โครงการ "การเพิ่มศักยภาพไทย รุกตลาดการค้าเสรี" (ร่วมกับสมาคมกาแฟไทย)
โรงแรมน้ำทองน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562
ลำดับ เลขที่ผู้สมัคร
(แจ้งเจ้าหน้าที่หน้างาน)
ชื่อ-สกุล หน่วยงาน
1 0001 นายสิทธิพัฒน์ บุตรชา ผู้ประกอบการ
หมายเหตุ : รายชื่อเรียงตามตัวอักษร