การสัมมนารับฟังความคิดเห็น เรื่อง การปรับปรุงพิธีสารว่าด้วยกลไกระงับข้อพิพาทด้านเศรษฐกิจของอาเซียน (ASEAN Protocol on Enhanced Dispute Settlement Mechanism: EDSM)
ห้องมโนปกรณ์นิติธาดา ชั้น ๑๒ กระทรวงพาณิชย์
วันพุธที่ ๗ สิงหาคม 2562 เวลา 13.00-16.00 น.
ลำดับ เลขที่ผู้สมัคร
(แจ้งเจ้าหน้าที่หน้างาน)
ชื่อ-สกุล หน่วยงาน
1 0002 นางสาวลลิตภัทร บรรณวิชญ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
2 0003 นายชญา ภัทราชัย เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
3 0004 นายฐากูร เสาวภา เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
4 0005 นายธีรุตม์ สุทธิเวชกุล เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
5 0006 นางสาวศุภัสรา ชัยพิพัฒน์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
6 0007 นางสุวรรณี อรุณสวัสดิ์วงศ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
7 0008 นาย กฤดิวงศ์ สิทธิไชย เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
8 0009 นางสาวจรัสศรี โพธิ์วัน เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
9 0010 นางสาวจิตรานนท์ สุชาติ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
10 0011 นางสาวนุจนีย์ พลล้ำ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
11 0012 นางสาวรุจิรา จันทร์อร่าม เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
12 0013 นางสาวศรุตา วัชรอยู่ อื่นๆ
13 0014 นางสาวสุธิดา รุ่งเรืองศรี เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
14 0015 นางสาวอรยาใจ พูลธนัง เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
15 0016 นางสาวอรุณศรี เมธิสริยพงศ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
16 0017 นางสาวKannika Pornpipat เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
17 0018 นางสาวเจนจิรา บิณษีร์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
18 0019 นางสาววรรณโศภิน อมาตยกุล เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
19 0020 นางสาวสุพิชชา วุฒิชาติวานิช เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
20 0021 ดร.กรวิกา พิมุขมนัสกิจ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
21 0022 ร.ต.อ.กิตติธัช ท่อแก้ว เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
22 0023 นางสาวนฤตรา ประเสริฐศิลป์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
23 0024 นายนัทธพงศ์ ภู่ทอง อื่นๆ
24 0025 นายศิวะกร กรรณสูต อื่นๆ
25 0026 นางสาวดุจเพชร พุทธบูชา เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
26 0027 นางสาวภัทราภรณ์ พรมนุชาธิป เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
27 0028 นายอภิมุข สุภัทรประทีป เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
28 0029 นางสาวกมลรัตน์ ชีวะพฤกษ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
29 0030 นางสาวณัฐณิชา วัชราภรณ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
30 0031 นางสาวเนติมา ท้าวหมื่น เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
31 0032 นางสาวพัทธ์ริศา ปกรณ์กัลย์ชัย เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
32 0033 นายอุษิณ วิโรจน์เตชะ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
33 0034 นางสาวชฎาธร อินใย เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
34 0035 นายศฤงคาร วิเชียรรัตน์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
35 0036 นางสาวศิรประภา ปรีดา เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
36 0037 นางสิตานันท์ พูนผลทรัพย์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
37 0038 นางสาวสิริณัฎฐ์ ภูวิภิรมย์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
38 0039 นางสาวสุวพิชชา อรรถวรรัตน์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
39 0040 นางสุจิตรา ชนันทวารี สถาบันการศึกษา
40 0041 นางสาววารีรัตน์ รัตนวิบูลย์สม เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
41 0043 นายศฤงคาร รวมวิจิตรพงศ์ ผู้ประกอบการ
42 0045 นางสาวภัทรพรรณ สาคร เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
43 0046 นางสาวดวงทิพย์ โฉมปรางค์ อื่นๆ
44 0047 นายภูริภัทร หุวะนันทน์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
45 0048 นางสาวเมทินี แสงสุวรรณ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
46 0049 นายอภิภพ ภูลพิพัฒน์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
47 0050 นางสาวจริยา จิวาภิบาลธนากิจ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
หมายเหตุ : รายชื่อเรียงตามตัวอักษร