การสัมมนาเรื่อง“โอกาสและความท้าทายของไทยในการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทย-สหภาพยุโรป”
ณ ห้องบอลรูม โรงแรม อนันตรา สยาม กรุงเทพฯ
วันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562 เวลา 08.30-16.30 น.
ลำดับ เลขที่ผู้สมัคร
(แจ้งเจ้าหน้าที่หน้างาน)
ชื่อ-สกุล หน่วยงาน
1 0001 นางสาวอาภาภรณ์ พิมพ์ศรวงษ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
2 0002 นางสาวกัญญาภัคร จุฑานนท์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
3 0003 นายสาริษฐ์ เจริญเผ่า เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
4 0004 นายจิตรกมลส์ พลเดช เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
5 0006 นางเสริมพร กึ่งพุทธพงศ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
6 0009 นางสาววิมลมาศ องค์วาณิชกุล เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
7 0010 นางสาวสุพัชรี ตั้งประสาทสุข นักลงทุน
8 0011 นางสาวsaowaluck jirayusayotin นักลงทุน
9 0012 นายพงษ์ศักดิ์ นิลสิทธิ์สถาพร เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
10 0013 นายกีรติณรงค์ อุไรรัตน์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
11 0014 นายณัฐพร ดาราสม เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
12 0015 นางสาวมณรวี สิทธิพงศ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
13 0016 นางสาวภรณี โกศิน นักลงทุน
14 0017 นางสิริวรรณ ดาราสม เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
15 0018 นางสาวสาธิมน ิจิรายุสโยธิน นักลงทุน
16 0019 นายคำพูน คุณานุกร ผู้ประกอบการ
17 0020 นางสาวสมพิศ นาคสุข เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
18 0021 นายสัณทพงค์ ตัณรัตนสกุล ผู้ประกอบการ
19 0022 นางสีนวล กรทอง อื่นๆ
20 0023 นายอนุชา เอกอาภาภัณฑ์ ผู้ประกอบการ
21 0024 นางพรทิพย์ เราจนานนท์ อื่นๆ
22 0025 นางสาวมณีวรรณ ลิตโต สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
23 0027 นางสาวแก้วตา พิสิษฐเกษม เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
24 0028 นายชนกันต์ ชัยวัฒนวสุ ผู้ประกอบการ
25 0029 นางอัญชลี สุรพันธ์ไพโรจน์ ผู้ประกอบการ
26 0030 นางสาวณิธกานต์ วงศ์ถาวร ผู้ประกอบการ
27 0031 นางสาวณัฐนนตรา พุฒิวรงค์โภคิน เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
28 0032 นายภัทรพล กมลศิลป์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
29 0033 นายสุจินต์ วัฒนพิทักษ์พงศ์ สถาบันการศึกษา
30 0034 นายสุภาโชค ครองทวีป ผู้ประกอบการ
31 0035 นางสาวดฤถี สมสมาน เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
32 0036 นายธราดล ชั่งดวงจิตร เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
33 0037 นางสาวอรณิชา สว่างฟ้า เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
34 0038 นางสาวพัชณิดา เทือกถา สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
35 0039 นายภาณุพงศ์ โตวัชรกุล สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
36 0040 นายขจรศักดิ์ คุปต์กาญจนากุล เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
37 0041 นางสาวชลิดา จันทร์ศิรพงษ์ ผู้ประกอบการ
38 0042 นายธนภัทร วัชรางกูร เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
39 0043 นางสาวนันทิยา นิลกระจ่าง สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
40 0044 นายพรชัย ประภาวงษ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
41 0045 นายโยธิน ธรรมจำรัส ผู้ประกอบการ
42 0046 นายจักรพันธ์ คงคาประสิทธิ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
43 0047 นางสาวศันสนีย์ ธารเรวดี เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
44 0048 นางอัญชนา วิทยาธรรมธัช ผู้ประกอบการ
45 0049 นายอินทรรัตน์ เขื่อนรัตน์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
46 0050 นางสาวฤทัยชนก จริงจิตร เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
47 0051 นายกรวิชญ์ เตชารักษ์ อื่นๆ
48 0052 นางสาวจันทร์กานต์ สุทธิพิศาล ผู้ประกอบการ
49 0053 นายทัฬห ปึงเจริญกุล อื่นๆ
50 0054 นางสาวธารธีรา ไตรนรพงศ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
51 0055 นางสาวปรียาภัสสร์ รัตนพันธ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
52 0056 นายปิยะราช บุญประเสริฐ อื่นๆ
53 0057 นางสาวพิชชาภรณ์ อาชววงศ์ทิพย์ อื่นๆ
54 0058 นายพีระ​ ภักดิ์แจ่มใส สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
55 0059 นายภูวดล อ้างสันติกุล อื่นๆ
56 0060 นางสาวสุพัตรา ริ้วไพโรจน์ อื่นๆ
57 0061 นายอมรพงศ์ ศิริภัทรนุกูล เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
58 0062 นางจารุวรรณ พูลสุข เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
59 0063 นายเจษฎา อารมย์ดี เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
60 0064 นางสาวณัฐสุดา เพชรหนุน เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
61 0065 นายปวรุตม์ ดีทองอ่อน อื่นๆ
62 0066 นางสาวธัญนิชา ตั้งจินตนา อื่นๆ
63 0067 นางสาวอรศิริ รังรักษ์ศิริวร เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
64 0068 นายนัทธพงศ์ ภู่ทอง อื่นๆ
65 0069 นางสาวบุญญรัตน์ บุญเรือง อื่นๆ
66 0070 นางสาวเบญจมาพร ทองเฟื่อง อื่นๆ
67 0071 นางสาวปิยะนุช ปั้นคุ้ม อื่นๆ
68 0072 นางสาวเพ็ญนภา เทอดไพรสันต์ ผู้ประกอบการ
69 0073 นายเฉลิมศักดิ์ กิตติตระกูล ภาคประชาสังคม
70 0074 นายพัฒนา สังข์กฤษ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
71 0075 นางสาวสุมาลี หุตะพรประเสริฐ ผู้ประกอบการ
72 0076 นางสาวกาญจนา ตรีรณานนท์ ผู้ประกอบการ
73 0077 นางสาวณัฐชยา กิจนุเคราะห์ ผู้ประกอบการ
74 0078 นายบริพันธ์ ภานุสุนทร อื่นๆ
75 0079 นายสุดเขต บริบูรณ์ศรี เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
76 0080 นางสุดาพร อิ่มเจริญ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
77 0081 นายเขมภัทร ทฤษฎิคุณ สถาบันการศึกษา
78 0082 นางสาวณัฐฐินี แก้วสนิท ผู้ประกอบการ
79 0083 นายณัฐพล เดชวิทักษ์ อื่นๆ
80 0084 นางปณัฏฐา เตชะเลิศกมล สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย
81 0085 นางสาวอตินุช นวมสันเทียะ อื่นๆ
82 0086 นางสาวกฤตยา ไพรไพศาลกิจ ผู้ประกอบการ
83 0087 นางสาวฐนิตา ศิริทรัพย์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
84 0088 นางสาวต้องตา สุดมี เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
85 0089 นางสาววรัญนภา สิทธิมนต์อำนวย อื่นๆ
86 0090 นางสาวสิริพร นาคเจือ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
87 0091 นายKhomgrit Saenarug อื่นๆ
88 0092 นายTeerawit SRISATIDNARAKUL ผู้ประกอบการ
89 0093 นางสาวWanya Sungkhapho อื่นๆ
90 0094 นายกฤตภาส สุปัญญาโชติสกุล อื่นๆ
91 0095 นางกานดา ไกรขจรกิตติ อื่นๆ
92 0096 นางสาวณัฏฐณิชา เนตรจินดา เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
93 0097 นางสาวนภัสวรรณ ตันโช เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
94 0098 นางสาวปุญญิศา ขาวะอาด เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
95 0099 นายภัทรกร จรัสอมร ผู้ประกอบการ
96 0100 นางเมทินี ศิริสวัสดิ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
97 0101 นางสาววรรณวิมล จารุกุลธวัช ผู้ประกอบการ
98 0102 นางสาววิไลพร ทองบ่อ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
99 0103 นายสิทธิ ลิมปนวงศ์แสน ผู้ประกอบการ
100 0104 นางสาวสุรีย์ สุขสมบูรณ์วัฒนา สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย
101 0105 นายกานต์พงศ์ ธนาวรพงศ์ปภา อื่นๆ
102 0106 นางสาวณฐนนท ตอวรรณวิจิตร อื่นๆ
103 0107 นางสาวณาตยา ศิลปชัยศรี ผู้ประกอบการ
104 0108 นางสาวนพวรรณ ฉลองพันธรัตน์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
105 0109 นายภัคธร เนียมแสง สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย
106 0110 นางสาวรำไพภัค ปิ่นสวย เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
107 0111 นางสาววิไลพร โพเกต ผู้ประกอบการ
108 0112 นางสาวศรัณยา ประไพพงษ์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
109 0113 นายศวัส เสกตระกูล ผู้ประกอบการ
110 0114 นางสาวสุนีย์ วรวุฒางกูร สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
111 0115 นางสาวดุษณีญา อินทนุพัฒน์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
112 0116 นางสาวเขมิกา รัตนกุล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
113 0117 นางสาวปริญดา นาคทอง สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
114 0118 นายรวีวัฒน์ ฤาชัย เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
115 0120 นายพิชญญ์ โชติพันธุ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
116 0121 นางสาววรพัทธ์ ลิขิตตานนท์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
117 0122 นางสาวอิษยา อนิวรรตน์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
118 0123 นางสาววลัยพรรณ เชียงเงิน เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
119 0124 นางสาวคนึงนิจ โชติวาณี ผู้ประกอบการ
120 0125 นางสาวนภาทอง ถกลทรัพย์ อื่นๆ
121 0126 นางสาวบุษราภรณ์ ดลโสภณ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
122 0127 นายปริญญา เขตคาม ผู้ประกอบการ
123 0128 นางสาวนภัสภร จตุรภัทร์ อื่นๆ
124 0129 นายปวริศ นิลวงค์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
125 0130 นางสาวปัญจสิรีย์ องอาจสิริ ผู้ประกอบการ
126 0131 นางสาวพชรพร จรรย์นาฏย์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
127 0132 นายภูริสิทธ์ แจ้งศิริพันธ์ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
128 0133 นางสาวกรรณิการ์ กิจติเวชกุล ภาคประชาสังคม
129 0134 นางสาวเกษราภรณ์ แก่นทอง สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
130 0135 นางสาวจีรวรรณ์ บุญญาน้อย อื่นๆ
131 0136 นายนรเสฏฐ์ ฤทัยเจตน์เจริญ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
132 0137 นางสาววรพักตร์ ฐิตะดิลก เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
133 0138 นายMONTRI RATANAJIRASUT ผู้ประกอบการ
134 0139 นายจิรพล ยิ่งสิทธิสวัสดิ์ ผู้ประกอบการ
135 0140 นายนันทจิตร ถาวรบุตร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
136 0141 นางสาวพัชราพร อินทร์ธิราช อื่นๆ
137 0142 นางสาวพิณอัปสร วิริโยทัย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
138 0143 นางสาววลัยรัตน์ ฤทธิรุฒม์ อื่นๆ
139 0144 นางสาวศิศิรี รัตนวราหะ ผู้ประกอบการ
140 0145 นายธนพงศ์ ฮุงหวล ผู้ประกอบการ
141 0146 นายจิณณพล ปัญญวุฒิ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
142 0147 นางสาวดารารัตน์ เกสรธรรม เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
143 0148 นายธงชัย บุญสาธิตกิจ ผู้ประกอบการ
144 0149 นางสาวจรัญญา นพนุกูลวิเศษ อื่นๆ
145 0150 นายณัฐพล จุนเจือจาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
146 0151 นายบัญชา ชื่นชม เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
147 0152 นางณิชกมล อุมารี สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
148 0153 นายปิติชาติ ไชยเสนา เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
149 0154 นางสาวทิพวรรณ สุขสวัสดิ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
150 0155 นายเจนพจน์ เกื้อจิรัฐิติกาล ผู้ประกอบการ
151 0156 นางสาวจันทรา ศิริอุทัยกร เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
152 0157 นายชุติเดช ป้อมแก้ว อื่นๆ
153 0158 นางฐานิดา ทรัพย์เปี่ยมลาภ อื่นๆ
154 0159 นางสาววราภรณ์ ประมูลจักโก อื่นๆ
155 0160 นายสาคร คุรุเวฬุกรณ์ อื่นๆ
156 0161 นายสิทธิทรัพย์ ศิรินวปรีดา ผู้ประกอบการ
157 0162 นางสุกัญญา เอื้อชูชัย อื่นๆ
158 0163 นางสาวหิรัญญิการ์ เพียรพิศเนตร อื่นๆ
159 0164 นายอรุณ เหล่าวัฒนกุล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
160 0165 นายเขมพันธุ์ ดวงพรอนันต์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
161 0166 นางจิตตาภา ประจวบเหมาะ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
162 0167 นางจินตวี ไทยงาม เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
163 0168 นางสาวฐิราภรณ์ ปิ่นทองพันธุ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
164 0169 นางสาววรรณโศภิน อมาตยกุล เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
165 0170 นายสุริยา อยชานันท์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
166 0171 นางสาวอุทัยวรรณ ลออคุณ ผู้ประกอบการ
167 0172 นางสาวสิรินิภา สุธาธรรม เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
168 0173 นางสาวมณสิชา โบว์เสรีวงศ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
169 0174 นางภูรดา แป้นสุข อื่นๆ
170 0175 นางสาวบัณณรส จุฑาภาคย์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
171 0176 นายณัฐพล ฉัตรมีบุญ อื่นๆ
172 0177 นายสมเกียรติ์ หวานวาจา อื่นๆ
173 0178 นางสาวอุษณีย์ เหมเชษฐ ผู้ประกอบการ
174 0179 นางสาวเสาวนิตย์ เหมเชษฐ ภาคประชาสังคม
175 0180 นางสาวเนตรทิพย์ พฤกษพราวพงศ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
176 0181 นายสุธีวรรธน์ ภัทรก่อพงศ์สุข เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
177 0182 นางสาวณัฐวดี แก้วเต่ง เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
178 0183 นายรัตนชัย พูนพัฒนสุข สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
179 0184 นางสาววันดี ตั้งถวิลถาวร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
180 0185 นางสาวรัฐิยา คงชาตรี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
181 0186 นางสาวจุฑามาศ อ่อนประไพ ผู้ประกอบการ
182 0187 นางสาวนพเก้า พัชรกิตติพรกุล ผู้ประกอบการ
183 0188 นายปรัชญา แดงประดับ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
184 0189 นางสาวChattida Veerakul สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
185 0190 นางสาวกานต์รวี จิตรองอาจ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
186 0191 นางสาวกีรติสุดา ค้าของ อื่นๆ
187 0192 นางสาวจินดารัตน์ ไทพาณิชย์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
188 0193 นางสาวบุญจิรา ขอประเสริฐ อื่นๆ
189 0194 ภก.ปรีชา พันธุ์ติเวช อื่นๆ
190 0195 นางสาวยุพิน บุญศิริจันทร์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
191 0196 ทนพญ.วรรณสุรางค์ ภัทรเพชรศิริ อื่นๆ
192 0197 นางสาวอรอุมา จ่าเมือง เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
193 0198 นายกฤตินัย ชุติมาเทวินทร์ อื่นๆ
194 0199 นายธนิต เอกอรรณพ ผู้ประกอบการ
195 0200 นางสาวพรวิภา ซิง สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
196 0201 นางสาวหฤทัย แสงศิริฉาย ผู้ประกอบการ
197 0202 นายธนัญญ์ชนม์ โรจน์กิตติคุณ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
198 0203 นายภูมิทัศ สุมังคละ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
199 0204 นายสนธิชัย พุทธยศ ผู้ประกอบการ
200 0205 นางสาวสร้อยสนธิ์ หล่อสุวรรณกุล อื่นๆ
201 0206 นางสุมนัส เลียงขจรเกียรติ อื่นๆ
202 0207 นางสาวอโนมา อินชื่นใจ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
203 0208 นางสาวทวินุช กลิ่นสุคนธ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
204 0209 นายนพปฎล อุทัยศรี ผู้ประกอบการ
205 0210 นายยุทธพงษ์ ผิวเพ็ง เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
206 0211 นางสาวอรนุช อินทวงศ์ สถาบันการศึกษา
207 0212 นางสุวรรณี ประเทืองสิทธิ์ อื่นๆ
208 0213 นางสาวรุ่งธิวา วงศ์ประชา สถาบันการศึกษา
209 0214 นายPavin Rodloytuk อื่นๆ
210 0215 นายvivat visespakdeevongse ผู้ประกอบการ
211 0216 นายกฤษฎิ์พนธ์ จันทรเลิศเดชา ผู้ประกอบการ
212 0217 นางสาวฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ สถาบันการศึกษา
213 0218 นายชยุต กษาปณ์เพิ่มลาภ อื่นๆ
214 0219 นายธีรศักดิ์ เสรีรักษ์ ผู้ประกอบการ
215 0220 นายนิทัศน์ ศิริโชติรัตน์ สถาบันการศึกษา
216 0221 นายภาคภูมิ ตีระนันทน์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
217 0222 ดร.ทยา ดำรงฤทธิกุล สถาบันการศึกษา
218 0223 นายพิสัย พิริยะสถิต เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
219 0224 นายจีระ อุดมศิลป ผู้ประกอบการ
220 0225 นางฉวีวรรณ ทัตตะวร อื่นๆ
221 0226 นายชโลทร สินเพราะ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
222 0227 พ.ต.ต.หญิง สุริยวงษ์ ไทยประยูร เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
223 0228 นางสาวภัทรพร เปี่ยมสมบูรณ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
224 0229 นางสาววรรณวิกา ภาคธูป เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
225 0230 นายสิทธิเดช รุ่งเรื่อง เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
226 0231 นางสาวชาลินี คันธวณิช เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
227 0232 นางสาวเพลินพรรณ เขตต์กัน เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
228 0233 นางสาวฐาปนี ภาณุโสภณ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
229 0234 นายวรจักร ปัญญามา เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
230 0235 นางสาววิลาสินี พิบูลย์เศรษฐ์ สถาบันการศึกษา
231 0236 นางสาวสถิรจิต ปริปุญโญ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
232 0237 นางสาวสินีนาฏ พิมพ์โพธิ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
233 0238 นายป้องภพ ทฤษฎิคุณ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
234 0239 นายพัทธ์กมล ทัตติพงศ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
235 0240 นายฑิติพงศ์ ชัยอำนวย เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
236 0241 นายจีนะสูติ อัตตนนท์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
237 0242 นายณฤทธิ์ ฤกษ์ม่วง เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
238 0243 นางสาวปิญชาน์ เล่ห์มงคล เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
239 0244 นางสาวอภิชญา แซ่ก้วง เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
240 0245 นายWorabhatra Chantramitra เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
241 0246 นายสติ ศังขวณิช อื่นๆ
242 0247 นางสาวศรินภัสร์ วัฒนสิทธิวิโรฒ อื่นๆ
243 0248 นางสาวปรียานุช ทิพยะวัฒน์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
244 0249 นางสาวดาววิภา ลี้กำจร เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
245 0250 นายส่องแสง ปทะวานิช สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
246 0251 นางสาวปาลิสา เลิศโภคิน เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
247 0252 นายพีรพัฒน์ ติยะบุญชัย อื่นๆ
248 0253 นางสาวกรรณชนก สุพงษ์วิบูลย์พันธ์ ผู้ประกอบการ
249 0254 นางสาวสิริปุณยากร สมแก้ว เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
250 0255 นางสาวธิดายศ อภัยสุวรรณ อื่นๆ
251 0256 นางสาวสุชาดา อรุณรัตน์ สถาบันการศึกษา
252 0257 นางสาวปิยะพร สิมานุรักษ์ อื่นๆ
253 0258 นางสาวนันท์ธนา ปราณี เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
254 0259 นางกัลยภรณ์ อึ้งสมรรถโกษา ผู้ประกอบการ
255 0260 นายพงษ์ศิกรณ์ นพนาคีพงษ์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
256 0261 คุณดวงสมร สุวรรณปราโมทย์ ผู้ประกอบการ
257 0262 นางสาวมาลี เลิศสกุล นักลงทุน
258 0263 นางราตรี ภูมิฐานนท์ นักลงทุน
259 0264 นางอุทุมพร ศรีสถิตย์นรากูร ผู้ประกอบการ
260 0265 นางสาวชะเอม พัชนี เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
261 0266 นางสาววิชญา พรหมสวัสดิ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
262 0267 นางสาวกัญญารัตน์ ร่มโพธิ์คาพงษ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
263 0270 นายNut Akaraworaphan สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
264 0271 นางสาวLucksamephen Sarnchawanakit เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
265 0272 นายลูกหิน วราโชติเศรษฐ์ สมาคมธนาคารไทย
266 0273 นายนพสิทธิ์ วิมลพุฒิศักดิ์ ผู้ประกอบการ
267 0274 นายวิชัย จิรนันทไพสิฐ ผู้ประกอบการ
268 0275 นายสมศักดิ์ ปัญญาโชติพันธ์ ผู้ประกอบการ
หมายเหตุ : รายชื่อเรียงตามตัวอักษร