การสัมมนาเรื่อง“โอกาสและความท้าทายของไทยในการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทย-สหภาพยุโรป”
ณ ห้องบอลรูม โรงแรม อนันตรา สยาม กรุงเทพฯ
วันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562 เวลา 08.30-16.30 น.
ลำดับ เลขที่ผู้สมัคร
(แจ้งเจ้าหน้าที่หน้างาน)
ชื่อ-สกุล หน่วยงาน
1 0001 นางสาวอาภาภรณ์ พิมพ์ศรวงษ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
2 0002 นางสาวกัญญาภัคร จุฑานนท์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
3 0003 นายสาริษฐ์ เจริญเผ่า เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
4 0004 นายจิตรกมลส์ พลเดช เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
5 0006 นางเสริมพร กึ่งพุทธพงศ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
6 0009 นางสาววิมลมาศ องค์วาณิชกุล เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
7 0011 นางสาวsaowaluck jirayusayotin ภาคประชาสังคม
8 0013 นายกีรติณรงค์ อุไรรัตน์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
9 0014 นายณัฐพร ดาราสม เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
10 0015 นางสาวมณรวี สิทธิพงศ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
11 0017 นางสิริวรรณ ดาราสม เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
12 0020 นางสาวสมพิศ นาคสุข เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
13 0021 นายสัณทพงค์ ตัณรัตนสกุล อื่นๆ
14 0022 นางสีนวล กรทอง อื่นๆ
15 0024 นางพรทิพย์ เราจนานนท์ อื่นๆ
16 0025 นางสาวมณีวรรณ ลิตโต สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
17 0027 นางสาวแก้วตา พิสิษฐเกษม เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
18 0031 นางสาวณัฐนนตรา พุฒิวรงค์โภคิน เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
19 0032 นายภัทรพล กมลศิลป์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
20 0033 นายสุจินต์ วัฒนพิทักษ์พงศ์ สถาบันการศึกษา
21 0035 นางสาวดฤถี สมสมาน เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
22 0036 นายธราดล ชั่งดวงจิตร เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
23 0037 นางสาวอรณิชา สว่างฟ้า เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
24 0038 นางสาวพัชณิดา เทือกถา สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
25 0039 นายภาณุพงศ์ โตวัชรกุล สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
26 0040 นายขจรศักดิ์ คุปต์กาญจนากุล เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
27 0041 นางสาวชลิดา จันทร์สิริพงศ์ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
28 0042 นายธนภัทร วัชรางกูร เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
29 0043 นางสาวนันทิยา นิลกระจ่าง สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
30 0044 นายพรชัย ประภาวงษ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
31 0046 นายจักรพันธ์ คงคาประสิทธิ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
32 0047 นางสาวศันสนีย์ ธารเรวดี เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
33 0049 นายอินทรรัตน์ เขื่อนรัตน์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
34 0050 นางสาวฤทัยชนก จริงจิตร เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
35 0051 นายกรวิชญ์ เตชารักษ์ อื่นๆ
36 0053 นายทัฬห ปึงเจริญกุล อื่นๆ
37 0054 นางสาวธารธีรา ไตรนรพงศ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
38 0055 นางสาวปรียาภัสสร์ รัตนพันธ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
39 0056 นายปิยะราช บุญประเสริฐ อื่นๆ
40 0057 นางสาวพิชชาภรณ์ อาชววงศ์ทิพย์ อื่นๆ
41 0058 นายพีระ​ ภักดิ์แจ่มใส สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
42 0059 นายภูวดล อ้างสันติกุล อื่นๆ
43 0060 นางสาวสุพัตรา ริ้วไพโรจน์ อื่นๆ
44 0061 นายอมรพงศ์ ศิริภัทรนุกูล เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
45 0062 นางจารุวรรณ พูลสุข เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
46 0063 นายเจษฎา อารมย์ดี เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
47 0064 นางสาวณัฐสุดา เพชรหนุน เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
48 0065 นายปวรุตม์ ดีทองอ่อน อื่นๆ
49 0066 นางสาวธัญนิชา ตั้งจินตนา อื่นๆ
50 0067 นางสาวอรศิริ รังรักษ์ศิริวร เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
51 0068 นายนัทธพงศ์ ภู่ทอง อื่นๆ
52 0069 นางสาวบุญญรัตน์ บุญเรือง อื่นๆ
53 0070 นางสาวเบญจมาพร ทองเฟื่อง อื่นๆ
54 0071 นางสาวปิยะนุช ปั้นคุ้ม อื่นๆ
55 0073 นายเฉลิมศักดิ์ กิตติตระกูล ภาคประชาสังคม
56 0074 นายพัฒนา สังข์กฤษ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
57 0076 นางสาวกาญจนา ตรีรณานนท์ อื่นๆ
58 0078 นายบริพันธ์ ภานุสุนทร อื่นๆ
59 0079 นายสุดเขต บริบูรณ์ศรี เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
60 0080 นางสุดาพร อิ่มเจริญ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
61 0081 นายเขมภัทร ทฤษฎิคุณ สถาบันการศึกษา
62 0083 นายณัฐพล เดชวิทักษ์ อื่นๆ
63 0084 นางปณัฏฐา เตชะเลิศกมล อื่นๆ
64 0085 นางสาวอตินุช นวมสันเทียะ อื่นๆ
65 0087 นางสาวฐนิตา ศิริทรัพย์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
66 0088 นางสาวต้องตา สุดมี เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
67 0089 นางสาววรัญนภา สิทธิมนต์อำนวย อื่นๆ
68 0090 นางสาวสิริพร นาคเจือ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
69 0091 นายKhomgrit Sanarag อื่นๆ
70 0092 นายTeerawit SRISATIDNARAKUL ภาคประชาสังคม
71 0093 นางสาวWanya Sungkhapho อื่นๆ
72 0094 นายกฤตภาส สุปัญญาโชติสกุล อื่นๆ
73 0095 นางกานดา ไกรขจรกิตติ อื่นๆ
74 0096 นางสาวณัฏฐณิชา เนตรจินดา เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
75 0097 นางสาวนภัสวรรณ ตันโช เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
76 0098 นางสาวปุญญิศา ขาวะอาด เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
77 0100 นางเมทินี ศิริสวัสดิ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
78 0102 นางสาววิไลพร ทองบ่อ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
79 0104 นางสาวสุรีย์ สุขสมบูรณ์วัฒนา อื่นๆ
80 0105 นายกานต์พงศ์ ธนาวรพงศ์ปภา อื่นๆ
81 0106 นางสาวณฐนนท ตอวรรณวิจิตร อื่นๆ
82 0108 นางสาวนพวรรณ ฉลองพันธรัตน์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
83 0109 นายภัคธร เนียมแสง อื่นๆ
84 0110 นางสาวรำไพภัค ปิ่นสวย เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
85 0112 นางสาวศรัณยา ประไพพงษ์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
86 0114 นางสาวสุนีย์ วรวุฒางกูร สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
87 0115 นางสาวดุษณีญา อินทนุพัฒน์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
88 0116 นางสาวเขมิกา รัตนกุล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
89 0117 นางสาวปิยะนุช มาลากุล ณ อยุธยา สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
90 0118 นายรวีวัฒน์ ฤาชัย เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
91 0120 นายพิชญญ์ โชติพันธุ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
92 0121 นางสาววรพัทธ์ ลิขิตตานนท์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
93 0122 นางสาวอิษยา อนิวรรตน์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
94 0123 นางสาววลัยพรรณ เชียงเงิน เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
95 0124 นางสาวคนึงนิจ โชติวาณี อื่นๆ
96 0125 นางสาวนภาทอง ถกลทรัพย์ อื่นๆ
97 0126 นางสาวบุษราภรณ์ ดลโสภณ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
98 0127 นายปริญญา เขตคาม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
99 0128 นางสาวนภัสภร จตุรภัทร์ อื่นๆ
100 0129 นายปวริศ นิลวงค์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
101 0132 นายภูริสิทธ์ แจ้งศิริพันธ์ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
102 0133 นางสาวกรรณิการ์ กิจติเวชกุล ภาคประชาสังคม
103 0134 นางสาวเกษราภรณ์ แก่นทอง สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
104 0135 นางสาวจีรวรรณ์ บุญญาน้อย อื่นๆ
105 0136 นายนรเสฏฐ์ ฤทัยเจตน์เจริญ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
106 0137 นางสาววรพักตร์ ฐิตะดิลก เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
107 0140 นายนันทจิตร ถาวรบุตร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
108 0141 นางสาวพัชราพร อินทร์ธิราช อื่นๆ
109 0142 นางสาวพิณอัปสร วิริโยทัย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
110 0143 นางสาววลัยรัตน์ ฤทธิรุฒม์ อื่นๆ
111 0144 นางสาวศิศิรี รัตนวราหะ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
112 0145 นายธนพงศ์ ฮุงหวล อื่นๆ
113 0146 นายจิณณพล ปัญญวุฒิ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
114 0147 นางสาวดารารัตน์ เกสรธรรม เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
115 0149 นางสาวจรัญญา นพนุกูลวิเศษ อื่นๆ
116 0150 นายณัฐพล จุนเจือจาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
117 0151 นายบัญชา ชื่นชม เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
118 0152 นางณิชกมล อุมารี สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
119 0153 นายปิติชาติ ไชยเสนา เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
120 0154 นางสาวทิพวรรณ สุขสวัสดิ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
121 0156 นางสาวจันทรา ศิริอุทัยกร เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
122 0157 นายชุติเดช ป้อมแก้ว อื่นๆ
123 0158 นางฐานิดา ทรัพย์เปี่ยมลาภ อื่นๆ
124 0159 นางสาววราภรณ์ ประมูลจักโก อื่นๆ
125 0160 นายสาคร คุรุเวฬุกรณ์ อื่นๆ
126 0162 นางสุกัญญา เอื้อชูชัย อื่นๆ
127 0163 นางสาวหิรัญญิการ์ เพียรพิศเนตร อื่นๆ
128 0164 นายอรุณ เหล่าวัฒนกุล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
129 0165 นายเขมพันธุ์ ดวงพรอนันต์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
130 0166 นางจิตตาภา ประจวบเหมาะ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
131 0167 นางจินตวี ไทยงาม เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
132 0168 นางสาวฐิราภรณ์ ปิ่นทองพันธุ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
133 0169 นางสาววรรณโศภิน อมาตยกุล เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
134 0170 นายสุริยา อยชานันท์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
135 0172 นางสาวสิรินิภา สุธาธรรม เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
136 0173 นางสาวมณสิชา โบว์เสรีวงศ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
137 0174 นางภูรดา แป้นสุข อื่นๆ
138 0175 นางสาวบัณณรส จุฑาภาคย์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
139 0176 นายณัฐพล ฉัตรมีบุญ อื่นๆ
140 0177 นายสมเกียรติ์ หวานวาจา อื่นๆ
141 0179 นางสาวเสาวนิตย์ เหมเชษฐ ภาคประชาสังคม
142 0180 นางสาวเนตรทิพย์ พฤกษพราวพงศ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
143 0181 นายสุธีวรรธน์ ภัทรก่อพงศ์สุข เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
144 0182 นางสาวณัฐวดี แก้วเต่ง เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
145 0183 นายรัตนชัย พูนพัฒนสุข สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
146 0184 นางสาววันดี ตั้งถวิลถาวร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
147 0185 นางสาวรัฐิยา คงชาตรี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
148 0188 นายปรัชญา แดงประดับ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
149 0189 นางสาวChattida Veerakul สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
150 0190 นางสาวกานต์รวี จิตรองอาจ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
151 0191 นางสาวกีรติสุดา ค้าของ อื่นๆ
152 0192 นางสาวจินดารัตน์ ไทพาณิชย์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
153 0193 นางสาวบุญจิรา ขอประเสริฐ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
154 0194 ภก.ปรีชา พันธุ์ติเวช อื่นๆ
155 0195 นางสาวยุพิน บุญศิริจันทร์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
156 0196 ทนพญ.วรรณสุรางค์ ภัทรเพชรศิริ อื่นๆ
157 0197 นางสาวอรอุมา จ่าเมือง เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
158 0198 นายกฤตินัย ชุติมาเทวินทร์ อื่นๆ
159 0200 นางสาวพรวิภา ซิง สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
160 0202 นายธนัญญ์ชนม์ โรจน์กิตติคุณ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
161 0203 นายภูมิทัศ สุมังคละ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
162 0204 นายสนธิชัย พุทธยศ อื่นๆ
163 0205 นางสาวสร้อยสนธิ์ หล่อสุวรรณกุล อื่นๆ
164 0206 นางสุมนัส เลียงขจรเกียรติ อื่นๆ
165 0207 นางสาวอโนมา อินชื่นใจ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
166 0208 นางสาวทวินุช กลิ่นสุคนธ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
167 0209 นายนพปฎล อุทัยศรี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
168 0210 นายยุทธพงษ์ ผิวเพ็ง เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
169 0211 นางสาวอรนุช อินทวงศ์ สถาบันการศึกษา
170 0212 นางสุวรรณี ประเทืองสิทธิ์ อื่นๆ
171 0213 นางสาวรุ่งธิวา วงศ์ประชา สถาบันการศึกษา
172 0214 นายPavin Rodloytuk อื่นๆ
173 0217 นางสาวฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ สถาบันการศึกษา
174 0218 นายชยุต กษาปณ์เพิ่มลาภ อื่นๆ
175 0220 นายนิทัศน์ ศิริโชติรัตน์ สถาบันการศึกษา
176 0221 นายภาคภูมิ ตีระนันทน์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
177 0222 ดร.ทยา ดำรงฤทธิกุล สถาบันการศึกษา
178 0223 นายพิสัย พิริยะสถิต เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
179 0224 นายจีระ อุดมศิลป สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
180 0225 นางฉวีวรรณ ทัตตะวร อื่นๆ
181 0226 ดร.ชโลทร สินเพราะ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
182 0227 พ.ต.ต.หญิง สุริยวงษ์ ไทยประยูร เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
183 0228 นางสาวภัทรพร เปี่ยมสมบูรณ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
184 0229 นางสาววรรณวิกา ภาคธูป เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
185 0230 นายสิทธิเดช รุ่งเรื่อง เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
186 0231 นางสาวชาลินี คันธวณิช เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
187 0232 นางสาวเพลินพรรณ เขตต์กัน เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
188 0233 นางสาวฐาปนี ภาณุโสภณ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
189 0234 นายวรจักร ปัญญามา เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
190 0235 นางสาววิลาสินี พิบูลย์เศรษฐ์ สถาบันการศึกษา
191 0236 นางสาวสถิรจิต ปริปุญโญ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
192 0237 นางสาวสินีนาฏ พิมพ์โพธิ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
193 0238 นายป้องภพ ทฤษฎิคุณ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
194 0239 นายพัทธ์กมล ทัตติพงศ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
195 0240 นายฑิติพงศ์ ชัยอำนวย เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
196 0241 นายจีนะสูติ อัตตนนท์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
197 0242 นายณฤทธิ์ ฤกษ์ม่วง เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
198 0243 นางสาวปิญชาน์ เล่ห์มงคล เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
199 0244 นางสาวอภิชญา แซ่ก้วง เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
200 0245 นายWorabhatra Chantramitra เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
201 0246 นายสติ ศังขวณิช อื่นๆ
202 0247 นางสาวศรินภัสร์ วัฒนสิทธิวิโรฒ อื่นๆ
203 0248 นางสาวปรียานุช ทิพยะวัฒน์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
204 0249 นางสาวดาววิภา ลี้กำจร เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
205 0250 นายส่องแสง ปทะวานิช สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
206 0251 นางสาวปาลิสา เลิศโภคิน เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
207 0252 นายพีรพัฒน์ ติยะบุญชัย อื่นๆ
208 0254 นางสาวสิริปุณยากร สมแก้ว เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
209 0255 นางสาวธิดายศ อภัยสุวรรณ อื่นๆ
210 0256 นางสาวสุชาดา อรุณรัตน์ สถาบันการศึกษา
211 0257 นางสาวปิยะพร สิมานุรักษ์ อื่นๆ
212 0258 นางสาวนันท์ธนา ปราณี เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
213 0260 นายพงษ์ศิกรณ์ นพนาคีพงษ์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
214 0261 ดวงสมร สุวรรณปราโมทย์ อื่นๆ
215 0264 นางอุทุมพร ศรีสถิตย์นรากูร ภาคประชาสังคม
216 0265 นางสาวชะเอม พัชนี เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
217 0266 นางสาววิชญา พรหมสวัสดิ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
218 0267 นางสาวกัญญารัตน์ ร่มโพธิ์คาพงษ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
219 0270 นายNut Akaraworaphan สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
220 0271 นางสาวLucksamephen Sarnchawanakit เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
หมายเหตุ : รายชื่อเรียงตามตัวอักษร