
67 0067 นางสาวเหมือนฝัน แต่งตั้ง อื่นๆ
68 0068 นางสาวกชกร กันพิพิธ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
69 0069 นางสาวพิยานิชญ์ แต้มแก้ว เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
70 0070 นางสาวศศิธร สิทธิเกษร ผู้ประกอบการ
71 0071 นางสาวพรรษกร แก้วงามพรรณ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
72 0072 นางสาวธนาพร ไหมทอง เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
73 0073 นายบุรัสกร สุภาษี เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
74 0074 นางสาวภัทราทิพย์ อยู่ฉัตร เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
75 0075 นายกฤษฎา วิศิษฎ์สิน เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
76 0076 นางสาวphaksuda santhiti นักลงทุน
77 0077 นางอรปรีดา สิทธิการุณ นักลงทุน
78 0078 นางสาวจุฑาทิพ แจ่มสุวรรณ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
79 0079 นางเสาวภา จงกิตติพงศ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
80 0080 นายภักดี กลั่นภักดี เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
81 0081 นางสาวธมศุภา วสันต์ชื่นโชคชัย เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
82 0082 นายชาญชัย โฉลกคงถาวร เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
83 0083 นายNattapong Toperasakul ผู้ประกอบการ
84 0084 นางAornuma Ratchatametakorn ผู้ประกอบการ
85 0085 นางสาวเปมิกา รักประสิทธิ์ ผู้ประกอบการ
86 0086 นางสาวAtchara A ผู้ประกอบการ
87 0087 นางสาวจุฬาณี จีระเสถียร ผู้ประกอบการ
88 0088 นางสาวศนิสา ทับทิมศรี ผู้ประกอบการ
89 0089 นางสาวjirapa kamonlerd ผู้ประกอบการ
90 0090 นายSupachai Hazeyama ผู้ประกอบการ
91 0091 นายษมา เสถียรราษฎร์ ผู้ประกอบการ
92 0092 นายรุจิโรจน์ ไชยภัฏ ผู้ประกอบการ
93 0093 นางสาวอุนนดา พฤฒินารากร ผู้ประกอบการ
94 0094 นางสิริวารี ไฉยชาติ ผู้ประกอบการ
95 0095 นางสาวปฤษดา วังศิริวิวัฒน์ ผู้ประกอบการ
96 0096 นางสาวอลิสรา งามไข่น้ำ ผู้ประกอบการ
97 0097 นางสาวจิตรา สุนทรนิมิต ผู้ประกอบการ
98 0098 นายภาคภูมิ ตีระนันทน์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
99 0099 นายสุวิทย์ นิติภาวะชน ผู้ประกอบการ
100 0100 นางสาวพริมา ดำริธรรมนิจ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
101 0101 นางสาวลลิตา ฬิลหาเวสส เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
102 0102 นางสาวขนิษฐา โสภักดี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
103 0103 นายปริวรรต นนทศิลป์ ผู้ประกอบการ
104 0104 นางสาวเพชรินทร์ ปอตระกูล ผู้ประกอบการ
105 0105 นางสาวกรรณชนก สุพงษ์วิบูลย์พันธ์ ผู้ประกอบการ
106 0106 นางสาวPanumas Suwanpramote อื่นๆ
107 0107 นายธนณัฏฐ์ เตชะวิจิตรไพศาล ผู้ประกอบการ
108 0108 นางสาวยินดี ทักษิณนุกุลวงศ์ อื่นๆ
109 0109 นางสาวรุ่งทิพย์ นีชรานุสรณ์ ผู้ประกอบการ
110 0110 นายเด่นชัย ตันติพัฒนสกุล ผู้ประกอบการ
111 0111 นายอมร ปรีชาวุฒิ อื่นๆ
112 0112 นายSomboon Nimcome ผู้ประกอบการ
113 0113 นายศุภกฤต แสงโสภณภักดี ผู้ประกอบการ
114 0114 นายธรรมนูญ มิตรประยูร นักลงทุน
115 0115 นางสาวผาณิต จันทร์นวล อื่นๆ
116 0116 นางสาวลิสา มิตรประยูร สถาบันการศึกษา
117 0117 นางสาวพีรญา เตาะไธสง ผู้ประกอบการ
118 0118 นางสาวอริสรา หวันสู ผู้ประกอบการ
119 0119 นายกิตติยศ อาภาเกียรติวงศ์ นักลงทุน
120 0120 นายอธิพันธุ์ สวัสดิธนสาร ผู้ประกอบการ
121 0121 นายวรพจน์ ลือบุญธวัชชัย ผู้ประกอบการ
122 0122 นางศิริรัตน์ ปรมาพร ผู้ประกอบการ
123 0123 นางพัชริยา ลือบุญธวัชชัย นักลงทุน
124 0124 นายภัทร ด่านอุตรา ผู้ประกอบการ
125 0125 นางสาวรัชนี ธนารักษ์วงศ์ นักลงทุน
126 0126 นายนพสิทธิ์ วิมลพุฒิศักดิ์ ผู้ประกอบการ
127 0127 นายตระกูล วลีเดช ผู้ประกอบการ
128 0128 นายภวัต แซ่โง้ว ผู้ประกอบการ
129 0129 นางสุมาลี วลีเดช ผู้ประกอบการ
130 0130 นางสาวบุษกร งามพสุธาดล นักลงทุน
131 0131 นายอภิชาติ ว่องคงคาทอง นักลงทุน
132 0132 นายบุรินทร์ ชรางกูร ผู้ประกอบการ
133 0133 นางสาวภาวินี มหกรเพชร นักลงทุน
134 0134 นายชลธี ธนารักษ์วงศ์ นักลงทุน
135 0135 นายสมเกียรติ วรเจิดเจริญ ผู้ประกอบการ
136 0136 นายสุริยา นวอัศวานนท์ อื่นๆ
137 0137 นางจวงจรรณ์ หงไพศาล ผู้ประกอบการ
138 0138 นางอัญชลี เทพรัตน์ สถาบันการศึกษา
139 0139 นางสาวนิรมล บัวแจ้ง อื่นๆ
140 0140 นางสาวสุมาลี หุตะพรประเสริฐ ผู้ประกอบการ
141 0141 นางจิราภัค อารีวิทยาเลิศ นักลงทุน
142 0142 นายนิติ กันตนามัลลกุล ผู้ประกอบการ
143 0143 นางสาวธนิตยาพร เจตน์พิพัฒนพงษ์ ผู้ประกอบการ
144 0144 นางสาวลัดดา ฐิติเกียรติพงศ์ อื่นๆ
145 0145 นายอรรถพล จันทรสาขา ผู้ประกอบการ
146 0146 นายสมชาย จิรพงศ์พิทักษ์ นักลงทุน
147 0147 นายธีรยุทธ พืชธัญญากิจ อื่นๆ
148 0148 นางสาว มาริสา พาณิชย์ปฐม นักลงทุน
149 0149 นางสาวsaowaluck jirayusayotin นักลงทุน
150 0150 นางสาวสาธิมน ิจิรายุสโยธิน นักลงทุน
151 0151 นางพริ้มเพรา ทางธนกุล นักลงทุน
152 0152 นายอภิชิต พิชิตวิริยะกุล ผู้ประกอบการ
153 0153 นายศฤงคาร รวมวิจิตรพงศ์ ผู้ประกอบการ
154 0154 นายวัชรวิพัฒน์ ศิลปารัตน์ ผู้ประกอบการ
155 0155 นายวิชัย แสงเจริญถาวร ผู้ประกอบการ
156 0156 นางยุรีรัตน์ พิชิตวิริยะกุล ผู้ประกอบการ
157 0157 นางสาวสุนทรี รุจิตานนท์ ผู้ประกอบการ
158 0158 นางยุวดี ศิริชัยวัฒนาโยธิน ผู้ประกอบการ
159 0159 นางสาวพาดารัก พิชิตวิริยะกุล ผู้ประกอบการ
160 0160 นายศุภโชค ครองทวีป ผู้ประกอบการ
161 0161 นางสาวสินีนาถ ไม้คู่ นักลงทุน
162 0162 นายกัมพล ฐิติภัค ผู้ประกอบการ
163 0163 นางดารณี นามีผล ผู้ประกอบการ
164 0164 นายKriengdate Mookpaksacharoen สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
165 0165 นางวรรณี อมรสิริพาณิชย์ ผู้ประกอบการ
166 0166 นางสีนวล กรทอง อื่นๆ
167 0167 นายเนาวรัตน์ วิเชียร ผู้ประกอบการ
168 0168 นายประสิทธิ์ จิยะพานิชกุล ผู้ประกอบการ
169 0169 นางสาวเบญจพร ยงคะอักษร ผู้ประกอบการ
170 0170 นายทองสัมฤทธิ์ ลี้จันทรากุล นักลงทุน
171 0171 นางสาวสุพรรณี รุจิตานนท์ ผู้ประกอบการ
172 0172 นางสาวปัญจสิรีย์ องอาจสิริ ผู้ประกอบการ
173 0173 นางสาวSaowaluck Soda ผู้ประกอบการ
174 0174 นางสาวKannika benjathapanun ผู้ประกอบการ
175 0175 นางสาวนิภา โซดา นักลงทุน
176 0176 นางสาวjirapa Meewong ผู้ประกอบการ
177 0177 นางสาวณัฐหทัยI บุพพะเนติ อื่นๆ
178 0178 นายกฤษ สรวงอารนันท์​ ผู้ประกอบการ
179 0179 นายเลอพันธ์ ทางธนกุล นักลงทุน
180 0180 นายประทีป เหล่าวัฒนาวงศ์ นักลงทุน
181 0181 นางพรทิพย์ สุดเกษม ผู้ประกอบการ
182 0182 นายนพดล เตขะมหพันธ์ ผู้ประกอบการ
183 0183 นางสุดา จูฑาวัฒนานนท์ นักลงทุน
184 0184 นายประชา ตระการศิลป์ ผู้ประกอบการ
185 0185 นายChairat Niwatsiriwong ผู้ประกอบการ
186 0186 นางสาวsumontha wongnguen ผู้ประกอบการ
187 0187 นางศรีนวล ประเทืองสุขศรี ผู้ประกอบการ
188 0188 นายวิวัฒน์ โภคทรัพย์ ผู้ประกอบการ
189 0189 นายสุพัฒน์ เหลืองธาดา สมาคมธนาคารไทย
190 0190 นายโชคชัย กิจเกษมทวีสิน ผู้ประกอบการ
191 0191 นายจิรศักดิ์ อัศวถาวรชัย นักลงทุน
192 0192 นางพรทิพย์ กิติชัยวัฒน์ นักลงทุน
193 0193 นางสุจันทรา ดีสวัสดิ์ ผู้ประกอบการ
194 0194 นางรวีวรรณ ไชยคง อื่นๆ
195 0195 นางสาวพรรณี เเซ่หว่อง ผู้ประกอบการ
196 0196 นายณรงค์ศักดิ์ อัศวถาวรชัย นักลงทุน
197 0197 นางสาวสุวรรณา วัฒนไกร ผู้ประกอบการ
198 0198 นางสาวน.ส.เพ็ญจันทร์ สุขสมบูรณ์วัฒนา ผู้ประกอบการ
199 0199 นางสาวสุรีย์ สุขสมบูรณ์วัฒนา สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย
200 0200 นางสาวจันทนา อัศวถาวรชัย อื่นๆ
201 0201 นางสาวเกสรา ธนบุญนำกุล ผู้ประกอบการ
202 0202 นางสาววิยะดา โล่ห์จินดา ผู้ประกอบการ
203 0203 นายสมโภช เตียรถ์เจริญกุล นักลงทุน
204 0204 นางสาวฐิติญา เอกฤทธิ์วโรดม ผู้ประกอบการ
205 0205 นางสาวอนงค์ภัทร สุวรรณยั่งยืน นักลงทุน
206 0206 นางสาวทองคำ พันธุ์พฤกษ์ ผู้ประกอบการ
207 0207 นางสาวฐิติรัตน์ สุวรรณยั่งยืน นักลงทุน
208 0208 นางปราณี ลิขสิทธิ์วงศ์ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
209 0209 นางรัชนี จันทร์วุฒิคุณ ผู้ประกอบการ
210 0210 นางสาวอุษณีย์ เหมเชษฐ ผู้ประกอบการ
211 0211 นายธานี รัตนปรีดากุล นักลงทุน
212 0212 นางสาวเสาวนิตย์ เหมเชษฐ ภาคประชาสังคม
213 0213 นายเกรียงไกร โอฬารตระกูล ผู้ประกอบการ
214 0214 นางสาวPiyawan Woraponwisade นักลงทุน
215 0215 นายปรีชา สุขเจริญชัยกุล ผู้ประกอบการ
216 0216 นายพิศาล เตชะวัฒนานันท์ ผู้ประกอบการ
217 0217 นายวชิรศักดิ์ เฉลิมพรพัฒน์ ผู้ประกอบการ
218 0218 นายสมศักดิ์ เรืองเลิศปัญญา นักลงทุน
219 0219 นางศรีสุวรรณ นีรชรานุสรณ์ ผู้ประกอบการ
220 0220 นายวิชัย จิรนันทไพสิฐ ผู้ประกอบการ
221 0221 นางสาวสุพัชรี ตั้งประสาทสุข นักลงทุน
222 0222 นายทวีศักดิ์ หาญวรเกียรติ ผู้ประกอบการ
223 0223 นางพรทิพย์ เราจนานนท์ อื่นๆ
224 0224 นางมาริสา ศิวายุธ นักลงทุน
225 0225 นายพรชัย เลิศทิฐิวงศ์ ผู้ประกอบการ
226 0226 นายมิ่งพันธ์ ฉายาวิจิตรศิลป์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
227 0227 นางสาวอุษา วุฒิศิลป์ ผู้ประกอบการ
228 0228 นายวีระเชษฐ ชัชวาล อื่นๆ
229 0229 คุณดวงสมร สุวรรณปราโมทย์ ผู้ประกอบการ
230 0230 นางชุติมา ชุณหเสถียร อื่นๆ
231 0231 นางสาวผุสดี โกศลารักษ์ ผู้ประกอบการ
232 0232 นางสาวสุชาดา ทองซ้อนกลีบ นักลงทุน
233 0233 นายจตุภูมิ ตั้งศิลป์สุขไชย ผู้ประกอบการ
234 0234 นางสาวอลิสรา อ่อนสำลี ผู้ประกอบการ
235 0235 นายวีระ ปกรณ์กาญจน์ ผู้ประกอบการ
236 0236 นางสาวสุดา เพชรรุ่งรัศมี อื่นๆ
237 0237 นายPiriya Charoenkhwan ผู้ประกอบการ
238 0238 นางเพ็ญจันทร์ นครอินทร์ นักลงทุน
239 0239 นางพรนภา เนตรโอภารักษ์ อื่นๆ
240 0240 นายตะวัน เนตรโอภารักษ์ อื่นๆ
241 0241 นายสมศักดิ์ ปัญญาโชติพันธ์ ผู้ประกอบการ
242 0242 นายศุภณัฐ สัณห์พิชญ์ ผู้ประกอบการ
243 0243 นางสาววนิดา คลองพบสุข อื่นๆ
244 0244 นางสาววรรณา งามณรงค์กิจ นักลงทุน
245 0245 นางสาวฉอ้อน งามเลิศไพจิตร ผู้ประกอบการ
246 0246 นางเพ็ญพรรณ แซ่ผ้าง ผู้ประกอบการ
247 0247 นายวรวุธ เมธีสุทธิพรรณ อื่นๆ
248 0248 นางสาวปุญญาพร คุณติสุข นักลงทุน
249 0249 นางนันทิต ธรินเจริญ ผู้ประกอบการ
250 0250 นางสาวอำไพ คริชณะ ผู้ประกอบการ
251 0251 นางอลิสา รัตนโยธินานนท์ ผู้ประกอบการ
252 0252 นายชัยณรงค์ รัตนโยธินานนท์ ผู้ประกอบการ
253 0253 นางขนิษฐา นภาวรกุล ผู้ประกอบการ
254 0254 นายเอก สิทธิพันธุ์ ผู้ประกอบการ
255 0255 นายณวัสน์ ชินชัยบัลลังก์ ผู้ประกอบการ
256 0256 นายพีรพล อริยรัตนา ผู้ประกอบการ
257 0257 MISTERAUTTAWIT BUDDHIRUT ผู้ประกอบการ
258 0258 นายวรวิทย์ จำเริญเลิศ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
259 0259 นายธนาณิตย์ สันติวิริยนนท์ ผู้ประกอบการ
260 0260 นางสาวมาลี เลิศสกุล นักลงทุน
261 0261 นางสาวดาราจิตต์ อรัณยะปาล ผู้ประกอบการ
262 0262 นางสาวพลัชอินท์ จินาพันธ์ ผู้ประกอบการ
263 0263 นายจรูญเกียรติ ฉัตรรุ่งเรืองชัย ผู้ประกอบการ
264 0264 นางสุนีรัตน์ ฉัตรรุ่งเรืองัย ผู้ประกอบการ
265 0265 นางสาวเกษณี เชาว์พิศาลกิจ อื่นๆ
266 0266 นางดนิตา กมลงาม ผู้ประกอบการ
267 0267 นายยงยุทธ ปิติอานนท์ นักลงทุน
268 0268 นางนฤมล ปิติอานนท์ นักลงทุน
269 0269 นายไมตรี กฤตยาวุฒิ ภาคประชาสังคม
270 0270 นางสาวเฉลา กิจบุรี นักลงทุน
271 0271 นางสาวพิมพ์ พิชิตวงศ์เลิศ ผู้ประกอบการ
272 0272 นางสาวPattamaporn Sangwichit อื่นๆ
273 0273 นางสาวพักตร์มณี เส่งถิน เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
274 0274 นางสาวพมลพร ฉัตรโชติกุล ผู้ประกอบการ
275 0275 นางกิตติมา เงาวัลลโภ นักลงทุน
276 0276 นางจิณห์คชา พงค์ไพศาล นักลงทุน
277 0277 นางสาวชัญญานุช สุขจันทร์ อื่นๆ
หมายเหตุ : รายชื่อเรียงตามตัวอักษร