โอกาสและความท้าทายของไทยในการเจรจาการค้าความตกลงการค้าเสรีไทย-สหภาพยุโรป ครั้งที่ 4 จังหวัดขอนแก่น
โรงแรม อวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น
7 พฤศจิกายน  2562 เวลา 8.30-16.30 น.
ลำดับ เลขที่ผู้สมัคร
(แจ้งเจ้าหน้าที่หน้างาน)
ชื่อ-สกุล หน่วยงาน
1 0001 นายพิษณุ นันทา เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
2 0004 นายอิสระ อมรกิจบำรุง เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
3 0005 นายอาทิตย์ หาญสุริย์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
4 0007 นางพิกุล กันนุฬา เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
5 0023 นายบวรศักดิ์ สิงห์เชิดชูวงศ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
6 0024 นางสาวกานต์พิชชา นงรักษ์ MOC BIZ Club
7 0025 นางสาวสาวิทตรี คำควร เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
8 0026 นายนิยุทธ์ สืบสาย เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
9 0027 นางสาวสิริกร พรหมรักษา เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
10 0028 นางศุภลักษณ์ หล้าเพชร อรุณงาม เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
11 0029 นางสาวจริยา สุขสวัสดิ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
12 0030 นางสาวดวงจันทร์ ประโมทัง เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
13 0035 นางเบญจวรรณ ตัญญู เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
14 0037 นางสาวนภาพร ชัยเวชพิสิฐ MOC BIZ Club
15 0038 นางสาวอรุณรัตน์ บุทธิจักร์ MOC BIZ Club
16 0039 นางสาวธนันพัชญ์ ปรียากุลพัฒน์ MOC BIZ Club
17 0040 นางดารณี แย้มศรีสุข เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
18 0041 นายชนะ ส่งเจริญ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
19 0043 นางสกุณา ดอนอ่อนสา MOC BIZ Club
20 0044 นายชาญประเสริฐ พลซา เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
21 0045 นายกฤษฎา วรสถิตย์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
22 0046 นายวิบูลย์ เลิศวัฒนาสมบัติ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
23 0047 นางสาวนัยนา คำภักดี เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
24 0048 นายอาทร จันทร์พิลา เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
25 0055 นางสาวพลอยไพลิน ณ พัทลุง MOC BIZ Club
26 0056 นางสาวณัฐชมนต์ ชินธนากิจไพศาล MOC BIZ Club
27 0059 นายสุวิทย์ เศรษโฐ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
28 0060 นางสาวพิกูล สันเต เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
29 0061 นายชัชวาล จันทร์แสงสุก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
30 0062 นางดวงพร พิมพ์จันทร์ MOC BIZ Club
31 0063 นางสาววริศรา นารีจันทร์ MOC BIZ Club
32 0064 นายปรีชา นุยืนรัมย์ สภาเกษตรกรแห่งชาติ
33 0065 นางสาวชณิชา พรหมลักษณ์ สภาเกษตรกรแห่งชาติ
34 0066 นางอังคณา บุญสาม เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
35 0067 นางสาวศศิพร ตาคำนิล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
36 0068 นายสุรพล ธัญญเจริญ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
37 0069 นางไคริกา ศิรประภาเดโช เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
38 0070 นางสาวดวงพร แก้วทอง สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
39 0071 นางสุชาดา ณ อุบล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
40 0072 นางสาวรัชนีวรรณ เยี่ยมยอด เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
41 0073 นายเสฐียรพงษ์ อินเพน เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
42 0074 นางสาวฟุตาบะ เทราดา เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
43 0076 นางสาวนุชธินันท์ คำศรีพล MOC BIZ Club
44 0077 นางสาวธิตินันท์ อาจหาญ MOC BIZ Club
45 0078 นางสาวภานินี อชิระธีเดช MOC BIZ Club
46 0079 นางสาวนิธิศชยา ประพรหมมา เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
47 0080 นายวุฒิชัย วงค์ภูธร เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
48 0082 นางสาวชนัทฐ์มุนา จริยพันธุ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
49 0083 นายสุระ พาขุนทด อื่นๆ
50 0085 นางสาวกุลธนันท์ บัวคำทุม อื่นๆ
51 0087 นางสาวอลเวง ศรีหิรัญ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
52 0088 นางศศิมาภรณ์ พันธโคตร เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
53 0089 นางสาวนกน้อย ชูคงคา สมาชิกสหกรณ์
54 0090 นายนารี นันทพันธ์ สมาชิกสหกรณ์
55 0091 นายพัตฐินันต์ จิตร์สนธิ สมาชิกสหกรณ์
56 0092 นางสาวกัญญาณัฐ ทิพม่อม เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
57 0094 นางลักขณา บุญนำ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
58 0095 นางปริษาณ์ พืชไพศาล เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
59 0096 นางมาลัย จงเจริญ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
60 0098 นายสุขสันต์ เอี่ยมโสภณ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
61 0100 นายบรรพต ภูลายยาว อื่นๆ
62 0101 นายคงฤทธิ์ บัวบุญ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
63 0102 นายสังเวียน ฤทธิ์ไธสง เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
64 0103 นายเลื่อนยศ ปักกาโล เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
65 0104 นายวิชาญ โคตรจันทร์อุด สภาเกษตรกรแห่งชาติ
66 0105 นางสมศรี อินทร์ชันศรี สภาเกษตรกรแห่งชาติ
67 0106 นายพรศักดิ์ แสงเจริญ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
68 0107 นางสาวภัทริกา ชิณช่าง สถาบันการศึกษา
69 0108 นายประจักร์ บุญกาพิมพ์ สภาเกษตรกรแห่งชาติ
70 0109 นายพงษ์พิพัฒน์ นาถเหนือ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
71 0110 นายวสุ ไชยโภค เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
72 0111 นางธงชัย โสดา สภาเกษตรกรแห่งชาติ
73 0112 นางศรีสมัย โชติวนิช เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
74 0113 นายคณพศ เหล่าน้อย อื่นๆ
75 0114 นายสงัด ใจทัศน์ สภาเกษตรกรแห่งชาติ
76 0115 นายพรศักดิ์ ภูมิบุญชู อื่นๆ
77 0116 นางสาวจิรวรรณ อภิรักษากร สถาบันการศึกษา
78 0117 นางกานต์รวี วิภาวิน เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
79 0119 นายสุวิทย์ ร่วมรักษ์ สภาเกษตรกรแห่งชาติ
80 0120 นางสาวชมพูนุช ญาณะนันท์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
81 0121 นายนิพนธ์ ดิษฐจร สภาเกษตรกรแห่งชาติ
82 0122 นางวนาลัย ไชยแสง เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
83 0123 นางจันทรกานต์ มาลาล้ำ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
84 0124 นายอภิศักดิ์ อังคสิทธิื สภาเกษตรกรแห่งชาติ
85 0125 นายไกรร์ชิษฐ์ อรรถวิลัย เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
86 0126 นายบัณฑิต ศรีเพชรพงษ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
87 0127 นางสาวภัทรภร กินิพันธ์ สถาบันการศึกษา
88 0128 ดร.ปิยะณัฐ ถุนพุทธดม อื่นๆ
89 0129 ดร.นีรนาท เสนาจันทร์ สถาบันการศึกษา
90 0130 นางมาลีรัตน์ สาผิว สถาบันการศึกษา
91 0131 นางสาวบันเฉย ศรีแก้ว สถาบันการศึกษา
92 0134 นางสาวแก่นจันทร์ สนอุป MOC BIZ Club
93 0135 นางวิภาภรณ์ ศรีหาธาตุ สถาบันการศึกษา
94 0136 นางสาวพิศมัย อรุณเรือง เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
95 0137 นายกิตติศักดิ์ คำมา สภาเกษตรกรแห่งชาติ
96 0138 นายสุเทพ เสริมศรี สมาชิกสหกรณ์
97 0139 นางสุพัตรา โจ้พิมาย สมาชิกสหกรณ์
98 0141 นางสุพรทิพย์ ภักดีศรี สมาชิกสหกรณ์
99 0142 นายชัยพนม กำไรทำ สมาชิกสหกรณ์
100 0143 นางกิ่งแก้ว แสงทอง สมาชิกสหกรณ์
101 0145 ว่าที่ ร้อยตรีต่อพงษ์ บวรพงษ์สกุล เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
102 0146 นางจันทิภา ปัทมเสวี เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
103 0148 นางสาวปทิตตา ชุ่มสีดา อื่นๆ
104 0149 นายอารีย์ สาตร์นอก เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
105 0150 นางสาววิภาพร เมืองหนือ สมาชิกสหกรณ์
106 0151 นางสาวมนันญา ทองบ่อ สถาบันการศึกษา
107 0152 นางสาวประนมพร ข่าขันมาลี สถาบันการศึกษา
108 0153 นางสาวอนาทินี จาปุรี สถาบันการศึกษา
109 0154 นายชาญณรงค์ อรศรี สภาเกษตรกรแห่งชาติ
110 0155 นายนพพร คงทวี สภาเกษตรกรแห่งชาติ
111 0156 นายวิเชียร แสงสว่าง สภาเกษตรกรแห่งชาติ
112 0157 นายสมยศ สรสิทธิ์ สภาเกษตรกรแห่งชาติ
113 0158 นายวินัย คงยืน เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
114 0159 นายชัยวัฒน์ ตามไท เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
115 0160 นางสาวขวัญดารา ดวงมณี สถาบันการศึกษา
116 0161 นางสาวนริศรา มุมกลาง สถาบันการศึกษา
117 0162 นางสาวสวิตา อ่อนละออ สถาบันการศึกษา
118 0163 นายชัยรัตน์ ชื่นเจริญ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
119 0164 นายนิวัฒน์ อรรคจุ่น เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
120 0165 นางสาวนทยา กัมพลานนท์ สถาบันการศึกษา
121 0166 นายทายวุฒิ โพธิ์ทองแสงอรุณ สถาบันการศึกษา
122 0167 นางสาวกนกลดา. ท้าวไทยชนะ สถาบันการศึกษา
123 0168 นางสาวโสภัค ไชยชนะ สถาบันการศึกษา
124 0169 นางอารีรัตน์ เชื้อบุญเกิด โนท สถาบันการศึกษา
125 0170 นางเอมอร จันทรสา เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
126 0171 นายสายทอง ไกรชุมพล สภาเกษตรกรแห่งชาติ
127 0172 นายธนธรณ์ ยะมารอด สภาเกษตรกรแห่งชาติ
128 0173 นายสำอางค์ มุละวิสะ สภาเกษตรกรแห่งชาติ
129 0174 นายพระเยาว์ จันทร์เหลา สภาเกษตรกรแห่งชาติ
130 0175 นายปกป้อง ประไพพงษ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
131 0176 นางนันทะกาญจน์ ยินดีรัมย์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
132 0177 นายสุรสิทธิ์ เคนพรม สภาเกษตรกรแห่งชาติ
133 0178 นางสาวยุพยงค์ ทอนพลกรัง เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
134 0179 นางสาวบุศรากรณ์ ถิ่นประครอง สภาเกษตรกรแห่งชาติ
135 0180 นายปิติภัทร์ ปัญญาเสน เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
136 0181 นายณัฐวุฒิ ประจันตะเสน สภาเกษตรกรแห่งชาติ
137 0183 รศนุศราพร เกษสมบูรณ์ สถาบันการศึกษา
138 0184 นายบุญศรี สุขวาปี สภาเกษตรกรแห่งชาติ
139 0185 นายพงษ์สถิตย์ อรอินทร์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
140 0186 นายสุธน พลายพูล สมาชิกสหกรณ์
141 0187 นายประยงค์ เฟื้อยใต้ สภาเกษตรกรแห่งชาติ
142 0188 นางสุมาณี พันธ์หงษ์ สมาชิกสหกรณ์
143 0189 นายสมพร พรวิเศษศิริกุล เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
144 0190 นายฮัก สุวรรณศรี สภาเกษตรกรแห่งชาติ
145 0192 นายนิรุจน์ อุทธา สภาเกษตรกรแห่งชาติ
146 0193 นายประวีณ เขียวขำ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
147 0195 นางสาวศิริวรรณ สีหาราช เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
148 0196 นายจิรัฐถิติกาล โพธิผล เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
149 0198 นายวิสุทธิ์ ทีภักดี สมาชิกสหกรณ์
150 0199 นางวิลาวัณย์ แก้วจุลลา สมาชิกสหกรณ์
151 0200 นายสุวัฒน์ บุญน้อย สมาชิกสหกรณ์
152 0201 นายแว่น ชัยประโคม สมาชิกสหกรณ์
153 0202 นายอินทร์ ชินพา สมาชิกสหกรณ์
154 0203 นายนิคม ระชินลา สมาชิกสหกรณ์
155 0204 นายเกษม แทนทาม สมาชิกสหกรณ์
156 0205 นางณัฐฐาพร ตาราช สมาชิกสหกรณ์
หมายเหตุ : รายชื่อเรียงตามตัวอักษร