กิจกรรมเปิดตัวโครงการ “จัดทัพโคนมไทย บุกตลาดต่างประเทศ ด้วย FTA”
ณ ห้องประชุมบุรฉัตรไชยากร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์
วันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.00 น.
ลำดับ เลขที่ผู้สมัคร
(แจ้งเจ้าหน้าที่หน้างาน)
ชื่อ-สกุล หน่วยงาน
1 0001 นางสาวลลิตภัทร บรรณวิชญ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
2 0002 นายกีรติ รัชโน เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
3 0003 นางสาวภัทรภร เพิ่มพูล เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
4 0005 นายสมเด็จ สุสมบูรณ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
5 0007 นายนายชัยวัฒน์ สระทองจันทร์ อื่นๆ
6 0013 นางสาววิมล เทียมสุวรรณ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
7 0014 นางสาวกณิกนันท์ สธนวสุ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
8 0016 นางสาวมณีรัตน์ คำสุข เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
9 0017 นางสาวศศิประภา เปลื้องหน่าย เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
10 0018 นายกริชเพชร ผรณจินดา เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
11 0019 นางสาวนพวรรณ หอมชื่นชม เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
12 0023 นางสาวศุภลักษณ์ ถาวระ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
13 0024 นายบุรัสกร สุภาษี เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
14 0025 นางสาวพรรษกร แก้วงามพรรณ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
15 0026 นางพรทิพย์ พรกุลวัฒน์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
16 0027 นายอนวัฒน์ ธนเสนีวัฒน์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
หมายเหตุ : รายชื่อเรียงตามตัวอักษร