การสัมมนาประชาพิจารณ์ " ก้าวต่อไปของไทย หลังปิดดีล RCEP " ครั้งที่ 1 ณ กรุงเทพฯ
ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม AB โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ
วันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30-16.30 น.
ลำดับ เลขที่ผู้สมัคร
(แจ้งเจ้าหน้าที่หน้างาน)
ชื่อ-สกุล หน่วยงาน
1 0004 นางสาวกมลทิพย์ เดื่อทอง อื่นๆ
2 0005 นางสาวกมลวรรณ จันทนา อื่นๆ
3 0007 นายกัณพงศ์ ดวงอุไร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
4 0009 นางกาญจนา แดงรุ่งโรจน์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
5 0010 นายกิตติ ลักษณ์ศิริ อื่นๆ
6 0012 นางสาวแก้วตา พิสิษฐเกษม เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
7 0014 นางสาวคงขวัญ เจริญจิต เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
8 0015 นายคงเดช ไวว่อง อื่นๆ
9 0018 นางสาวจันทรา ศิริอุทัยกร เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
10 0019 นายเจนวิทย์ เจริญจำรัสชีพ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
11 0020 นางสาวชุติมา ดวงพาณิช อื่นๆ
12 0022 นางสาวโชติมา เอี่ยมสวัสดิกุล เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
13 0023 นายณรงค์ ปันธรรม MOC BIZ Club
14 0024 นางสาวณัฏฐินี ตันยุวรรธนะ อื่นๆ
15 0025 นางสาวดวงพร สินธุรักษ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
16 0026 คุณดวงสมร สุวรรณปราโมทย์ อื่นๆ
17 0029 นางสาวทัศน์จันทร์ อาชวะสมิต สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
18 0030 นางสาวทิพย์วรรณ นันใจยะ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
19 0031 นายธวัชชัย กมลวรรณ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
20 0032 นายธัญวิชญ์ เลิศอเนกสิน เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
21 0033 นางสาวธัญสุดา เทพกุล เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
22 0035 นางสาวนพภาพรรณ ทองสอาด เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
23 0037 นางสาวนพวรรณ ฉลองพันธรัตน์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
24 0038 นายนรเสฏฐ์ ฤทัยเจตน์เจริญ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
25 0039 นายนันทจิตร ถาวรบุตร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
26 0040 นางสาวนันท์ธิรัตน์ คล้ายคลึง เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
27 0041 นายนิวัฒน์ อภิชาติบุตร เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
28 0042 นางสาวเนาวรัตน์ วรรณประเสริฐ MOC BIZ Club
29 0043 นางสาวปภัสรินทร์ ดิสพงษ์สันต์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
30 0046 นายปรัชญา แดงประดับ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
31 0047 นายปรีชา กลีบสุข เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
32 0049 นางสาวปัทมา ทรัพย์สม เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
33 0050 นางปานรดา คุวานนท์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
34 0054 นางสาวพรวิภา ซิง สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
35 0055 นางพรทิพย์ เราจนานนท์ อื่นๆ
36 0056 นางสาวพริ้วแพร ชุมรุม เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
37 0057 นางสาวพาขวัญ ชื่นสุวรรณกุล เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
38 0058 นางสาวพินยรัชต์ จันทร์เจิดศักดิ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
39 0059 นางสาวพีรญา คงคาฉุยฉาย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
40 0060 นางภารณี สูตะบุตร เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
41 0061 นางภารดี ศรีสาทร MOC BIZ Club
42 0062 นายมนตรี ถาวร เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
43 0064 นางสาวเบญจมาศ พุทธรักษา สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
44 0066 นางเรณู ชูรัตน์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
45 0068 นายวิทวัฒน์ ทองเวส สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
46 0069 นางสาววีรยา พิริยะชีวิน อื่นๆ
47 0072 นางสาวศศิธร ปทุมแสงทอง สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
48 0073 นายศักดิธัช โปตระนันทน์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
49 0074 นางศิวาพร ตั้งสุณาวรรณ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
50 0076 นายสมชาย มุ้ยจีน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
51 0078 นางสาวสราลี โยไซ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
52 0080 นางสาวสุชยา พฤกษ์บำรุง เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
53 0082 นางสาวสุนีย์ วรวุฒางกูร สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
54 0083 นางสุปราณี คมวัชรพงศ์ อื่นๆ
55 0085 นายสุภาพ วงศ์เจริญ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
56 0087 นายเสถียร เขียนสาร์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
57 0089 นายอภิจิต ชวรัตน์เจริญกิจ MOC BIZ Club
58 0090 นายอำนาจ ยะโสธร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
59 0092 นายเอกพจน์ เจริญพานนท์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
60 0096 นายภาคภูมิ ตีระนันทน์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
61 0097 นางสาวรุจีพัชร บุญจริง เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
62 0098 นางสาวสาธิมา ปัทมพงศา สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
63 0099 นายวรวิทย์ จำเริญเลิศ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
64 0100 นางสาวอรนุช บุญสกุลโสภิต สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
65 0103 นางสาวปาจรีย์ คงแย้ม เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
66 0106 นายศิวกร ศรีชัย เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
67 0107 นายพีระ ตั้งธรรมรักษ์ สถาบันการศึกษา
68 0108 นางรำไพ โพธิดอกไม้ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
69 0109 นางสาวกิตติยา สุปันตี เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
70 0110 นางสาวกุลธิดา เจริญสวัสดิ์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
71 0111 นายเขมพันธุ์ ดวงพรอนันต์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
72 0112 นางสาวชุติภา บุตรสินธุ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
73 0113 นายเปาว์ณรงค์​ บัวไชโย เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
74 0114 นางสาวรจนา สวัสดิ์จิตร เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
75 0115 นางสาววรพรรณ อนะมาน เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
76 0116 นายสันติ จันทร์สถานนท์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
77 0117 นายสาธิต ยอดดำเนิน MOC BIZ Club
78 0118 นางสาวสุนันทา น้อยพิทักษ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
79 0120 นางสาววรรณิศา ตันประดับสิงห์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
80 0122 นายวโรภาส กิมชูวาณิช สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
81 0128 นายเดชาธร นวกานนท์ อื่นๆ
82 0132 นางสาวนนทนี แสงทับทิม MOC BIZ Club
83 0133 นายนราศิวดล สาทอง เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
84 0135 นายประสิทธิ์ จิยะพานิชกุล สถาบันการศึกษา
85 0136 นายปองพล นนท์ประสาท MOC BIZ Club
86 0143 นางสาวเกษราภรณ์ แก่นทอง สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
87 0146 นางสาวณัฐนิช อนันตพรกิจ อื่นๆ
88 0156 นายชัยวัฒน์ ชูชัยนิรันดร์ MOC BIZ Club
89 0160 นางสาวปิยนันท์ วัฒโนภาส สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
90 0162 นางสาวราตรี พิศุทธิ์ชโลทร อื่นๆ
91 0163 นางมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
92 0165 นางสาวอำภาภร ขนอนเวช MOC BIZ Club
93 0166 นางสาวอธิษฐาน เกษอาภรณ์ MOC BIZ Club
94 0167 นางสาวกุลวดี ธัมมโสภณชัยกิจ สภาเกษตรกรแห่งชาติ
95 0169 นายประลอง ภิรมย์อยู่ สภาเกษตรกรแห่งชาติ
96 0170 นายปัญญา สร้อยทอง สภาเกษตรกรแห่งชาติ
97 0171 นายพรปวีณ์ แสงฉาย MOC BIZ Club
98 0172 นายพิมพ์ ขำต้นวงษ์ สภาเกษตรกรแห่งชาติ
99 0173 นางมุกดา โตเต็ม MOC BIZ Club
100 0174 นายเรืองชัย ลิ้มบูรณพันธ์ MOC BIZ Club
101 0176 นายสมบูรณ์ กานต์เดชารักษ์ สภาเกษตรกรแห่งชาติ
102 0177 นายสมมาศ โสนุช สภาเกษตรกรแห่งชาติ
103 0178 นางสมพิศ โพธิ์ไพจิตร MOC BIZ Club
104 0179 นายสยามเกียรติ์ ศรีสันต์ สภาเกษตรกรแห่งชาติ
105 0180 นางสาวกมลพัฒน์ จันทร์ผลึก เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
106 0182 นายพสิษฐ์ พรหมภักดี เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
107 0183 นางสาวราศรี รุ่งมณี สภาเกษตรกรแห่งชาติ
108 0185 นายวัชราคม ทัพไชย เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
109 0187 นางสาวอารียา บุญลำ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
110 0190 นางสาวณิชารี สุพัฒโสภณ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
111 0191 นายกิตติภูมิ พงษ์สุรพิพัฒน์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
112 0192 นายเอนก สิงห์สม สภาเกษตรกรแห่งชาติ
113 0193 นายเกรียงไกร แสงพรเลิศ สภาเกษตรกรแห่งชาติ
114 0194 นางสาวจณัญญา บัณฑุกุล เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
115 0195 นายชัยพร พรหมพันธุ์ สภาเกษตรกรแห่งชาติ
116 0197 นายโชคชัย รัชตไพบูลย์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
117 0198 นายณฤทธิ์ ภูฆัง สภาเกษตรกรแห่งชาติ
118 0199 นายธวัช เฮงตระกูล สภาเกษตรกรแห่งชาติ
119 0200 นายบรรเจิด แก้ววิชิต อื่นๆ
120 0201 นายประสิทธิ์ อาจคงหาญ สภาเกษตรกรแห่งชาติ
121 0202 นายสงบ สุขสำราญ อื่นๆ
122 0203 นายสมศักดิ์ ช่างเรือนงาม สภาเกษตรกรแห่งชาติ
123 0205 นายสิทธิกาญจน์ โสวัสสะ อื่นๆ
124 0207 นางสาวกมลวรรณ ศรีจะบก เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
125 0209 นางสาวกัญญารัตน์ ร่มโพธิ์คาพงษ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
126 0217 นายสนธยา เวียงจันทร์ MOC BIZ Club
127 0218 นายวัฒนพงศ์ ภูมิถาวร เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
128 0219 นางจุทุมพร นินยะมาศิริ MOC BIZ Club
129 0220 นายธาดา เอี่ยมอ่ำ สภาเกษตรกรแห่งชาติ
130 0224 นางวิชุรัตน์ตา ทิพย์แก้ว MOC BIZ Club
131 0231 นายศุภชัย โพธิ์ทอง MOC BIZ Club
132 0232 นางเอกอนงค์ บัวมาศ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
133 0233 นายแพทย์สุรพงศ์ อำพันวงษ์ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
134 0234 นางสาวนิ่มอนงค์ เจริญพระ MOC BIZ Club
135 0239 นางสาวอารีจิต ศรีวิชัย เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
136 0241 นางสาวกิตติ์รวี รุ่งศักดิ์เสถียร MOC BIZ Club
137 0242 นางสาวฒาลิศา ทาศรีภู เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
138 0243 นางสาวดวงมน สุขสมาน เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
139 0245 นางสาวรจเรข บุริมสิทธิกุล MOC BIZ Club
140 0250 นางสาวกฤติยา ซ่อมประดิษฐ์ MOC BIZ Club
141 0251 นางสาวหทัยรัตน์ แช่ฮ้อ MOC BIZ Club
142 0255 นางสาวณัฐิยา สุจินดา เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
143 0256 นายทีฆโชติ นัดกิ่ง เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
144 0257 นางสาวธนัชพร บุญไทย เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
145 0258 ว่าที่ร้อยตรีธีรชาติ แสงแก้ว เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
146 0262 นายอำนวย สุวรรณรักษ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
147 0263 นางรัชวรรณ จินดาวัฒน์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
148 0264 นางสาวพิมพ์ณิสา สีคำ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
149 0267 นางจิตตาภา ประจวบเหมาะ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
150 0268 นายธราดล ชั่งดวงจิตร เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
151 0269 นายนิพนธ์ คณิตสุทธิวงศ์ อื่นๆ
152 0270 นางสาววรรณโศภิน อมาตยกุล เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
153 0272 นางสาวณัฐชาณัณท์ คีรีเพ็ชร์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
154 0273 นายภูริสิทธ์ แจ้งศิริพันธ์ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
155 0274 นายวงศ์ชัย ไชยโย เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
156 0277 นางสาวหนึ่งฤทัย มหาชยานนท์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
157 0278 นางสาวสิริรัตน์ อ้วนสอาด เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
158 0280 นางสาววรพรรณ ลิ้มตระกูล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
159 0281 นางสาวปริม จิตจรุงพร สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
160 0282 นายศุภณัฏฐ์ ยิ้มดี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
161 0283 นายภัคกร สอดศรี MOC BIZ Club
162 0286 นายมานพ เกราะทอง อื่นๆ
163 0287 นางเมทินี ศิริสวัสดิ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
164 0288 นางสาวดุษณีญา อินทนุพัฒน์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
165 0289 นายณัฐพล เดชวิทักษ์ อื่นๆ
166 0290 นางวิจิตรา จันทร์จวง เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
167 0291 นายเลอพงษ์ จั่นทอง สมาชิกสหกรณ์
168 0295 นางสาวสร้อยฟ้า แสงพรหม เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
169 0296 นางสาวจตุพร ปานแย้ม เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
170 0297 นายคทาวุธ บุญมา สมาชิกสหกรณ์
171 0298 นางสาวเกตุแก้ว สำเภาทอง สมาชิกสหกรณ์
172 0299 นายอภิราม จันทรเสน เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
173 0300 นางสาวภาวิณี นครพัฒน์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
174 0301 นายพุฒิพัฒน์ จิรัสย์ชำนะ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
175 0302 นางสาวศรัณยา สิริสุขสุคนธ์ อื่นๆ
176 0303 นางสาวปิยะนุช ปั้นคุ้ม อื่นๆ
177 0304 นางสาวเบญจมาพร ทองเฟื่อง อื่นๆ
178 0305 นางสาวบุญญรัตน์ บุญเรือง อื่นๆ
179 0306 นางสาวนิธิวดี จิรจริยาเวช เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
180 0307 นางสาวจิตติมา ศรีถาพร เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
181 0308 นายกฤษฎา ภารัตนวงศฺ อื่นๆ
182 0309 นายเจกิตาน์ ทรานุรักษ์กุล MOC BIZ Club
183 0311 นางสาวณีรวัลย์ ทรานุรักษ์กุล MOC BIZ Club
184 0312 นางสมคิด วรนิวัฒน์ MOC BIZ Club
185 0313 นายจุมพฏ ตัณมณี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
186 0314 นางสาวณัฐชลี รางวัลหลาย MOC BIZ Club
187 0315 นางสาวรัชสินี พวงรอด เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
188 0316 นางวัฒนา แสวงเจริญ อื่นๆ
189 0317 นายสมนึก ทิมคำ อื่นๆ
190 0318 นายกิติศักดิ์ ขจรภัย MOC BIZ Club
191 0319 นางสาวกีรติยา สวัสดิภาพ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
192 0320 นายคมกฤช โกมล เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
193 0321 นางสาวจันทนา ชูวงษ์ MOC BIZ Club
194 0322 นางสาวชนกรดา จินดารัตนวรกุล เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
195 0323 นางสาวชนิกานต์ ดิสผดุง เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
196 0324 นายชารินทร์ สิงห์ดี สภาเกษตรกรแห่งชาติ
197 0325 นายชูชาติ ทองดี สภาเกษตรกรแห่งชาติ
198 0326 นางสาวญาณี ประสานดี เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
199 0328 นางณรัชธา พิสิษฐเกษม เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
200 0329 นายเตชัส อยู่กลั่นเถื่อน เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
201 0330 นายทองปลิว ศิลา สภาเกษตรกรแห่งชาติ
202 0331 นางธนิสร แจ้งสนอง MOC BIZ Club
203 0332 นางสาวนงลักษณ์ สิงห์สม เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
204 0336 นางปัทมา สนธิสัญญา MOC BIZ Club
205 0337 นายปิยะราช บุญประเสริฐ อื่นๆ
206 0338 นางผ่องฉวี กองสุผล MOC BIZ Club
207 0339 นางสาวพรพรรณ หลงพิมาย เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
208 0340 นางพรพรรณนิล ศตวรรษธำรง เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
209 0342 นายพีรพงษ์ ทองสี MOC BIZ Club
210 0344 นางมะลิ จันทร์ชาวนา MOC BIZ Club
211 0345 นางสาวรสสุคนธ์ ประเทศรัตน์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
212 0346 นางลัดดา สุทธิเมธานันท์ สภาเกษตรกรแห่งชาติ
213 0348 นายวีระ จันทร์ทอง เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
214 0349 นางสาวศศิวรรณ ขันทอง MOC BIZ Club
215 0350 นายศุภสันห์ ช่วยบุญ สภาเกษตรกรแห่งชาติ
216 0351 นายสมชาย ปี่แก้ว สภาเกษตรกรแห่งชาติ
217 0352 นายสมภพ เกาะเกตุ สภาเกษตรกรแห่งชาติ
218 0353 นายสวง เลี่ยนเตี๊ยะ สภาเกษตรกรแห่งชาติ
219 0354 นายสอาด เมี้ยนแม้น อื่นๆ
220 0355 นางสาวสิรินรัตน์ สิงห์ดี เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
221 0356 นางสาวสุกัลยา ไชยเชาวน์ MOC BIZ Club
222 0357 นางสุคนธ์ สุขอนุเคราะห์ สภาเกษตรกรแห่งชาติ
223 0358 นายสุชาติ ยกชู สภาเกษตรกรแห่งชาติ
224 0359 นางสาวสุภาภรณ์ เหมือนท่าไม้ MOC BIZ Club
225 0360 นายสุรเสฎฐ์ คูหาเปี่ยมสุข สภาเกษตรกรแห่งชาติ
226 0362 นายอมรเทพ โคหมี MOC BIZ Club
227 0363 นางสาวอรทัย ปิ่นทอง MOC BIZ Club
228 0364 นางสาวอวยพร แซ่เฮง เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
229 0366 นางอิศราลักษณ์ อิศรางกูร MOC BIZ Club
230 0367 นางสาวอ้อยอัชรา เพ็ชรรักษ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
231 0373 นายวิศาล บุปผเวส อื่นๆ
232 0376 นางสาวธีระภรณ์ เปี้ยปลูก เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
233 0377 นางบุญกาญจน์ รัตนาวิบูลย์ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
234 0378 นางสาวจุฑาทิพ ทองมณี อื่นๆ
235 0381 นางสาวลฏิภัทร มิเกล็ด อื่นๆ
236 0387 นางสาวumadah jumnongkhet สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
237 0388 นางสาวกัญญาวีร์ จารุสัมพันธ์กนก MOC BIZ Club
238 0390 นางกาญจนา ชมมี เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
239 0392 นายชาติชาย ชัยศรีนิรันดร MOC BIZ Club
240 0393 นางสาวณัฐธยาน์ พงศาธนา MOC BIZ Club
241 0394 นายตรัยคุณ แซ่อุ๊น MOC BIZ Club
242 0395 นางสาวน้ำฝน ดอนรอดไพร MOC BIZ Club
243 0396 นายบุญชัย ธนะสิทธิชัย MOC BIZ Club
244 0397 นางสาวพิมพ์นภัส ศรีอิ่นแก้ว เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
245 0398 นายพีระ​ ภักดิ์แจ่มใส สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
246 0399 นางไพเราะ พ้นภัย MOC BIZ Club
247 0400 นางสาววรัญญา ยศสาย เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
248 0407 นางสาวเสาวนิตย์ เหมเชษฐ ภาคประชาสังคม
249 0408 นายแสงตะวัน เพชรสุวรรณ MOC BIZ Club
250 0410 นางสาวอลิชา เฆมสง่า MOC BIZ Club
251 0411 นางสาวอ๋อย นามเคน MOC BIZ Club
252 0412 นางสาวอารมณ์ ศิริโต MOC BIZ Club
253 0414 นางสาวเอ็นดู ชัยศรีนิรันดร MOC BIZ Club
254 0415 นางสาวนภชนก วีรชาติเมธี เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
255 0417 นายกอบเกียรติ ปัญญาโรจน์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
256 0418 นางกันต์กนิษฐ์ สายวงษ์ประดิษฐ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
257 0419 นางสาวคงขวัญ อ่วมเสือ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
258 0420 นางสาวจิราภรณ์ นาคประกอบ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
259 0421 นายไชยกร ตู้ทอง อื่นๆ
260 0422 นายดำรงศักดิ์ อัครวาทิน MOC BIZ Club
261 0423 นางธนวรรณ ทองก้อน เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
262 0424 นายประทีป คัมภีรทัศน์ สภาเกษตรกรแห่งชาติ
263 0425 นางสาวประภาศรี สุวรรณโชติ MOC BIZ Club
264 0426 นายไพล๊อด ศรสวรรค์ สภาเกษตรกรแห่งชาติ
265 0427 นางสาวลมัย กอบแก้ว MOC BIZ Club
266 0428 นางเลิศมณฑน์ฉัตร อัครวาทิน MOC BIZ Club
267 0429 พ.ต.ท.วรเทพ ลิมติยะโยธิน MOC BIZ Club
268 0430 นางสาววรินทร์ มานะกุล สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
269 0431 นางวันเพ็ญ เหมัน MOC BIZ Club
270 0432 นางสาววิจิตตรา โชคบุญประสงค์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
271 0433 นางสาววิยะดา อินคำน้อย เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
272 0434 นายศุภเศรษฐ์ แสงทองสุวรรณ MOC BIZ Club
273 0435 นางสาวสมยศ อินทรพิน เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
274 0436 นางสมยา วงษ์ทอง MOC BIZ Club
275 0437 นายสันติ วิศวเมธีกุล อื่นๆ
276 0438 นายสำอาง แก้วประดับ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
277 0439 นายสุทิน ลิ้มละมัย เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
278 0440 สุภัชชา ลิมติยะโยธิน MOC BIZ Club
279 0441 นางสาวสุรีย์วัลย์ ไทยประยูร เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
280 0442 นางสาวสุวารี มีเจริญ MOC BIZ Club
281 0443 นางฉลวย ชาญสวัสดิ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
282 0444 นายฉันทพัทธ์ ปัญจมานนท์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
283 0445 นางถริญา น้อยยาโน MOC BIZ Club
284 0446 นางสาวชะเอม พัชนี เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
285 0447 นายทองเพชร กรวยสวัสดิ์ สภาเกษตรกรแห่งชาติ
286 0448 นางสาวนันธนา อุดมชัยพัฒนากิจ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
287 0449 นายประสพชัย พูลเกิด เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
288 0450 นายบุญแก้ว ผ่องทอง สภาเกษตรกรแห่งชาติ
289 0451 นางสาวลัคนาวรรณ วรรณศร MOC BIZ Club
290 0452 นายชูฤทธิ์ เสนีย์มโนมัย เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
291 0454 นายปรมะ กล้าวิกรณ์ สภาเกษตรกรแห่งชาติ
292 0455 นางสาววิภาณี เพ็ชรมาก สภาเกษตรกรแห่งชาติ
293 0456 สิบเอกสุเทพ ชัยณรา MOC BIZ Club
294 0458 นายธวัชชัย ถนอมลิขิต อื่นๆ
295 0459 นางสาวอรอนง ขำวงษ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
296 0460 นางสาววราภรณ์ จุลปานนท์ สถาบันการศึกษา
297 0461 นางสาวรัชดาวัลย์ น้อยจันทร์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
298 0462 นางสาวสิริณัฏฐ์ อัคคีเจริญ อื่นๆ
299 0464 นางสาวจิรัฏฐิติกาล มังน้อย เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
300 0465 นายบรรเทิง นวมภักดี สภาเกษตรกรแห่งชาติ
301 0466 นางแพรพิไล พัฒวงศ์วราธร MOC BIZ Club
302 0467 นายสุพล หมอนทอง สภาเกษตรกรแห่งชาติ
303 0468 นางสาวศิริพร ช่วงโชติ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
304 0469 นางสาวอารีพร อัศวินพงศ์พันธ์ อื่นๆ
305 0470 นางสาวพิมพิกา ดวงพัสตรา เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
306 0471 นางสาวภัสศรัณย์ ชำนาญกิจ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
307 0474 นายทวีศักดิ์ น้อยจริง สภาเกษตรกรแห่งชาติ
308 0476 นายโชคชัย แช่มช้อย สภาเกษตรกรแห่งชาติ
309 0478 นายเจริญ สุทธิ์ประเสริฐ สภาเกษตรกรแห่งชาติ
310 0479 นางสาวกัญญณัฐ วัฒนเหล่าวิชย์ อื่นๆ
311 0480 นายพุทธิพร วิชัยดิษฐ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
312 0483 นางสาวธรรมฤณ เดชสุภา อื่นๆ
313 0485 นางสาวTharathip Yothida อื่นๆ
314 0486 นางจุฬาลักษณ์ มณีท่าโพธิ์ MOC BIZ Club
315 0488 นางดัชนี วรแสน MOC BIZ Club
316 0489 นายธนกฤช ก่อเกียรติตระกูล MOC BIZ Club
317 0490 นายนศมณพรรษ ก่อสุขหิรัญวงศ์ MOC BIZ Club
318 0492 นางสาวพรพิมล ตั้งเทียนทอง MOC BIZ Club
319 0493 นายพัสกร เหงี่ยมสุวรรณ MOC BIZ Club
320 0494 นางสาวพิชุดา ไวกิตติพงษ์ MOC BIZ Club
321 0495 นายพิเชษฐ์ พูล​สวัสดิ์​ MOC BIZ Club
322 0498 นายวีระยุทธ ใยวังหน้า MOC BIZ Club
323 0500 นางสาวศิริพร แย้มศรวล อื่นๆ
324 0501 นายศิริวงศ์ รุจิรวนิช MOC BIZ Club
325 0502 นางสุวรรณนุช ฐิตยานันท์ MOC BIZ Club
326 0503 นางสาวเสาวลักษณ์ ห้วยหงษ์ทอง MOC BIZ Club
327 0508 นางอรวรรณ วัฒนการุณวงศ์ อื่นๆ
328 0509 นางสาวนราวดี ปิยะวงศ์วิศาล MOC BIZ Club
329 0510 นายณัฐพงษ์ ขัดทองงาม เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
330 0512 นายรังสรรค์ บุญเสี่ยง สภาเกษตรกรแห่งชาติ
331 0514 นางสาวจิตราภรณ์ เมฆกระจ่าง เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
332 0515 นางสาวฐนิตา ศิริทรัพย์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
333 0517 นายธนพร ปราชญ์เมธีกุล เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
334 0519 นายธัญชิต ผดุงสุภไลย เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
335 0520 นางสาวนัฎฐาภรณ์ กาญจนประดิษฐ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
336 0522 นางสาวพัชรินทร์ ลินพิศาล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
337 0524 นางสาวไพลิน เตียงพิทยากร เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
338 0526 นางสาวลิซ่า ดารณี บาสคารัน เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
339 0529 นายวิโรจน์ พันธ์นันท์ สภาเกษตรกรแห่งชาติ
340 0530 นายวีระยุทธ พรพจน์ธนมาศ สถาบันการศึกษา
341 0531 นายวุฒิพันธ์ สุปินะ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
342 0532 นางสาวสรัลณัท ชวนะศักดิ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
343 0533 นางสาวสิริพร นาคเจือ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
344 0534 นางสุณี หงส์พันธ์ MOC BIZ Club
345 0536 นางสาวอรศิริ รังรักษ์ศิริวร เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
346 0537 นางอาภัชนีย์ รักษ์กุล เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
347 0538 นางสาวพรพรรณ ธนูทอง เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
348 0540 นางสาวนภัสกร สุวรรณรักษา เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
349 0541 นางสาวชญาดา เขียนนอก เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
350 0542 นางสาวกานต์กนก ผุดวัฒน์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
351 0543 นางสาวกนลรัตน์ เหลืองสด เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
352 0545 นางสาวทิพจุฑา รวบยอด เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
353 0546 นางสาวนันทพร ว่องไวพาณิชย์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
354 0547 นางสาวประการัง ชื่นจิตร สถาบันการศึกษา
355 0548 นายเป็นต่อ มณีศรี เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
356 0549 นายภาณุพงศ์ โตวัชรกุล สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
357 0550 นางสาวมัลลิกา พลอยน้อย เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
358 0552 นางศจี ผะกาแก้ว เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
359 0555 นางสาวพัชราภา สัมนาวงศ์ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
360 0556 นางสาวสมภัสสร วงษ์แสง เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
361 0557 นายคึกฤทธิ์ อารีปกรณ์ อื่นๆ
362 0558 นางจรัญยา คชประดิษฐ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
363 0559 นางสาวณัฐนิภา เหลืองสมบูรณ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
364 0561 นายทวีศักดิ ชวนรุ่งเรือง อื่นๆ
365 0562 นางสาวปัทมาวดี ทองดอนอ่อน เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
366 0564 นายวุฒิพงศ์ กะสินัง อื่นๆ
367 0565 นายชยสิทธิ์ จิตรามวงศ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
368 0566 นางสาวฐิติพรรณ วิรุฬห์ภูติ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
369 0567 นายณัฐ สวาสดิ์รัตน์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
370 0568 นายทะเนตร แสนพงษ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
371 0569 นางสาววิมลฤดี ฟักมณี อื่นๆ
372 0570 นางสำเนียง ขันพิมล เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
373 0571 นางชมภัค​ ปลิวลอย MOC BIZ Club
374 0572 นายชลอ ดำนิล สภาเกษตรกรแห่งชาติ
375 0573 นางธัญกมล ฉิมมี เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
376 0574 นายปกรณ์ ตันมณีวัฒนา เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
377 0575 นางสาวปิยวรรณ ดาษสกุล เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
378 0576 นายพัฒน์ธนวัฒน์ คชเสนี เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
379 0578 นายยุทธนา ใยบำรุง เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
380 0579 นางวนารัตน์ วงษ์ธนสุภรณ์ MOC BIZ Club
381 0580 นายสรฤทธ จันสุข เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
382 0582 นางสาวอภิชญา แซ่ก้วง เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
383 0583 นายอนุชิต วิทยบูรณานนท์ อื่นๆ
384 0584 นางสุวรรณี อรุณสวัสดิ์วงศ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
385 0585 นางสาวสาลินี เขื่อนคำ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
386 0587 นางสาววิรัญญา ตินโนเวช เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
387 0588 นางเต็มดวง คงเมือง เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
388 0589 นางสาวเกษร แจ้งไชยศรี เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
389 0590 นางสาวดวงกมล รัชชะกิตติ อื่นๆ
390 0592 นางสาววรรณภา หมู่หาญ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
391 0593 นางสาวอรอนิล บุญหล้า เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
392 0594 นางสาวกานดา ทวีธนกุลชัย เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
393 0595 นางกาญจนาภรณ์ อินทปันตี เลิศลอย เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
394 0596 นายจตุรเมธ ชื่นพยอม สภาเกษตรกรแห่งชาติ
395 0597 นางสาวชญาณ์นันท์ มูลเทพพิชัย เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
396 0598 สิบตำรวจตรีณัฐพล อ่องมะลิ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
397 0599 พ.จ.อ.เทียนชัย หัตถินาท ภาคประชาสังคม
398 0600 นายประกอบ แย้มเจิม สภาเกษตรกรแห่งชาติ
399 0601 นางสาวปิยวรรณ ซอน เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
400 0602 นายพงษ์ศักดิ์ เลาสวัสดิ์ชัยกุล เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
401 0604 นายพลรัช วงษ์เกสรสนิท เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
402 0605 นายภิภพ ชาญโพธิ์ สภาเกษตรกรแห่งชาติ
403 0606 นางรัฐพร โอภาสนันท์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
404 0607 นายวิเชียร สอนปาน สภาเกษตรกรแห่งชาติ
405 0608 นางสาวอารีรัตน์ ไชยพิสุทธิพงศ์ อื่นๆ
406 0609 นายสมบัติ วิสูตรพันธู์ สภาเกษตรกรแห่งชาติ
407 0610 นายสมบุญ ประเสริฐปั้น สภาเกษตรกรแห่งชาติ
408 0611 นายสมบูรณ์ สงเคราะห์ สภาเกษตรกรแห่งชาติ
409 0612 นางสมพิศ โอสถานนท์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
410 0613 นางสาวสิริกาญจน์ สุวรรณจริตกุล เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
411 0614 นายอภิชาติ ผลึกเพชร เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
412 0617 นายสุรชัย เก่งกสิกิจ สภาเกษตรกรแห่งชาติ
413 0618 นายสมศักดิ์ เกิดเสม สภาเกษตรกรแห่งชาติ
414 0619 นางสาวอัจฉราพร ทองสรรค์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
415 0620 นางสาวรัชดา นุ่มหอม ภาคประชาสังคม
416 0621 นางรษิกา คุณาพรสุจริต เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
417 0622 นายอมร อินอ่อน ภาคประชาสังคม
418 0623 นางสาวปภาภรณ์ ชุณหชัชราชัย เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
419 0624 นางสาวจิตติยา บางแสง เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
420 0625 นายจักรพงษ์ ด้วงจุมพล เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
421 0626 นายขวัญชัย เนียมจำนงค์ ภาคประชาสังคม
422 0627 นางสาวกานต์รวี จิตรองอาจ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
423 0629 นายณัฏฐวุฒิ ธรรมศิริ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
424 0630 นางสาวสุริศา น้อยอินทร์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
425 0631 นางสาวโสชญา ชนะรัตน์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
426 0632 นางสาวชนิกานต์ สุวรรณธนรัชต์ อื่นๆ
427 0633 นางสาวณัฏฐยาภรณ์ ขาวผ่อง เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
428 0634 นายภาคภูมิ กาญจนสถิตย์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
429 0637 นางสาวกรรณิการ์ กิจติเวชกุล ภาคประชาสังคม
430 0639 นายเมธา พร้อมถกล สถาบันการศึกษา
431 0640 นางสาวยศวดี ตรีเพชรรัตน์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
432 0642 นางสาวศิริกานต์ วงษ์เนียม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
433 0644 นางสาวอโนมา อินชื่นใจ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
434 0645 นางสาวสุวิชาภา อ่อนพึ่ง เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
435 0646 นางสาวชนัตพร ภู่เกิด เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
436 0647 นางสาวกุลณัฐ งามเมืองปัก เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
437 0648 นางเกศสุดา ปินตาดง เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
438 0650 นายจรัญ ปานอู สภาเกษตรกรแห่งชาติ
439 0651 นายชัยวัฒน์ แดงน้อย อื่นๆ
440 0652 นางสาวธิดารัตน์ ศิริพจนาวรรณ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
441 0653 นายธีรชัย ชูช่วย เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
442 0654 นายธีรวุฒิ คล้ายเคลื่อน เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
443 0655 นางสาวนัยน์ปพร ทองสัมฤทธิ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
444 0656 นายบัณฑิต สมถวิล เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
445 0657 นายปัญญา เปรมประภาศ สภาเกษตรกรแห่งชาติ
446 0658 นางสาวพิณพิโส เสียงดัง เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
447 0659 นายไพรัช บูรพชัยศรี สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
448 0660 นางสาวภาณิกา พิทยะเวสด์สุนทร เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
449 0661 นางลักขณา บุญส่งศรีกุล เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
450 0662 นางสาววรรณา ปิตุรักษ์พงษา เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
451 0663 นางสาวศิริวรรณ ตังวิวัฒนาธร เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
452 0664 นายสมพิศ หรั่งดารา อื่นๆ
453 0665 นายสัมพันธ์ มีบรรจง สภาเกษตรกรแห่งชาติ
454 0666 นายสาธิต กล่อมสวัสดิ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
455 0667 นายสุทิน อ่อนฟุ้ง สภาเกษตรกรแห่งชาติ
456 0668 นางสาวศิริตลา แสงด้วง เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
457 0669 นางวิจิตต์ศรี สงวนวงศ์ สถาบันการศึกษา
458 0670 นางรังษี แดงน้อย อื่นๆ
459 0671 นายปาล ไตรโพธิ์ สภาเกษตรกรแห่งชาติ
460 0672 นายจักรพันธ์ รัตนเสถียร เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
461 0673 นายเดชาวัต พิมพ์วัน อื่นๆ
462 0674 นายประเทือง ศรีใจ อื่นๆ
463 0675 นางสาวพัชรี วัฒนาศิริธนวงษ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
464 0676 นางสาวฉายาลักษณ์ ศรีจะบก เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
465 0677 นายปุณยวัจน์ ศรีสิงห์ สถาบันการศึกษา
466 0679 นายอภิภพ ภูลพิพัฒน์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
467 0680 นางสมฤดี พู่พรอเนก เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
468 0681 นายดนัย คล้ายกรูฏ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
469 0682 นางสาวนุราณี สุขอนุเคราะห์ อื่นๆ
470 0683 นางสาววธันยา จันทร์เรือง เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
471 0684 นางสาววินุชดา แถลงศรี เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
472 0685 นายอาคม เด็ดรักษ์ทิพย์ อื่นๆ
473 0686 นายวีระศักดิ์ คิดการ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
474 0688 นายเขมพิชญ์ ศรีวิทยานันต์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
475 0690 นายติรณะ ภราดร์นุวัฒน์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
476 0691 นายประเสริฐ นุชโต สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
477 0692 นายพชร ผลฉาย เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
478 0693 นายยงยุทธ ห่อทอง เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
479 0694 นางสาวรุจิเรข เพชรพิมลมาศ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
480 0695 นายวีระวัฒน์ จันทนาคม เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
481 0696 นางสาวสิริลักษณ์ เจริญกุลพานิช เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
482 0697 นางสาวเหมือนฟ้า เฉลิมิจตรอุทัย เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
483 0698 นางอมรวรรณ เผ่าหลักแหลม เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
484 0699 นายอรรถพล อรุโณรส สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
485 0700 นางอรรธนิศา แจ้งใจธรรม เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
486 0702 นางจิตรา พันธ์สุทธิ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
487 0703 นายกิตติคุณ วัฒนกุล เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
488 0704 นายอินทรรัตน์ เขื่อนรัตน์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
489 0705 ดร.กรวิกา พิมุขมนัสกิจ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
490 0706 นายกษิดิศ สื่อวีระชัย เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
491 0707 นางมุกด์ สีบุญเรือง เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
492 0708 นางสาวศวรรณรัตน์ จิตรเกษมสำราญ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
493 0709 นางสาวอารี โชติวงษ์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
494 0710 นางสาวประภาคาร พิมพาสาร เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
495 0713 นางสาวธัญนิชา ตั้งจินตนา อื่นๆ
496 0714 นายปวรุตม์ ดีทองอ่อน อื่นๆ
497 0716 นางสาวสาวลี แซ่กี่ MOC BIZ Club
498 0718 นายสิทธินาถ สรรพานิช อื่นๆ
499 0720 นายกรัญย์ สุขมาก สถาบันการศึกษา
500 0722 นายเฉลิมศักดิ์ กิตติตระกูล ภาคประชาสังคม
501 0724 นายทศธร ถินอภัย เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
502 0725 นายธนนาจ สิริยากุล เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
503 0727 นายนัฎ อรุณรัตน์ อื่นๆ
504 0728 นายนิรันดร์ พรหมช่วย สมาชิกสหกรณ์
505 0729 นายบดินทร์ วงศ์วิทยาภิรมณ์ อื่นๆ
506 0730 นายบรรเจิด สาดเณร เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
507 0731 นางประเสริฐศรี มังกรศักดิ์สิทธิ์ อื่นๆ
508 0732 นายปรีชา โชระเวก สมาชิกสหกรณ์
509 0733 นางพรทิพย์ สุนทรศิริ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
510 0735 นายภาณุเกียรติ์ ไชยอุตร เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
511 0736 นางสาวมณฑณ์ญภัฏ ขวัญไตรรงค์ สมาชิกสหกรณ์
512 0739 นายวรท ชตะเสวี เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
513 0740 นายศักดา เนติพัฒน์ สมาชิกสหกรณ์
514 0741 นางเศรษฐมณี ถิลา สภาเกษตรกรแห่งชาติ
515 0742 นายสำเนียง บุญเรืองรอด สมาชิกสหกรณ์
516 0744 นายอำนวย ฤทธิเดช สมาชิกสหกรณ์
517 0745 นางสุณิสา บุญศิริ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
518 0746 นางสาวจีรนันท์ ต่วนนุช เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
519 0747 นางสาวเกศกนก พิมพ์สระ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
520 0748 นายจำรัสพงค์ สุภาเส เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
521 0749 นางสาวจุรีพร เดชา เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
522 0750 นายฉัตรชัย ตวงรัตนพันธ์ อื่นๆ
523 0751 นายไซฟุตดีน แหละ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
524 0752 นายเทียนชัย มักเที่ยงตรง เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
525 0753 นางสาวธันยธรณ์ ผดุงอรรถ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
526 0754 นางสาวนภัสวรรณ อ้นสาย เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
527 0755 นางสาวนริศรา ดอนพันพล เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
528 0756 นางนาตยา สีทับทิม เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
529 0758 นายพีรวิชญ์ เจียรพิสิฐพงศ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
530 0759 นางสาวภัทริญา ธิติวัฒน์ธาดา เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
531 0760 นายภูมินทร์ รัตนสุภา เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
532 0761 นายเมธี เฉลิมถิรเลิศ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
533 0762 นางสาววรรณทณี มีปา เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
534 0763 นายสมพงษ์ เอกชะอุ่ม สมาชิกสหกรณ์
535 0765 นายอมรชัย พรหมประยูร เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
536 0766 นางสาวเสาวลักษณ์ ลินลาวรรณ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
537 0767 นายอรุณ เหล่าวัฒนกุล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
538 0768 นางสาวสร้อยสนธิ์ หล่อสุวรรณกุล อื่นๆ
539 0770 นางสาวลิสา มิตรประยูร สถาบันการศึกษา
540 0771 นางสาวพรธิรัตน์ เจียมวิจิตร เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
541 0772 นางสาวปวีณา นาแถมพลอย เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
542 0773 นายสินชัย อินมิทิน อื่นๆ
543 0774 นางสาวนาตยา มอญใต้ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
544 0777 นายธณัช สิงหพันธ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
545 0779 นางสายพิณ จันทร์เลี่ยม เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
546 0780 นางสาวพิมพ์ขนก ปาประโคน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
547 0781 นางสาวสุกานดา นาคเกิด เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
548 0782 นางสาวกำไล เขียวฉาย สมาชิกสหกรณ์
549 0783 นายคงศักดิ์ หรั่งเพชร สมาชิกสหกรณ์
550 0784 นางสาวชัญญา ศรีเมือง สมาชิกสหกรณ์
551 0785 นางสาวดวงพร บัณฑุกุล สมาชิกสหกรณ์
552 0786 นายดุสิต จันทร์กระจ่าง MOC BIZ Club
553 0787 นางสาวนรินทร์ดา สุระเกษ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
554 0788 นายพรเทพ แก้วประเสริฐ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
555 0789 นายพีระเดช เดชศราเดโช เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
556 0790 นางสาวรัฐสภา ทรัพย์เมือง เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
557 0791 นางสาววาสนา ทองหมี สมาชิกสหกรณ์
558 0792 นายวิเชียร พันธุ์โตดี สมาชิกสหกรณ์
559 0793 นายวิสุทธิ สุวรรณ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
560 0794 นางศุภัสรัตน์ อินพิลา เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
561 0795 นายสมชาย นาคเกิด สมาชิกสหกรณ์
562 0796 นายสุรศักดิ์ อู่เงิน เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
563 0797 นางสาวไสว สมานวงศ์ สมาชิกสหกรณ์
564 0798 นางสาวอรวรา วัฒนวิศาล เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
565 0799 นายอำนาจ อ่วมเจริญ สมาชิกสหกรณ์
566 0800 นางกรณษา อาจวิเศษ MOC BIZ Club
567 0801 นางสาวกิตติวรรณ ทองบุญ สมาชิกสหกรณ์
568 0802 นางจำรุณ ษมาวิมล สมาชิกสหกรณ์
569 0803 นายกิตติศัพท์ เลิศหาญ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
570 0804 นายบุญฤทธิ์ หอมจันทร์ สภาเกษตรกรแห่งชาติ
571 0805 นายนัสวิชาญ แสนณรงค์ MOC BIZ Club
572 0806 นางสาวพิชชาภา กลีบลำเจียก​ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
573 0807 นายสุรนาท โภคานันท์ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
574 0809 นางสาวสุพิชชา คล้ายกิ่ง เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
575 0810 นายเอกพงษ์ กล่ำดี สมาชิกสหกรณ์
576 0811 นางสาวสุพิณญา รุ่งอรุณ อื่นๆ
577 0812 นายมานพ โพธิ์สุวรรณ สมาชิกสหกรณ์
578 0813 นางสาวอารีวรรณ สงวนเผ่า เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
579 0814 นางสาวกรวลัย บุญวงษ์ สภาเกษตรกรแห่งชาติ
580 0815 นายชวัช ราชวัตร สภาเกษตรกรแห่งชาติ
581 0816 นายบุญเริ่ม โกมุติบาล สภาเกษตรกรแห่งชาติ
582 0817 นายบุญส่ง กุศลเอี่ยม สภาเกษตรกรแห่งชาติ
583 0818 นายปองพล กิจบำรุง สภาเกษตรกรแห่งชาติ
584 0819 นายมานิตย์ ตั้งตระกูล สภาเกษตรกรแห่งชาติ
585 0820 นายยะโก๊บ ไกรทัต สภาเกษตรกรแห่งชาติ
586 0821 นายสม ลิ่มจันทร์ สภาเกษตรกรแห่งชาติ
587 0822 นายสอาด สุขสุแดน สภาเกษตรกรแห่งชาติ
588 0825 นายเอนก ชื่นวัฒนา สภาเกษตรกรแห่งชาติ
589 0826 นางสาวสุวพิชชา อรรถวรรัตน์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
590 0827 นางสุพรรณณี คุณพันธ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
591 0832 นายวรวุฒิ อ่ำคำสงค์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
592 0833 นายภาณุวัฒน์ โพธิ์ไพจิตร อื่นๆ
593 0834 นายเชน หอมผา สภาเกษตรกรแห่งชาติ
594 0839 นางสาวอุษณีย์ สุวรรณรัตน์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
595 0840 นางสาวทิพย์อาภา ธีรฤทธิกำแหง เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
596 0841 นางสาวฑิตฐ์ณยาพร ปัทมะทัตต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
597 0842 นายจักรภัทร วิบูลกัลยาณกิจ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
598 0843 นางสาวถาวรีย์ ทองพูล สมาชิกสหกรณ์
599 0844 นางสาวบงกช ฉกามานนท์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
600 0846 นายอภิวิชญ์ ศาลา สมาชิกสหกรณ์
601 0847 นางสาวบุษบาบรรณ รามนันท์ อื่นๆ
602 0849 นางสาวชยาภรณ์ วิไลลักษณ์ สมาชิกสหกรณ์
603 0850 นายรังสรรค์ สีขาว สมาชิกสหกรณ์
604 0851 นายสมจิตย์ งุ่ยไก่ สมาชิกสหกรณ์
605 0852 นายสมศักดิ์ ทองมี สมาชิกสหกรณ์
606 0853 นายสากล ก้อนเมฆ สมาชิกสหกรณ์
607 0854 นายสายันห์ ศรดี สมาชิกสหกรณ์
608 0855 นายอภิวิชญ์ อนันตเสรี เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
609 0856 นายคมกิตติ อังคทะวิวัฒน์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
610 0857 นางสาวพิชญ์สุดา วิญญาเย็น เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
611 0858 นายไพศาล ลิ้มสถิตย์ สถาบันการศึกษา
612 0860 นายศุภสัณห์ ศิลป์ชูศรี เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
613 0861 นางกมลวรรณ ขันโท อื่นๆ
614 0862 นายจักรธร วีระพันธุ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
615 0863 นางจุไรรัตน์ แสงสวัสดิ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
616 0865 นายพงษ์ศักดิ์ มีชะนะ สภาเกษตรกรแห่งชาติ
617 0867 นายไพฑูรย์ เขาแก้ว สภาเกษตรกรแห่งชาติ
618 0869 นายวิจิร์ ผสมทรัพย์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
619 0872 นายอรรถโรจน์ บัวไพร เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
620 0873 นางสาวสิริพร เกิดทอง เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
621 0874 นายสรายุทธ์ ศรีวิลัย เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
หมายเหตุ : รายชื่อเรียงตามตัวอักษร