โครงการ “การรับรองกฎถิ่นกำเนิดสินค้าเฉพาะรายสินค้าภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน – จีน” ณ จังหวัดสงขลา
โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562
ลำดับ เลขที่ผู้สมัคร
(แจ้งเจ้าหน้าที่หน้างาน)
ชื่อ-สกุล หน่วยงาน
1 0001 นางปริยากร ธรรมพุทธสิริ ผู้ประกอบการ
2 0002 นายยุทธจักร แซ่ลู่่ ผู้ประกอบการ
หมายเหตุ : รายชื่อเรียงตามตัวอักษร