การสัมมนา หัวข้อ "การรับรองกฏถิ่นกำเนิดสินค้าเฉพาะรายสินค้าภายใต้ความตกลงอาเซียน-จีน"
ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ สนามบินน้ำ
วันพุธที่ 23 มกราคม 2562
ลำดับ เลขที่ผู้สมัคร
(แจ้งเจ้าหน้าที่หน้างาน)
ชื่อ-สกุล หน่วยงาน
1 0001 นางสาวกมลวรรณ จันทนา สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2 0002 นางสาวกุลธิดา เจริญสวัสดิ์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
3 0003 นายกฤษดากร ปิ่นทอง เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
4 0004 นางสาวขนิษฐา หำพะวงษ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
5 0006 นายชาลี ขันศิริ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
6 0007 นายณัฐชนน จันทองปาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
7 0008 นางสาวดวงใจ โอเดน อื่นๆ
8 0009 นายดุสิต บุณยภักดิ์ อื่นๆ
9 0010 นางสาวทิพจุฑา รวบยอด เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
10 0011 นายธวัชชัย ถนอมลิขิต อื่นๆ
11 0013 นายนันทจิตร ถาวรบุตร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
12 0014 นายปริญญา เขตคาม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
13 0015 นายพันศักดิ์ อัศววงศ์เกษม เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
14 0016 นายภัคธร เนียมแสง อื่นๆ
15 0018 นายเมธี ลายประดิษฐ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
16 0019 นางสาวศศิธร ปทุมแสงทอง สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
17 0020 นายสพัชร วิบูลย์วัฒน์ อื่นๆ
18 0021 นายสรวิศ ชัยเลิศวณิชกุล เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
19 0024 นางสาวอรนุช บุญสกุลโสภิต สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
20 0027 นางอุษา ภู่กลิ่น อื่นๆ
21 0028 นางสาวอัญชนา ส่วนมนทิระ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
22 0032 นางสาวกาญจนนา แสงเดือน อื่นๆ
23 0034 นางสาวชมภูนุช แก่นสิงห์ อื่นๆ
24 0036 นางสาวปิยะนันท์ สุยสุวรรณ อื่นๆ
25 0037 นายดิลกลักษณ์ ภิรมย์สวัสดิ์ อื่นๆ
26 0039 นางสาวพรทิพย์ กลิ่นสุคนธ์ อื่นๆ
27 0040 นางสาววรพรรณ ลิ้มตระกูล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
28 0045 นางสาวธนัญญา สระภูมิ อื่นๆ
29 0047 นางสาวนิตยา ทองดูศรี อื่นๆ
30 0052 นางสาวฮานาน วิศิษฎ์ภัทรานนท์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
31 0057 นางสาวแววตา แดงบุบผา อื่นๆ
32 0068 นางสาวธารธีรา ไตรนรพงศ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
33 0071 นางสาวสลิลทิพย์ ปวงมณี เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
34 0072 นายองอาจ พงศ์กิจวรสิน อื่นๆ
35 0075 นางญณันธา โลหิตเสถียร อื่นๆ
36 0076 นายปวรุตม์ ดีทองอ่อน อื่นๆ
37 0077 นางสาวปิญชา นิรับสุดคาน อื่นๆ
38 0086 นายโกศล ดีศีลธรรม อื่นๆ
39 0094 นางสาวกัญญ์พิดา นพอมรพิทักษ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
40 0095 นายกิตติคม พูลสมบัติ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
41 0097 นางสาวจริยา จิวาภิบาลธนากิจ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
42 0100 นางสาวธนาพร ไหมทอง เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
43 0101 นางนงลักษณ์ ดุษฎีวิจัย อื่นๆ
44 0103 นางสาวนิธินันท์ มารศรี อื่นๆ
45 0105 นายบุรัสกร สุภาษี เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
46 0109 นางสาวภัทราทิพย์ อยู่ฉัตร เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
47 0111 นายวรชัย วัฒนะภราดร อื่นๆ
48 0118 นางสาววัลย์ดา ภัทรากุลพิเชฐ อื่นๆ
49 0119 นายวินัย แท่นประเสริฐกุล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
50 0122 นายศรัณย์ บุพศิริ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
51 0123 นายศฤงคาร รวมวิจิตรพงศ์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
52 0125 นายสมพงษ์ นิธิวรรธนะ อื่นๆ
53 0132 นางสาวอุไรวรรณ พัวไพบูลย์ อื่นๆ
54 0133 นางอารี ภัทรากุลพิเชฐ อื่นๆ
55 0137 นางสาวฤทัยวรรณ สนิทภักดี เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
56 0140 นางสาวชัญญานุช สุขจันทร์ อื่นๆ
57 0143 นายกิจจา สุทธิบุตร อื่นๆ
58 0144 นายทรงวุฒิ เจียจันทร์พงษ์ อื่นๆ
59 0145 นางสาวพชรวรรณ อุปรวัฒน์ อื่นๆ
60 0146 นายมาโนช ระรวยรส เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
61 0147 นายรัตนภัทร์ เรืองแววมณี อื่นๆ
62 0148 นางรัตนา ตันบุตร อื่นๆ
63 0150 นายวิเชียร เลิศมหากูล อื่นๆ
64 0151 นายวิฑูรย์ สุบรรณรัตน์ อื่นๆ
65 0153 นางสาวณิชกช ทรงเกียรติยศ อื่นๆ
66 0155 นางสาวมลฤดี วนิชสุนทร เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
หมายเหตุ : รายชื่อเรียงตามตัวอักษร