โอกาสและความท้าทายของไทยในการเจรจาการค้าความตกลงการค้าเสรีไทย-สหภาพยุโรป ครั้งที่ 2 จังหวัดเชียงใหม่
โรงแรม แคนทารี ฮิลล์ เชียงใหม่
 22 ตุลาคม 2562 เวลา 8.30-16.30 น.
ลำดับ เลขที่ผู้สมัคร
(แจ้งเจ้าหน้าที่หน้างาน)
ชื่อ-สกุล หน่วยงาน
1 0001 นางสาวมนัสนันท์ โชคอภินันท์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
2 0002 นางพนิดา วานิชรัตน์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
3 0003 นายบรมัตถ์พงษ์ พลเยี่ยม เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
4 0004 ว่าที่ รต.ชนะ ไชยชนะ อื่นๆ
5 0005 นางสาวนัยนา โกมาส อื่นๆ
6 0006 นายชูเกียรติ เส็งคำภา อื่นๆ
7 0007 นางเรืองศิริ เส็งคำภา อื่นๆ
8 0008 นางสาวอิริยภรณ์ คูนลินทิพย์ อื่นๆ
9 0009 นางกนกรัตน์ ยุกติรัตน์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
10 0010 นางสาวฑีรณัฏฐ์ ลัดดาพันธุ์ อื่นๆ
11 0011 นางสิริมนต์ โกมุทานนท์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
12 0013 นางวิลาวัลย์ ปิ่นตุรงค์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
13 0019 นางดวงเดือน กลมาศ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
14 0023 นางสาวนารา เศรษฐกร ภาคประชาสังคม
15 0024 นายนิรันดร์ มูลธิดา เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
16 0025 นางพิมพ์วิสาข์ นพรัตน์ อื่นๆ
17 0027 นางสาวพรรณี วันชัย เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
18 0029 นางสาวกนกวรรณ พิทาคำ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
19 0031 นางสาวสุวิมล ยิ่งโยชน์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
20 0038 นางสาวเยาวเรศ หลวงมูล อื่นๆ
21 0039 นางสาวธัญพร หงิมรักษา MOC BIZ Club
22 0041 นายเพิ่มศักดิ์ จีนต้น อื่นๆ
23 0042 นางณัฐญา ถิ่นธรรม สภาเกษตรกรแห่งชาติ
24 0043 นางสาวกัญญ์สิริ ปินไชยพัฒน์ MOC BIZ Club
25 0045 นายเทพทัย สุริยลักษณ์ MOC BIZ Club
26 0048 นายราเมศ รัตยันตรกร MOC BIZ Club
27 0049 ว่าที่พ.ต.นคร โฆษชุณหนันท์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
28 0050 นายสาธิต ไชยบุญเรือง เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
29 0051 นางยอดขวัญ วิภาคกิจ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
30 0052 นางสาวพัชญาณี บุญศรี เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
31 0053 นายปรีชา เรืองคุ้ม เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
32 0054 ว่าที่ ร้อยตรีกานต์นิธิ คำโพธิ์พิเศษ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
33 0055 นายสรศักดิ์ ธนันไชย เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
34 0056 นายวสันต์ พรหมศิริรัตน์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
35 0057 นางสาวจรรยาณี กาละ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
36 0063 นายณัฐวุฒิ มะเทวิน อื่นๆ
37 0066 นายสนิท เดชมี เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
38 0067 นางกัลญกร มหาวันน้ำ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
39 0068 นายสุพจน์ ป้อมชัย อื่นๆ
40 0069 นางสาววารี อรรคบุตร เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
41 0070 นางสาวภัสร์วรา วิโสภา เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
42 0071 นายประมลพันธ์ เจ้าเจ็ด เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
43 0072 นายสมบัติ ศุภประภากร เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
44 0073 นายจิตติศักดิ์ ศรีปัญญา เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
45 0074 นางกิตติภรณ์ ศิริวงศ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
46 0075 นายพงศ์พัฒน์ ขัตพันธุ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
47 0076 นายชวลิต ทองพวง เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
48 0078 นางสาวพิมพ์วลี นิศาวัฒนานันท์ ภาคประชาสังคม
49 0079 นายอนุกุล กองแก้ว เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
50 0080 นายสุริยัน ปันชัย เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
51 0081 นายพัลลภ แก้วใหม่ อื่นๆ
52 0082 นายภาณุพงศ์ มังคลาด อื่นๆ
53 0083 นางสาวจิราภรณ์ สวัสดิ์เมธานนท์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
54 0084 นายไชยภพ ณ นคร อื่นๆ
55 0085 นางสาวญดารัตน์ อินทะขันธ์ สถาบันการศึกษา
56 0086 นายเสวตร์ ตาจุมปา สถาบันการศึกษา
57 0087 นายอนันต์ เมืองมูลไชย ภาคประชาสังคม
58 0088 นางนีรนาท ตาจุมปา สถาบันการศึกษา
59 0089 นางบุษรา สุขวิบูลย์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
60 0090 นายอนวัช จิตต์ปรารพ อื่นๆ
61 0091 นายวิทวัฒน์ พรมสอน เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
62 0092 นายวรเชษฐ์ สุริยะหน่อคำชัย เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
63 0093 นายอติวรรธน์ หอมนาน สภาเกษตรกรแห่งชาติ
64 0094 นายธีรพล พันธุ์อุโมงค์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
65 0095 นางอาทิตยา สนประเทศ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
66 0096 นางธีรนุช เจริญกิจ สถาบันการศึกษา
67 0097 นางสาวฐิติพร บุตรทวงศ์ อื่นๆ
68 0098 นางสาวโสภาพรรณ กาสมสัน สภาเกษตรกรแห่งชาติ
69 0099 นายเปี่ยมศักดิ์ สันชุมภู เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
70 0100 นายจักรพงษ์ ทองใบ สภาเกษตรกรแห่งชาติ
71 0101 นายสมเพชร สุริยวงษ์ สภาเกษตรกรแห่งชาติ
72 0102 นายพนม สินสอน สภาเกษตรกรแห่งชาติ
73 0103 นางจาริณี เทพา เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
74 0104 นายสุริยะศักดิ์ ครไชยศรี เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
75 0105 นายโสภา เปรมโสภณ ภาคประชาสังคม
76 0106 นางสาวกนกวรรณ ใจลังกา เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
77 0108 นางสาวสุรีรัตน์ ตรีมรรคา ภาคประชาสังคม
78 0110 สิบเอกธนา รัดพัด อื่นๆ
79 0111 นางสาวหทัยกาญจน์ ต๊ะแสง เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
80 0113 นายสำราญ อรัญญี อื่นๆ
81 0114 ว่าที่ร.ท.บัญชาการ พลชมชื่น อื่นๆ
82 0115 นายอานนท์ ข้าวแท่น อื่นๆ
83 0116 นายไมตรี วงศืเลิศ อื่นๆ
84 0117 นายสุธรรม อ๊อดต่อกัน อื่นๆ
85 0118 นายสมบัติ ใจอ้าย อื่นๆ
86 0119 นายสุเทพ ปั๋นธิวงคื อื่นๆ
87 0120 นายณัฐวัชฑ์ ผ่องเกษม เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
88 0121 นางสาววรินทร์กมล กฤตฤกษ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
89 0122 นายสมหมาย คำมาสาร อื่นๆ
90 0123 นายเกียรติศักดิ์ ฉัตร์ดี ภาคประชาสังคม
91 0124 นายชัยอนันต์ ลิ้มพัฒนมงคล ภาคประชาสังคม
92 0126 นายสมเจตน์ เลขาวัฒนะ MOC BIZ Club
93 0127 นางรงค์ภวรรณ วุฒิเพียรเลิศ MOC BIZ Club
94 0128 นางนฤชล อยู่นัด เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
95 0129 นางวันทรา ผ่านคำ MOC BIZ Club
96 0130 นางสาวมณีรัตน์ ภาโนมัย MOC BIZ Club
97 0132 นางสาวนนทชา เดชาธนะศักดิ์ MOC BIZ Club
98 0133 นางสาวอุมาพร จิตต์จำนงค์ อื่นๆ
99 0135 นางสาวเบญจมาศ นิลสุวรรณ์ สถาบันการศึกษา
100 0136 นางสาวอุไรพร ตุ้ยตามพันธ์ MOC BIZ Club
101 0137 นางสาวชุติกาญจน์ ธนาวุฒิรุจนันท์ อื่นๆ
102 0142 นางสาวสุชาดา จันทะเหลา MOC BIZ Club
103 0143 นายกานต์ ยืนยงศิริกุล MOC BIZ Club
104 0152 นางชนิสสา สายสกุลริญญา MOC BIZ Club
105 0155 นายนคร อุนจะนำ อื่นๆ
106 0156 นางสาวปาจรีย์ มธุรสาทิส เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
107 0157 นายพจน์ เมืวขวัญใจ MOC BIZ Club
108 0159 นายทวีโรจน์ วรภูมิพายัพ สภาเกษตรกรแห่งชาติ
109 0160 นายไพรัช กาญจนการุณ สถาบันการศึกษา
110 0161 นายนิสิต พันธมิตร สถาบันการศึกษา
111 0162 นายพยุงศักดิ์ สิทธิลภ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
112 0164 นายพิษณุ ตุลยวณิชย์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
113 0167 นายธนัท จันทร์ดี สถาบันการศึกษา
114 0168 นายจิราวัฒน์ ขัติรัตน์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
115 0169 นางอารีย์ เหลืองหิรัญ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
116 0170 นางยุพา สุขเรือง ภาคประชาสังคม
117 0171 นางจำเรียง ไชยวงค์ MOC BIZ Club
118 0172 นางสาวอาริศรา วงค์ชัย MOC BIZ Club
119 0173 นายเลอสันต์ บุญเลิศ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
120 0174 นางสาวหทัยรัตน์ แซ่อึ๊ง สภาเกษตรกรแห่งชาติ
121 0175 นายประกิตติ์ โกสุรัตน์ MOC BIZ Club
122 0176 นายภาณุวัฒน์ วงเวียน เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
123 0178 นางสาวจุไรรัตน์ ศรีตระกูล เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
หมายเหตุ : รายชื่อเรียงตามตัวอักษร