กิจกรรมเปิดตัวโครงการ “จัดทัพโคนมไทย บุกตลาดต่างประเทศ ด้วย FTA”
ณ ห้องประชุมบุรฉัตรไชยากร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์
วันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.00 น.
ลำดับ เลขที่ผู้สมัคร
(แจ้งเจ้าหน้าที่หน้างาน)
ชื่อ-สกุล หน่วยงาน
1 0001 นางสาวลลิตภัทร บรรณวิชญ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
2 0002 นายกีรติ รัชโน เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
3 0003 นางสาวภัทรภร เพิ่มพูล เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
4 0005 นายสมเด็จ สุสมบูรณ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
5 0006 นายเชษฐ์พงศ์ ศรีก๊กเจริญ ผู้ประกอบการ
6 0007 นายนายชัยวัฒน์ สระทองจันทร์ อื่นๆ
7 0008 นายปรีติ เจริญศิลป์ ผู้ประกอบการ
8 0009 นายปรัชญ์ คุณทรงเกียรติ ผู้ประกอบการ
9 0010 นางสาวอริสรา โพธิวรรณ์ ผู้ประกอบการ
10 0011 นางสาวอุทัยวรรณ ลออคุณ ผู้ประกอบการ
11 0012 นางสาวภูณรัญชน์ เกษมทรัพย์ ผู้ประกอบการ
12 0013 นางสาววิมล เทียมสุวรรณ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
13 0014 นางสาวกณิกนันท์ สธนวสุ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
14 0015 นางสาวพรพิศ สุพานิช ผู้ประกอบการ
15 0016 นางสาวมณีรัตน์ คำสุข เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
16 0017 นางสาวศศิประภา เปลื้องหน่าย เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
17 0018 นายกริชเพชร ผรณจินดา เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
18 0019 นางสาวนพวรรณ หอมชื่นชม เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
19 0020 นายพีระวิทย์ มีสมบูรณ์ ผู้ประกอบการ
20 0021 นางรุจิรา ไชยพฤกษ์ ผู้ประกอบการ
21 0022 นางสาวสรินทิพย์ วิไลลักษณ์ ผู้ประกอบการ
22 0023 นางสาวศุภลักษณ์ ถาวระ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
23 0024 นายบุรัสกร สุภาษี เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
24 0025 นางสาวพรรษกร แก้วงามพรรณ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
25 0026 นางพรทิพย์ พรกุลวัฒน์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
26 0027 นายอนวัฒน์ ธนเสนีวัฒน์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
หมายเหตุ : รายชื่อเรียงตามตัวอักษร