โครงการ "การสร้างเครือข่ายเชื่อมโยง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้สู่ตลาดอาเซียน ครั้งที่ 2" ณ จังหวัดสงขลา
โรงแรมราชมังคลาสงขลาเมอร์เมด จังหวัดสงขลา
วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561
ลำดับ เลขที่ผู้สมัคร
(แจ้งเจ้าหน้าที่หน้างาน)
ชื่อ-สกุล หน่วยงาน
1 0001 นายเชิดชัย​ แหนม​เชย​ ผู้ประกอบการ
2 0002 นางสาวฐิติมา เกยพุทรา ผู้ประกอบการ
3 0003 นายธนศักย์ บุญฉิม อื่นๆ
4 0004 นายธัญเทพ โต๊ะปลัด ผู้ประกอบการ
5 0005 นางพรรณฐปพร บุญฉิม อื่นๆ
6 0006 นางรัษฎาภรณ์ สงสังข์ ผู้ประกอบการ
7 0007 นางสาวสุคนธา แซ่เจีย ผู้ประกอบการ
8 0008 นายอรุณรัตน์ สงสังข์ ผู้ประกอบการ
9 0009 นางสาวอภิรดี กิจนิกร ผู้ประกอบการ
10 0010 นายทนง ทองด้วง อื่นๆ
11 0011 นายนวิทย์ เอมเอก สถาบันการศึกษา
12 0012 นางวรรณา เทียมเทศ ผู้ประกอบการ
13 0013 นางสาวอรัญญา รักเมือง ผู้ประกอบการ
14 0014 นายจิรัตน์ เขียวชอุ่ม สถาบันการศึกษา
15 0015 นางสาวสุพรรณี เขียวชอุ่ม สถาบันการศึกษา
16 0016 นายนรเทพ ศักดิ์เพชร สถาบันการศึกษา
17 0017 นายนายอาชารินทร์ แป้นสุข เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
18 0018 นางสาวสุวิมล ศิริวงศ์ สถาบันการศึกษา
19 0019 นางสาวกอดะ มันอิ ผู้ประกอบการ
20 0020 นางสาวทัศนี ศรีมาชัย สถาบันการศึกษา
21 0021 นางสาวเอกญา แววภักดี สถาบันการศึกษา
22 0022 นางสิริน ชีพชัยอิสสระ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
23 0023 นางสาวรัตนาภรณ์ กาญจนสมิทธิ์ ผู้ประกอบการ
24 0024 นายบุญญา สาโส๊ะ ผู้ประกอบการ
25 0025 นางสาวคุณัญญา แก้วหนู ผู้ประกอบการ
26 0026 นางสาวอุษา กิติชัย ผู้ประกอบการ
27 0027 นายปิยะพันธ์ พินัยกุล ผู้ประกอบการ
28 0028 นายสุรศักดิ์ ศิริวงศ์ ผู้ประกอบการ
29 0029 นางสาวหทัยรัตน์ วัฒนพฤกษ์ สถาบันการศึกษา
30 0030 นางอัจจิมา อรรถสุวรรณ์ ผู้ประกอบการ
31 0031 นางสาวศิรินาถ เรืองสุข ผู้ประกอบการ
32 0032 นายมณฑล หุ่นแก้ว สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
33 0033 นางสาวปิยะรัตน์ กิจนิกร ผู้ประกอบการ
34 0034 นายปราโมทย์ มณีแจ่มใส ผู้ประกอบการ
35 0035 นางสาวเตชินี เกียรติไพบูลย์ ผู้ประกอบการ
36 0036 นางฎลมินทร์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ประกอบการ
37 0037 นายชุมชน พิศาลโกศล ผู้ประกอบการ
หมายเหตุ : รายชื่อเรียงตามตัวอักษร