การสัมมนา หัวข้อ "การรับรองกฏถิ่นกำเนิดสินค้าเฉพาะรายสินค้าภายใต้ความตกลงอาเซียน-จีน"
ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ สนามบินน้ำ
วันพุธที่ 23 มกราคม 2562
ลำดับ เลขที่ผู้สมัคร
(แจ้งเจ้าหน้าที่หน้างาน)
ชื่อ-สกุล หน่วยงาน
1 0001 นางสาวกมลวรรณ จันทนา อื่นๆ
2 0002 นางสาวกุลธิดา เจริญสวัสดิ์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
3 0003 นายกฤษดากร ปิ่นทอง เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
4 0004 นางสาวขนิษฐา หำพะวงษ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
5 0005 นางสาวเจียระไน พลสรรค์ ผู้ประกอบการ
6 0006 นายชาลี ขันศิริ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
7 0007 นายณัฐชนน จันทองปาน ผู้ประกอบการ
8 0008 นางสาวดวงใจ โอเดน ผู้ประกอบการ
9 0009 นายดุสิต บุณยภักดิ์ อื่นๆ
10 0010 นางสาวทิพจุฑา รวบยอด เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
11 0011 นายธวัชชัย ถนอมลิขิต อื่นๆ
12 0012 นางสาวธัญนันท์ วงศ์สิทธาจารย์ สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย
13 0013 นายนันทจิตร ถาวรบุตร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
14 0014 นายปริญญา เขตคาม ผู้ประกอบการ
15 0015 นายพันศักดิ์ อัศววงศ์เกษม เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
16 0016 นายภัคธร เนียมแสง สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย
17 0017 นางสาวมารีนา มงคล ผู้ประกอบการ
18 0018 นายเมธี ลายประดิษฐ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
19 0019 นางสาวศศิธร ปทุมแสงทอง สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
20 0020 นายสพัชร วิบูลย์วัฒน์ อื่นๆ
21 0021 นายสรวิศ ชัยเลิศวณิชกุล เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
22 0022 นายสุรชัย งามบริรักษ์ ผู้ประกอบการ
23 0023 นายอดิสร พลทะจักร์ ผู้ประกอบการ
24 0024 นางสาวอรนุช บุญสกุลโสภิต สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
25 0025 นายอัครพล รวิรัฐ ผู้ประกอบการ
26 0027 นางอุษา ภู่กลิ่น อื่นๆ
27 0028 นางสาวอัญชนา ส่วนมนทิระ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
28 0030 นายชาลี เทียมมณี สมาคมธนาคารไทย
29 0031 นายก้องภพ ห่อประทุม ผู้ประกอบการ
30 0032 นางสาวกาญจนนา แสงเดือน อื่นๆ
31 0033 นางสาวจตุพร อุปลกะลิน ผู้ประกอบการ
32 0034 นางสาวชมภูนุช แก่นสิงห์ อื่นๆ
33 0035 นายชยุต ทับเที่ยง ผู้ประกอบการ
34 0036 นางสาวปิยะนันท์ สุยสุวรรณ อื่นๆ
35 0037 นายดิลกลักษณ์ ภิรมย์สวัสดิ์ อื่นๆ
36 0038 นางไลลา บาลทิพย์ ผู้ประกอบการ
37 0039 นางสาวพรทิพย์ กลิ่นสุคนธ์ อื่นๆ
38 0040 นางสาววรพรรณ ลิ้มตระกูล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
39 0041 นางสาวอรวรรณ ลิ่มหุ่น ผู้ประกอบการ
40 0042 นางสาวสาวิตรี โกศลกิติวงศ์ ผู้ประกอบการ
41 0043 นางสาวกัญญาพัชร ธูปหอม ผู้ประกอบการ
42 0044 นางสาวณิชมน นาคเกษม ผู้ประกอบการ
43 0045 นางสาวธนัญญา สระภูมิ อื่นๆ
44 0046 นางสาวนภัสกร พิมุ ผู้ประกอบการ
45 0047 นางสาวนิตยา ทองดูศรี อื่นๆ
46 0048 นางสาวปรียาพรรณ สุขสมกลิ่น ผู้ประกอบการ
47 0049 นางสาวพิชามญชุ์ สรวงเกษม ผู้ประกอบการ
48 0050 นางสาวศุภกานต์ ก่อไวทยเจตน์ ผู้ประกอบการ
49 0051 นางสาวแสงวงค์ คงสุวรรณ ผู้ประกอบการ
50 0052 นางสาวฮานาน วิศิษฎ์ภัทรานนท์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
51 0053 นางสาวจิตรดา ทองศรีสังข์ ผู้ประกอบการ
52 0054 นายฉลอง ทองศรีสังข์ สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย
53 0055 นางสาวโชติรส ลาวัณจรัสโยธิน ผู้ประกอบการ
54 0056 นางสาวธนารีย์ แก้วสุข ผู้ประกอบการ
55 0057 นางสาวแววตา แดงบุบผา ผู้ประกอบการ
56 0058 นางสาคร จุลวัฒนานนท์ ผู้ประกอบการ
57 0059 นางสาวสุภาวิตา จิตวงษ์ไพศาล ผู้ประกอบการ
58 0060 นางสาวจินตนา วิเศษลา ผู้ประกอบการ
59 0061 นางปวีณา สุขจันทร์ ผู้ประกอบการ
60 0062 นางสาวสุรินทรา เหล่าแช่ม สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย
61 0063 นางอภิญญา พ่วงแพ ผู้ประกอบการ
62 0064 ว่าที่ร.ต.เอกรัฐ สันตะรัตติวงศ์ ผู้ประกอบการ
63 0065 นายปราโมทย์ หาญสกุล ผู้ประกอบการ
64 0066 นางสาวชินานาถ เสถียรกาล ผู้ประกอบการ
65 0067 นางสาวธัญญา ชัชวาลกิจกุล ผู้ประกอบการ
66 0068 นางสาวธารธีรา ไตรนรพงศ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
67 0069 นางสาวนงลักษณ์ อิจอม ผู้ประกอบการ
68 0070 นางสาวพรศรี เหลืองทองวณิช สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย
69 0071 นางสาวสลิลทิพย์ ปวงมณี เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
70 0072 นายองอาจ พงศ์กิจวรสิน อื่นๆ
71 0073 นางปาจรีย์ วงศ์ทวีลาภ ผู้ประกอบการ
72 0074 นายจิรพล ยิ่งสิทธิสวัสดิ์ ผู้ประกอบการ
73 0075 นางญณันธา โลหิตเสถียร อื่นๆ
74 0076 นายปวรุตม์ ดีทองอ่อน อื่นๆ
75 0077 นางสาวปิญชา นิรับสุดคาน อื่นๆ
76 0078 นางสาวพัชราวรรณ สุภิธรรม ผู้ประกอบการ
77 0079 นายเมฆิน ปานรุ่ง ผู้ประกอบการ
78 0080 นางสาวรัตนา จัทร์บำรุง ผู้ประกอบการ
79 0081 นางสาววณิชชา เจียตระกูล ผู้ประกอบการ
80 0082 นางวิชุตา วงษ์คงคำ ผู้ประกอบการ
81 0083 นายศวัส เสกตระกูล ผู้ประกอบการ
82 0084 นางสาวสมลักษณ์ ตริยะเกษม ผู้ประกอบการ
83 0085 นางสาวสุภาวดี ชลวานิชย์ สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย
84 0086 นายโกศล ดีศีลธรรม ผู้ประกอบการ
85 0087 นางสาวภูริธร ธรรมผจง ผู้ประกอบการ
86 0088 นางสาวศุภรวรรณ สิรพัฒนพิพัฒน์ ผู้ประกอบการ
87 0089 นางสุพร วาทนากรณ์ ผู้ประกอบการ
88 0090 นางทิวาพร เสกตระกูล ผู้ประกอบการ
89 0091 นางสาวManeerat Hiransakul ผู้ประกอบการ
90 0092 นางRatsamee Yangsuai ผู้ประกอบการ
91 0093 นายSurapark Sanechange ผู้ประกอบการ
92 0094 นางสาวกัญญ์พิดา นพอมรพิทักษ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
93 0095 นายกิตติคม พูลสมบัติ ผู้ประกอบการ
94 0096 นางสาวเกศรา เกิดศุข ผู้ประกอบการ
95 0097 นางสาวจริยา จิวาภิบาลธนากิจ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
96 0098 นางสาวชิดาวัลย์ ทัฬหะพีรวิชญ์ ผู้ประกอบการ
97 0099 นางสาวณัฐธภา จั่นเปี่ยม ผู้ประกอบการ
98 0100 นางสาวธนาพร ไหมทอง เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
99 0101 นางนงลักษณ์ ดุษฎีวิจัย อื่นๆ
100 0102 นางสาวน้ำฝน อรุณวาว ผู้ประกอบการ
101 0103 นางสาวนิธินันท์ มารศรี อื่นๆ
102 0104 นางสาวนิภา จันทร์ทิพย์ ผู้ประกอบการ
103 0105 นายบุรัสกร สุภาษี เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
104 0106 นางสาวปุณยวีร์ เดียรติชวนันต์ ผู้ประกอบการ
105 0107 นายพจน์ศักดิ์ หรูกิจพณิช ผู้ประกอบการ
106 0108 นางสาวเพ็ญศรี เองใช่รัตน์ นักลงทุน
107 0109 นางสาวภัทราทิพย์ อยู่ฉัตร เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
108 0110 นางสาวมณีรัตน์ เทียมเศวต ผู้ประกอบการ
109 0111 นายวรชัย วัฒนะภราดร อื่นๆ
110 0116 นางสาววรรณี จิตรัตนสุวรรณ ผู้ประกอบการ
111 0117 นายวัชรวิพัฒน์ ศิลปารัตน์ ผู้ประกอบการ
112 0118 นางสาววัลย์ดา ภัทรากุลพิเชฐ ผู้ประกอบการ
113 0119 นายวินัย แท่นประเสริฐกุล ผู้ประกอบการ
114 0120 นางวิภวานี เองใช่รัตน์ นักลงทุน
115 0121 นายวิศรุต ลาเสือ ผู้ประกอบการ
116 0122 นายศรัณย์ บุพศิริ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
117 0123 นายศฤงคาร รวมวิจิตรพงศ์ ผู้ประกอบการ
118 0124 นางสาวศศิธร สุนทรพาณิชย์ นักลงทุน
119 0125 นายสมพงษ์ นิธิวรรธนะ ผู้ประกอบการ
120 0126 นางสาวสมิทธิตา พยัคฆ์เกษม ผู้ประกอบการ
121 0127 นางสาวสิดาพันธ์ สวนโพธิ์ ผู้ประกอบการ
122 0128 นางสาวสุพรรณี รุจิตานนท์ ผู้ประกอบการ
123 0129 นางสาวหฤทัย แสงศิริฉาย ผู้ประกอบการ
124 0132 นางสาวอุไรวรรณ พัวไพบูลย์ ผู้ประกอบการ
125 0133 นางอารี ภัทรากุลพิเชฐ ผู้ประกอบการ
126 0134 นางสาวอัจฉรา สุจริตพงษ์ ผู้ประกอบการ
127 0137 นางสาวฤทัยวรรณ สนิทภักดี เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
128 0138 นางสาวภัชชนก ชูชัยศรี ผู้ประกอบการ
129 0139 นายธีรพงศ์ ลี้สัมพันธ์ ผู้ประกอบการ
130 0140 นางสาวชัญญานุช สุขจันทร์ อื่นๆ
131 0141 นายวีระ ปกรณ์กาญจน์ ผู้ประกอบการ
132 0142 นางสาววชิราพร วิษณุวนิชนันท์ ผู้ประกอบการ
133 0143 นายกิจจา สุทธิบุตร อื่นๆ
134 0144 นายทรงวุฒิ เจียจันทร์พงษ์ อื่นๆ
135 0145 นางสาวพชรวรรณ อุปรวัฒน์ อื่นๆ
136 0146 นายมาโนช ระรวยรส เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
137 0147 นายรัตนภัทร์ เรืองแววมณี อื่นๆ
138 0148 นางรัตนา ตันบุตร อื่นๆ
139 0149 นายวรวุฒิ กุลวุฒิวิลาศ ผู้ประกอบการ
140 0150 นายวิเชียร เลิศมหากูล อื่นๆ
141 0151 นายวิฑูรย์ สุบรรณรัตน์ อื่นๆ
142 0152 นางสาวฐิตาภรณ์ เวียงวีระเกียรติ ผู้ประกอบการ
143 0153 นางสาวณิชกช ทรงเกียรติยศ อื่นๆ
144 0154 นายสิปปภพ จงเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ประกอบการ
145 0155 นางสาวมลฤดี วนิชสุนทร เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
หมายเหตุ : รายชื่อเรียงตามตัวอักษร