โอกาสและความท้าทายของไทยในการเจรจาการค้าความตกลงการค้าเสรีไทย-สหภาพยุโรป ครั้งที่ 4 จังหวัดขอนแก่น
โรงแรม อวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น
7 พฤศจิกายน  2562 เวลา 8.30-16.30 น.
ลำดับ เลขที่ผู้สมัคร
(แจ้งเจ้าหน้าที่หน้างาน)
ชื่อ-สกุล หน่วยงาน
1 0001 นายพิษณุ นันทา เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
2 0002 นายธรรมรัตน์ มีธรรม ผู้ประกอบการ
3 0003 นายธนวันต์ นพกิตติกุล ผู้ประกอบการ
4 0004 นายอิสระ อมรกิจบำรุง เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
5 0005 นายอาทิตย์ หาญสุริย์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
6 0006 นางปณิตา แก้ววินิจ ผู้ประกอบการ
7 0007 นางพิกุล กันนุฬา เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
8 0008 นางจารวี ทองเกลี้ยง ผู้ประกอบการ
9 0009 นางจรรยา ประดับ ผู้ประกอบการ
10 0010 นางขวัญชนก เสนาะเสียง ผู้ประกอบการ
11 0011 นางสาวสุนิสา พรหมบุตร ผู้ประกอบการ
12 0012 นายลัทธวีร์ พึ่งชาติ ผู้ประกอบการ
13 0013 นางสำรวย มีนิสัย ผู้ประกอบการ
14 0014 นางสาวน้ำผึ้ง แสงครบุรี ผู้ประกอบการ
15 0015 นางสาวสายพิน พงษ์สมร ผู้ประกอบการ
16 0016 นางอุราพร รัตนงวศ์ทอง ผู้ประกอบการ
17 0017 นายเดชาฎร มงคล ผู้ประกอบการ
18 0018 นางสาวชลิตา กระจ่างพลากร ผู้ประกอบการ
19 0019 นางสาวพัณณิตา แท่นดี ผู้ประกอบการ
20 0020 นางชนกานต์ ปะวะเท ผู้ประกอบการ
21 0021 นางเพ็ญประภา จะระ ผู้ประกอบการ
22 0022 นางสมใจ จำปาทอง ผู้ประกอบการ
23 0023 นายบวรศักดิ์ สิงห์เชิดชูวงศ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
24 0024 นางสาวกานต์พิชชา นงรักษ์ เครือข่าย BIZ Club
25 0025 นางสาวสาวิทตรี คำควร เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
26 0026 นายนิยุทธ์ สืบสาย เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
27 0027 นางสาวสิริกร พรหมรักษา เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
28 0028 นางศุภลักษณ์ หล้าเพชร อรุณงาม เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
29 0029 นางสาวจริยา สุขสวัสดิ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
30 0030 นางสาวดวงจันทร์ ประโมทัง เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
31 0031 นายสุรศักดิ์ ราชเพ็ง ผู้ประกอบการ
32 0032 นางสาววรินท์ศยา สามิลา ผู้ประกอบการ
33 0033 นายพัฒนา กฤติกานารา ผู้ประกอบการ
34 0034 นางสาวพนิดา เถาถวิล ผู้ประกอบการ
35 0035 นางเบญจวรรณ ตัญญู เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
36 0036 นายกฤตย์ฑาลิศร์ บุตทศ ผู้ประกอบการ
37 0037 นางสาวนภาพร ชัยเวชพิสิฐ เครือข่าย BIZ Club
38 0038 นางสาวอรุณรัตน์ บุทธิจักร์ เครือข่าย BIZ Club
39 0039 นางสาวธนันพัชญ์ ปรียากุลพัฒน์ เครือข่าย BIZ Club
40 0040 นางดารณี แย้มศรีสุข เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
41 0041 นายชนะ ส่งเจริญ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
42 0042 นางสุชัญญา สีน้ำเงิน ผู้ประกอบการ
43 0043 นางสกุณา ดอนอ่อนสา เครือข่าย BIZ Club
44 0044 นายชาญประเสริฐ พลซา เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
45 0045 นายกฤษฎา วรสถิตย์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
46 0046 นายวิบูลย์ เลิศวัฒนาสมบัติ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
47 0047 นางสาวนัยนา คำภักดี เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
48 0048 นายอาทร จันทร์พิลา เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
49 0049 นางสาวม่านฟ้า ศิลาเดช ผู้ประกอบการ
50 0050 นางเมษา แก้วโพนเพ็ก ผู้ประกอบการ
51 0051 ดร.ปริยาภรณ์ อิศรานุวัฒน์ ผู้ประกอบการ
52 0052 นางสาวสุนัดดา ข้างจะงาม ผู้ประกอบการ
53 0053 นายยอดยศ ลิ้มรสธรรม ผู้ประกอบการ
54 0054 นายชัยยศ จันทร์ทองสา ผู้ประกอบการ
55 0055 นางสาวพลอยไพลิน ณ พัทลุง เครือข่าย BIZ Club
56 0056 นางสาวณัฐชมนต์ ชินธนากิจไพศาล เครือข่าย BIZ Club
57 0057 นายฐิติพล ธนะแพทย์ ผู้ประกอบการ
58 0058 นายนายเจษฎา ธนะแพทย์ ผู้ประกอบการ
59 0059 นายสุวิทย์ เศรษโฐ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
60 0060 นางสาวพิกูล สันเต เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
61 0061 นายชัชวาล จันทร์แสงสุก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
62 0062 นางดวงพร พิมพ์จันทร์ เครือข่าย BIZ Club
63 0063 นางสาววริศรา นารีจันทร์ เครือข่าย BIZ Club
64 0064 นายปรีชา นุยืนรัมย์ สมาชิกสภาเกษตรกร
65 0065 นางสาวชณิชา พรหมลักษณ์ สมาชิกสภาเกษตรกร
66 0066 นางอังคณา บุญสาม เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
67 0067 นางสาวศศิพร ตาคำนิล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
68 0068 นายสุรพล ธัญญเจริญ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
69 0069 นางไคริกา ศิรประภาเดโช เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
70 0070 นางสาวดวงพร แก้วทอง สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
71 0071 นางสุชาดา ณ อุบล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
72 0072 นางสาวรัชนีวรรณ เยี่ยมยอด เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
73 0073 นายเสฐียรพงษ์ อินเพน เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
74 0074 นางสาวฟุตาบะ เทราดา เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
75 0075 นายชวนดี ศิลรักษ์ดี ผู้ประกอบการ
76 0076 นางสาวนุชธินันท์ คำศรีพล เครือข่าย BIZ Club
77 0077 นางสาวธิตินันท์ อาจหาญ เครือข่าย BIZ Club
78 0078 นางสาวภานินี อชิระธีเดช เครือข่าย BIZ Club
79 0079 นางสาวนิธิศชยา ประพรหมมา เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
80 0080 นายวุฒิชัย วงค์ภูธร เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
81 0081 นายสุเทพ พลพฤภูษณ ผู้ประกอบการ
82 0082 นางสาวชนัทฐ์มุนา จริยพันธุ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
83 0083 นายสุระ พาขุนทด อื่นๆ
84 0084 นางวันงาม บุญมี ผู้ประกอบการ
85 0085 นางสาวกุลธนันท์ บัวคำทุม อื่นๆ
86 0086 นายยุทธพงษ์ ประถมจินดา ผู้ประกอบการ
87 0087 นางสาวอลเวง ศรีหิรัญ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
88 0088 นางศศิมาภรณ์ พันธโคตร เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
89 0089 นางสาวนกน้อย ชูคงคา สมาชิกสหกรณ์
90 0090 นายนารี นันทพันธ์ สมาชิกสหกรณ์
91 0091 นายพัตฐินันต์ จิตร์สนธิ สมาชิกสหกรณ์
92 0092 นางสาวกัญญาณัฐ ทิพม่อม เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
93 0093 นายนันธิพัศรย์ ชาวโพธิ์ ผู้ประกอบการ
94 0094 นางลักขณา บุญนำ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
95 0095 นางปริษาณ์ พืชไพศาล เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
96 0096 นางมาลัย จงเจริญ ผู้ประกอบการ
97 0097 นายศุภสิทธิ์ ชินโน ผู้ประกอบการ
98 0098 นายสุขสันต์ เอี่ยมโสภณ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
99 0099 นางสมร ภูผาศรี ผู้ประกอบการ
100 0100 นายบรรพต ภูลายยาว อื่นๆ
101 0101 นายคงฤทธิ์ บัวบุญ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
102 0102 นายสังเวียน ฤทธิ์ไธสง เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
103 0103 นายเลื่อนยศ ปักกาโล เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
104 0104 นายวิชาญ โคตรจันทร์อุด สมาชิกสภาเกษตรกร
105 0105 นางสมศรี อินทร์ชันศรี สมาชิกสภาเกษตรกร
106 0106 นายพรศักดิ์ แสงเจริญ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
107 0107 นางสาวภัทริกา ชิณช่าง สถาบันการศึกษา
108 0108 นายประจักร์ บุญกาพิมพ์ สมาชิกสภาเกษตรกร
109 0109 นายพงษ์พิพัฒน์ นาถเหนือ อื่นๆ
110 0110 นายวสุ ไชยโภค เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
111 0111 นางธงชัย โสดา สมาชิกสภาเกษตรกร
112 0112 นางศรีสมัย โชติวนิช เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
113 0113 นายคณพศ เหล่าน้อย อื่นๆ
114 0114 นายสงัด ใจทัศน์ สมาชิกสภาเกษตรกร
115 0115 นายพรศักดิ์ ภูมิบุญชู อื่นๆ
116 0116 นางสาวจิรวรรณ อภิรักษากร สถาบันการศึกษา
117 0117 นางกานต์รวี วิภาวิน เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
118 0118 นางสาวโชติมา เต็งตระกูล ผู้ประกอบการ
119 0119 นายสุวิทย์ ร่วมรักษ์ สมาชิกสภาเกษตรกร
120 0120 นางสาวชมพูนุช ญาณะนันท์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
121 0121 นายนิพนธ์ ดิษฐจร สมาชิกสภาเกษตรกร
122 0122 นางวนาลัย ไชยแสง เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
123 0123 นางจันทรกานต์ มาลาล้ำ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
124 0124 นายอภิศักดิ์ อังคสิทธิื สมาชิกสภาเกษตรกร
125 0125 นายไกรร์ชิษฐ์ อรรถวิลัย เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
126 0126 นายบัณฑิต ศรีเพชรพงษ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
127 0127 นางสาวภัทรภร กินิพันธ์ สถาบันการศึกษา
128 0128 ดร.ปิยะณัฐ ถุนพุทธดม อื่นๆ
129 0129 ดร.นีรนาท เสนาจันทร์ สถาบันการศึกษา
130 0130 นางมาลีรัตน์ สาผิว สถาบันการศึกษา
131 0131 นางสาวบันเฉย ศรีแก้ว สถาบันการศึกษา
132 0132 นายประหยัด วันดี ผู้ประกอบการ
133 0133 นายมรกต เจตินัย ผู้ประกอบการ
134 0134 นางสาวแก่นจันทร์ สนอุป เครือข่าย BIZ Club
135 0135 นางวิภาภรณ์ ศรีหาธาตุ สถาบันการศึกษา
136 0136 นางสาวพิศมัย อรุณเรือง เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
137 0137 นายกิตติศักดิ์ คำมา สมาชิกสภาเกษตรกร
138 0138 นายสุเทพ เสริมศรี สมาชิกสหกรณ์
139 0139 นางสุพัตรา โจ้พิมาย สมาชิกสหกรณ์
140 0140 นายเจียง นาอุดม ผู้ประกอบการ
141 0141 นางสุพรทิพย์ ภักดีศรี ผู้ประกอบการ
142 0142 นายชัยพนม กำไรทำ สมาชิกสหกรณ์
143 0143 นางกิ่งแก้ว แสงทอง สมาชิกสหกรณ์
144 0144 นางสาวพยอม สมสวย ผู้ประกอบการ
145 0145 ว่าที่ ร้อยตรีต่อพงษ์ บวรพงษ์สกุล เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
146 0146 นางจันทิภา ปัทมเสวี เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
147 0147 นายมานพ อุทัยวัฒน์ ผู้ประกอบการ
148 0148 นางสาวปทิตตา ชุ่มสีดา อื่นๆ
149 0149 นายอารีย์ สาตร์นอก เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
150 0150 นางสาววิภาพร เมืองหนือ สมาชิกสหกรณ์
151 0151 นางสาวมนันญา ทองบ่อ สถาบันการศึกษา
152 0152 นางสาวประนมพร ข่าขันมาลี สถาบันการศึกษา
153 0153 นางสาวอนาทินี จาปุรี สถาบันการศึกษา
154 0154 นายชาญณรงค์ อรศรี สมาชิกสภาเกษตรกร
155 0155 นายนพพร คงทวี สมาชิกสภาเกษตรกร
156 0156 นายวิเชียร แสงสว่าง สมาชิกสภาเกษตรกร
157 0157 นายสมยศ สรสิทธิ์ สมาชิกสภาเกษตรกร
158 0158 นายวินัย คงยืน เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
159 0159 นายชัยวัฒน์ ตามไท เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
160 0160 นางสาวขวัญดารา ดวงมณี สถาบันการศึกษา
161 0161 นางสาวนริศรา มุมกลาง สถาบันการศึกษา
162 0162 นางสาวสวิตา อ่อนละออ สถาบันการศึกษา
163 0163 นายชัยรัตน์ ชื่นเจริญ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
164 0164 นายนิวัฒน์ อรรคจุ่น เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
165 0165 นางสาวนทยา กัมพลานนท์ สถาบันการศึกษา
166 0166 นายทายวุฒิ โพธิ์ทองแสงอรุณ สถาบันการศึกษา
167 0167 นางสาวกนกลดา. ท้าวไทยชนะ สถาบันการศึกษา
168 0168 นางสาวโสภัค ไชยชนะ สถาบันการศึกษา
169 0169 นางอารีรัตน์ เชื้อบุญเกิด โนท สถาบันการศึกษา
170 0170 นางเอมอร จันทรสา เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
171 0171 นายสายทอง ไกรชุมพล สมาชิกสภาเกษตรกร
172 0172 นายธนธรณ์ ยะมารอด สมาชิกสภาเกษตรกร
173 0173 นายสำอางค์ มุละวิสะ สมาชิกสภาเกษตรกร
174 0174 นายพระเยาว์ จันทร์เหลา สมาชิกสภาเกษตรกร
175 0175 นายปกป้อง ประไพพงษ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
176 0176 นางนันทะกาญจน์ ยินดีรัมย์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
177 0177 นายสุรสิทธิ์ เคนพรม สมาชิกสภาเกษตรกร
178 0178 นางสาวยุพยงค์ ทอนพลกรัง เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
179 0179 นางสาวบุศรากรณ์ ถิ่นประครอง สมาชิกสภาเกษตรกร
180 0180 นายปิติภัทร์ ปัญญาเสน เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
181 0181 นายณัฐวุฒิ ประจันตะเสน สมาชิกสภาเกษตรกร
182 0182 นายสุพันธ์ สระมูล ผู้ประกอบการ
183 0183 รศนุศราพร เกษสมบูรณ์ สถาบันการศึกษา
184 0184 นายบุญศรี สุขวาปี สมาชิกสภาเกษตรกร
185 0185 นายพงษ์สถิตย์ อรอินทร์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
186 0186 นายสุธน พลายพูล สมาชิกสหกรณ์
187 0187 นายประยงค์ เฟื้อยใต้ สมาชิกสภาเกษตรกร
188 0188 นางสุมาณี พันธ์หงษ์ สมาชิกสหกรณ์
189 0189 นายสมพร พรวิเศษศิริกุล เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
190 0190 นายฮัก สุวรรณศรี สมาชิกสภาเกษตรกร
191 0191 นายชำนาณ กองผาพา ผู้ประกอบการ
192 0192 นายนิรุจน์ อุทธา สมาชิกสภาเกษตรกร
193 0193 นายประวีณ เขียวขำ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
194 0194 นางสาวสุกัญญา กุลธัญวัฒน์ ผู้ประกอบการ
195 0195 นางสาวศิริวรรณ สีหาราช เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
196 0196 นายจิรัฐถิติกาล โพธิผล เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
197 0197 นางกรรณิการ์​ สืบสารคาม ผู้ประกอบการ
หมายเหตุ : รายชื่อเรียงตามตัวอักษร