การสัมมนา หัวข้อ “อนาคตส่งออกไทยกับพลวัตของสงครามการค้า”
ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม ซี โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว
วันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2562 เวลา 08.30 -14.30 น
ลำดับ เลขที่ผู้สมัคร
(แจ้งเจ้าหน้าที่หน้างาน)
ชื่อ-สกุล หน่วยงาน
1 0001 นางสาวเกศกัญญา เจียรพินิจนันท์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
2 0002 นางสาววีรกา มุทิตาภรณ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
3 0003 นางสาวจณัญญา อมรวิทยารักษ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
4 0004 นายวิชชุ เวชชาชีวะ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
5 0005 นายศุภชัย ธีระมังคลานนท์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
6 0006 นางสาวภัทราพร คุ้มสะอาด เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
7 0007 นายรัฏฐาธิป พรหมแก้ว เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
8 0008 นางสาวจุฑาทิพ แจ่มสุวรรณ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
9 0009 นายฉันทพัทธ์ ปัญจมานนท์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
10 0010 นางสาวประภาพร สุขเกษม เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
11 0013 นายกรวิชญ์ ทุมมานนท์ อื่นๆ
12 0014 นางสาวจีระพร จีระนันทกิจ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
13 0015 นายวิทยา รงค์ทองอร่าม ผู้ประกอบการ
14 0016 นายวโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
15 0017 นางสาววรรณโศภิน อมาตยกุล เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
16 0018 นางสาวทัตพิชา พิพัฒน์มงคลชัย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
17 0019 นางจันทวรรณ สุจริตกุล เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
18 0020 นางสาวกุลชลี สุขเกษม ผู้ประกอบการ
19 0021 นายนิธิรุจน์ โผนประเสริฐ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
20 0022 นางสาวฉัตราพร ยิ่งสม ผู้ประกอบการ
21 0023 นายณัฐพล ลีธีระ ผู้ประกอบการ
22 0024 นายธนพงศ์ ฮุงหวล ผู้ประกอบการ
23 0025 นางสาวภัทรพรรณ สาคร เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
24 0026 นางสาววรรณวิมล จารุกุลธวัช ผู้ประกอบการ
25 0027 นางสาววิลาวัลย์ ฤทธิกาญจน์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
26 0028 นายสิทธิ ลิมปนวงศ์แสน ผู้ประกอบการ
27 0029 นางสาวอภิชญา แซ่ก้วง เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
28 0030 นายสุรพร สิมะกุลธร สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย
29 0031 นางสาวจิติภรณ์ พิพัฒน์รัตนมณี ผู้ประกอบการ
30 0032 นายจีระ อุดมศิลป ผู้ประกอบการ
31 0033 นางสาวชลธิชา ปิ่นเพ็ชร ผู้ประกอบการ
32 0034 นายณัฐชนน จันทองปาน ผู้ประกอบการ
33 0035 นายธนพร ปราชญ์เมธีกุล เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
34 0036 นางสาวนันท์ปพร มหาไม้ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
35 0037 นางเนื้อทิพย์ สีละพัฒน์ ผู้ประกอบการ
36 0038 นายยรรยง ไทยเจริญ สมาคมธนาคารไทย
37 0039 นายวิญญู เหล่าวัฒนา ผู้ประกอบการ
38 0040 นายวิทวัฒน์ ทองเวส สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
39 0041 นางสาวศิระประภา เอื้อวิวัฒน์สกุล เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
40 0042 นางสาวธัญนิชา ตั้งจินตนา อื่นๆ
41 0043 นายปวรุตม์ ดีทองอ่อน อื่นๆ
42 0045 นางสาวอรนุช บุญสกุลโสภิต สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
43 0046 นางสาวจารุมาศ อรรฆภิญญ์ ผู้ประกอบการ
44 0047 นายนพสิทธิ์ วิมลพุฒิศักดิ์ ผู้ประกอบการ
45 0048 นายปริญญา เขตคาม ผู้ประกอบการ
46 0049 นางมาลี ปัญจทรัพย์ ผู้ประกอบการ
47 0050 นายภวัต แซ่โง้ว ผู้ประกอบการ
48 0051 นายเอกพัทธ์ สุวรรณปราโมทย์ ผู้ประกอบการ
49 0053 นายพีระ​ ภักดิ์แจ่มใส สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
50 0054 นางสาวณัฐธันยพร โชติสิริอดิรุจ ผู้ประกอบการ
51 0055 นางสาวมาลี เลิศสกุล นักลงทุน
52 0056 นายวิรัตน์ ยุทธยงค์ ผู้ประกอบการ
53 0057 นางสาวแววตา แดงบุบผา ผู้ประกอบการ
54 0058 นางอรปรีดา สิทธิการุณ นักลงทุน
55 0059 นายกิดาการ สุวรรณธรรมา นักลงทุน
56 0060 นางสาวเพ็ญจันทร์ สกลวิทยานนท์ สมาคมธนาคารไทย
57 0061 นายวัชรพงศ์ พรชัยชนะกิจ สมาคมธนาคารไทย
58 0062 นางสาวสังวาล สุวรรณปราโมทย์ นักลงทุน
59 0066 นายสุรชัย ไพฑูรย์ อื่นๆ
60 0067 นางสาวกรรณชนก สุพงษ์วิบูลย์พันธ์ ผู้ประกอบการ
61 0068 นายSupachai Hazeyama ผู้ประกอบการ
62 0069 นางสาวPanumas Suwanpramote อื่นๆ
63 0070 นายพีรณัฐ ฤกษนันทน์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
64 0071 นางสาวปิยภรณ์ แซ่ลิ่ม อื่นๆ
65 0072 นางกั๙ธร ธนภัคโกศล เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
66 0073 นางสาวพิยานิชญ์ แต้มแก้ว เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
67 0074 นางสาวมัญชุสา สินอมรเวช ผู้ประกอบการ
68 0075 นางสาวสุนิสา ศุภผล ผู้ประกอบการ
69 0076 นางสาวอุษามาส วิริยะอุดมชาติ ผู้ประกอบการ
70 0077 นายPhongsak Thongratana ผู้ประกอบการ
71 0078 นางสาวjirapa Meewong ผู้ประกอบการ
72 0079 นางสาวKannika Benjathapanun ผู้ประกอบการ
73 0080 นายณัฐพร ดาราสม เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
74 0081 นายธรรมนูญ มิตรประยูร นักลงทุน
75 0082 นางสิริวรรณ ดาราสม เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
76 0083 นายธิติ ธรรมชัยโสภิต ผู้ประกอบการ
77 0084 นางสาวลิสา มิตรประยูร สถาบันการศึกษา
78 0085 นางสาวกีรติสุดา ค้าของ อื่นๆ
79 0086 นางสาวธิดายศ อภัยสุวรรณ อื่นๆ
80 0087 นายชนะภัย เจนอักษร เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
81 0088 นางสาวกัลยา แซ่ลี้ สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย
82 0089 นางสาวรัตติยา ทองมี สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย
83 0091 นางสาวสุพรรษา สุทธิศิริกุล เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
84 0092 นางสาววรทร ชูส่งแสง เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
85 0093 นางสาวแก้วตา พิสิษฐเกษม เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
86 0094 นางสาวจันทรา ศิริอุทัยกร เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
87 0095 นายบุญชัย อาทิพงศ์กุล ผู้ประกอบการ
88 0096 นางสาวรัชดาวัลย์ สรรพจารุกิตติ์ ผู้ประกอบการ
89 0097 นายสมชาย จิรพงศ์พิทักษ์ นักลงทุน
90 0098 นายสิทธิเดช รุ่งเรื่อง เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
91 0099 นายสุชาญ ไวยชีตา เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
92 0100 นายอภิชาติ อภิชาติอาจหาญ ผู้ประกอบการ
93 0101 นางศิรินทร์ ตันติพิทักษ์โชติ อื่นๆ
94 0102 นางสาวรุ่งทิพย์ นีชรานุสรณ์ ผู้ประกอบการ
95 0103 นางสาวSaowaluck Soda ผู้ประกอบการ
96 0104 นางเพ็ญพรรณ แซ่ผ้าง ผู้ประกอบการ
97 0105 นายวรพจน์ ลือบุญธวัชชัย ผู้ประกอบการ
98 0106 นางปรางชนก ศรีสุขขี ผู้ประกอบการ
99 0107 นางสาวกษมาพร นักดนตรี อื่นๆ
100 0108 นายประชา ตระการศิลป์ ผู้ประกอบการ
101 0109 นายดำรง จุรินกุลวนิช ผู้ประกอบการ
102 0110 นายฐิติ ฉัตรเลขวนิช ผู้ประกอบการ
103 0111 นางสาวสุวรรณา วัฒนไกร ผู้ประกอบการ
104 0113 นายอรรถพล จันทรสาขา ผู้ประกอบการ
105 0114 นางอัมพร แซ่เล็ก ผู้ประกอบการ
106 0115 นายวิชัย จิรนันทไพสิฐ ผู้ประกอบการ
107 0116 นางสาววิภา บุญคุณจงเจริญ นักลงทุน
108 0117 นางสาวสมปอง ยงวณิชย์ อื่นๆ
109 0118 นางสาววรรณวิมล พิภวากร อื่นๆ
110 0119 นายไมตรี กฤตยาวุฒิ ภาคประชาสังคม
111 0120 นางสาวรุ่งทิวา เอื้ออารีย์กุล อื่นๆ
112 0121 นางสาวอรุณรัตน์ ผลประสิทธิโต อื่นๆ
113 0122 นางสาวอรุณลักษณ์ พิภวากร อื่นๆ
114 0123 นายบุรินทร์ ชรางกูร ผู้ประกอบการ
115 0124 นายชัยวัฒน์ ประสมสุข สมาคมธนาคารไทย
116 0125 นางสาวนิภา โซดา นักลงทุน
117 0126 นางพัชริยา ลือบุญธวัชชัย นักลงทุน
118 0127 นางสาวณัฐธยาน์ ธนัทชยพัทธ์ อื่นๆ
119 0128 นางอัชณา ลิมป์ไพฑูรย์ อื่นๆ
120 0129 นายเถกิง ชีรนรวนิชย์ ผู้ประกอบการ
121 0130 นายภัทร ด่านอุตรา ผู้ประกอบการ
122 0131 นางสุภาคินี จ่างใจมนต์ สถาบันการศึกษา
123 0132 นายกมล จิระธนะพรพงศ์ อื่นๆ
124 0133 นายโกศล ดีศีลธรรม ผู้ประกอบการ
125 0134 นางกุศล ศรีอุทัย อื่นๆ
126 0135 นางสาวอภิชญา พูลชัยนาวาสกุล เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
127 0136 นายธรัทนล ศรีทองเติม อื่นๆ
128 0137 นางสาวโสภา คูผาสุข นักลงทุน
129 0138 นางสาวพัชรินทร์ สรรเพชร เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
130 0139 นางสาวนิสกา ม่วงพัฒน์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
131 0140 นางสาวนรีรัตน์ คูผาสุข นักลงทุน
132 0141 นายธานี รัตนปรีดากุล นักลงทุน
133 0142 นางสาวเจตติกา ธนทัตตานนท์ สมาคมธนาคารไทย
134 0143 นางสาวลินดา บุตร​คีรี​มาลย์​ อื่นๆ
135 0144 นางสาวอัจฉรา โพธินิ่มแดง เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
136 0145 นางสาววณิชาภรณ์ พันธุ์วุฒิภิญโญ อื่นๆ
137 0146 นางสาวปรารถนา อุดมมงคลกูล เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
138 0147 นางปานกมล รวมวิจิตรพงศ์ อื่นๆ
139 0148 นายกัมพล ฐิติภัค ผู้ประกอบการ
140 0149 นางอลิสา รัตนโยธินานนท์ ผู้ประกอบการ
141 0150 นายชัยณรงค์ รัตนโยธินานนท์ ผู้ประกอบการ
142 0151 นายสุภัฒ สงวนดีกุล อื่นๆ
143 0152 นายSomboon Nimcome ผู้ประกอบการ
144 0153 นายจิรพล ยิ่งสิทธิสวัสดิ์ ผู้ประกอบการ
145 0154 นายทศพล เต็มอุ่น อื่นๆ
146 0155 นางธิติมา ลิมปธนโชติ อื่นๆ
147 0156 นางสาวปฐมาภรณ์ นิธิชัย อื่นๆ
148 0157 นางสาวปัญจสิรีย์ องอาจสิริ ผู้ประกอบการ
149 0158 นางสาววรรณา ยงพิศาลภพ สมาคมธนาคารไทย
150 0159 นายพัทธ์กมล ทัตติพงศ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
151 0160 นางสาวเพชรินทร์ ปอตระกูล ผู้ประกอบการ
152 0161 นายประยุทธ เดชขจรวุฒิ ผู้ประกอบการ
153 0162 นายธเนศ มหัทธนาลัย สมาคมธนาคารไทย
154 0163 นายนิรันดร์ สืบสัจจวัฒน์ ผู้ประกอบการ
155 0164 นางสาวพิชญา จ่างใจมนต์ อื่นๆ
156 0165 นางสาวสุภาภรณ์ อุทัยวิชากุล ผู้ประกอบการ
157 0166 นางสาวประวิศา สมบุญธรรม อื่นๆ
158 0167 นายสุรยุทธ กาญจนะโภคิน อื่นๆ
159 0168 นางสาวสุนทรี รุจิตานนท์ ผู้ประกอบการ
160 0169 นายศฤงคาร รวมวิจิตรพงศ์ ผู้ประกอบการ
161 0170 นางสาวสุมาลี หุตะพรประเสริฐ ผู้ประกอบการ
162 0171 นางปิยะวรรณ แพโรจน์ ผู้ประกอบการ
163 0172 นายธนกร ทองวิวัฒน์ อื่นๆ
164 0174 นายKittiphan Kittiphotwilai ผู้ประกอบการ
165 0175 นายChairoj Yanasethawat ผู้ประกอบการ
166 0176 นายอภิชาติ ทองเรืองรัตน์ ผู้ประกอบการ
167 0177 นายศุภโชค ครองทวีป ผู้ประกอบการ
168 0178 นายวิชัย แสงเจริญถาวร ผู้ประกอบการ
169 0179 นางสาวภัทรวดี รัตนะศิวะกูล สมาคมธนาคารไทย
170 0180 นายชินโชติ เถรปัญญาภรณ์ สมาคมธนาคารไทย
171 0182 นายสิปปภพ จงเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ประกอบการ
172 0183 นางสาวลัดดา เชี่ยววัฒนา ผู้ประกอบการ
173 0184 นางสาวสลิลทิพย์ ปวงมณี เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
174 0185 นางสาวนัยนา เหล่าเหมวงศ์ ผู้ประกอบการ
175 0186 นางสาวเบญจม์ภัทร เพาะพืช อื่นๆ
176 0188 นายภูมิพัฒน์ ขันเงิน ผู้ประกอบการ
177 0189 นายวรินทร์ สุขเจริญ ผู้ประกอบการ
178 0190 นายวีระ ปกรณ์กาญจน์ ผู้ประกอบการ
179 0191 นายสัณทพงค์ ตัณรัตนสกุล ผู้ประกอบการ
180 0192 นางสาวอาภาภรณ์ พิมพ์ศรวงษ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
181 0193 นางสาวปาริชาติ จารุสันต์ ผู้ประกอบการ
182 0194 นายว่องจ่างยุ้ง แซ่ว่อง ผู้ประกอบการ
183 0195 ผศ.ดร.จารุประภา รักพงษ์ สถาบันการศึกษา
184 0196 นางสุปรีดา ศิริปทุมมาศ ผู้ประกอบการ
185 0197 นางสาวสุพรรณี รุจิตานนท์ ผู้ประกอบการ
186 0198 นางสาวธนาพร จงเสถียรธรรม สถาบันการศึกษา
187 0199 นางสาวชุติมณฑน์ ชัยมงคล สถาบันการศึกษา
188 0200 นางสาวปวรี วรรณภูมิ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
189 0201 นายวรภัทร สุทิน สถาบันการศึกษา
190 0202 นางปองวลัย พัวพันธ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
191 0203 นายธงชัย วณิชวิกรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
192 0204 นายกฤษกร ตราชู สมาคมธนาคารไทย
193 0205 นางสาวฐิตาภา รัตนินทร์ ผู้ประกอบการ
194 0206 นายณัฐพล แซ่ลี้ ผู้ประกอบการ
195 0207 นายธีรภาพ แพ่งสภา เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
196 0208 นายธนู พาชีรัตน์ สถาบันการศึกษา
197 0209 นางสาววรณี รวิวรกุล เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
198 0210 นางสาวศชาภรณ์ เปลินศิริ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
199 0211 นางสมพร พาชีรัตน์ สถาบันการศึกษา
200 0212 นายอัชชกร โสภิญสวัสดิ์รัตน์ ผู้ประกอบการ
201 0213 นางสุภาพร เจริญวงศ์ ผู้ประกอบการ
202 0214 นางสาวพรวลี พิลาวรรณ อื่นๆ
203 0215 นายนันทพงศ์ พันทวีศักดิ์ อื่นๆ
204 0216 นางสาวสุขใจ ว่องไวศิริวัฒน์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
205 0217 นางสาววริษฐา ประจงการ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
206 0218 นางประวิชญา สุนทรสนาน เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
207 0219 นางสาวบัณณรส จุฑาภาคย์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
208 0220 นางสาวอารีย์พร สุขแสงพนมรุ้ง เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
209 0222 นายสหเกียรติ อ้นพงษ์ อื่นๆ
210 0223 นายวรวรรณ วรรณวิล เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
211 0224 นางสาวคงขวัญ เจริญจิต เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
212 0225 นางสาวชมเพลิน พรหมศิริ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
213 0226 นางสาวลลิตภัทร บรรณวิชญ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
214 0227 นางสาวชุติกา เกียรติเรืองไกร อื่นๆ
215 0228 นายภาณุเกียรติ์ ไชยอุตร เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
216 0229 นางสาวฐิติญา ตั้งบุญเติม ผู้ประกอบการ
217 0230 นายพัชรพล แซ่ลี้ ผู้ประกอบการ
218 0231 นางสาวพัชรินทร์ แจ่มอ่วม ผู้ประกอบการ
หมายเหตุ : รายชื่อเรียงตามตัวอักษร