โครงการ “การรับรองกฎถิ่นกำเนิดสินค้าเฉพาะรายสินค้าภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน – จีน”
โรงแรมน้ำทองน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
วันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2562
ลำดับ เลขที่ผู้สมัคร
(แจ้งเจ้าหน้าที่หน้างาน)
ชื่อ-สกุล หน่วยงาน
1 0001 นางสาวหทัยรัตน์ วรรณวัตร์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
2 0002 นางสาวรัตนาภรณ์ พรมเสน เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
หมายเหตุ : รายชื่อเรียงตามตัวอักษร