สัมมนาเรื่อง "รู้รอบ ASEAN รอบรู้ RCEP "
ณ โรงแรมโซฟิเทล สุขุมวิท กรุงเทพฯ
วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2561 08.30-16.30 น.
ลำดับ เลขที่ผู้สมัคร
(แจ้งเจ้าหน้าที่หน้างาน)
ชื่อ-สกุล หน่วยงาน
1 0001 นางสาวกนลรัตน์ เหลืองสด เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
2 0002 นายไกรสินธุ์ วงศ์สุไกร สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
3 0004 นางสาวฐนิตา ศิริทรัพย์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
4 0005 นายณพเกษม โชติดิลก เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
5 0006 นางสาวณัฐกานต์ รอดเมื่อ อื่นๆ
6 0007 ดวงสมร สุวรรณปราโมทย์ อื่นๆ
7 0008 นางสาวน้ำฝน พลเขตต์ อื่นๆ
8 0010 ผศ.ดร.ปิติ ศรีแสงนาม สถาบันการศึกษา
9 0011 นางสาวพิมพ์ชนก ปานทอง เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
10 0013 นางสาวลิซ่า ดารณี บาสคารัน เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
11 0014 นางสาววรรณโศภิน อมาตยกุล เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
12 0015 นางสาววาสนา เตชะกิตติขจร เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
13 0016 นางสาวอริยา เณรโต เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
14 0018 นางสมฤดี พู่พรอเนก เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
15 0019 นางสาวสิริพร นาคเจือ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
16 0020 นายสุชัย สถาพร อื่นๆ
17 0021 นางสาวสุพัตรา ริ้วไพโรจน์ อื่นๆ
18 0022 นางสาวสุริศา น้อยอินทร์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
19 0023 นายหฤษฎ์ รอดประเสริฐ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
20 0024 นางสาวอนุสรา สังแสวง อื่นๆ
21 0025 นายอภิภพ ภูลพิพัฒน์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
22 0026 นางสาวอรนุช วรรณภิญโญ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
23 0027 นางสาวธนัชพร บุญไทย เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
24 0028 นายสุรภูมิ ตีระนันทน์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
25 0029 นายกรวิชญ์ ทุมมานนท์ อื่นๆ
26 0030 นางสาวกฤษณี จิตพงศ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
27 0032 นางสาวจุฑาทิพ ทองมณี อื่นๆ
28 0033 นายณรงค์ แตงอ่อน เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
29 0035 นางพรรษวรรณ จันทร์ดี เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
30 0036 นางพอพันธ์ กฤดากร ณ อยุธยา เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
31 0037 นางสาวพัตถาภรณ์ ไชยานุพงศ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
32 0038 นางสาวเมธาณีย์ พรนิธิศิรภัทร์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
33 0039 นางสาวรวินันท์ ฉ่ำเฉลิม เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
34 0040 นางสาวสิรยา บัวชื่น เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
35 0041 นายอาทิตย์ สามพายวรกิจ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
36 0042 นางสาวอุษา ใหญ่กระโทก เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
37 0043 นายอภิรัชต์ สุดทองคง เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
38 0044 นางสาวเสาวนีย์ คำแฝง อื่นๆ
39 0045 นางสาววรณี รวิวรกุล เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
40 0046 นางสาวกัญญารัตน์ ฤดีสิน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
41 0047 นางณรัชธา พิสิษฐเกษม เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
42 0048 นางสาวดลลดา ทองบุญ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
43 0049 นายภูมิพัฒน์ อมรบริฉัตร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
44 0050 เรือโทณัฏฐ์กรณ์ สำราญ อื่นๆ
45 0051 นายธีร์เจต์ จารุสัมพันธ์จิต อื่นๆ
46 0053 นางสาวบัณฑิตา ถิรทิตสกุล อื่นๆ
47 0056 นางสาวปิยนันท์ วัฒโนภาส สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
48 0057 นางสาวพัชนินทร์ โกช่าง เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
49 0058 นายณุภัทร ธันวานนท์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
50 0059 นางมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
51 0061 นางสาวลักษณา ตรัยชิรอาภรณ์ อื่นๆ
52 0062 นายวีระเชษฐ ชัชวาล อื่นๆ
53 0063 นายสรศักดิ์ จงสมบัติไพบูลย์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
54 0065 นายสุชาครีย์ แซ่่ตั้ง สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
55 0066 นายอดุล ขาวละออ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
56 0069 นางสาวสลิลทิพย์ ปวงมณี เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
57 0070 นางสาวกมลรส ภักดีปิยกุล อื่นๆ
58 0071 นางอารยา ยมนา อื่นๆ
59 0072 นางศรัณย์ธร โพธิวัฒนางค์กูร อื่นๆ
60 0073 นางสาววิภา วรพิทักษานนท์ ภาคประชาสังคม
61 0074 นางสาวรติกร เวชชะ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
62 0076 นายสมชัย ว่องอรุณ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
63 0077 นายดุลนิติ์ พันธ์เกษมสุข เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
64 0078 นายยอดยิ่ง ศุภศรี เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
65 0079 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติวัฒน์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต สถาบันการศึกษา
66 0080 นางภาวินี ปัญญาพรหม สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
67 0081 นายสันติชัย สถานเมือง สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
68 0082 นางสาวโบนัส ทวีมนูญ สถาบันการศึกษา
69 0083 ดร.ณัฏฐพร กองพลพรหม สถาบันการศึกษา
70 0091 นางสาวกฤษณา กุลปัญญาเลิศ อื่นๆ
71 0092 นางสาวเบญจมาศ พุทธรักษา สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
72 0093 นางสาวภาวิณี นครพัฒน์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
73 0095 นางสาวศิรประภา ปรีดา เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
74 0096 นายวินิต อธิสุข เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
75 0097 นางสาวจุฑาทิพ แจ่มสุวรรณ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
76 0098 นางสาวชไมพร ภักดี เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
77 0099 นางสาวณัฐนินท์ ตรัยไชยรัตน์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
78 0100 นางสาวภัทรพรรณ สาคร เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
79 0101 นางอาทิตยา กลั่นดีมา เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
80 0102 นางปนัดดา รุ่งเรืองศรี เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
81 0103 นายปาณิดล ปัจฉิมสวัสดิ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
82 0104 นายสิทธิเดช ฤกษ์วรรณ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
83 0105 นางสาวสุพร ปิยะจิตติ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
84 0106 นายรชฏ หวังกิจเจริญสุข สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
85 0107 นางสาวศิริรัตน์ บุตรทะลี อื่นๆ
86 0113 นายสถิตย์ ตาบเพ็ชร์ อื่นๆ
87 0114 นางสาว กาญจนา วัฒนธำรงค์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
88 0115 นายกฤษณพงค์ เทพศิริ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
89 0116 นางสาวจิราภรณ์ นาคประกอบ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
90 0117 นายชนินทร เทพนุภา อื่นๆ
91 0118 นายชัยรัตน์ เลียงขจรเกียรติ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
92 0119 นายชาติชาย สุทธาเวศ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
93 0120 นายณัฐชนน จันทองปาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
94 0121 นางสาวอัญชนา ส่วนมนทิระ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
95 0122 นางสาวพรรณทิพย์ ชื่นศิริพงษ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
96 0123 นายปรภัส แท่นธัญลักษณ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
97 0124 นางสาวทัศน์จันทร์ อาชวะสมิต สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
98 0125 นางสาวเขมิกา รัตนกุล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
99 0126 นายนรเสฏฐ์ ฤทัยเจตน์เจริญ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
100 0127 นายชวาลา ตั้งอยู่ภูวดล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
101 0128 นายนันทจิตร ถาวรบุตร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
102 0129 นางนารีรัตน์ ครบนพรัตน์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
103 0130 นางบุญกาญจน์ รัตนาวิบูลย์ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
104 0131 นายบุญฤทธิ์ สายทอง เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
105 0132 นางสาวนัชพรนภัส สินธุสิทธิ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
106 0133 นายปริญญา เขตคาม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
107 0134 นายปวัน บุญประชา สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
108 0135 นางสาวณิชารี สุพัฒโสภณ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
109 0136 นางสาวพีรญา คงคาฉุยฉาย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
110 0138 นายภาณุพันธุ์ ภักดีพินิจ อื่นๆ
111 0139 ม.ล.ลือศักดิ์ จักรพันธุ์ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
112 0140 นายภณาวัฒน์ ยอดคำลือ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
113 0141 นางสาวปิยะฉัตร เนียมแสง เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
114 0142 นางสาวปิยะพร เธียรเจริญ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
115 0144 นายปวรุตม์ ดีทองอ่อน อื่นๆ
116 0145 นายเมธี เฉลิมถิรเลิศ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
117 0146 นายวิชิต ผาดไธสง เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
118 0147 นางสาวสมทรง เล็กบุญส่ง เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
119 0148 นางอัญชลี เทพรัตน์ สถาบันการศึกษา
120 0149 นางสาวอัชญาภรณ์ ศิริ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
121 0150 นางสาวอัจฉราพร สุขรุ่งเรือง เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
122 0151 นางเรณู ชูรัตน์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
123 0152 นางสุมนัส เลียงขจรเกียรติ อื่นๆ
124 0154 นางสาวสุนีย์ วรวุฒางกูร สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
125 0155 นางสาวศิรภัทร เบญจวารี เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
126 0156 นางสาวกาญจนาวดี อำไพศรี เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
127 0157 นางสาวPanumas Suwanpramote อื่นๆ
128 0158 นางสาวศรัณยา หงส์ทอง อื่นๆ
129 0161 นายจีระ อุดมศิลป สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
130 0163 นางสาวสุนิตา จิรภักดี อื่นๆ
131 0171 นางสาวฉอ้อน งามเลิศไพจิตร อื่นๆ
132 0184 นางสาวนพมาศ ศิริชยาพร อื่นๆ
133 0185 นางสาวลิสา มิตรประยูร สถาบันการศึกษา
134 0188 นางสาวพีรญา เตาะไธสง สถาบันการศึกษา
135 0189 นางสาวกมลวรรณ จันทนา สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
136 0190 นางสาวกานต์รวี จิตรองอาจ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
137 0191 นางสาวณัฐชาณัณท์ คีรีเพ็ชร์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
138 0192 นางสาวดวงใจ โอเดน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
139 0194 นางสาวปติญา ธัญธนพัต สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
140 0195 นางสาวพัชรินทร์ ลินพิศาล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
141 0196 นางสาวศศิธร ปทุมแสงทอง สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
142 0197 นางสาวสาธิมา ปัทมพงศา สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
143 0200 นางสาวอรนุช บุญสกุลโสภิต สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
144 0201 นางมธุรส สะเลอาจ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
145 0203 นายวิญญู เหล่าวัฒนา สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
146 0209 นายทวีศักดิ์ เชาว์ชาญกิจ อื่นๆ
147 0210 นายเหรียญ วรพิพัฒน์กำธร อื่นๆ
148 0211 นายตฤณ อติโรจนสกุล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
149 0212 นางสาววิภาพร พูลเกษ อื่นๆ
150 0213 นางสาวChattida Veerakul สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
151 0214 นางสาวอรศิริ รังรักษ์ศิริวร เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
152 0215 นางสาวสุพินดา โฆสิตคุณ อื่นๆ
153 0216 นางสาววรพรรณ ลิ้มตระกูล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
154 0217 นางสาวโสมวิฎา เกยุราพันธุ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
155 0218 นางจุฑาพร ขวัญศิริภัทร์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
156 0220 นางสาวณัฐพร สิทธิวะ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
157 0227 นายโกศล ดีศีลธรรม อื่นๆ
158 0229 นายชาติชาย อาชวพงศ์พาณิชย์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
159 0230 นายณัฐนันท์ วีระวุฒิวงศ์ อื่นๆ
160 0232 นางสาวน้ำผึ้ง ประทวน อื่นๆ
หมายเหตุ : รายชื่อเรียงตามตัวอักษร