การสัมมนารับฟังความคิดเห็น เรื่อง การปรับปรุงพิธีสารว่าด้วยกลไกระงับข้อพิพาทด้านเศรษฐกิจของอาเซียน (ASEAN Protocol on Enhanced Dispute Settlement Mechanism: EDSM)
ห้องมโนปกรณ์นิติธาดา ชั้น ๑๒ กระทรวงพาณิชย์
วันพุธที่ ๗ สิงหาคม 2562 เวลา 13.00-16.00 น.
ลำดับ เลขที่ผู้สมัคร
(แจ้งเจ้าหน้าที่หน้างาน)
ชื่อ-สกุล หน่วยงาน
1 0002 นางสาวลลิตภัทร บรรณวิชญ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
2 0003 นายชญา ภัทราชัย เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
3 0004 นายฐากูร เสาวภา เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
4 0005 นายธีรุตม์ สุทธิเวชกุล เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
5 0006 นางสาวศุภัสรา ชัยพิพัฒน์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
6 0007 นางสุวรรณี อรุณสวัสดิ์วงศ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
7 0008 นาย กฤดิวงศ์ สิทธิไชย เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
8 0009 นางสาวจรัสศรี โพธิ์วัน เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
9 0010 นางสาวจิตรานนท์ สุชาติ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
10 0011 นางสาวนุจนีย์ พลล้ำ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
11 0012 นางสาวรุจิรา จันทร์อร่าม เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
12 0013 นางสาวศรุตา วัชรอยู่ อื่นๆ
13 0014 นางสาวสุธิดา รุ่งเรืองศรี เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
14 0015 นางสาวอรยาใจ พูลธนัง เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
15 0016 นางสาวอรุณศรี เมธิสริยพงศ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
16 0017 นางสาวกรรณิการ์ พรพิพัฒน์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
17 0018 นางสาวเจนจิรา บิณษีร์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
18 0019 นางสาววรรณโศภิน อมาตยกุล เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
19 0020 นางสาวสุพิชชา วุฒิชาติวานิช เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
20 0021 ดร.กรวิกา พิมุขมนัสกิจ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
21 0022 ร.ต.อ.กิตติธัช ท่อแก้ว เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
22 0023 นางสาวนฤตรา ประเสริฐศิลป์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
23 0024 นายนัทธพงศ์ ภู่ทอง อื่นๆ
24 0025 นายศิวะกร กรรณสูต อื่นๆ
25 0026 นางสาวดุจเพชร พุทธบูชา เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
26 0027 นางสาวภัทราภรณ์ พรมนุชาธิป เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
27 0028 นายอภิมุข สุภัทรประทีป เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
28 0029 นางสาวกมลรัตน์ ชีวะพฤกษ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
29 0030 นางสาวณัฐณิชา วัชราภรณ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
30 0031 นางสาวเนติมา ท้าวหมื่น เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
31 0032 นางสาวพัทธ์ริศา ปกรณ์กัลย์ชัย เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
32 0033 นายอุษิณ วิโรจน์เตชะ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
33 0034 นางสาวชฎาธร อินใย เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
34 0035 นายศฤงคาร วิเชียรรัตน์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
35 0036 นางสาวศิรประภา ปรีดา เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
36 0037 นางสิตานันท์ พูนผลทรัพย์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
37 0038 นางสาวสิริณัฎฐ์ ภูวิภิรมย์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
38 0039 นางสาวสุวพิชชา อรรถวรรัตน์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
39 0040 นางสุจิตรา ชนันทวารี สถาบันการศึกษา
40 0041 นางสาววารีรัตน์ รัตนวิบูลย์สม เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
41 0043 นายศฤงคาร รวมวิจิตรพงศ์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
42 0045 นางสาวภัทรพรรณ สาคร เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
43 0046 นางสาวดวงทิพย์ โฉมปรางค์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
44 0047 นายภูริภัทร หุวะนันทน์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
45 0048 นางสาวเมทินี แสงสุวรรณ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
46 0049 นายอภิภพ ภูลพิพัฒน์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
47 0050 นางสาวจริยา จิวาภิบาลธนากิจ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
หมายเหตุ : รายชื่อเรียงตามตัวอักษร