โครงการ “การเพิ่มศักยภาพเกษตรกรในยุคการค้าเสรี ครั้งที่ 1” (ร่วมกับสภาเกษตรกรแห่งชาติ)
โรงแรมเซนทาราและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ จังหวัดอุดรธานี
วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561
ลำดับ เลขที่ผู้สมัคร
(แจ้งเจ้าหน้าที่หน้างาน)
ชื่อ-สกุล หน่วยงาน
หมายเหตุ : รายชื่อเรียงตามตัวอักษร