โอกาสและความท้าทายของไทยในการเจรจาการค้าความตกลงการค้าเสรีไทย-สหภาพยุโรป ครั้งที่ 2 จังหวัดเชียงใหม่
โรงแรม แคนทารี ฮิลล์ เชียงใหม่
 22 ตุลาคม 2562 เวลา 8.30-16.30 น.
ลำดับ เลขที่ผู้สมัคร
(แจ้งเจ้าหน้าที่หน้างาน)
ชื่อ-สกุล หน่วยงาน
1 0001 นางสาวมนัสนันท์ โชคอภินันท์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
2 0002 นางพนิดา วานิชรัตน์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
3 0003 นายบรมัตถ์พงษ์ พลเยี่ยม เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
4 0004 ว่าที่ รต.ชนะ ไชยชนะ อื่นๆ
5 0005 นางสาวนัยนา โกมาส อื่นๆ
6 0006 นายชูเกียรติ เส็งคำภา อื่นๆ
7 0007 นางเรืองศิริ เส็งคำภา อื่นๆ
8 0008 นางสาวอิริยภรณ์ คูนลินทิพย์ อื่นๆ
9 0009 นางกนกรัตน์ ยุกติรัตน์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
10 0010 นางสาวฑีรณัฏฐ์ ลัดดาพันธุ์ อื่นๆ
11 0011 นางสิริมนต์ โกมุทานนท์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
12 0012 นางสาวชนิภา งามวิจิตวงศ์ ผู้ประกอบการ
13 0013 นางวิลาวัลย์ ปิ่นตุรงค์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
14 0014 นางสาวมณีกานต์ มหาสุวรรณนาวิน ผู้ประกอบการ
15 0015 นางสาวธนิภา วชิราตรียากุล ผู้ประกอบการ
16 0016 นายธวัชชัย ดาวสดใส ผู้ประกอบการ
17 0017 นางกัญญาภัค อุตตมางกูร ผู้ประกอบการ
18 0018 นายชกานต์ อุตตมางกูร ผู้ประกอบการ
19 0019 นางดวงเดือน กลมาศ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
20 0020 นางสาวดารณี สุวรรณ ผู้ประกอบการ
21 0021 นายชวลิต ต้ังทางธรรม ผู้ประกอบการ
22 0022 นางสาววันวิสาข์ ธรรมฐิติพงศ์ ผู้ประกอบการ
23 0023 นางสาวนารา เศรษฐกร ภาคประชาสังคม
24 0024 นายนิรันดร์ มูลธิดา เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
25 0025 นางพิมพ์วิสาข์ นพรัตน์ อื่นๆ
26 0026 นายธีระเดช กิจเจริญ ผู้ประกอบการ
27 0027 นางสาวพรรณี วันชัย เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
28 0028 นายสุทธิสิริน ชัยสุพรรณกุล ผู้ประกอบการ
29 0029 นางสาวกนกวรรณ พิทาคำ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
30 0030 นายนนท์ ปึงธนทรัพย์ ผู้ประกอบการ
31 0031 นางสาวสุวิมล ยิ่งโยชน์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
32 0032 นางปณพร สังข์สุวรรณ์ ผู้ประกอบการ
33 0033 นางสาวธันยพร จิรสงวนพงศ์ ผู้ประกอบการ
34 0034 นายวิเทศ ลีลาชัย ผู้ประกอบการ
35 0035 นายหัส​พล​ จง​วิไล​ ผู้ประกอบการ
36 0036 นางสาวจารุณี นันทบัณฑิต ผู้ประกอบการ
37 0037 นายวิริยะ อาษากิจ ผู้ประกอบการ
38 0038 นางสาวเยาวเรศ หลวงมูล อื่นๆ
39 0039 นางสาวธัญพร หงิมรักษา เครือข่าย BIZ Club
40 0040 นางสาวกิรณา มณีวัฒนา ผู้ประกอบการ
41 0041 นายเพิ่มศักดิ์ จีนต้น อื่นๆ
42 0042 นางณัฐญา ถิ่นธรรม สมาชิกสภาเกษตรกร
43 0043 นางสาวกัญญ์สิริ ปินไชยพัฒน์ เครือข่าย BIZ Club
44 0044 นางสาวสุปรียา อภิรมย์ยานนท์ ผู้ประกอบการ
45 0045 นายเทพทัย สุริยลักษณ์ เครือข่าย BIZ Club
46 0046 นางสาวทิพาธร มาศจรูญ ผู้ประกอบการ
47 0047 นายเจตจำลอง เลาวพงค์ นักลงทุน
48 0048 นายราเมศ รัตยันตรกร เครือข่าย BIZ Club
49 0049 ว่าที่พ.ต.นคร โฆษชุณหนันท์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
50 0050 นายสาธิต ไชยบุญเรือง เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
51 0051 นางยอดขวัญ วิภาคกิจ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
52 0052 นางสาวพัชญาณี บุญศรี เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
53 0053 นายปรีชา เรืองคุ้ม เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
54 0054 ว่าที่ ร้อยตรีกานต์นิธิ คำโพธิ์พิเศษ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
55 0055 นายสรศักดิ์ ธนันไชย เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
56 0056 นายวสันต์ พรหมศิริรัตน์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
57 0057 นางสาวจรรยาณี กาละ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
58 0058 นายเฉลิมชัย พิศิษฐวานิช ผู้ประกอบการ
59 0059 นางสาวณัฐนรี เล้าทวีรุ่งสวัสดิ์ ผู้ประกอบการ
60 0060 นายจิตพงษ์ ปุกมณี ผู้ประกอบการ
61 0061 นายราเชนทร์ จันตระกูล ผู้ประกอบการ
62 0062 นางชนาภา จุลเจริญ ผู้ประกอบการ
63 0063 นายณัฐวุฒิ มะเทวิน อื่นๆ
64 0064 นางสาวยุพา มยุรวรรณพงศ์ ผู้ประกอบการ
65 0065 นางสาวอำพัน มยุรวรรณพงศ์ ผู้ประกอบการ
66 0066 นายสนิท เดชมี เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
67 0067 นางกัลญกร มหาวันน้ำ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
68 0068 นายสุพจน์ ป้อมชัย อื่นๆ
69 0069 นางสาววารี อรรคบุตร เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
70 0070 นางสาวภัสร์วรา วิโสภา เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
71 0071 นายประมลพันธ์ เจ้าเจ็ด เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
72 0072 นายสมบัติ ศุภประภากร เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
73 0073 นายจิตติศักดิ์ ศรีปัญญา เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
74 0074 นางกิตติภรณ์ ศิริวงศ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
75 0075 นายพงศ์พัฒน์ ขัตพันธุ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
76 0076 นายชวลิต ทองพวง เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
77 0077 นางสาวพรพรรณ สัมพันธศักดาชัย ผู้ประกอบการ
78 0078 นางสาวพิมพ์วลี นิศาวัฒนานันท์ ภาคประชาสังคม
79 0079 นายอนุกุล กองแก้ว เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
80 0080 นายสุริยัน ปันชัย เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
81 0081 นายพัลลภ แก้วใหม่ อื่นๆ
82 0082 นายภาณุพงศ์ มังคลาด อื่นๆ
83 0083 นางสาวจิราภรณ์ สวัสดิ์เมธานนท์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
84 0084 นายไชยภพ ณ นคร อื่นๆ
85 0085 นางสาวญดารัตน์ อินทะขันธ์ สถาบันการศึกษา
86 0086 นายเสวตร์ ตาจุมปา สถาบันการศึกษา
87 0087 นายอนันต์ เมืองมูลไชย ภาคประชาสังคม
88 0088 นางนีรนาท ตาจุมปา สถาบันการศึกษา
89 0089 นางบุษรา สุขวิบูลย์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
90 0090 นายอนวัช จิตต์ปรารพ อื่นๆ
91 0091 นายวิทวัฒน์ พรมสอน เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
92 0092 นายวรเชษฐ์ สุริยะหน่อคำชัย เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
93 0093 นายอติวรรธน์ หอมนาน สมาชิกสภาเกษตรกร
94 0094 นายธีรพล พันธุ์อุโมงค์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
95 0095 นางอาทิตยา สนประเทศ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
96 0096 นางธีรนุช เจริญกิจ สถาบันการศึกษา
97 0097 นางสาวฐิติพร บุตรทวงศ์ อื่นๆ
98 0098 นางสาวโสภาพรรณ กาสมสัน สมาชิกสภาเกษตรกร
99 0099 นายเปี่ยมศักดิ์ สันชุมภู เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
100 0100 นายจักรพงษ์ ทองใบ สมาชิกสภาเกษตรกร
101 0101 นายสมเพชร สุริยวงษ์ สมาชิกสภาเกษตรกร
102 0102 นายพนม สินสอน สมาชิกสภาเกษตรกร
103 0103 นางจาริณี เทพา เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
104 0104 นายสุริยะศักดิ์ ครไชยศรี เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
105 0105 นายโสภา เปรมโสภณ ภาคประชาสังคม
106 0106 นางสาวกนกวรรณ ใจลังกา เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
107 0107 นายผดุงเกียรติ ลอยศศิธรนันท์ ผู้ประกอบการ
108 0108 นางสาวสุรีรัตน์ ตรีมรรคา ภาคประชาสังคม
109 0109 นางสาวกชพร จันทร์แก้ว ผู้ประกอบการ
110 0110 สิบเอกธนา รัดพัด อื่นๆ
111 0111 นางสาวหทัยกาญจน์ ต๊ะแสง เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
112 0112 นายชนะชัย ใจช่วย ผู้ประกอบการ
113 0113 นายสำราญ อรัญญี อื่นๆ
114 0114 ว่าที่ร.ท.บัญชาการ พลชมชื่น อื่นๆ
115 0115 นายอานนท์ ข้าวแท่น อื่นๆ
116 0116 นายไมตรี วงศืเลิศ อื่นๆ
117 0117 นายสุธรรม อ๊อดต่อกัน อื่นๆ
118 0118 นายสมบัติ ใจอ้าย อื่นๆ
119 0119 นายสุเทพ ปั๋นธิวงคื อื่นๆ
120 0120 นายณัฐวัชฑ์ ผ่องเกษม เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
121 0121 นางสาววรินทร์กมล กฤตฤกษ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
122 0122 นายสมหมาย คำมาสาร อื่นๆ
123 0123 นายเกียรติศักดิ์ ฉัตร์ดี ภาคประชาสังคม
124 0124 นายชัยอนันต์ ลิ้มพัฒนมงคล ภาคประชาสังคม
125 0125 นายนเรศ เชื้อโฮม ผู้ประกอบการ
126 0126 นายสมเจตน์ เลขาวัฒนะ เครือข่าย BIZ Club
127 0127 นางรงค์ภวรรณ วุฒิเพียรเลิศ เครือข่าย BIZ Club
128 0128 นางนฤชล อยู่นัด เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
129 0129 นางวันทรา ผ่านคำ เครือข่าย BIZ Club
130 0130 นางสาวมณีรัตน์ ภาโนมัย เครือข่าย BIZ Club
131 0131 นางนิตยา แก้วคอน ผู้ประกอบการ
132 0132 นางสาวนนทชา เดชาธนะศักดิ์ เครือข่าย BIZ Club
133 0133 นางสาวอุมาพร จิตต์จำนงค์ อื่นๆ
134 0134 นางสุภัคกัญญา มหธนาคม ผู้ประกอบการ
135 0135 นางสาวเบญจมาศ นิลสุวรรณ์ สถาบันการศึกษา
136 0136 นางสาวอุไรพร ตุ้ยตามพันธ์ เครือข่าย BIZ Club
137 0137 นางสาวชุติกาญจน์ ธนาวุฒิรุจนันท์ อื่นๆ
138 0138 นางวีรพรรณ เพียรกุศล ผู้ประกอบการ
139 0139 นางสายฝน ปันนะศรี ผู้ประกอบการ
140 0140 นายกัมปนาท มั่นเชิ่อมกิจ ผู้ประกอบการ
141 0141 นางสาวอำภาพร ศรีแท่นแก้ว ผู้ประกอบการ
142 0142 นางสาวสุชาดา จันทะเหลา เครือข่าย BIZ Club
143 0143 นายกานต์ ยืนยงศิริกุล เครือข่าย BIZ Club
144 0144 นางสาวเกษสุดา ดาวสดใส ผู้ประกอบการ
145 0145 นางจริยา วรรณพัฒน์ ผู้ประกอบการ
146 0146 นางสาวพรพิมล จูประสงค์ ผู้ประกอบการ
147 0147 นางวีระนุช หนูพรหม ผู้ประกอบการ
148 0148 นางสาวศิริวรรณ สุรเวช ผู้ประกอบการ
149 0149 นางสาวTanit Kaewchaisa ผู้ประกอบการ
150 0150 นางสาวณิชกมล ปาริน ผู้ประกอบการ
151 0151 นางปวน ปาริน ผู้ประกอบการ
152 0152 นางชนิสสา สายสกุลริญญา เครือข่าย BIZ Club
153 0153 นาย วุฒินันท์ พรหมรัตน์ ผู้ประกอบการ
154 0154 นายคุณวุฒิ พุทธเจริญ ผู้ประกอบการ
155 0155 นายนคร อุนจะนำ อื่นๆ
156 0156 นางสาวปาจรีย์ มธุรสาทิส เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
157 0157 นายพจน์ เมืวขวัญใจ เครือข่าย BIZ Club
158 0158 นางสาวนิดจาพร อินต๊ะมัง ผู้ประกอบการ
159 0159 นายทวีโรจน์ วรภูมิพายัพ สมาชิกสภาเกษตรกร
160 0160 นายไพรัช กาญจนการุณ สถาบันการศึกษา
161 0161 นายนิสิต พันธมิตร สถาบันการศึกษา
162 0162 นายพยุงศักดิ์ สิทธิลภ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
163 0163 นางสาวพรรณี เชื้อปา นักลงทุน
164 0164 นายพิษณุ ตุลยวณิชย์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
165 0165 นางสาวเกสราภรณ์ เกิดผล ผู้ประกอบการ
166 0166 นายกัมปนาท แถลงการณ์ ผู้ประกอบการ
167 0167 นายธนัท จันทร์ดี สถาบันการศึกษา
168 0168 นายจิราวัฒน์ ขัติรัตน์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
169 0169 นางอารีย์ เหลืองหิรัญ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
170 0170 นางยุพา สุขเรือง ภาคประชาสังคม
171 0171 นางจำเรียง ไชยวงค์ เครือข่าย BIZ Club
172 0172 นางสาวอาริศรา วงค์ชัย เครือข่าย BIZ Club
173 0173 นายเลอสันต์ บุญเลิศ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
174 0174 นางสาวหทัยรัตน์ แซ่อึ๊ง สมาชิกสภาเกษตรกร
175 0175 นายประกิตติ์ โกสุรัตน์ เครือข่าย BIZ Club
176 0176 นายภาณุวัฒน์ วงเวียน เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
177 0177 นางธมนภัทร สมภาร ผู้ประกอบการ
178 0178 นางสาวจุไรรัตน์ ศรีตระกูล เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
หมายเหตุ : รายชื่อเรียงตามตัวอักษร