โอกาสและความท้าทายของไทยในการเจรจาการค้าความตกลงการค้าเสรีไทย-สหภาพยุโรป ครั้งที่ 1 จังหวัด ชลบุรี
โรงแรมไบรท์ตัน แกรนด์ พัทยา จังหวัดชลบุรี
10 ตุลาคม 2562 เวลา 8.30 -16.30 น
ลำดับ เลขที่ผู้สมัคร
(แจ้งเจ้าหน้าที่หน้างาน)
ชื่อ-สกุล หน่วยงาน
1 0001 นายไกรลักษณ์ เพชรัตนกูล เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
2 0002 นายนิพนธ์ วรรณภักดี เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
3 0003 นายธนเวศม์ สัญญานุจิต เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
4 0004 นางสาวชัญญนิษฐ์ บุญสุวรรณ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
5 0005 นางสาวพงษ์นภา นพวงศ์ ณ อยุธยา เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
6 0006 นายฉัตรชัย ศรีเฉลา เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
7 0007 นายณรรฐพงศ์ เรืองวิวัฒนโรจน์ ผู้ประกอบการ
8 0008 นางสุชาดา เรืองวิวัฒนโรจน์ ผู้ประกอบการ
9 0009 นางสาวสุวรรณี ผูกพันธ์ ผู้ประกอบการ
10 0010 นางสาวธีรานุช แก้วพามา เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
11 0011 นางนันธพร ทิพยาวงษ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
12 0012 นางสาวศิภิงร์ สิริวิทโยทัย เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
13 0013 นายวิรัตน์ ธัชศฤงคารสกุล เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
14 0014 นางพิมพ์จันทร์ เขมวริทธิ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
15 0015 นางสาวณุกานดา กิติศุภวัฒนา ผู้ประกอบการ
16 0016 นางสาวนวพร แก้วขาว ผู้ประกอบการ
17 0017 นายประสาน สุขสุทธิ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
18 0018 นางส่องหล้า อุสา ผู้ประกอบการ
19 0019 นางลิลี่ แซ่ตั้ง ผู้ประกอบการ
20 0020 นางสาวนูรีสัน สะมะแอ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
21 0021 นายโอภาส ชาญยงค์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
22 0022 นายพิษณุ นันทา เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
23 0023 นายอดุลย์ คนมั่น เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
24 0024 นายสามารถ น้อยบุญญะ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
25 0025 นางสาวบุลาภรณ์ บุญด้วง ผู้ประกอบการ
26 0026 นางสาววิลาพร จันอนุ ผู้ประกอบการ
27 0027 นางสาวโสภิดา สร้อยกุดเรือ ผู้ประกอบการ
28 0028 นายธรรมรัตน์ มีธรรม ผู้ประกอบการ
29 0029 นางสาวจรรยา บุญสุข ผู้ประกอบการ
30 0030 นายมานิต จงวัฒนา เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
31 0031 นายสุมิตร มงคลยงค์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
32 0032 นางสาวนงนุช ธรรมลิขิต ผู้ประกอบการ
33 0033 นางสาวศาสนีย์ หนุเจริญกุล ผู้ประกอบการ
34 0034 นางสาวธมนวรรณ พุ่มอรุณ ผู้ประกอบการ
35 0035 นางวารุณี เหลืองตระกูล ผู้ประกอบการ
36 0036 นางสาวอังสุมาลี งามพลพันธุ์ ผู้ประกอบการ
37 0037 นางสาวชาลี กิองสุทธิผล ผู้ประกอบการ
38 0038 นายฐิติวัชร์ ชุมเพชรกุลวัฒน์ ผู้ประกอบการ
39 0039 นางสาวชัฎชาดา รัศมี ผู้ประกอบการ
40 0040 นางสาวธนิภา วชิราตรียากุล ผู้ประกอบการ
41 0041 นางสาวชญาภา อภิมหาบุญญากุล ผู้ประกอบการ
42 0042 นางธาราทิพย์ ขวัญชื่น ผู้ประกอบการ
43 0043 นางสาวมณพัช ภัทรปิติสุนทร ผู้ประกอบการ
44 0044 นางสาวชุติกาญจน์ ห้วยใหญ่ ผู้ประกอบการ
45 0045 นางสาววารีญา ศรีหมวด ผู้ประกอบการ
46 0046 นางสาวกรกมล คำบ้านฝาย ผู้ประกอบการ
47 0047 นางปรียนันท์ เจริญพันธ์ ผู้ประกอบการ
48 0048 นางปฤษณี ล้อสินคำ ผู้ประกอบการ
49 0049 นางโสภางค์พักตร์ หร่ายเจริญ ผู้ประกอบการ
50 0050 นางสาวจุฑาภรณ์ วงศ์เศรษฐี ผู้ประกอบการ
51 0051 นางสาวภัทรีญาณ์ โรจนารมณ์ ผู้ประกอบการ
52 0052 นายเทพทัย สุริยลักษณ์ เครือข่าย BIZ Club
หมายเหตุ : รายชื่อเรียงตามตัวอักษร