โอกาสและความท้าทายของไทยในการเจรจาการค้าความตกลงการค้าเสรีไทย-สหภาพยุโรป ครั้งที่ 3 จังหวัดสงขลา
โรงแรม ทีอาร์ ร็อค ฮิลล์ จังหวัดสงขลา
28 ตุลาคม 2562 เวลา 8.30-16.30 น.
ลำดับ เลขที่ผู้สมัคร
(แจ้งเจ้าหน้าที่หน้างาน)
ชื่อ-สกุล หน่วยงาน
1 0002 นางสาวเสาวนีย์ นิลพรหม เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
2 0003 นางสาวนิชานันท์ คำฝั้น อื่นๆ
3 0004 นางสาวปาตีมาตูเราะ โต๊ะเดร์ อื่นๆ
4 0005 นางสาววีณา ไหรเจริญ อื่นๆ
5 0006 นางสาวนูรอ แวโดยี อื่นๆ
6 0007 นางสาวศุภาพิฃญ์ ดวงแข อื่นๆ
7 0008 นายแวสมัน บือแนปีแน อื่นๆ
8 0009 นายอับดุลฮาลิม วายะโยะ อื่นๆ
9 0010 นางสาวฟูซียะ มะนอ อื่นๆ
10 0015 นางประกอบ แป้นสุข อื่นๆ
11 0017 นายอับดลรอหมาน หลังปูเต๊ะ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
12 0018 นายยูโซ๊ะ อาเก๊ะ อื่นๆ
13 0019 นายสาและ รีกาซอ อื่นๆ
14 0020 นางสะปีนะ สาเระอะ อื่นๆ
15 0021 นางสาวกัลญาณี หวัง อื่นๆ
16 0022 นางสะปินะ สือรี อื่นๆ
17 0023 นางสาวไรตง นิมิง อื่นๆ
18 0024 นายสุกรี ยาดา อื่นๆ
19 0025 นางสาวกัญชรี สีเมือง เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
20 0030 นางสาวฟาฎิมะฮ์ ดือราโอะ อื่นๆ
21 0032 นางสาวลาตีพะห์ สาแม็งกือเต๊ะ อื่นๆ
22 0034 นางสาวพิชชากร แจ่มศรี เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
23 0035 นายอำนวย ฤทธิชัย เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
24 0036 นายภัทร์พงศ์รวิญ สุวรรณสอง เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
25 0037 นายชะลิต ระวังภัย เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
26 0038 นายเศรณี อนิลบล เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
27 0039 นายศุภเดช คุณาพิทักษ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
28 0040 นางสาวประเสริฐสม สิทธิชัย อื่นๆ
29 0041 นางศิริลักษณ์ พัฒนคุณางกูร เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
30 0042 นายคณบดี สัมพัชนี เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
31 0043 นางรอซนานี สันหมุด เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
32 0044 นางสาวกนกวรรณ จุลเอียด เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
33 0045 นางสาวเมตตา เมืองใหม่ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
34 0046 นายสมบัติ สุวรรรมณี เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
35 0047 นางสาวอารีรัตน์ สิริศาสตร์กุล เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
36 0048 นายมนัส เทพรักษ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
37 0049 นายสวัสดิ์ อ่อนประชู อื่นๆ
38 0050 นายเกียรติศักดิ์ นารีเลิศ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
39 0051 นางสาวญาติกา แก้วบริสุทธิ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
40 0052 นายวิศาล กิตติประโยค เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
41 0053 นางสุทธิกานต์ จันทร์บุญแก้ว เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
42 0054 นายอานนท์ หวันชิตนาย เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
43 0056 ว่าที่ร้อยตรีอภิชัย มาลีกัน เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
44 0057 นายมิตร ยอดทอง เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
45 0058 นางสาวศรีสุดา พรหมเรือง เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
46 0059 นายสมคิด สงเนียม อื่นๆ
47 0060 นายสุภาพ มุสิกะศิริ อื่นๆ
48 0061 นายประกอบ แดงปรก อื่นๆ
49 0062 นายชำนาญ ทองสวัสดิ์ อื่นๆ
50 0063 นายมานะนที สียานเก็ม อื่นๆ
51 0064 นายมะรอซี หะยีแวกะจิ อื่นๆ
52 0065 นางทิศารัตน์ เรืองพุธ อื่นๆ
53 0066 นางสาวซัซวานีย์ หะยีแวกะจิ อื่นๆ
54 0067 นางมาเรียม ปาโฮะ อื่นๆ
55 0068 นางสาวอรุณา อาเก๊ะ อื่นๆ
56 0069 นางสาวไอนงค์ อาเก๊ะ อื่นๆ
57 0070 นายเกษม เต็มราม อื่นๆ
58 0071 นายดอเลาะ ดือราแมหะยี อื่นๆ
59 0072 นางสาวอัญธิมา ลาเต๊ะ อื่นๆ
60 0073 นายสมนึก ไหม่แก้ว อื่นๆ
61 0074 นายอนันต์ สะแม อื่นๆ
62 0075 นายสมชาย มั่นคง อื่นๆ
63 0076 นายสุชาติ อักษรชู อื่นๆ
64 0077 นายออด ทองจันทร์แก้ว อื่นๆ
65 0078 นายนายพีระพงษ์ อุทธา อื่นๆ
66 0079 นางเกษร บุญสนิท อื่นๆ
67 0080 นายประหยัด ลอแม อื่นๆ
68 0081 นายมูฮามะลาเซ็ง ยะโกะ อื่นๆ
69 0082 นายอำพันดี เย๊ะ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
70 0083 นายอาดีกร บาฮา อื่นๆ
71 0084 นายแวฮามะ บากา อื่นๆ
72 0085 นางสาวเสาวนีย์ หยุ้งแก้ว อื่นๆ
73 0086 นายอับดุลเลาะ คอปิ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
74 0087 นางสาวรุ่งฤดี ลิ้มธรากุล เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
75 0088 นายอับดุลอาซิ เบ็ญดือราแม อื่นๆ
76 0089 นายมูนีร์ แซมิง เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
77 0090 นายฮาดีส โต๊ะเตบ อื่นๆ
78 0091 นางจุฑาทิพย์ ศรีแฉล้ม เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
79 0092 นายรักษาราษฎร์ โภคะศฤงคาร เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
80 0093 นายดำริห์ กูลระวัง สถาบันการศึกษา
81 0094 นางสาวศณานุช เสนาะกรรณ สถาบันการศึกษา
82 0095 นายอัฆฒ์วิ หมันยามีน สภาเกษตรกรแห่งชาติ
83 0096 นายฮอนี ปังแลมาปุเลา สภาเกษตรกรแห่งชาติ
84 0097 นางสายช่อ อังศุพานิช เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
85 0098 นายอำรัน ลำโป อื่นๆ
86 0099 นายอนันต์ มณีประสิทธิ์ อื่นๆ
87 0100 นายวินัย สังข์แก้ว อื่นๆ
88 0101 นายหมุหนีด มะลิหมัด อื่นๆ
89 0102 นายไกรศร วิเชียรศรี อื่นๆ
90 0103 นายสุกิต อินรงค์ อื่นๆ
91 0104 นายสมาน อีดหมาด อื่นๆ
92 0105 นายอิศแนน กองบก สภาเกษตรกรแห่งชาติ
93 0106 นายโสภณ พรหมสุริยะ สภาเกษตรกรแห่งชาติ
94 0107 นายนิคม นนธิ อื่นๆ
95 0108 นายธัชฐพงษ์ เหลาทอง สภาเกษตรกรแห่งชาติ
96 0109 นายอนัสรูล บากา อื่นๆ
97 0110 นายอุดร สุวรรณโณ สภาเกษตรกรแห่งชาติ
98 0111 นายบาหวา หวันสู สภาเกษตรกรแห่งชาติ
99 0112 นายอาลามีน หลังชาย อื่นๆ
100 0113 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภาพร ยางประยงค์ สถาบันการศึกษา
101 0114 นายศุภนันท์ สะเด็น สภาเกษตรกรแห่งชาติ
102 0115 นายพันดี สลีมีน อื่นๆ
103 0116 นายพิทักษ์ บุญคงแก้ว เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
104 0117 นายรอสะลัน นาปาเลน สภาเกษตรกรแห่งชาติ
105 0118 นายสอาด ตอหิรัญ อื่นๆ
106 0119 นายอาณัส อาเก๊ะ อื่นๆ
107 0120 นายมนูญ อาเก๊ะ อื่นๆ
108 0121 นายยูโซ๊ะ เวาะเดร์ สภาเกษตรกรแห่งชาติ
109 0122 นายอิบรอเฮง อาลี อื่นๆ
110 0123 นางสาวสาอีดา วายะโยะ อื่นๆ
111 0124 นายบารูฮานูดดิน อาโอะ อื่นๆ
112 0125 นางสาวนิฟาติมา ราเด็ง อื่นๆ
113 0126 นายอาหมัดอูมัร อัลอาฮ์มาดี อื่นๆ
114 0127 นางสาวสุชาวดี เพชรอาวุธ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
115 0128 นายประเสริฐ คีรีพิทักษ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
116 0129 นายอุดม ศรีสมทรง เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
117 0130 นายตูแวอิบรอเห็ม มะแตนิง อื่นๆ
118 0131 นายอาหลี จันทรมาศ อื่นๆ
119 0132 นางหาอีม๊ะ จันทรมาศ อื่นๆ
120 0133 นางคอลีเยาะ เดอระเซาะ อื่นๆ
121 0134 นางเยาะ ลาเตะ อื่นๆ
122 0135 นางสาวอาซีย๊ะ บาราเฮง อื่นๆ
123 0136 นางสาวคอบือเสาะ สุหลง อื่นๆ
124 0137 นางอาทิตยา มณีโชติ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
125 0139 นางรรินา มุกดา สถาบันการศึกษา
126 0140 นางสาวหทัยรัตน์ วัฒนพฤกษ์ สถาบันการศึกษา
127 0141 นายบาหวี หวันสู อื่นๆ
128 0142 นายอาเนช หมันย่อง อื่นๆ
129 0143 นางโรจนภรณ์ บุญศิริ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
130 0144 นายดอละ ดาแล่หมัน อื่นๆ
131 0145 นายมะหรอด เกปัน อื่นๆ
132 0146 นายคำพล แกสมาน อื่นๆ
133 0147 นายเกษม ทองซ้วน อื่นๆ
134 0148 นางอรุณี เกปัน อื่นๆ
135 0149 นางสาวพิรานันท์ ศรีวิเชียร เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
136 0150 นางสาวสุนันทา มณี เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
137 0151 นางสาวภฤศญา ชิณนะพงศ์ สถาบันการศึกษา
138 0152 นายประถม มุสิกรักษ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
139 0153 นายยูซุฟ อับดุรรอฮีม อื่นๆ
140 0155 นายศรีวาลี ทองเลี่ยมนาค สถาบันการศึกษา
141 0156 นายอนันตชัย ใจรังษี สถาบันการศึกษา
142 0157 ผศ.พงศกร ศยามล สถาบันการศึกษา
143 0158 นายรัชชานนท์ อินทรักษ์ สถาบันการศึกษา
144 0159 นายทศพร ดิษฐแก้ว สถาบันการศึกษา
145 0160 นายพีรพงศ์ สวัสดิโกมล สถาบันการศึกษา
146 0161 นางสาวสิริกันยา โชติช่วง สถาบันการศึกษา
147 0162 นางสาวพิมใจ พรหมสุวรรณ สถาบันการศึกษา
148 0163 นางกนกกิตติกา กฤตย์วุฒิกร เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
149 0165 นางสาวเปรมภาว์ ด้วงทอง สถาบันการศึกษา
150 0166 นางสาวฉัตร์สุดา ชุมแสง เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
151 0167 นายอดิศร อิ่มเอิบ สภาเกษตรกรแห่งชาติ
152 0168 นายสุรจิต วิชชุวรรณ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
153 0169 นายอรชุน ฟองประไพ สภาเกษตรกรแห่งชาติ
154 0170 นางศศิธร ทองสีนวล สภาเกษตรกรแห่งชาติ
155 0171 นางสาวเพ็ญพิชชา แคนยุกต์ สภาเกษตรกรแห่งชาติ
156 0172 นายเฟาซี เบ็ญหยีหมาน สภาเกษตรกรแห่งชาติ
157 0173 นางสาวชุติมา บุญสุริวงศ์ อื่นๆ
158 0174 นางสาวชัญญานุช เพ็งชิต สภาเกษตรกรแห่งชาติ
159 0175 นายประจักษ์ หนูหมาด อื่นๆ
160 0176 นายจำนง ประทุมทอง สภาเกษตรกรแห่งชาติ
161 0177 ร.ต.ภิรมย์ ทองจารึก สภาเกษตรกรแห่งชาติ
162 0179 นายศุภฤกษ์ อมรพิทยาพงศ์ อื่นๆ
163 0180 นายนนท์นภนต์ นาพอ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
164 0181 นายวุฒิศักดิ์ เพชรมีศรี เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
165 0183 นายณัฏฐพร สินไชย สภาเกษตรกรแห่งชาติ
166 0184 นายพิชญะ แหละยุหีม อื่นๆ
167 0185 นางวรรลัดดา พรหมสุข สมาชิกสหกรณ์
168 0186 นายปรีดี พรหมสุข สมาชิกสหกรณ์
169 0187 นางวันดี รัตนอนันต์ สมาชิกสหกรณ์
170 0188 นายรุ่งโรจน์ แซ่ว่อง สมาชิกสหกรณ์
171 0189 นายยุทธรัตน์ ช่วยนะ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
172 0190 นายอนันต์ สิแล อื่นๆ
173 0191 นางมัณฑนา อักษรวงศ์ อื่นๆ
174 0192 นายอับดุลปาตะ มูสาลี อื่นๆ
175 0193 ว่าที่ร.ต.พร้อมศักดิ์ จิตจำ ภาคประชาสังคม
176 0194 นางสาวตอยยีบะห์ เจะอาแว สมาชิกสหกรณ์
177 0195 นายมูฮาหมัดรอบานี กะลูแป สมาชิกสหกรณ์
178 0196 นายทวีพร บัวทอง สภาเกษตรกรแห่งชาติ
179 0197 นางรอกีเย๊าะ สาเรส สมาชิกสหกรณ์
180 0198 นายกิตติธัช ณ วาโย สภาเกษตรกรแห่งชาติ
181 0199 นางวิไล สาและ สมาชิกสหกรณ์
182 0200 นางสาวสุชินี เด่นสันติกุล อื่นๆ
183 0201 นายสุทิศ พงษ์จีน สภาเกษตรกรแห่งชาติ
184 0202 นางสาวโสภิดา ศรัทธารัตน์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
185 0203 นายสมโภช บัวทอง สภาเกษตรกรแห่งชาติ
186 0204 นางกาญจนา นวลมาก อื่นๆ
187 0206 นายประสิทธิ์ ทองจีน อื่นๆ
188 0207 นางณัฐธีรา รักษา สมาชิกสหกรณ์
189 0208 นายโชค จันทร์สีดำ สมาชิกสหกรณ์
190 0209 นายมนัส หมวดเมือง สมาชิกสหกรณ์
191 0210 นายสมปอง นวลสมศรี สมาชิกสหกรณ์
192 0211 นายปราโมทย์ ไหมทอง สมาชิกสหกรณ์
193 0213 นายบุญมา ปรางทอง สมาชิกสหกรณ์
194 0214 นายประเสริฐ ชาตวิทยบุตร สมาชิกสหกรณ์
195 0215 นายวีระพงศ์ สกล สมาชิกสหกรณ์
196 0216 นายพิศัณย์ หนูทอง สมาชิกสหกรณ์
197 0218 นายสหชัย เข็มเพชร อื่นๆ
198 0220 นายชีวนันต์ ชีทรัพย์เจริญ MOC BIZ Club
199 0224 นายธนบูลย์ ศุภผล MOC BIZ Club
200 0225 นางสาวฤดีรัตน์ อินทมณี MOC BIZ Club
201 0226 นางสาวดวงใจ มาสจิตต์ สมาชิกสหกรณ์
202 0227 นางอมร ช่วยเกิด สมาชิกสหกรณ์
203 0231 นางสาวมาริสา วงศ์วิเชียร MOC BIZ Club
204 0232 นางสาวกาญจน์สรีย์ พงศ์ภัทรายุทธ์ MOC BIZ Club
205 0236 นายณฐพล เทียนโพธิวัฒน์ MOC BIZ Club
206 0238 นายมะซือดี กรียอ อื่นๆ
207 0243 นางสาววันทนีย์ เม้าราศรี MOC BIZ Club
หมายเหตุ : รายชื่อเรียงตามตัวอักษร