การสัมมนา หัวข้อ “อนาคตส่งออกไทยกับพลวัตของสงครามการค้า”
ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม ซี โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว
วันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2562 เวลา 08.30 -14.30 น
ลำดับ เลขที่ผู้สมัคร
(แจ้งเจ้าหน้าที่หน้างาน)
ชื่อ-สกุล หน่วยงาน
1 0001 นางสาวเกศกัญญา เจียรพินิจนันท์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
2 0002 นางสาววีรกา มุทิตาภรณ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
3 0003 นางสาวจณัญญา อมรวิทยารักษ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
4 0004 นายวิชชุ เวชชาชีวะ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
5 0005 นายศุภชัย ธีระมังคลานนท์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
6 0006 นางสาวภัทราพร คุ้มสะอาด เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
7 0007 นายรัฏฐาธิป พรหมแก้ว เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
8 0008 นางสาวจุฑาทิพ แจ่มสุวรรณ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
9 0009 นายฉันทพัทธ์ ปัญจมานนท์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
10 0010 นางสาวประภาพร สุขเกษม เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
11 0013 นายกรวิชญ์ ทุมมานนท์ อื่นๆ
12 0014 นางสาวจีระพร จีระนันทกิจ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
13 0016 นายวโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
14 0017 นางสาววรรณโศภิน อมาตยกุล เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
15 0018 นางสาวทัตพิชา พิพัฒน์มงคลชัย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
16 0019 นางจันทวรรณ สุจริตกุล เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
17 0021 นายนิธิรุจน์ โผนประเสริฐ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
18 0024 นายธนพงศ์ ฮุงหวล อื่นๆ
19 0025 นางสาวภัทรพรรณ สาคร เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
20 0027 นางสาววิลาวัลย์ ฤทธิกาญจน์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
21 0029 นางสาวอภิชญา แซ่ก้วง เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
22 0031 นางสาวจิติภรณ์ พิพัฒน์รัตนมณี อื่นๆ
23 0032 นายจีระ อุดมศิลป สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
24 0033 นางสาวชลธิชา ปิ่นเพ็ชร อื่นๆ
25 0034 นายณัฐชนน จันทองปาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
26 0035 นายธนพร ปราชญ์เมธีกุล เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
27 0036 นางสาวนันท์ปพร มหาไม้ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
28 0039 นายวิญญู เหล่าวัฒนา สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
29 0040 นายวิทวัฒน์ ทองเวส สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
30 0041 นางสาวศิระประภา เอื้อวิวัฒน์สกุล เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
31 0042 นางสาวธัญนิชา ตั้งจินตนา อื่นๆ
32 0043 นายปวรุตม์ ดีทองอ่อน อื่นๆ
33 0045 นางสาวอรนุช บุญสกุลโสภิต สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
34 0048 นายปริญญา เขตคาม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
35 0053 นายพีระ​ ภักดิ์แจ่มใส สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
36 0056 นายวิรัตน์ ยุทธยงค์ อื่นๆ
37 0057 นางสาวแววตา แดงบุบผา อื่นๆ
38 0066 นายสุรชัย ไพฑูรย์ อื่นๆ
39 0068 นายSupachai Hazeyama สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
40 0069 นางสาวPanumas Suwanpramote อื่นๆ
41 0070 นายพีรณัฐ ฤกษนันทน์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
42 0071 นางสาวปิยภรณ์ แซ่ลิ่ม อื่นๆ
43 0072 นางกั๙ธร ธนภัคโกศล เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
44 0073 นางสาวพิยานิชญ์ แต้มแก้ว เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
45 0076 นางสาวอุษามาส วิริยะอุดมชาติ อื่นๆ
46 0080 นายณัฐพร ดาราสม เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
47 0082 นางสิริวรรณ ดาราสม เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
48 0084 นางสาวลิสา มิตรประยูร สถาบันการศึกษา
49 0085 นางสาวกีรติสุดา ค้าของ อื่นๆ
50 0086 นางสาวธิดายศ อภัยสุวรรณ อื่นๆ
51 0087 นายชนะภัย เจนอักษร เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
52 0091 นางสาวสุพรรษา สุทธิศิริกุล เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
53 0092 นางสาววรทร ชูส่งแสง เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
54 0093 นางสาวแก้วตา พิสิษฐเกษม เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
55 0094 นางสาวจันทรา ศิริอุทัยกร เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
56 0098 นายสิทธิเดช รุ่งเรื่อง เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
57 0099 นายสุชาญ ไวยชีตา เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
58 0100 นายอภิชาติ อภิชาติอาจหาญ ภาคประชาสังคม
59 0101 นางศิรินทร์ ตันติพิทักษ์โชติ อื่นๆ
60 0107 นางสาวกษมาพร นักดนตรี อื่นๆ
61 0108 นายประชา ตระการศิลป์ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
62 0113 นายอรรถพล จันทรสาขา อื่นๆ
63 0117 นางสาวสมปอง ยงวณิชย์ อื่นๆ
64 0118 นางสาววรรณวิมล พิภวากร อื่นๆ
65 0119 นายไมตรี กฤตยาวุฒิ ภาคประชาสังคม
66 0120 นางสาวรุ่งทิวา เอื้ออารีย์กุล อื่นๆ
67 0121 นางสาวอรุณรัตน์ ผลประสิทธิโต อื่นๆ
68 0122 นางสาวอรุณลักษณ์ พิภวากร อื่นๆ
69 0127 นางสาวณัฐธยาน์ ธนัทชยพัทธ์ อื่นๆ
70 0128 นางอัชณา ลิมป์ไพฑูรย์ อื่นๆ
71 0131 นางสุภาคินี จ่างใจมนต์ สถาบันการศึกษา
72 0132 นายกมล จิระธนะพรพงศ์ อื่นๆ
73 0133 นายโกศล ดีศีลธรรม อื่นๆ
74 0134 นางกุศล ศรีอุทัย อื่นๆ
75 0135 นางสาวอภิชญา พูลชัยนาวาสกุล เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
76 0136 นายธรัทนล ศรีทองเติม อื่นๆ
77 0138 นางสาวพัชรินทร์ สรรเพชร เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
78 0139 นางสาวนิสกา ม่วงพัฒน์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
79 0141 นายธานี รัตนปรีดากุล สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
80 0143 นางสาวลินดา บุตร​คีรี​มาลย์​ อื่นๆ
81 0144 นางสาวอัจฉรา โพธินิ่มแดง เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
82 0145 นางสาววณิชาภรณ์ พันธุ์วุฒิภิญโญ อื่นๆ
83 0146 นางสาวปรารถนา อุดมมงคลกูล เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
84 0147 นางปานกมล รวมวิจิตรพงศ์ อื่นๆ
85 0151 นายสุภัฒ สงวนดีกุล อื่นๆ
86 0154 นายทศพล เต็มอุ่น อื่นๆ
87 0155 นางธิติมา ลิมปธนโชติ อื่นๆ
88 0156 นางสาวปฐมาภรณ์ นิธิชัย อื่นๆ
89 0159 นายพัทธ์กมล ทัตติพงศ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
90 0160 นางสาวเพชรินทร์ ปอตระกูล อื่นๆ
91 0164 นางสาวพิชญา จ่างใจมนต์ อื่นๆ
92 0166 นางสาวประวิศา สมบุญธรรม อื่นๆ
93 0167 นายสุรยุทธ กาญจนะโภคิน อื่นๆ
94 0169 นายศฤงคาร รวมวิจิตรพงศ์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
95 0171 นางปิยะวรรณ แพโรจน์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
96 0172 นายธนกร ทองวิวัฒน์ อื่นๆ
97 0175 นายChairoj Yanasethawat สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
98 0177 นายศุภโชค ครองทวีป อื่นๆ
99 0184 นางสาวสลิลทิพย์ ปวงมณี เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
100 0186 นางสาวเบญจม์ภัทร เพาะพืช อื่นๆ
101 0191 นายสัณทพงค์ ตัณรัตนสกุล อื่นๆ
102 0192 นางสาวอาภาภรณ์ พิมพ์ศรวงษ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
103 0195 ผศ.ดร.จารุประภา รักพงษ์ สถาบันการศึกษา
104 0198 นางสาวธนาพร จงเสถียรธรรม สถาบันการศึกษา
105 0199 นางสาวชุติมณฑน์ ชัยมงคล สถาบันการศึกษา
106 0200 นางสาวปวรี วรรณภูมิ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
107 0201 นายวรภัทร สุทิน สถาบันการศึกษา
108 0202 นางปองวลัย พัวพันธ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
109 0203 นายธงชัย วณิชวิกรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
110 0205 นางสาวฐิตาภา รัตนินทร์ MOC BIZ Club
111 0206 นายณัฐพล แซ่ลี้ MOC BIZ Club
112 0207 นายธีรภาพ แพ่งสภา เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
113 0208 นายธนู พาชีรัตน์ สถาบันการศึกษา
114 0209 นางสาววรณี รวิวรกุล เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
115 0210 นางสาวศชาภรณ์ เปลินศิริ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
116 0211 นางสมพร พาชีรัตน์ สถาบันการศึกษา
117 0212 นายอัชชกร โสภิญสวัสดิ์รัตน์ MOC BIZ Club
118 0213 นางสุภาพร เจริญวงศ์ MOC BIZ Club
119 0214 นางสาวพรวลี พิลาวรรณ อื่นๆ
120 0215 นายนันทพงศ์ พันทวีศักดิ์ อื่นๆ
121 0216 นางสาวสุขใจ ว่องไวศิริวัฒน์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
122 0217 นางสาววริษฐา ประจงการ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
123 0218 นางประวิชญา สุนทรสนาน เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
124 0219 นางสาวบัณณรส จุฑาภาคย์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
125 0220 นางสาวอารีย์พร สุขแสงพนมรุ้ง เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
126 0222 นายสหเกียรติ อ้นพงษ์ อื่นๆ
127 0223 นายวรวรรณ วรรณวิล เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
128 0224 นางสาวคงขวัญ เจริญจิต เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
129 0225 นางสาวชมเพลิน พรหมศิริ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
130 0226 นางสาวลลิตภัทร บรรณวิชญ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
131 0227 นางสาวชุติกา เกียรติเรืองไกร อื่นๆ
132 0228 นายภาณุเกียรติ์ ไชยอุตร เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
133 0230 นายพัชรพล แซ่ลี้ MOC BIZ Club
หมายเหตุ : รายชื่อเรียงตามตัวอักษร