โอกาสและความท้าทายของไทยในการเจรจาการค้าความตกลงการค้าเสรีไทย-สหภาพยุโรป ครั้งที่ 3 จังหวัดสงขลา
โรงแรม ทีอาร์ ร็อค ฮิลล์ จังหวัดสงขลา
28 ตุลาคม 2562 เวลา 8.30-16.30 น.
ลำดับ เลขที่ผู้สมัคร
(แจ้งเจ้าหน้าที่หน้างาน)
ชื่อ-สกุล หน่วยงาน
1 0001 นางสาวศิรินาถ เรืองสุข ผู้ประกอบการ
2 0002 นางสาวเสาวนีย์ นิลพรหม เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
3 0003 นางสาวนิชานันท์ คำฝั้น อื่นๆ
4 0004 นางสาวปาตีมาตูเราะ โต๊ะเดร์ อื่นๆ
5 0005 นางสาววีณา ไหรเจริญ อื่นๆ
6 0006 นางสาวนูรอ แวโดยี อื่นๆ
7 0007 นางสาวศุภาพิฃญ์ ดวงแข อื่นๆ
8 0008 นายแวสมัน บือแนปีแน อื่นๆ
9 0009 นายอับดุลฮาลิม วายะโยะ อื่นๆ
10 0010 นางสาวฟูซียะ มะนอ อื่นๆ
11 0011 นางสาวทัศนันท์ ชินพิพัฒน์พงศ์ ผู้ประกอบการ
12 0012 นางกรรณิกา พรหมดนตรี ผู้ประกอบการ
13 0013 นางสาวกัญญารัตน์ รับใสทอง ผู้ประกอบการ
14 0014 นางสาวนุชจรีย์ ศรีเบญจกุล ผู้ประกอบการ
15 0015 นางประกอบ แป้นสุข อื่นๆ
16 0016 นางนางจิราพร โกมลเมฆ ผู้ประกอบการ
17 0017 นายอับดลรอหมาน หลังปูเต๊ะ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
18 0018 นายยูโซ๊ะ อาเก๊ะ อื่นๆ
19 0019 นายสาและ รีกาซอ อื่นๆ
20 0020 นางสะปีนะ สาเระอะ อื่นๆ
21 0021 นางสาวกัลญาณี หวัง อื่นๆ
22 0022 นางสะปินะ สือรี อื่นๆ
23 0023 นางสาวไรตง นิมิง อื่นๆ
24 0024 นายสุกรี ยาดา อื่นๆ
25 0025 นางสาวกัญชรี สีเมือง เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
26 0026 นางสาวปัญรัศม์ภัสกร ภู่ภิรมย์ ผู้ประกอบการ
27 0027 นายธีรยุทธ เแรมปราโมทย์ ผู้ประกอบการ
28 0028 นางพเยาว์ ไชยมล ผู้ประกอบการ
29 0029 นายชัยวัฒน์ มณีฉาย ผู้ประกอบการ
30 0030 นางสาวฟาฎิมะฮ์ ดือราโอะ อื่นๆ
31 0031 นางปิยะดา มณีฉาย ผู้ประกอบการ
32 0032 นางสาวลาตีพะห์ สาแม็งกือเต๊ะ อื่นๆ
33 0033 นางสุชาดา หนูชุม ผู้ประกอบการ
34 0034 นางสาวพิชชากร แจ่มศรี เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
35 0035 นายอำนวย ฤทธิชัย เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
36 0036 นายภัทร์พงศ์รวิญ สุวรรณสอง เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
37 0037 นายชะลิต ระวังภัย เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
38 0038 นายเศรณี อนิลบล เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
39 0039 นายศุภเดช คุณาพิทักษ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
40 0040 นางสาวประเสริฐสม สิทธิชัย อื่นๆ
41 0041 นางศิริลักษณ์ พัฒนคุณางกูร เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
42 0042 นายคณบดี สัมพัชนี เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
43 0043 นางรอซนานี สันหมุด เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
44 0044 นางสาวกนกวรรณ จุลเอียด เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
45 0045 นางสาวเมตตา เมืองใหม่ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
46 0046 นายสมบัติ สุวรรรมณี เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
47 0047 นางสาวอารีรัตน์ สิริศาสตร์กุล เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
48 0048 นายมนัส เทพรักษ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
49 0049 นายสวัสดิ์ อ่อนประชู อื่นๆ
50 0050 นายเกียรติศักดิ์ นารีเลิศ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
51 0051 นางสาวญาติกา แก้วบริสุทธิ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
52 0052 นายวิศาล กิตติประโยค เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
53 0053 นางสุทธิกานต์ จันทร์บุญแก้ว เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
54 0054 นายอานนท์ หวันชิตนาย เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
55 0055 นายสุธี ยอดพยุต ผู้ประกอบการ
56 0056 ว่าที่ร้อยตรีอภิชัย มาลีกัน เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
57 0057 นายมิตร ยอดทอง เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
58 0058 นางสาวศรีสุดา พรหมเรือง เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
59 0059 นายสมคิด สงเนียม อื่นๆ
60 0060 นายสุภาพ มุสิกะศิริ อื่นๆ
61 0061 นายประกอบ แดงปรก อื่นๆ
62 0062 นายชำนาญ ทองสวัสดิ์ อื่นๆ
63 0063 นายมานะนที สียานเก็ม อื่นๆ
64 0064 นายมะรอซี หะยีแวกะจิ อื่นๆ
65 0065 นางทิศารัตน์ เรืองพุธ อื่นๆ
66 0066 นางสาวซัซวานีย์ หะยีแวกะจิ อื่นๆ
67 0067 นางมาเรียม ปาโฮะ อื่นๆ
68 0068 นางสาวอรุณา อาเก๊ะ อื่นๆ
69 0069 นางสาวไอนงค์ อาเก๊ะ อื่นๆ
70 0070 นายเกษม เต็มราม อื่นๆ
71 0071 นายดอเลาะ ดือราแมหะยี อื่นๆ
72 0072 นางสาวอัญธิมา ลาเต๊ะ อื่นๆ
73 0073 นายสมนึก ไหม่แก้ว อื่นๆ
74 0074 นายอนันต์ สะแม อื่นๆ
75 0075 นายสมชาย มั่นคง อื่นๆ
76 0076 นายสุชาติ อักษรชู อื่นๆ
77 0077 นายออด ทองจันทร์แก้ว อื่นๆ
78 0078 นายนายพีระพงษ์ อุทธา อื่นๆ
79 0079 นางเกษร บุญสนิท อื่นๆ
80 0080 นายประหยัด ลอแม อื่นๆ
81 0081 นายมูฮามะลาเซ็ง ยะโกะ อื่นๆ
82 0082 นายอำพันดี เย๊ะ อื่นๆ
83 0083 นายอาดีกร บาฮา อื่นๆ
84 0084 นายแวฮามะ บากา อื่นๆ
85 0085 นางสาวเสาวนีย์ หยุ้งแก้ว อื่นๆ
86 0086 นายอับดุลเลาะ คอปิ อื่นๆ
87 0087 นางสาวรุ่งฤดี ลิ้มธรากุล เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
88 0088 นายอับดุลอาซิ เบ็ญดือราแม อื่นๆ
89 0089 นายมูนีร์ แซมิง เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
90 0090 นายฮาดีส โต๊ะเตบ อื่นๆ
91 0091 นางจุฑาทิพย์ ศรีแฉล้ม เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
92 0092 นายรักษาราษฎร์ โภคะศฤงคาร เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
93 0093 นายดำริห์ กูลระวัง สถาบันการศึกษา
94 0094 นางสาวศณานุช เสนาะกรรณ สถาบันการศึกษา
95 0095 นายอัฆฒ์วิ หมันยามีน สมาชิกสภาเกษตรกร
96 0096 นายฮอนี ปังแลมาปุเลา สมาชิกสภาเกษตรกร
97 0097 นางสายช่อ อังศุพานิช เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
98 0098 นายอำรัน ลำโป อื่นๆ
99 0099 นายอนันต์ มณีประสิทธิ์ อื่นๆ
100 0100 นายวินัย สังข์แก้ว อื่นๆ
101 0101 นายหมุหนีด มะลิหมัด อื่นๆ
102 0102 นายไกรศร วิเชียรศรี อื่นๆ
103 0103 นายสุกิต อินรงค์ อื่นๆ
104 0104 นายสมาน อีดหมาด อื่นๆ
105 0105 นายอิศแนน กองบก สมาชิกสภาเกษตรกร
106 0106 นายโสภณ พรหมสุริยะ สมาชิกสภาเกษตรกร
107 0107 นายนิคม นนธิ อื่นๆ
108 0108 นายธัชฐพงษ์ เหลาทอง สมาชิกสภาเกษตรกร
109 0109 นายอนัสรูล บากา อื่นๆ
110 0110 นายอุดร สุวรรณโณ สมาชิกสภาเกษตรกร
111 0111 นายบาหวา หวันสู สมาชิกสภาเกษตรกร
112 0112 นายอาลามีน หลังชาย อื่นๆ
113 0113 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภาพร ยางประยงค์ สถาบันการศึกษา
114 0114 นายศุภนันท์ สะเด็น สมาชิกสภาเกษตรกร
115 0115 นายพันดี สลีมีน อื่นๆ
116 0116 นายพิทักษ์ บุญคงแก้ว เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
117 0117 นายรอสะลัน นาปาเลน สมาชิกสภาเกษตรกร
118 0118 นายสอาด ตอหิรัญ อื่นๆ
119 0119 นายอาณัส อาเก๊ะ อื่นๆ
120 0120 นายมนูญ อาเก๊ะ อื่นๆ
121 0121 นายยูโซ๊ะ เวาะเดร์ สมาชิกสภาเกษตรกร
122 0122 นายอิบรอเฮง อาลี อื่นๆ
123 0123 นางสาวสาอีดา วายะโยะ อื่นๆ
124 0124 นายบารูฮานูดดิน อาโอะ อื่นๆ
125 0125 นางสาวนิฟาติมา ราเด็ง อื่นๆ
126 0126 นายอาหมัดอูมัร อัลอาฮ์มาดี อื่นๆ
127 0127 นางสาวสุชาวดี เพชรอาวุธ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
128 0128 นายประเสริฐ คีรีพิทักษ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
129 0129 นายอุดม ศรีสมทรง เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
130 0130 นายตูแวอิบรอเห็ม มะแตนิง อื่นๆ
131 0131 นายอาหลี จันทรมาศ อื่นๆ
132 0132 นางหาอีม๊ะ จันทรมาศ อื่นๆ
133 0133 นางคอลีเยาะ เดอระเซาะ อื่นๆ
134 0134 นางเยาะ ลาเตะ อื่นๆ
135 0135 นางสาวอาซีย๊ะ บาราเฮง อื่นๆ
136 0136 นางสาวคอบือเสาะ สุหลง อื่นๆ
137 0137 นางอาทิตยา มณีโชติ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
138 0138 นางสาวกัญญาพร สุทธิสมิทธิ์ ผู้ประกอบการ
139 0139 นางรรินา มุกดา สถาบันการศึกษา
140 0140 นางสาวหทัยรัตน์ วัฒนพฤกษ์ สถาบันการศึกษา
141 0141 นายบาหวี หวันสู อื่นๆ
142 0142 นายอาเนช หมันย่อง อื่นๆ
143 0143 นางโรจนภรณ์ บุญศิริ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
144 0144 นายดอละ ดาแล่หมัน อื่นๆ
145 0145 นายมะหรอด เกปัน อื่นๆ
146 0146 นายคำพล แกสมาน อื่นๆ
147 0147 นายเกษม ทองซ้วน อื่นๆ
148 0148 นางอรุณี เกปัน อื่นๆ
149 0149 นางสาวพิรานันท์ ศรีวิเชียร เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
150 0150 นางสาวสุนันทา มณี เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
151 0151 นางสาวภฤศญา ชิณนะพงศ์ สถาบันการศึกษา
152 0152 นายประถม มุสิกรักษ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
153 0153 นายยูซุฟ อับดุรรอฮีม อื่นๆ
154 0154 ว่าที่เจตน์ มาหามะ ผู้ประกอบการ
155 0155 นายศรีวาลี ทองเลี่ยมนาค สถาบันการศึกษา
156 0156 นายอนันตชัย ใจรังษี สถาบันการศึกษา
157 0157 ผศ.พงศกร ศยามล สถาบันการศึกษา
158 0158 นายรัชชานนท์ อินทรักษ์ สถาบันการศึกษา
159 0159 นายทศพร ดิษฐแก้ว สถาบันการศึกษา
160 0160 นายพีรพงศ์ สวัสดิโกมล สถาบันการศึกษา
161 0161 นางสาวสิริกันยา โชติช่วง สถาบันการศึกษา
162 0162 นางสาวพิมใจ พรหมสุวรรณ สถาบันการศึกษา
163 0163 นางกนกกิตติกา กฤตย์วุฒิกร เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
164 0164 นายภาณุฑัตต์ เหรียญมโนรมย์ ผู้ประกอบการ
165 0165 นางสาวเปรมภาว์ ด้วงทอง สถาบันการศึกษา
166 0166 นางสาวฉัตร์สุดา ชุมแสง เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
167 0167 นายอดิศร อิ่มเอิบ สมาชิกสภาเกษตรกร
168 0168 นายสุรจิต วิชชุวรรณ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
169 0169 นายอรชุน ฟองประไพ สมาชิกสภาเกษตรกร
170 0170 นางศศิธร ทองสีนวล สมาชิกสภาเกษตรกร
171 0171 นางสาวเพ็ญพิชชา แคนยุกต์ สมาชิกสภาเกษตรกร
172 0172 นายเฟาซี เบ็ญหยีหมาน สมาชิกสภาเกษตรกร
173 0173 นางสาวชุติมา บุญสุริวงศ์ อื่นๆ
174 0174 นางสาวชัญญานุช เพ็งชิต อื่นๆ
175 0175 นายประจักษ์ หนูหมาด อื่นๆ
176 0176 นายจำนง ประทุมทอง สมาชิกสภาเกษตรกร
177 0177 ร.ต.ภิรมย์ ทองจารึก สมาชิกสภาเกษตรกร
178 0178 นางสาวปัทมาวดี เส้งโสด ผู้ประกอบการ
179 0179 นายศุภฤกษ์ อมรพิทยาพงศ์ อื่นๆ
180 0180 นายนนท์นภนต์ นาพอ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
181 0181 นายวุฒิศักดิ์ เพชรมีศรี เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
182 0182 นางสาวผาณิต โอหวาน นักลงทุน
183 0183 นายณัฏฐพร สินไชย สมาชิกสภาเกษตรกร
184 0184 นายพิชญะ แหละยุหีม อื่นๆ
185 0185 นางวรรลัดดา พรหมสุข สมาชิกสหกรณ์
186 0186 นายปรีดี พรหมสุข สมาชิกสหกรณ์
187 0187 นางวันดี รัตนอนันต์ สมาชิกสหกรณ์
188 0188 นายรุ่งโรจน์ แซ่ว่อง สมาชิกสหกรณ์
189 0189 นายยุทธรัตน์ ช่วยนะ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
190 0190 นายอนันต์ สิแล อื่นๆ
191 0191 นางมัณฑนา อักษรวงศ์ อื่นๆ
192 0192 นายอับดุลปาตะ มูสาลี อื่นๆ
193 0193 ว่าที่ร.ต.พร้อมศักดิ์ จิตจำ ภาคประชาสังคม
194 0194 นางสาวตอยยีบะห์ เจะอาแว สมาชิกสหกรณ์
195 0195 นายมูฮาหมัดรอบานี กะลูแป สมาชิกสหกรณ์
196 0196 นายทวีพร บัวทอง สมาชิกสภาเกษตรกร
197 0197 นางรอกีเย๊าะ สาเรส สมาชิกสหกรณ์
198 0198 นายกิตติธัช ณ วาโย สมาชิกสภาเกษตรกร
199 0199 นางวิไล สาและ สมาชิกสหกรณ์
200 0200 นางสาวสุชินี เด่นสันติกุล อื่นๆ
201 0201 นายสุทิศ พงษ์จีน สมาชิกสภาเกษตรกร
202 0202 นางสาวโสภิดา ศรัทธารัตน์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
203 0203 นายสมโภช บัวทอง สมาชิกสภาเกษตรกร
204 0204 นางกาญจนา นวลมาก อื่นๆ
205 0205 นายวรกร จันทร์เพ็ญ ผู้ประกอบการ
206 0206 นายประสิทธิ์ ทองจีน อื่นๆ
207 0207 นางณัฐธีรา รักษา สมาชิกสหกรณ์
208 0208 นายโชค จันทร์สีดำ สมาชิกสหกรณ์
209 0209 นายมนัส หมวดเมือง สมาชิกสหกรณ์
210 0210 นายสมปอง นวลสมศรี สมาชิกสหกรณ์
211 0211 นายปราโมทย์ ไหมทอง สมาชิกสหกรณ์
212 0212 นางสาวพรรณวลัย ถาวรทวีวงษ์ ผู้ประกอบการ
213 0213 นายบุญมา ปรางทอง สมาชิกสหกรณ์
214 0214 นายประเสริฐ ชาตวิทยบุตร สมาชิกสหกรณ์
215 0215 นายวีระพงศ์ สกล สมาชิกสหกรณ์
216 0216 นายพิศัณย์ หนูทอง สมาชิกสหกรณ์
217 0217 นางสาวกาญจนสุดา ชูหมุน ผู้ประกอบการ
218 0218 นายสหชัย เข็มเพชร อื่นๆ
219 0219 นายวิโรจน์ โรจน์ศิริกูลกิจ โรจน์ศิริกูลกิจ นักลงทุน
220 0220 นายชีวนันต์ ชีทรัพย์เจริญ เครือข่าย BIZ Club
221 0221 นายอรุณรัตน์ สงสังข์ ผู้ประกอบการ
222 0222 นางสาวมาริสรา สมัด ผู้ประกอบการ
223 0223 นางรัษฎาภรณ์ สงสังข์ ผู้ประกอบการ
224 0224 นายธนบูลย์ ศุภผล เครือข่าย BIZ Club
225 0225 นางสาวฤดีรัตน์ อินทมณี เครือข่าย BIZ Club
226 0226 นางสาวดวงใจ มาสจิตต์ สมาชิกสหกรณ์
227 0227 นางอมร ช่วยเกิด สมาชิกสหกรณ์
228 0228 นายปิยะพันธ์ พินัยกุล ผู้ประกอบการ
229 0229 นายธัชพิชัย โปจุ้ย ผู้ประกอบการ
230 0230 นางโสรวีร์ นิธิพูนไพศาล ผู้ประกอบการ
231 0231 นางสาวมาริสา วงศ์วิเชียร ผู้ประกอบการ
232 0232 นางสาวกาญจน์สรีย์ พงศ์ภัทรายุทธ์ เครือข่าย BIZ Club
233 0233 นางนภาพร กูดือราแม ผู้ประกอบการ
234 0234 นางสาววรรณธิดา วันนิกุลบุตร ผู้ประกอบการ
235 0235 นางวรกาญจน์ ศรีใส ผู้ประกอบการ
236 0236 นายณฐพล เทียนโพธิวัฒน์ เครือข่าย BIZ Club
237 0237 นางสารภี อิสโร ผู้ประกอบการ
238 0238 นายมะซือดี กรียอ อื่นๆ
239 0239 นายภูริทัต แก้วมรกต สมาคมธนาคารไทย
240 0240 นางพร้อมสิน ชูนันท์กุลศรี ผู้ประกอบการ
241 0241 นายสิรภพ เพ็ชรรัตน์ ผู้ประกอบการ
242 0242 นายไกรยุทธ์ คงชุม ผู้ประกอบการ
243 0243 นางสาววันทนีย์ เม้าราศรี เครือข่าย BIZ Club
244 0244 นายมูฮำำ​มัด​สุ​ไ​ฮ​ดี​ มะจะ​ ผู้ประกอบการ
หมายเหตุ : รายชื่อเรียงตามตัวอักษร