สัมมนาเรื่อง "รู้รอบ ASEAN รอบรู้ RCEP "
ณ โรงแรมโซฟิเทล สุขุมวิท กรุงเทพฯ
วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2561 08.30-16.30 น.
ลำดับ เลขที่ผู้สมัคร
(แจ้งเจ้าหน้าที่หน้างาน)
ชื่อ-สกุล หน่วยงาน
1 0001 นางสาวกนลรัตน์ เหลืองสด เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
2 0002 นายไกรสินธุ์ วงศ์สุไกร สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
3 0003 นางจีระพร ผ่องอำไพ ผู้ประกอบการ
4 0004 นางสาวฐนิตา ศิริทรัพย์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
5 0005 นายณพเกษม โชติดิลก เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
6 0006 นางสาวณัฐกานต์ รอดเมื่อ อื่นๆ
7 0007 คุณดวงสมร สุวรรณปราโมทย์ ผู้ประกอบการ
8 0008 นางสาวน้ำฝน พลเขตต์ อื่นๆ
9 0009 นางนิรมล สิมสวัสดิ์ ผู้ประกอบการ
10 0010 ผศ.ดร.ปิติ ศรีแสงนาม สถาบันการศึกษา
11 0011 นางสาวพิมพ์ชนก ปานทอง เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
12 0012 นางสาวมนอัญญา เอี่ยมสำอางค์ ผู้ประกอบการ
13 0013 นางสาวลิซ่า ดารณี บาสคารัน เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
14 0014 นางสาววรรณโศภิน อมาตยกุล เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
15 0015 นางสาววาสนา เตชะกิตติขจร เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
16 0016 นางสาวอริยา เณรโต เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
17 0017 นายศวัส เสกตระกูล ผู้ประกอบการ
18 0018 นางสมฤดี พู่พรอเนก เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
19 0019 นางสาวสิริพร นาคเจือ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
20 0020 นายสุชัย สถาพร อื่นๆ
21 0021 นางสาวสุพัตรา ริ้วไพโรจน์ อื่นๆ
22 0022 นางสาวสุริศา น้อยอินทร์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
23 0023 นายหฤษฎ์ รอดประเสริฐ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
24 0024 นางสาวอนุสรา สังแสวง อื่นๆ
25 0025 นายอภิภพ ภูลพิพัฒน์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
26 0026 นางสาวอรนุช วรรณภิญโญ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
27 0027 นางสาวธนัชพร บุญไทย เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
28 0028 นายสุรภูมิ ตีระนันทน์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
29 0029 นายกรวิชญ์ ทุมมานนท์ อื่นๆ
30 0030 นางสาวกฤษณี จิตพงศ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
31 0031 นายเชาว์วรรธน์ คงคะจันทร์ ผู้ประกอบการ
32 0032 นางสาวจุฑาทิพ ทองมณี อื่นๆ
33 0033 นายณรงค์ แตงอ่อน เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
34 0034 นายพงศ์ปณต อิงคสิทธ์ ผู้ประกอบการ
35 0035 นางพรรษวรรณ จันทร์ดี เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
36 0036 นางพอพันธ์ กฤดากร ณ อยุธยา เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
37 0037 นางสาวพัตถาภรณ์ ไชยานุพงศ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
38 0038 นางสาวเมธาณีย์ พรนิธิศิรภัทร์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
39 0039 นางสาวรวินันท์ ฉ่ำเฉลิม เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
40 0040 นางสาวสิรยา บัวชื่น เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
41 0041 นายอาทิตย์ สามพายวรกิจ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
42 0042 นางสาวอุษา ใหญ่กระโทก เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
43 0043 นายอภิรัชต์ สุดทองคง เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
44 0044 นางสาวเสาวนีย์ คำแฝง อื่นๆ
45 0045 นางสาววรณี รวิวรกุล เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
46 0046 นางสาวกัญญารัตน์ ฤดีสิน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
47 0047 นางณรัชธา พิสิษฐเกษม เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
48 0048 นางสาวดลลดา ทองบุญ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
49 0049 นายภูมิพัฒน์ อมรบริฉัตร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
50 0050 เรือโทณัฏฐ์กรณ์ สำราญ อื่นๆ
51 0051 นายธีร์เจต์ จารุสัมพันธ์จิต อื่นๆ
52 0052 นายนิรันดร์ สืบสัจจวัฒน์ ผู้ประกอบการ
53 0053 นางสาวบัณฑิตา ถิรทิตสกุล อื่นๆ
54 0054 นางสาวปัญจสิรีย์ องอาจสิริ ผู้ประกอบการ
55 0055 นางสาวปาริชาติ จารุสันต์ ผู้ประกอบการ
56 0056 นางสาวปิยนันท์ วัฒโนภาส สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
57 0057 นางสาวพัชนินทร์ โกช่าง เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
58 0058 นายณุภัทร ธันวานนท์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
59 0059 นายมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
60 0060 นางราตรี กิตติรัต ผู้ประกอบการ
61 0061 นางสาวลักษณา ตรัยชิรอาภรณ์ อื่นๆ
62 0062 นายวีระเชษฐ ชัชวาล อื่นๆ
63 0063 นายสรศักดิ์ จงสมบัติไพบูลย์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
64 0064 นางสาวสิรินยา สุจารกิตติกุล นักลงทุน
65 0065 นายสุชาครีย์ แซ่่ตั้ง สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
66 0066 นายอดุล ขาวละออ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
67 0067 นางสาวรุจีรัตน์ วารินทร์สวัสดิ์ ผู้ประกอบการ
68 0068 นางkanoktorn pakdeepiyakul นักลงทุน
69 0069 นางสาวสลิลทิพย์ ปวงมณี เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
70 0070 นางสาวกมลรส ภักดีปิยกุล อื่นๆ
71 0071 นางอารยา ยมนา อื่นๆ
72 0072 นางศรัณย์ธร โพธิวัฒนางค์กูร อื่นๆ
73 0073 นางสาววิภา วรพิทักษานนท์ ภาคประชาสังคม
74 0074 นางสาวรติกร เวชชะ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
75 0075 นางสาวมัทนา สะดา ผู้ประกอบการ
76 0076 นายสมชัย ว่องอรุณ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
77 0077 นายดุลนิติ์ พันธ์เกษมสุข เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
78 0078 นายยอดยิ่ง ศุภศรี เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
79 0079 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติวัฒน์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต สถาบันการศึกษา
80 0080 นางภาวินี ปัญญาพรหม สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
81 0081 นายสันติชัย สถานเมือง สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
82 0082 นางสาวโบนัส ทวีมนูญ สถาบันการศึกษา
83 0083 ดร.ณัฏฐพร กองพลพรหม สถาบันการศึกษา
84 0084 นายกสิกร มโนมัยวิบูลย์ ผู้ประกอบการ
85 0085 นายจักรี ปานชนะ ผู้ประกอบการ
86 0086 นายดำรงค์ศักดิ์ จำปาปน ผู้ประกอบการ
87 0087 นางสาวธันญ์กมนฐ์ ทิ้วสุวรรณ ผู้ประกอบการ
88 0088 นายพงศ์สุระ คิดรอบ ผู้ประกอบการ
89 0089 นางสาวสุรีย์พร สมเจริญ ผู้ประกอบการ
90 0090 นายอังศโชติ กุลพฤกษ์ ผู้ประกอบการ
91 0091 นางสาวกฤษณา กุลปัญญาเลิศ อื่นๆ
92 0092 นางสาวรัณญาพัชญ์ ชือรัตนกุล สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
93 0093 นางสาวภาวิณี นครพัฒน์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
94 0094 นายเลิศชาย พรสวรรค์วัฒนา ผู้ประกอบการ
95 0095 นางสาวศิรประภา ปรีดา เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
96 0096 นายวินิต อธิสุข เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
97 0097 นางสาวจุฑาทิพ แจ่มสุวรรณ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
98 0098 นางสาวชไมพร ภักดี เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
99 0099 นางสาวณัฐนินท์ ตรัยไชยรัตน์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
100 0100 นางสาวภัทรพรรณ สาคร เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
101 0101 นางอาทิตยา กลั่นดีมา เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
102 0102 นางปนัดดา รุ่งเรืองศรี เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
103 0103 นายปาณิดล ปัจฉิมสวัสดิ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
104 0104 นายสิทธิเดช ฤกษ์วรรณ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
105 0105 นางสาวสุพร ปิยะจิตติ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
106 0106 นายรชฏ หวังกิจเจริญสุข สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
107 0107 นางสาวศิริรัตน์ บุตรทะลี อื่นๆ
108 0108 นางสาวศรัณพร สัทธาวรกุล นักลงทุน
109 0109 นายกมล ตรีวิบุลย์ ผู้ประกอบการ
110 0110 นายธีรฤทธิ์ พรหมสถิต ผู้ประกอบการ
111 0111 นางประภารัตน์ ตรีวิบูลย์ ผู้ประกอบการ
112 0112 นางศุภศิรา เครือกาญจนา ผู้ประกอบการ
113 0113 นายสถิตย์ ตาบเพ็ชร์ ผู้ประกอบการ
114 0114 นางสาว กาญจนา วัฒนธำรงค์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
115 0115 นายกฤษณพงค์ เทพศิริ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
116 0116 นางสาวจิราภรณ์ นาคประกอบ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
117 0117 นายชนินทร เทพนุภา อื่นๆ
118 0118 นายชัยรัตน์ เลียงขจรเกียรติ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
119 0119 นายชาติชาย สุทธาเวศ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
120 0120 นายณัฐชนน จันทองปาน ผู้ประกอบการ
121 0121 นางสาวอัญชนา ส่วนมนทิระ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
122 0122 นางสาวพรรณทิพย์ ชื่นศิริพงษ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
123 0123 นายปรภัส แท่นธัญลักษณ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
124 0124 นางสาวทัศน์จันทร์ อาชวะสมิต สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
125 0125 นางสาวเขมิกา รัตนกุล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
126 0126 นายนรเสฏฐ์ ฤทัยเจตน์เจริญ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
127 0127 นายชวาลา ตั้งอยู่ภูวดล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
128 0128 นายนันทจิตร ถาวรบุตร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
129 0129 นางนารีรัตน์ ครบนพรัตน์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
130 0130 นางบุญกาญจน์ รัตนาวิบูลย์ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
131 0131 นายบุญฤทธิ์ สายทอง เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
132 0132 นางสาวนัชพรนภัส สินธุสิทธิ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
133 0133 นายปริญญา เขตคาม ผู้ประกอบการ
134 0134 นายปวัน บุญประชา สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
135 0135 นางสาวณิชารี สุพัฒโสภณ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
136 0136 นางสาวพีรญา คงคาฉุยฉาย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
137 0137 นายธนัท เลาหเลิศเดชา ผู้ประกอบการ
138 0138 นายภาณุพันธุ์ ภักดีพินิจ อื่นๆ
139 0139 ม.ล.ลือศักดิ์ จักรพันธุ์ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
140 0140 นายภณาวัฒน์ ยอดคำลือ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
141 0141 นางสาวปิยะฉัตร เนียมแสง เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
142 0142 นางสาวปิยะพร เธียรเจริญ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
143 0143 นางสาววรรธณี สีลม ผู้ประกอบการ
144 0144 นายปวรุตม์ ดีทองอ่อน อื่นๆ
145 0145 นายเมธี เฉลิมถิรเลิศ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
146 0146 นายวิชิต ผาดไธสง เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
147 0147 นางสาวสมทรง เล็กบุญส่ง เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
148 0148 นางอัญชลี เทพรัตน์ สถาบันการศึกษา
149 0149 นางสาวอัชญาภรณ์ ศิริ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
150 0150 นางสาวอัจฉราพร สุขรุ่งเรือง เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
151 0151 นางเรณู ชูรัตน์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
152 0152 นางสุมนัส เลียงขจรเกียรติ อื่นๆ
153 0153 นายประภวิษณุ์ ศรีวิเชียรชัย ผู้ประกอบการ
154 0154 นางสาวสุนีย์ วรวุฒางกูร สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
155 0155 นางสาวศิรภัทร เบญจวารี เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
156 0156 นางสาวกาญจนาวดี อำไพศรี เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
157 0157 นางสาวPanumas Suwanpramote อื่นๆ
158 0158 นางสาวศรัณยา หงส์ทอง อื่นๆ
159 0159 นายเสนีย์ แดงวัง ผู้ประกอบการ
160 0160 นางจิรภา ผ่องพลีศาล ผู้ประกอบการ
161 0161 นายจีระ อุดมศิลป ผู้ประกอบการ
162 0162 นางสาวมาลัย ชัยเจริญธนากุล ผู้ประกอบการ
163 0163 นางสาวสุนิตา จิรภักดี อื่นๆ
164 0164 นางสาวอรอนงค์ นาวีภิญโญภาพ ผู้ประกอบการ
165 0165 นายอมฤทธิ์ ปั้นศิริ ผู้ประกอบการ
166 0166 นางสาวUmaphan Leenanuchai ผู้ประกอบการ
167 0167 นางสาวกานต์สิรี มะวงศ์ษา ผู้ประกอบการ
168 0168 นางสาวขนิษฐา แซ่อั่ง ผู้ประกอบการ
169 0169 นางจริยา จิระเสวกดิลก ผู้ประกอบการ
170 0170 นางสาวจารุมาศ อรรฆภิญญ์ ผู้ประกอบการ
171 0171 นางสาวฉอ้อน งามเลิศไพจิตร ผู้ประกอบการ
172 0172 นายประสิทธิ์ คงรักเกียรติยศ ผู้ประกอบการ
173 0173 นางสาวพนา ยืนนาน ผู้ประกอบการ
174 0174 นายพิศาล ศิริจินดามัย ผู้ประกอบการ
175 0175 นางรำไพพิม ชัยโม ผู้ประกอบการ
176 0176 นางสาวฤทธิต้า หมอกชัย ผู้ประกอบการ
177 0177 นางสาวแววตา ไชยกวิน ผู้ประกอบการ
178 0178 นายสมศักดิ์ ปิยะบูรณ์ ผู้ประกอบการ
179 0179 นายสายัณห์ จันทร์วิภาสวงศ์ ผู้ประกอบการ
180 0180 นางสาวสุชณา ศรีเฉลิมพลนาวา ผู้ประกอบการ
181 0181 นางสาวสุธีรา สุขกลีบ ผู้ประกอบการ
182 0182 นายแสนบุญ ยิ่งธเนศ ผู้ประกอบการ
183 0183 นางอนุตรา สินชัยพานิช ผู้ประกอบการ
184 0184 นางสาวนพมาศ ศิริชยาพร ผู้ประกอบการ
185 0185 นางสาวลิสา มิตรประยูร สถาบันการศึกษา
186 0186 ภญ.ดร.นีรนารถ จิณะไชย ผู้ประกอบการ
187 0187 นางสาวอมรภัค ศรีวิเชียรชัย ผู้ประกอบการ
188 0188 นางสาวพีรญา เตาะไธสง ผู้ประกอบการ
189 0189 นางสาวกมลวรรณ จันทนา อื่นๆ
190 0190 นางสาวกานต์รวี จิตรองอาจ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
191 0191 นางสาวณัฐชาณัณท์ คีรีเพ็ชร์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
192 0192 นางสาวดวงใจ โอเดน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
193 0193 นางสาวพชรพร จรรย์นาฏย์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
194 0194 นางสาวปติญา ธัญธนพัต สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
195 0195 นางสาวพัชรินทร์ ลินพิศาล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
196 0196 นางสาวศศิธร ปทุมแสงทอง สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
197 0197 นางสาวสาธิมา ปัทมพงศา สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
198 0200 นางสาวอรนุช บุญสกุลโสภิต สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
199 0201 นางมธุรส สะเลอาจ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
200 0202 นางสาวอุไรวรรณ ไชยพัฒนะพฤกษ์ ผู้ประกอบการ
201 0203 นายวิญญู เหล่าวัฒนา ผู้ประกอบการ
202 0204 นางสาวปราณี กรณียกิจกุลชัย ผู้ประกอบการ
203 0205 นางสาวดาราวรรณ โตเจริญธนาผล ผู้ประกอบการ
204 0206 นายธนวัฑฒก์ หล่อมงคลวิสิฐ ผู้ประกอบการ
205 0207 นางสาวมาลินี จุ้ยสำราญ ผู้ประกอบการ
206 0208 นางสาวอมรรัตน์ แซ่อั้ง ผู้ประกอบการ
207 0209 นายทวีศักดิ์ เชาว์ชาญกิจ อื่นๆ
208 0210 นายเหรียญ วรพิพัฒน์กำธร อื่นๆ
209 0211 นายตฤณ อติโรจนสกุล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
210 0212 นางสาววิภาพร พูลเกษ อื่นๆ
211 0213 นางสาวChattida Veerakul สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
212 0214 นางสาวอรศิริ รังรักษ์ศิริวร เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
213 0215 นางสาวสุพินดา โฆสิตคุณ อื่นๆ
214 0216 นางสาววรพรรณ ลิ้มตระกูล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
215 0217 นางสาวโสมวิฎา เกยุราพันธุ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
216 0218 นางจุฑาพร ขวัญศิริภัทร์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
217 0219 นางสาวรัตนา ใบเจริญ ผู้ประกอบการ
218 0220 นางสาวณัฐพร สิทธิวะ ผู้ประกอบการ
219 0221 นางสาวสุวรรณา วัฒนไกร ผู้ประกอบการ
220 0222 นายวิชัย จิรนันทไพสิฐ ผู้ประกอบการ
221 0223 นางสาวรุ่งทิพย์ นีชรานุสรณ์ ผู้ประกอบการ
222 0224 นายพฤฒิพงศ์ ว่องอรุณ ผู้ประกอบการ
223 0225 นาย๋Joe Tilaka ผู้ประกอบการ
224 0226 นางสาวกมลวรรณ เจียมอุดม ผู้ประกอบการ
225 0227 นายโกศล ดีศีลธรรม ผู้ประกอบการ
226 0228 นายฉัตรชัย วาจาเกียรติ ผู้ประกอบการ
227 0229 นายชาติชาย อาชวพงศ์พาณิชย์ ผู้ประกอบการ
228 0230 นายณัฐนันท์ วีระวุฒิวงศ์ อื่นๆ
229 0231 นายนพสิทธิ์ วิมลพุฒิศักดิ์ ผู้ประกอบการ
230 0232 นางสาวน้ำผึ้ง ประทวน อื่นๆ
231 0233 นางกมนทรรศน์ อึ้งพาณิชย์กุล ผู้ประกอบการ
หมายเหตุ : รายชื่อเรียงตามตัวอักษร