การสร้างเครือข่ายเชื่อมโยง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้สู่ตลาดอาเซียน ครั้งที่ 1
โรงแรมปาร์ควิว รีสอร์ท จังหวัดปัตตานี
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561
ลำดับ เลขที่ผู้สมัคร
(แจ้งเจ้าหน้าที่หน้างาน)
ชื่อ-สกุล หน่วยงาน
1 0001 นายชานุสรณ์ รอดบำรุง เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
2 0002 นายอัสมัน ดือราแมหะยี เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
3 0003 นางสาวสุรีณา เจะสะมาแอ อื่นๆ
หมายเหตุ : รายชื่อเรียงตามตัวอักษร