สัมมนาเรื่อง "ไทย-ยูเรเซีย : รุกหน้ากระชับความสัมพันธ์มิติใหม่"
โรงแรม อินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ
วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30-15.30 น.
ลำดับ เลขที่ผู้สมัคร
(แจ้งเจ้าหน้าที่หน้างาน)
ชื่อ-สกุล หน่วยงาน
1 0001 นายณัฐสัณห์ ลีละบุตร อื่นๆ
2 0002 นางสาวกัญจน์ชญา ทองมา เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
3 0003 นางสาวศรัณยา ประไพพงษ์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
4 0004 นางสาวดวงใจ โอเดน อื่นๆ
5 0005 นางสาวญาณิศา เลิศอนันต์ตระกูล เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
6 0006 นางสุภาณี จันทศาศวัต สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
7 0007 นางสาวบงกช จิตตนูนท์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
8 0008 นางสาวอัษรา ปุคคละนันทน์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
9 0009 นางสาวศศิรัฐอรณ์ ฉันท์ชูพงษ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
10 0010 นางสาวแพรว อ่อนโอภาส เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
11 0011 นายภราดร รังสิมาภรณ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
12 0012 นางสาวอรไท เล็กสกุลชัย เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
13 0013 นางสาวเทพอัปสร หนูนิ่ม เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
14 0014 นางสาวบูชิตา อินทรทัศน์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
15 0015 นางสาวชงคุมา กมลเวชช เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
16 0016 นางสาวมุจลินท์ นวลนิ่ม เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
17 0017 นางพอพันธ์ กฤดากร ณ อยุธยา เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
18 0018 นายภูมิทัศ สุมังคละ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
19 0019 นางสาวพิชชาภรณ์ อาชววงศ์ทิพย์ อื่นๆ
20 0024 นางสาวปติญา ธัญธนพัต สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
21 0028 นายพงษ์ศิกรณ์ นพนาคีพงษ์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
22 0030 นางสาวจิรภา บุญพาสุข อื่นๆ
23 0032 ว่าที่ร้อยตรีกิตติพันธ์ มูลศรีชัย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
24 0033 นางสาวกัลยา จีนเหลียง เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
25 0034 นายตรัญ รักร่วม เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
26 0036 นางสาวณัฐนนตรา พุฒิวรงค์โภคิน เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
27 0037 นางสาวอรศิริ รังรักษ์ศิริวร เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
28 0038 นางจุฑาพร ขวัญศิริภัทร์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
29 0039 นางสาวปวีณ์สุดา นิ่งนึก เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
30 0042 นายธนกฤต โสวนะปรีชา สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
31 0045 นางสาวนฤมล โอริส เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
32 0046 นายปวิช เกศววงศ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
33 0048 นางสาวภาริน หงษ์บุตร เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
34 0049 นายสฤษฏ์ เพชรรัตน์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
35 0051 นางสาวJIRAPORN PROMMAHA เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
36 0052 นายวิทวัสก์ สาระศาลิน เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
37 0053 นางสาวกุลวดี วิวัฒสวัสดินนท์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
38 0054 นางสาวรัสรินทร์ นพเลิศพิทักษ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
39 0055 นายวิศรุต พิงคานนท์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
40 0056 นางสาวพนิตนาฏ โรจนเบญจวงศ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
41 0057 นางสาวสิริพร นาคเจือ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
42 0058 นายสุธีร์ สธนสถาพร อื่นๆ
43 0059 นางสาวฐนิตา ศิริทรัพย์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
44 0060 นางสาววัลย์ดา ภัทรากุลพิเชฐ อื่นๆ
45 0061 นายสมพงษ์ นิธิวรรธนะ อื่นๆ
46 0062 นายปวรุตม์ ดีทองอ่อน อื่นๆ
47 0064 นางสาวธนัชพร บุญไทย เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
48 0065 นางสาวอภิชญา แซ่ก้วง เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
49 0066 นายวันชัย ธนาสุนทรารัตน์ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
50 0067 นางสาวเหมือนฝัน แต่งตั้ง อื่นๆ
51 0068 นางสาวกชกร กันพิพิธ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
52 0069 นางสาวพิยานิชญ์ แต้มแก้ว เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
53 0071 นางสาวพรรษกร แก้วงามพรรณ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
54 0072 นางสาวธนาพร ไหมทอง เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
55 0073 นายบุรัสกร สุภาษี เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
56 0074 นางสาวภัทราทิพย์ อยู่ฉัตร เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
57 0075 นายกฤษฎา วิศิษฎ์สิน เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
58 0078 นางสาวจุฑาทิพ แจ่มสุวรรณ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
59 0079 นางเสาวภา จงกิตติพงศ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
60 0080 นายภักดี กลั่นภักดี เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
61 0081 นางสาวธมศุภา วสันต์ชื่นโชคชัย เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
62 0082 นายชาญชัย โฉลกคงถาวร เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
63 0090 นายSupachai Hazeyama สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
64 0091 นายษมา เสถียรราษฎร์ อื่นๆ
65 0093 นางสาวอุนนดา พฤฒินารากร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
66 0098 นายภาคภูมิ ตีระนันทน์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
67 0100 นางสาวพริมา ดำริธรรมนิจ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
68 0101 นางสาวลลิตา ฬิลหาเวสส เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
69 0102 นางสาวขนิษฐา โสภักดี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
70 0106 นางสาวPanumas Suwanpramote อื่นๆ
71 0107 นายธนณัฏฐ์ เตชะวิจิตรไพศาล ภาคประชาสังคม
72 0108 นางสาวยินดี ทักษิณนุกุลวงศ์ อื่นๆ
73 0111 นายอมร ปรีชาวุฒิ อื่นๆ
74 0113 นายศุภกฤต แสงโสภณภักดี อื่นๆ
75 0115 นางสาวผาณิต จันทร์นวล อื่นๆ
76 0116 นางสาวลิสา มิตรประยูร สถาบันการศึกษา
77 0117 นางสาวพีรญา เตาะไธสง สถาบันการศึกษา
78 0120 นายอธิพันธุ์ สวัสดิธนสาร MOC BIZ Club
79 0135 นายสมเกียรติ วรเจิดเจริญ อื่นๆ
80 0136 นายสุริยา นวอัศวานนท์ อื่นๆ
81 0137 นางจวงจรรณ์ หงไพศาล อื่นๆ
82 0138 นางอัญชลี เทพรัตน์ สถาบันการศึกษา
83 0139 นางสาวนิรมล บัวแจ้ง อื่นๆ
84 0141 นางจิราภัค อารีวิทยาเลิศ สมาชิกสหกรณ์
85 0144 นางสาวลัดดา ฐิติเกียรติพงศ์ อื่นๆ
86 0145 นายอรรถพล จันทรสาขา อื่นๆ
87 0147 นายธีรยุทธ พืชธัญญากิจ อื่นๆ
88 0149 นางสาวsaowaluck jirayusayotin ภาคประชาสังคม
89 0153 นายศฤงคาร รวมวิจิตรพงศ์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
90 0160 นายศุภโชค ครองทวีป อื่นๆ
91 0164 นายKriengdate Mookpaksacharoen สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
92 0166 นางสีนวล กรทอง อื่นๆ
93 0168 นายประสิทธิ์ จิยะพานิชกุล สถาบันการศึกษา
94 0177 นางสาวณัฐหทัยI บุพพะเนติ อื่นๆ
95 0184 นายประชา ตระการศิลป์ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
96 0189 นายสุพัฒน์ เหลืองธาดา สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
97 0190 นายโชคชัย กิจเกษมทวีสิน อื่นๆ
98 0194 นางรวีวรรณ ไชยคง อื่นๆ
99 0198 นางสาวน.ส.เพ็ญจันทร์ สุขสมบูรณ์วัฒนา อื่นๆ
100 0199 นางสาวสุรีย์ สุขสมบูรณ์วัฒนา อื่นๆ
101 0200 นางสาวจันทนา อัศวถาวรชัย อื่นๆ
102 0201 นางสาวเกสรา ธนบุญนำกุล อื่นๆ
103 0205 นางสาวอนงค์ภัทร สุวรรณยั่งยืน ภาคประชาสังคม
104 0207 นางสาวฐิติรัตน์ สุวรรณยั่งยืน ภาคประชาสังคม
105 0208 นางปราณี ลิขสิทธิ์วงศ์ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
106 0211 นายธานี รัตนปรีดากุล สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
107 0212 นางสาวเสาวนิตย์ เหมเชษฐ ภาคประชาสังคม
108 0223 นางพรทิพย์ เราจนานนท์ อื่นๆ
109 0226 นายมิ่งพันธ์ ฉายาวิจิตรศิลป์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
110 0228 นายวีระเชษฐ ชัชวาล อื่นๆ
111 0229 ดวงสมร สุวรรณปราโมทย์ อื่นๆ
112 0230 นางชุติมา ชุณหเสถียร อื่นๆ
113 0231 นางสาวผุสดี โกศลารักษ์ อื่นๆ
114 0236 นางสาวสุดา เพชรรุ่งรัศมี อื่นๆ
115 0237 นายPiriya Charoenkhwan สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
116 0239 นางพรนภา เนตรโอภารักษ์ อื่นๆ
117 0240 นายตะวัน เนตรโอภารักษ์ อื่นๆ
118 0243 นางสาววนิดา คลองพบสุข อื่นๆ
119 0247 นายวรวุธ เมธีสุทธิพรรณ อื่นๆ
120 0248 นางสาวปุญญาพร คุณติสุข อื่นๆ
121 0258 นายวรวิทย์ จำเริญเลิศ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
122 0265 นางสาวเกษณี เชาว์พิศาลกิจ อื่นๆ
123 0269 นายไมตรี กฤตยาวุฒิ ภาคประชาสังคม
124 0272 นางสาวPattamaporn Sangwichit อื่นๆ
125 0273 นางสาวพักตร์มณี เส่งถิน เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
126 0277 นางสาวชัญญานุช สุขจันทร์ อื่นๆ
หมายเหตุ : รายชื่อเรียงตามตัวอักษร