การสัมมนาประชาพิจารณ์ " ก้าวต่อไปของไทย หลังปิดดีล RCEP " ครั้งที่ 1 ณ กรุงเทพฯ
ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม AB โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ
วันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30-16.30 น.
ลำดับ เลขที่ผู้สมัคร
(แจ้งเจ้าหน้าที่หน้างาน)
ชื่อ-สกุล หน่วยงาน
1 0001 นายChairat Niwatsiriwong ผู้ประกอบการ
2 0002 นางสาวKESON TRIWITTAYAPANICH ผู้ประกอบการ
3 0003 นายSomboon Nimcome ผู้ประกอบการ
4 0004 นางสาวกมลทิพย์ เดื่อทอง อื่นๆ
5 0005 นางสาวกมลวรรณ จันทนา อื่นๆ
6 0006 นางสาวกรรณชนก สุพงษ์วิบูลย์พันธ์ ผู้ประกอบการ
7 0007 นายกัณพงศ์ ดวงอุไร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
8 0008 นายกัมพล ฐิติภัค ผู้ประกอบการ
9 0009 นางกาญจนา แดงรุ่งโรจน์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
10 0010 นายกิตติ ลักษณ์ศิริ อื่นๆ
11 0011 นายกิตติคม พูลสมบัติ ผู้ประกอบการ
12 0012 นางสาวแก้วตา พิสิษฐเกษม เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
13 0013 นายโกศล ดีศีลธรรม ผู้ประกอบการ
14 0014 นางสาวคงขวัญ เจริญจิต เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
15 0015 นายคงเดช ไวว่อง อื่นๆ
16 0016 นางคนึง มรรคธีรานุวัฒน์ ผู้ประกอบการ
17 0017 นางสาวคนึงนิจ โชติวาณี ผู้ประกอบการ
18 0018 นางสาวจันทรา ศิริอุทัยกร เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
19 0019 นายเจนวิทย์ เจริญจำรัสชีพ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
20 0020 นางสาวชุติมา ดวงพาณิช อื่นๆ
21 0021 นายโชคชัย กิจเกษมทวีสิน ผู้ประกอบการ
22 0022 นางสาวโชติมา เอี่ยมสวัสดิกุล เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
23 0023 นายณรงค์ ปันธรรม เครือข่าย BIZ Club
24 0024 นางสาวณัฏฐินี ตันยุวรรธนะ อื่นๆ
25 0025 นางสาวดวงพร สินธุรักษ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
26 0026 คุณดวงสมร สุวรรณปราโมทย์ อื่นๆ
27 0027 นายเถกิง ดำขำ ผู้ประกอบการ
28 0028 นายทองสัมฤทธิ์ ลี้จันทรากุล นักลงทุน
29 0029 นางสาวทัศน์จันทร์ อาชวะสมิต สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
30 0030 นางสาวทิพย์วรรณ นันใจยะ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
31 0031 นายธวัชชัย กมลวรรณ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
32 0032 นายธัญวิชญ์ เลิศอเนกสิน เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
33 0033 นางสาวธัญสุดา เทพกุล เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
34 0034 นายนพปฎล อุทัยศรี ผู้ประกอบการ
35 0035 นางสาวนพภาพรรณ ทองสอาด เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
36 0036 นางสาวนพมาศ ศิริชยาพร ผู้ประกอบการ
37 0037 นางสาวนพวรรณ ฉลองพันธรัตน์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
38 0038 นายนรเสฏฐ์ ฤทัยเจตน์เจริญ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
39 0039 นายนันทจิตร ถาวรบุตร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
40 0040 นางสาวนันท์ธิรัตน์ คล้ายคลึง เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
41 0041 นายนิวัฒน์ อภิชาติบุตร เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
42 0042 นางสาวเนาวรัตน์ วรรณประเสริฐ เครือข่าย BIZ Club
43 0043 นางสาวปภัสรินทร์ ดิสพงษ์สันต์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
44 0044 นายประกิต กาญจนการไกร ผู้ประกอบการ
45 0045 นางประภาภรณ์ บางประภากร ผู้ประกอบการ
46 0046 นายปรัชญา แดงประดับ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
47 0047 นายปรีชา กลีบสุข เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
48 0048 นางสาวปัญจสิรีย์ องอาจสิริ ผู้ประกอบการ
49 0049 นางสาวปัทมา ทรัพย์สม เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
50 0050 นางปานรดา คุวานนท์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
51 0051 นางสาวผาณิต จันทร์นวล อื่นๆ
52 0052 นางสาวผุสดี โกศลารักษ์ ผู้ประกอบการ
53 0053 นายพจน์ศักดิ์ หรูกิจพณิช ผู้ประกอบการ
54 0054 นางสาวพรวิภา ซิง สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
55 0055 นางพรทิพย์ เราจนานนท์ อื่นๆ
56 0056 นางสาวพริ้วแพร ชุมรุม เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
57 0057 นางสาวพาขวัญ ชื่นสุวรรณกุล เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
58 0058 นางสาวพินยรัชต์ จันทร์เจิดศักดิ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
59 0059 นางสาวพีรญา คงคาฉุยฉาย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
60 0060 นางภารณี สูตะบุตร เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
61 0061 นางภารดี ศรีสาทร เครือข่าย BIZ Club
62 0062 นายมนตรี ถาวร เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
63 0063 นายรัฐพล พิสัยสวัสดิ์ ผู้ประกอบการ
64 0064 นางสาวรัณญาพัชญ์ ชือรัตนกุล สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
65 0065 นางราตรี ภูมิฐานนท์ นักลงทุน
66 0066 นางเรณู ชูรัตน์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
67 0067 นายวิญญู เหล่าวัฒนา ผู้ประกอบการ
68 0068 นายวิทวัฒน์ ทองเวส สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
69 0069 นางสาววีรยา พิริยะชีวิน อื่นๆ
70 0070 นางศรัญญา สัทธาผลิน นักลงทุน
71 0071 นางศรีนวล ประเทืองสุขศรี ผู้ประกอบการ
72 0072 นางสาวศศิธร ปทุมแสงทอง สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
73 0073 นายศักดิธัช โปตระนันทน์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
74 0074 นางศิวาพร ตั้งสุณาวรรณ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
75 0075 นายษรประพัทธ์ดิถีสวัสดิ์เวทย์ ดิถีสวัสดิ์เวทย์ ผู้ประกอบการ
76 0076 นายสมชาย มุ้ยจีน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
77 0077 นายสมศักดิ์ สุขศรีพานิชย์ ผู้ประกอบการ
78 0078 นางสาวสราลี โยไซ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
79 0079 นางสาวสิรินพร ปักปิ่นเพชร ผู้ประกอบการ
80 0080 นางสาวสุชยา พฤกษ์บำรุง เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
81 0081 นางสุนันท์ เวียงจันทร์ ผู้ประกอบการ
82 0082 นางสาวสุนีย์ วรวุฒางกูร สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
83 0083 นางสุปราณี คมวัชรพงศ์ อื่นๆ
84 0084 นางสาวสุพัชรี ตั้งประสาทสุข นักลงทุน
85 0085 นายสุภาพ วงศ์เจริญ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
86 0086 นางสุวรรณา วุฒิวรพจน์ ผู้ประกอบการ
87 0087 นายเสถียร เขียนสาร์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
88 0088 นางสาวหฤทัย แสงศิริฉาย ผู้ประกอบการ
89 0089 นายอภิจิต ชวรัตน์เจริญกิจ เครือข่าย BIZ Club
90 0090 นายอำนาจ ยะโสธร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
91 0091 นายเอก สิทธิพันธุ์ ผู้ประกอบการ
92 0092 นายเอกพจน์ เจริญพานนท์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
93 0093 นางสาวชุลีภรณ์ พลอยงาม ผู้ประกอบการ
94 0094 นางChareeporn Yeh ผู้ประกอบการ
95 0095 นางสาวพรรณิดา ประสาวะริต ผู้ประกอบการ
96 0096 นายภาคภูมิ ตีระนันทน์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
97 0097 นางสาวรุจีพัชร บุญจริง เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
98 0098 นางสาวสาธิมา ปัทมพงศา สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
99 0099 นายวรวิทย์ จำเริญเลิศ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
100 0100 นางสาวอรนุช บุญสกุลโสภิต สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
101 0101 นายสุรชัย งามบริรักษ์ ผู้ประกอบการ
102 0102 นายChairoj Yanasethawat ผู้ประกอบการ
103 0103 นางสาวปาจรีย์ คงแย้ม เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
104 0106 นายศิวกร ศรีชัย เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
105 0107 นายพีระ ตั้งธรรมรักษ์ สถาบันการศึกษา
106 0108 นางรำไพ โพธิดอกไม้ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
107 0109 นางสาวกิตติยา สุปันตี เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
108 0110 นางสาวกุลธิดา เจริญสวัสดิ์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
109 0111 นายเขมพันธุ์ ดวงพรอนันต์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
110 0112 นางสาวชุติภา บุตรสินธุ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
111 0113 นายเปาว์ณรงค์​ บัวไชโย เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
112 0114 นางสาวรจนา สวัสดิ์จิตร เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
113 0115 นางสาววรพรรณ อนะมาน เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
114 0116 นายสันติ จันทร์สถานนท์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
115 0117 นายสาธิต ยอดดำเนิน เครือข่าย BIZ Club
116 0118 นางสาวสุนันทา น้อยพิทักษ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
117 0120 นางสาววรรณิศา ตันประดับสิงห์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
118 0121 นางสาวมาลี เลิศสกุล นักลงทุน
119 0122 นายวโรภาส กิมชูวาณิช สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
120 0123 นายสัณทพงค์ ตัณรัตนสกุล ผู้ประกอบการ
121 0124 นางสาวดวงใจ โอเดน ผู้ประกอบการ
122 0125 นางสาวJantana Kijkarnnont นักลงทุน
123 0126 นายจารึก จั่นอิ๊ด ผู้ประกอบการ
124 0127 นายจิรศักดิ์ อัศวถาวรชัย นักลงทุน
125 0128 นายเดชาธร นวกานนท์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
126 0129 นายเด่นชัย ตันติพัฒนสกุล ผู้ประกอบการ
127 0130 นายธนพงศ์ ฮุงหวล ผู้ประกอบการ
128 0131 นายธวัชชัย ดาวสดใส ผู้ประกอบการ
129 0132 นางสาวนนทนี แสงทับทิม เครือข่าย BIZ Club
130 0133 นายนราศิวดล สาทอง เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
131 0134 นายประทีป เหล่าวัฒนาวงศ์ นักลงทุน
132 0135 นายประสิทธิ์ จิยะพานิชกุล ผู้ประกอบการ
133 0136 นายปองพล นนท์ประสาท เครือข่าย BIZ Club
134 0139 นางสาวอุไรวรรณ พัวไพบูลย์ ผู้ประกอบการ
135 0140 นางสาวสุชาดา ทองซ้อนกลีบ นักลงทุน
136 0141 นางพัชรี ห่วงประเสริฐ ผู้ประกอบการ
137 0142 นายSupachai Hazeyama ผู้ประกอบการ
138 0143 นางสาวเกษราภรณ์ แก่นทอง สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
139 0144 นางสาวฉอ้อน งามเลิศไพจิตร ผู้ประกอบการ
140 0145 นางสาวฉันทนา แซ่ลิ้ม ผู้ประกอบการ
141 0146 นางสาวณัฐนิช อนันตพรกิจ ผู้ประกอบการ
142 0147 นายธนณัฏฐ์ เตชะวิจิตรไพศาล ผู้ประกอบการ
143 0148 นายประชา ตระการศิลป์ ผู้ประกอบการ
144 0149 นางเพ็ญพรรณ แซ่ผ้าง ผู้ประกอบการ
145 0150 นายสมชาย จิรพงศ์พิทักษ์ นักลงทุน
146 0153 นายอรรถพล จันทรสาขา ผู้ประกอบการ
147 0154 นายสมศักดิ์ แซ่บิ้ม ผู้ประกอบการ
148 0155 นายสมภพ แซ่ลิ้ม ผู้ประกอบการ
149 0156 นายชัยวัฒน์ ชูชัยนิรันดร์ เครือข่าย BIZ Club
150 0157 นายณัฐชนน จันทองปาน ผู้ประกอบการ
151 0158 นางสาวฌมน องค์สุวรรณ ผู้ประกอบการ
152 0159 นางสาวเพชรินทร์ ปอตระกูล ผู้ประกอบการ
153 0160 นางสาวปิยนันท์ วัฒโนภาส สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
154 0161 นายสุทัศน์ อัศวินนิมิตร ผู้ประกอบการ
155 0162 นางสาวราตรี พิศุทธิ์ชโลทร อื่นๆ
156 0163 นายมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
157 0165 นางสาวอำภาภร ขนอนเวช เครือข่าย BIZ Club
158 0166 นางสาวอธิษฐาน เกษอาภรณ์ เครือข่าย BIZ Club
159 0167 นางสาวกุลวดี ธัมมโสภณชัยกิจ สมาชิกสภาเกษตรกร
160 0168 นายธานี รัตนปรีดากุล นักลงทุน
161 0169 นายประลอง ภิรมย์อยู่ สมาชิกสภาเกษตรกร
162 0170 นายปัญญา สร้อยทอง สมาชิกสภาเกษตรกร
163 0171 นายพรปวีณ์ แสงฉาย เครือข่าย BIZ Club
164 0172 นายพิมพ์ ขำต้นวงษ์ สมาชิกสภาเกษตรกร
165 0173 นางมุกดา โตเต็ม เครือข่าย BIZ Club
166 0174 นายเรืองชัย ลิ้มบูรณพันธ์ เครือข่าย BIZ Club
167 0175 นายศุภชัย พรอริยพรหม ผู้ประกอบการ
168 0176 นายสมบูรณ์ กานต์เดชารักษ์ สมาชิกสภาเกษตรกร
169 0177 นายสมมาศ โสนุช สมาชิกสภาเกษตรกร
170 0178 นางสมพิศ โพธิ์ไพจิตร เครือข่าย BIZ Club
171 0179 นายสยามเกียรติ์ ศรีสันต์ สมาชิกสภาเกษตรกร
172 0180 นางสาวกมลพัฒน์ จันทร์ผลึก เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
173 0181 นายบุญชู ตุ้มมล ผู้ประกอบการ
174 0182 นายพสิษฐ์ พรหมภักดี เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
175 0183 นางสาวราศรี รุ่งมณี สมาชิกสภาเกษตรกร
176 0184 นายวรพจน์ ลือบุญธวัชชัย ผู้ประกอบการ
177 0185 นายวัชราคม ทัพไชย เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
178 0186 นายศุภากร ฉัตรภัทรไชย ผู้ประกอบการ
179 0187 นางสาวอารียา บุญลำ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
180 0190 นางสาวณิชารี สุพัฒโสภณ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
181 0191 นายกิตติภูมิ พงษ์สุรพิพัฒน์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
182 0192 นายเอนก สิงห์สม สมาชิกสภาเกษตรกร
183 0193 นายเกรียงไกร แสงพรเลิศ สมาชิกสภาเกษตรกร
184 0194 นางสาวจณัญญา บัณฑุกุล เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
185 0195 นายชัยพร พรหมพันธุ์ สมาชิกสภาเกษตรกร
186 0196 นายชาตรี บุญญารัตนากุล ผู้ประกอบการ
187 0197 นายโชคชัย รัชตไพบูลย์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
188 0198 นายณฤทธิ์ ภูฆัง สมาชิกสภาเกษตรกร
189 0199 นายธวัช เฮงตระกูล สมาชิกสภาเกษตรกร
190 0200 นายบรรเจิด แก้ววิชิต อื่นๆ
191 0201 นายประสิทธิ์ อาจคงหาญ สมาชิกสภาเกษตรกร
192 0202 นายสงบ สุขสำราญ อื่นๆ
193 0203 นายสมศักดิ์ ช่างเรือนงาม สมาชิกสภาเกษตรกร
194 0204 นายสิทธิ ลิมปนวงศ์แสน ผู้ประกอบการ
195 0205 นายสิทธิกาญจน์ โสวัสสะ อื่นๆ
196 0206 นายสุกานต์ อินทรสูต ผู้ประกอบการ
197 0207 นางสาวกมลวรรณ ศรีจะบก เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
198 0208 นายPiriya Charoenkhwan ผู้ประกอบการ
199 0209 นางสาวกัญญารัตน์ ร่มโพธิ์คาพงษ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
200 0210 นางธนพร บัญญพนต์ ผู้ประกอบการ
201 0211 นางสาวนรินทิพย์ โอฐสร้อยสำอางค์ ผู้ประกอบการ
202 0212 นายประดิ โรจนพร ผู้ประกอบการ
203 0213 นายพงศกร พรมคำอ้าย ผู้ประกอบการ
204 0214 นางพัชริยา ลือบุญธวัชชัย นักลงทุน
205 0215 นายยู เจียรยืนยงพงศ์ ผู้ประกอบการ
206 0216 นายวสุ พรลิขิตเปี่ยมโชติ ผู้ประกอบการ
207 0217 นายสนธยา เวียงจันทร์ เครือข่าย BIZ Club
208 0218 นายวัฒนพงศ์ ภูมิถาวร เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
209 0219 นางจุทุมพร นินยะมาศิริ เครือข่าย BIZ Club
210 0220 นายธาดา เอี่ยมอ่ำ สมาชิกสภาเกษตรกร
211 0221 นางสาวบุปผาชาติ ฟังสำเนียง ผู้ประกอบการ
212 0222 นายพีรพงษ์ พรมีไชย ผู้ประกอบการ
213 0223 นายวัฒนชัย บุษยะกนิษฐ์ ผู้ประกอบการ
214 0224 นางวิชุรัตน์ตา ทิพย์แก้ว เครือข่าย BIZ Club
215 0228 นายอุดม เสถียรภาพงษ์ ผู้ประกอบการ
216 0229 นางสาวสุภรี รุ่ง​ประทีป​ไพบูลย์​ ผู้ประกอบการ
217 0230 นายสถิตย์ ตาบเพ็ชร์ ผู้ประกอบการ
218 0231 นายศุภชัย โพธิ์ทอง เครือข่าย BIZ Club
219 0232 นางเอกอนงค์ บัวมาศ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
220 0233 นายแพทย์สุรพงศ์ อำพันวงษ์ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
221 0234 นางสาวนิ่มอนงค์ เจริญพระ เครือข่าย BIZ Club
222 0235 นางสาวนิสาพร แสงคำคม ผู้ประกอบการ
223 0236 นางสาวภรณ์​อิ​ศ​รา​ เรือง​วรา​เจริญ​กิจ​ ผู้ประกอบการ
224 0237 นายรังสรรค์ เกาศัลย์นิรัตศัย ผู้ประกอบการ
225 0238 นางสาวสินีนาถ ไม้คู่ นักลงทุน
226 0239 นางสาวอารีจิต ศรีวิชัย เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
227 0240 นายนพสิทธิ์ วิมลพุฒิศักดิ์ ผู้ประกอบการ
228 0241 นางสาวกิตติ์รวี รุ่งศักดิ์เสถียร เครือข่าย BIZ Club
229 0242 นางสาวฒาลิศา ทาศรีภู เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
230 0243 นางสาวดวงมน สุขสมาน เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
231 0244 นางสาวรุ่งทิพย์ นีชรานุสรณ์ ผู้ประกอบการ
232 0245 นางสาวรจเรข บุริมสิทธิกุล เครือข่าย BIZ Club
233 0246 นางสาวอารี เทียนเงิน ผู้ประกอบการ
234 0247 นายสมพงษ์ บวรวัฒนวานิช ผู้ประกอบการ
235 0248 นางศิรินทิพย์ เทียมมงคล ผู้ประกอบการ
236 0249 นายนิมิตร์ เทียมมงคล ผู้ประกอบการ
237 0250 นางสาวกฤติยา ซ่อมประดิษฐ์ เครือข่าย BIZ Club
238 0251 นางสาวหทัยรัตน์ แช่ฮ้อ เครือข่าย BIZ Club
239 0252 นางสุวณีย์ ตันศิริ ผู้ประกอบการ
240 0253 นายไพร เสนาะสั่งข์ ผู้ประกอบการ
241 0254 นางสุเพียบ ทองวิจิตร ผู้ประกอบการ
242 0255 นางสาวณัฐิยา สุจินดา เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
243 0256 นายทีฆโชติ นัดกิ่ง เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
244 0257 นางสาวธนัชพร บุญไทย เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
245 0258 ว่าที่ร้อยตรีธีรชาติ แสงแก้ว เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
246 0259 นายพิเชฐ คงไชย ผู้ประกอบการ
247 0262 นายอำนวย สุวรรณรักษ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
248 0263 นางรัชวรรณ จินดาวัฒน์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
249 0264 นางสาวพิมพ์ณิสา สีคำ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
250 0265 นายแสงชัย สุภโอภาส ผู้ประกอบการ
251 0266 นางสาวสุวรรณา วัฒนไกร ผู้ประกอบการ
252 0267 นางจิตตาภา ประจวบเหมาะ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
253 0268 นายธราดล ชั่งดวงจิตร เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
254 0269 นายนิพนธ์ คณิตสุทธิวงศ์ อื่นๆ
255 0270 นางสาววรรณโศภิน อมาตยกุล เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
256 0271 นางสาวแววตา แดงบุบผา ผู้ประกอบการ
257 0272 นางสาวณัฐชาณัณท์ คีรีเพ็ชร์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
258 0273 นายภูริสิทธ์ แจ้งศิริพันธ์ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
259 0274 นายวงศ์ชัย ไชยโย เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
260 0277 นางสาวหนึ่งฤทัย มหาชยานนท์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
261 0278 นางสาวสิริรัตน์ อ้วนสอาด เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
262 0279 นายศุภโชค ครองทวีป ผู้ประกอบการ
263 0280 นางสาววรพรรณ ลิ้มตระกูล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
264 0281 นางสาวปริม จิตจรุงพร สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
265 0282 นายศุภณัฏฐ์ ยิ้มดี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
266 0283 นายภัคกร สอดศรี เครือข่าย BIZ Club
267 0285 นายสมพร นีรชรานุสรณ์ ผู้ประกอบการ
268 0286 นายมานพ เกราะทอง อื่นๆ
269 0287 นางเมทินี ศิริสวัสดิ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
270 0288 นางสาวดุษณีญา อินทนุพัฒน์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
271 0289 นายณัฐพล เดชวิทักษ์ อื่นๆ
272 0290 นางวิจิตรา จันทร์จวง เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
273 0291 นายเลอพงษ์ จั่นทอง สมาชิกสหกรณ์
274 0295 นางสาวสร้อยฟ้า แสงพรหม เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
275 0296 นางสาวจตุพร ปานแย้ม เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
276 0297 นายคทาวุธ บุญมา สมาชิกสหกรณ์
277 0298 นางสาวเกตุแก้ว สำเภาทอง สมาชิกสหกรณ์
278 0299 นายอภิราม จันทรเสน เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
279 0300 นางสาวภาวิณี นครพัฒน์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
280 0301 นายพุฒิพัฒน์ จิรัสย์ชำนะ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
281 0302 นางสาวศรัณยา สิริสุขสุคนธ์ อื่นๆ
282 0303 นางสาวปิยะนุช ปั้นคุ้ม อื่นๆ
283 0304 นางสาวเบญจมาพร ทองเฟื่อง อื่นๆ
284 0305 นางสาวบุญญรัตน์ บุญเรือง อื่นๆ
285 0306 นางสาวนิธิวดี จิรจริยาเวช เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
286 0307 นางสาวจิตติมา ศรีถาพร เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
287 0308 นายกฤษฎา ภารัตนวงศฺ อื่นๆ
288 0309 นายเจกิตาน์ ทรานุรักษ์กุล เครือข่าย BIZ Club
289 0311 นางสาวณีรวัลย์ ทรานุรักษ์กุล เครือข่าย BIZ Club
290 0312 นางสมคิด วรนิวัฒน์ เครือข่าย BIZ Club
291 0313 นายจุมพฏ ตัณมณี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
292 0314 นางสาวณัฐชลี รางวัลหลาย เครือข่าย BIZ Club
293 0315 นางสาวรัชสินี พวงรอด เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
294 0316 นางวัฒนา แสวงเจริญ อื่นๆ
295 0317 นายสมนึก ทิมคำ อื่นๆ
296 0318 นายกิติศักดิ์ ขจรภัย เครือข่าย BIZ Club
297 0319 นางสาวกีรติยา สวัสดิภาพ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
298 0320 นายคมกฤช โกมล เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
299 0321 นางสาวจันทนา ชูวงษ์ เครือข่าย BIZ Club
300 0322 นางสาวชนกรดา จินดารัตนวรกุล เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
301 0323 นางสาวชนิกานต์ ดิสผดุง เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
302 0324 นายชารินทร์ สิงห์ดี สมาชิกสภาเกษตรกร
303 0325 นายชูชาติ ทองดี สมาชิกสภาเกษตรกร
304 0326 นางสาวญาณี ประสานดี เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
305 0327 นางฐิติพรรณ ทรัพย์สายทอง ผู้ประกอบการ
306 0328 นางณรัชธา พิสิษฐเกษม เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
307 0329 นายเตชัส อยู่กลั่นเถื่อน เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
308 0330 นายทองปลิว ศิลา สมาชิกสภาเกษตรกร
309 0331 นางธนิสร แจ้งสนอง เครือข่าย BIZ Club
310 0332 นางสาวนงลักษณ์ สิงห์สม เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
311 0333 นางสาวนลิน จิตจรุงพร ผู้ประกอบการ
312 0334 นางสาวน้ำทิพย์ ด้วงทวี ผู้ประกอบการ
313 0335 นายประหยัด อ้นสว่าง ผู้ประกอบการ
314 0336 นางปัทมา สนธิสัญญา เครือข่าย BIZ Club
315 0337 นายปิยะราช บุญประเสริฐ อื่นๆ
316 0338 นางผ่องฉวี กองสุผล เครือข่าย BIZ Club
317 0339 นางสาวพรพรรณ หลงพิมาย เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
318 0340 นางพรพรรณนิล ศตวรรษธำรง เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
319 0341 นางสาวพริ้มเพรา จิตจรุงพร ผู้ประกอบการ
320 0342 นายพีรพงษ์ ทองสี เครือข่าย BIZ Club
321 0343 นางสาวมนอัญญา เอี่ยมสำอางค์ ผู้ประกอบการ
322 0344 นางมะลิ จันทร์ชาวนา เครือข่าย BIZ Club
323 0345 นางสาวรสสุคนธ์ ประเทศรัตน์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
324 0346 นางลัดดา สุทธิเมธานันท์ สมาชิกสภาเกษตรกร
325 0347 นายวัชรเศรษฐ์ ฉิมพันธ์ ผู้ประกอบการ
326 0348 นายวีระ จันทร์ทอง เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
327 0349 นางสาวศศิวรรณ ขันทอง เครือข่าย BIZ Club
328 0350 นายศุภสันห์ ช่วยบุญ สมาชิกสภาเกษตรกร
329 0351 นายสมชาย ปี่แก้ว สมาชิกสภาเกษตรกร
330 0352 นายสมภพ เกาะเกตุ สมาชิกสภาเกษตรกร
331 0353 นายสวง เลี่ยนเตี๊ยะ สมาชิกสภาเกษตรกร
332 0354 นายสอาด เมี้ยนแม้น อื่นๆ
333 0355 นางสาวสิรินรัตน์ สิงห์ดี เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
334 0356 นางสาวสุกัลยา ไชยเชาวน์ เครือข่าย BIZ Club
335 0357 นางสุคนธ์ สุขอนุเคราะห์ สมาชิกสภาเกษตรกร
336 0358 นายสุชาติ ยกชู สมาชิกสภาเกษตรกร
337 0359 นางสาวสุภาภรณ์ เหมือนท่าไม้ เครือข่าย BIZ Club
338 0360 นายสุรเสฎฐ์ คูหาเปี่ยมสุข สมาชิกสภาเกษตรกร
339 0361 นายอธิวัฒน์ ทองโสภา ผู้ประกอบการ
340 0362 นายอมรเทพ โคหมี เครือข่าย BIZ Club
341 0363 นางสาวอรทัย ปิ่นทอง เครือข่าย BIZ Club
342 0364 นางสาวอวยพร แซ่เฮง เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
343 0366 นางอิศราลักษณ์ อิศรางกูร เครือข่าย BIZ Club
344 0367 นางสาวอ้อยอัชรา เพ็ชรรักษ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
345 0368 นางจินตนาพร ระมั่งทอง ผู้ประกอบการ
346 0369 นายนิรุตม์ เกลาเกลี้ยง ผู้ประกอบการ
347 0370 นางสาวพาณี นิยมปิยพจน์ ผู้ประกอบการ
348 0372 นายวิศวะ วรชินา ผู้ประกอบการ
349 0373 นายวิศาล บุปผเวส อื่นๆ
350 0374 นางศุภกานต์ สุพรรณ ผู้ประกอบการ
351 0375 นางสาวสุวิมล พงศ์พิทยานันต์ ผู้ประกอบการ
352 0376 นางสาวธีระภรณ์ เปี้ยปลูก เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
353 0377 นางบุญกาญจน์ รัตนาวิบูลย์ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
354 0378 นางสาวจุฑาทิพ ทองมณี อื่นๆ
355 0380 นายบุรินทร์ ชรางกูร ผู้ประกอบการ
356 0381 นางสาวลฏิภัทร มิเกล็ด อื่นๆ
357 0384 นางสาวอัญชลี ประเสริฐจันทร์ ผู้ประกอบการ
358 0385 นายวิชัย จิรนันทไพสิฐ ผู้ประกอบการ
359 0386 นายเดฒฐ์ ยอดกัณญ์ ผู้ประกอบการ
360 0387 นางสาวumadah jumnongkhet สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
361 0388 นางสาวกัญญาวีร์ จารุสัมพันธ์กนก เครือข่าย BIZ Club
362 0389 นางกาญจนา รัตนปรีชาเวช ผู้ประกอบการ
363 0390 นางกาญจนา ชมมี เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
364 0391 นางสาวเกสรา ธนบุญนำกุล ผู้ประกอบการ
365 0392 นายชาติชาย ชัยศรีนิรันดร เครือข่าย BIZ Club
366 0393 นางสาวณัฐธยาน์ พงศาธนา เครือข่าย BIZ Club
367 0394 นายตรัยคุณ แซ่อุ๊น เครือข่าย BIZ Club
368 0395 นางสาวน้ำฝน ดอนรอดไพร เครือข่าย BIZ Club
369 0396 นายบุญชัย ธนะสิทธิชัย เครือข่าย BIZ Club
370 0397 นางสาวพิมพ์นภัส ศรีอิ่นแก้ว เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
371 0398 นายพีระ​ ภักดิ์แจ่มใส สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
372 0399 นางไพเราะ พ้นภัย เครือข่าย BIZ Club
373 0400 นางสาววรัญญา ยศสาย เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
374 0401 นายวิชัย แสงเจริญถาวร ผู้ประกอบการ
375 0402 นายวิโรจน์ บุญราศรี ผู้ประกอบการ
376 0403 นายศฤงคาร รวมวิจิตรพงศ์ ผู้ประกอบการ
377 0404 นายสนธิชัย พุทธยศ ผู้ประกอบการ
378 0405 นายสมเกียรติ วรเจิดเจริญ ผู้ประกอบการ
379 0406 นางสาวสุธาสินี เหลืองอุดมสกุล ผู้ประกอบการ
380 0407 นางสาวเสาวนิตย์ เหมเชษฐ ภาคประชาสังคม
381 0408 นายแสงตะวัน เพชรสุวรรณ เครือข่าย BIZ Club
382 0409 นางอรปรีดา สิทธิการุณ นักลงทุน
383 0410 นางสาวอลิชา เฆมสง่า เครือข่าย BIZ Club
384 0411 นางสาวอ๋อย นามเคน เครือข่าย BIZ Club
385 0412 นางสาวอารมณ์ ศิริโต เครือข่าย BIZ Club
386 0413 นางสาวอุษณีย์ เหมเชษฐ ผู้ประกอบการ
387 0414 นางสาวเอ็นดู ชัยศรีนิรันดร เครือข่าย BIZ Club
388 0415 นางสาวนภชนก วีรชาติเมธี เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
389 0416 นายประภัสร์ แสงเนตร ผู้ประกอบการ
390 0417 นายกอบเกียรติ ปัญญาโรจน์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
391 0418 นางกันต์กนิษฐ์ สายวงษ์ประดิษฐ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
392 0419 นางสาวคงขวัญ อ่วมเสือ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
393 0420 นางสาวจิราภรณ์ นาคประกอบ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
394 0421 นายไชยกร ตู้ทอง อื่นๆ
395 0422 นายดำรงศักดิ์ อัครวาทิน เครือข่าย BIZ Club
396 0423 นางธนวรรณ ทองก้อน เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
397 0424 นายประทีป คัมภีรทัศน์ สมาชิกสภาเกษตรกร
398 0425 นางสาวประภาศรี สุวรรณโชติ เครือข่าย BIZ Club
399 0426 นายไพล๊อด ศรสวรรค์ สมาชิกสภาเกษตรกร
400 0427 นางสาวลมัย กอบแก้ว เครือข่าย BIZ Club
401 0428 นางเลิศมณฑน์ฉัตร อัครวาทิน เครือข่าย BIZ Club
402 0429 พ.ต.ท.วรเทพ ลิมติยะโยธิน เครือข่าย BIZ Club
403 0430 นางสาววรินทร์ มานะกุล สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
404 0431 นางวันเพ็ญ เหมัน เครือข่าย BIZ Club
405 0432 นางสาววิจิตตรา โชคบุญประสงค์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
406 0433 นางสาววิยะดา อินคำน้อย เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
407 0434 นายศุภเศรษฐ์ แสงทองสุวรรณ เครือข่าย BIZ Club
408 0435 นางสาวสมยศ อินทรพิน เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
409 0436 นางสมยา วงษ์ทอง เครือข่าย BIZ Club
410 0437 นายสันติ วิศวเมธีกุล อื่นๆ
411 0438 นายสำอาง แก้วประดับ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
412 0439 นายสุทิน ลิ้มละมัย เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
413 0440 นางสุภัชชา ลิมติยะโยธิน เครือข่าย BIZ Club
414 0441 นางสาวสุรีย์วัลย์ ไทยประยูร เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
415 0442 นางสาวสุวารี มีเจริญ เครือข่าย BIZ Club
416 0443 นางฉลวย ชาญสวัสดิ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
417 0444 นายฉันทพัทธ์ ปัญจมานนท์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
418 0445 นางถริญา น้อยยาโน เครือข่าย BIZ Club
419 0446 นางสาวชะเอม พัชนี เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
420 0447 นายทองเพชร กรวยสวัสดิ์ สมาชิกสภาเกษตรกร
421 0448 นางสาวนันธนา อุดมชัยพัฒนากิจ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
422 0449 นายประสพชัย พูลเกิด เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
423 0450 นายบุญแก้ว ผ่องทอง สมาชิกสภาเกษตรกร
424 0451 นางสาวลัคนาวรรณ วรรณศร เครือข่าย BIZ Club
425 0452 นายชูฤทธิ์ เสนีย์มโนมัย เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
426 0453 นายทิวทัศน์ โป่งฟ้า ผู้ประกอบการ
427 0454 นายปรมะ กล้าวิกรณ์ สมาชิกสภาเกษตรกร
428 0455 นางสาววิภาณี เพ็ชรมาก สมาชิกสภาเกษตรกร
429 0456 สิบเอกสุเทพ ชัยณรา เครือข่าย BIZ Club
430 0457 นางสาวสุวรรณีย์ ชัยณรา ผู้ประกอบการ
431 0458 นายธวัชชัย ถนอมลิขิต อื่นๆ
432 0459 นางสาวอรอนง ขำวงษ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
433 0460 นางสาววราภรณ์ จุลปานนท์ สถาบันการศึกษา
434 0461 นางสาวรัชดาวัลย์ น้อยจันทร์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
435 0462 นางสาวสิริณัฏฐ์ อัคคีเจริญ อื่นๆ
436 0463 นายนาย สุวิทย์ ทองดี ผู้ประกอบการ
437 0464 นางสาวจิรัฏฐิติกาล มังน้อย เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
438 0465 นายบรรเทิง นวมภักดี สมาชิกสภาเกษตรกร
439 0466 นางแพรพิไล พัฒวงศ์วราธร เครือข่าย BIZ Club
440 0467 นายสุพล หมอนทอง สมาชิกสภาเกษตรกร
441 0468 นางสาวศิริพร ช่วงโชติ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
442 0469 นางสาวอารีพร อัศวินพงศ์พันธ์ อื่นๆ
443 0470 นางสาวพิมพิกา ดวงพัสตรา เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
444 0471 นางสาวภัสศรัณย์ ชำนาญกิจ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
445 0472 นายนิรันดร อัคราพิทักษ์ ผู้ประกอบการ
446 0473 นายธยานันท์ บุณยรักษ์ ผู้ประกอบการ
447 0474 นายทวีศักดิ์ น้อยจริง สมาชิกสภาเกษตรกร
448 0475 นายณรงค์ ทัศนนิพันธ์ ผู้ประกอบการ
449 0476 นายโชคชัย แช่มช้อย สมาชิกสภาเกษตรกร
450 0477 นายชูศักดิ์ เพ็ชร์พูล ผู้ประกอบการ
451 0478 นายเจริญ สุทธิ์ประเสริฐ สมาชิกสภาเกษตรกร
452 0479 นางสาวกัญญณัฐ วัฒนเหล่าวิชย์ อื่นๆ
453 0480 นายพุทธิพร วิชัยดิษฐ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
454 0481 นางสาวพัชนี ชัยณรา ผู้ประกอบการ
455 0482 นายดนัยวัฒน์ จิตวิศรุตกุล สมาคมธนาคารไทย
456 0483 นางสาวธรรมฤณ เดชสุภา อื่นๆ
457 0484 นางสาวสุมาลี หุตะพรประเสริฐ ผู้ประกอบการ
458 0485 นางสาวTharathip Yothida อื่นๆ
459 0486 นางจุฬาลักษณ์ มณีท่าโพธิ์ เครือข่าย BIZ Club
460 0487 นางชญานิษฐ นาควัชระ ผู้ประกอบการ
461 0488 นางดัชนี วรแสน เครือข่าย BIZ Club
462 0489 นายธนกฤช ก่อเกียรติตระกูล เครือข่าย BIZ Club
463 0490 นายนศมณพรรษ ก่อสุขหิรัญวงศ์ เครือข่าย BIZ Club
464 0491 นายพงษ์ศักดิ์ นิลสิทธิ์สถาพร เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
465 0492 นางสาวพรพิมล ตั้งเทียนทอง เครือข่าย BIZ Club
466 0493 นายพัสกร เหงี่ยมสุวรรณ ผู้ประกอบการ
467 0494 นางสาวพิชุดา ไวกิตติพงษ์ อื่นๆ
468 0495 นายพิเชษฐ์ พูล​สวัสดิ์​ เครือข่าย BIZ Club
469 0496 นางรุ้งกาญจน์ อนันตกุลนธี ผู้ประกอบการ
470 0497 นางวรภร โยธาธนภัทร์ เครือข่าย BIZ Club
471 0498 นายวีระยุทธ ใยวังหน้า เครือข่าย BIZ Club
472 0499 นางสาวศิริกุล ศรีวิบูลย์ ผู้ประกอบการ
473 0500 นางสาวศิริพร แย้มศรวล อื่นๆ
474 0501 นายศิริวงศ์ รุจิรวนิช เครือข่าย BIZ Club
475 0502 นางสุวรรณนุช ฐิตยานันท์ เครือข่าย BIZ Club
476 0503 นางสาวเสาวลักษณ์ ห้วยหงษ์ทอง เครือข่าย BIZ Club
477 0504 นางสาวโสภากรณ์ หุตะนานันทะ นักลงทุน
478 0505 นางสาวอมรรัตน์ คุณดิลกจำเนียร ผู้ประกอบการ
479 0507 นางสาวอำนวยพร ชีหรั่ง ผู้ประกอบการ
480 0508 นางอรวรรณ วัฒนการุณวงศ์ อื่นๆ
481 0509 นางสาวนราวดี ปิยะวงศ์วิศาล เครือข่าย BIZ Club
482 0510 นายณัฐพงษ์ ขัดทองงาม เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
483 0511 นายศรัณย์ ชุติกาญจนกุล ผู้ประกอบการ
484 0512 นายรังสรรค์ บุญเสี่ยง สมาชิกสภาเกษตรกร
485 0513 นางสาวชนัญญา ชัยนรานนท์ ผู้ประกอบการ
486 0514 นางสาวจิตราภรณ์ เมฆกระจ่าง เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
487 0515 นางสาวฐนิตา ศิริทรัพย์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
488 0517 นายธนพร ปราชญ์เมธีกุล เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
489 0519 นายธัญชิต ผดุงสุภไลย เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
490 0520 นางสาวนัฎฐาภรณ์ กาญจนประดิษฐ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
491 0522 นางสาวพัชรินทร์ ลินพิศาล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
492 0524 นางสาวไพลิน เตียงพิทยากร อื่นๆ
493 0526 นางสาวลิซ่า ดารณี บาสคารัน เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
494 0527 นายวิจิตร เลิศไพบูลย์วงศ์ ผู้ประกอบการ
495 0529 นายวิโรจน์ พันธ์นันท์ สมาชิกสภาเกษตรกร
496 0530 นายวีระยุทธ พรพจน์ธนมาศ สถาบันการศึกษา
497 0531 นายวุฒิพันธ์ สุปินะ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
498 0532 นางสาวสรัลณัท ชวนะศักดิ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
499 0533 นางสาวสิริพร นาคเจือ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
500 0534 นางสุณี หงส์พันธ์ เครือข่าย BIZ Club
501 0535 นายสุเรนทร์ สุวรรณวงศ์กิจ ผู้ประกอบการ
502 0536 นางสาวอรศิริ รังรักษ์ศิริวร เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
503 0537 นางอาภัชนีย์ รักษ์กุล เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
504 0538 นางสาวพรพรรณ ธนูทอง เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
505 0539 นายชาติชาย วุฒิฐานทวีกิจ ผู้ประกอบการ
506 0540 นางสาวนภัสกร สุวรรณรักษา เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
507 0541 นางสาวชญาดา เขียนนอก เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
508 0542 นางสาวกานต์กนก ผุดวัฒน์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
509 0543 นางสาวกนลรัตน์ เหลืองสด เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
510 0544 นางศิริรัตน์ ปรมาพร ผู้ประกอบการ
511 0545 นางสาวทิพจุฑา รวบยอด เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
512 0546 นางสาวนันทพร ว่องไวพาณิชย์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
513 0547 นางสาวประการัง ชื่นจิตร สถาบันการศึกษา
514 0548 นายเป็นต่อ มณีศรี เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
515 0549 นายภาณุพงศ์ โตวัชรกุล สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
516 0550 นางสาวมัลลิกา พลอยน้อย เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
517 0551 นายมูฮามัด ยาโงะ ผู้ประกอบการ
518 0552 นางศจี ผะกาแก้ว เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
519 0554 นางสาวสุมนา เกิดขันหมาก ผู้ประกอบการ
520 0555 นางสาวพัชราภา สัมนาวงศ์ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
521 0556 นางสาวสมภัสสร วงษ์แสง เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
522 0557 นายคึกฤทธิ์ อารีปกรณ์ อื่นๆ
523 0558 นางจรัญยา คชประดิษฐ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
524 0559 นางสาวณัฐนิภา เหลืองสมบูรณ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
525 0560 นางสาวดวงกมล อันสุกัน ผู้ประกอบการ
526 0561 นายทวีศักดิ ชวนรุ่งเรือง อื่นๆ
527 0562 นางสาวปัทมาวดี ทองดอนอ่อน เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
528 0563 นางสาวพยงค์ นิยมพานิช ผู้ประกอบการ
529 0564 นายวุฒิพงศ์ กะสินัง อื่นๆ
530 0565 นายชยสิทธิ์ จิตรามวงศ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
531 0566 นางสาวฐิติพรรณ วิรุฬห์ภูติ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
532 0567 นายณัฐ สวาสดิ์รัตน์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
533 0568 นายทะเนตร แสนพงษ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
534 0569 นางสาววิมลฤดี ฟักมณี อื่นๆ
535 0570 นางสำเนียง ขันพิมล เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
536 0571 นางชมภัค​ ปลิวลอย เครือข่าย BIZ Club
537 0572 นายชลอ ดำนิล สมาชิกสภาเกษตรกร
538 0573 นางธัญกมล ฉิมมี เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
539 0574 นายปกรณ์ ตันมณีวัฒนา เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
540 0575 นางสาวปิยวรรณ ดาษสกุล เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
541 0576 นายพัฒน์ธนวัฒน์ คชเสนี เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
542 0578 นายยุทธนา ใยบำรุง เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
543 0579 นางวนารัตน์ วงษ์ธนสุภรณ์ เครือข่าย BIZ Club
544 0580 นายสรฤทธ จันสุข เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
545 0582 นางสาวอภิชญา แซ่ก้วง เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
546 0583 นายอนุชิต วิทยบูรณานนท์ อื่นๆ
547 0584 นางสุวรรณี อรุณสวัสดิ์วงศ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
548 0585 นางสาวสาลินี เขื่อนคำ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
549 0586 นายสายัณห์ จันทร์วิภาสวงศ์ ผู้ประกอบการ
550 0587 นางสาววิรัญญา ตินโนเวช เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
551 0588 นางเต็มดวง คงเมือง เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
552 0589 นางสาวเกษร แจ้งไชยศรี เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
553 0590 นางสาวดวงกมล รัชชะกิตติ อื่นๆ
554 0591 นายสุชาติ คูถิรตระการ ผู้ประกอบการ
555 0592 นางสาววรรณภา หมู่หาญ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
556 0593 นางสาวอรอนิล บุญหล้า เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
557 0594 นางสาวกานดา ทวีธนกุลชัย เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
558 0595 นางกาญจนาภรณ์ อินทปันตี เลิศลอย เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
559 0596 นายจตุรเมธ ชื่นพยอม สมาชิกสภาเกษตรกร
560 0597 นางสาวชญาณ์นันท์ มูลเทพพิชัย เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
561 0598 สิบตำรวจตรีณัฐพล อ่องมะลิ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
562 0599 พ.จ.อ.เทียนชัย หัตถินาท ภาคประชาสังคม
563 0600 นายประกอบ แย้มเจิม สมาชิกสภาเกษตรกร
564 0601 นางสาวปิยวรรณ ซอน เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
565 0602 นายพงษ์ศักดิ์ เลาสวัสดิ์ชัยกุล เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
566 0603 นางสาวพชรพร จรรย์นาฏย์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
567 0604 นายพลรัช วงษ์เกสรสนิท เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
568 0605 นายภิภพ ชาญโพธิ์ สมาชิกสภาเกษตรกร
569 0606 นางรัฐพร โอภาสนันท์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
570 0607 นายวิเชียร สอนปาน สมาชิกสภาเกษตรกร
571 0608 นางสาวอารีรัตน์ ไชยพิสุทธิพงศ์ อื่นๆ
572 0609 นายสมบัติ วิสูตรพันธู์ สมาชิกสภาเกษตรกร
573 0610 นายสมบุญ ประเสริฐปั้น สมาชิกสภาเกษตรกร
574 0611 นายสมบูรณ์ สงเคราะห์ สมาชิกสภาเกษตรกร
575 0612 นางสมพิศ โอสถานนท์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
576 0613 นางสาวสิริกาญจน์ สุวรรณจริตกุล เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
577 0614 นายอภิชาติ ผลึกเพชร เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
578 0617 นายสุรชัย เก่งกสิกิจ สมาชิกสภาเกษตรกร
579 0618 นายสมศักดิ์ เกิดเสม สมาชิกสภาเกษตรกร
580 0619 นางสาวอัจฉราพร ทองสรรค์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
581 0620 นางสาวรัชดา นุ่มหอม ภาคประชาสังคม
582 0621 นางรษิกา คุณาพรสุจริต เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
583 0622 นายอมร อินอ่อน ภาคประชาสังคม
584 0623 นางสาวปภาภรณ์ ชุณหชัชราชัย เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
585 0624 นางสาวจิตติยา บางแสง เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
586 0625 นายจักรพงษ์ ด้วงจุมพล เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
587 0626 นายขวัญชัย เนียมจำนงค์ ภาคประชาสังคม
588 0627 นางสาวกานต์รวี จิตรองอาจ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
589 0628 นางสาวกฤตติกานต์ ภัทราวณิช ผู้ประกอบการ
590 0629 นายณัฏฐวุฒิ ธรรมศิริ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
591 0630 นางสาวสุริศา น้อยอินทร์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
592 0631 นางสาวโสชญา ชนะรัตน์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
593 0632 นางสาวชนิกานต์ สุวรรณธนรัชต์ อื่นๆ
594 0633 นางสาวณัฏฐยาภรณ์ ขาวผ่อง เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
595 0634 นายภาคภูมิ กาญจนสถิตย์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
596 0635 นายอภิชาติ อภิชาติอาจหาญ ผู้ประกอบการ
597 0636 นายWorasak Bodeethorn ผู้ประกอบการ
598 0637 นางสาวกรรณิการ์ กิจติเวชกุล ภาคประชาสังคม
599 0638 นางจุรีรัตน์ ประทุมเขตต์ ผู้ประกอบการ
600 0639 นายเมธา พร้อมถกล สถาบันการศึกษา
601 0640 นางสาวยศวดี ตรีเพชรรัตน์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
602 0641 นางสาวศรีรัตน์ วงศ์พิเชฐชัย ผู้ประกอบการ
603 0642 นางสาวศิริกานต์ วงษ์เนียม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
604 0644 นางสาวอโนมา อินชื่นใจ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
605 0645 นางสาวสุวิชาภา อ่อนพึ่ง เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
606 0646 นางสาวชนัตพร ภู่เกิด เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
607 0647 นางสาวกุลณัฐ งามเมืองปัก เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
608 0648 นางเกศสุดา ปินตาดง เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
609 0649 นายคมกฤช จูตะกานนท์ ผู้ประกอบการ
610 0650 นายจรัญ ปานอู สมาชิกสภาเกษตรกร
611 0651 นายชัยวัฒน์ แดงน้อย อื่นๆ
612 0652 นางสาวธิดารัตน์ ศิริพจนาวรรณ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
613 0653 นายธีรชัย ชูช่วย เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
614 0654 นายธีรวุฒิ คล้ายเคลื่อน เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
615 0655 นางสาวนัยน์ปพร ทองสัมฤทธิ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
616 0656 นายบัณฑิต สมถวิล เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
617 0657 นายปัญญา เปรมประภาศ สมาชิกสภาเกษตรกร
618 0658 นางสาวพิณพิโส เสียงดัง เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
619 0659 นายไพรัช บูรพชัยศรี สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
620 0660 นางสาวภาณิกา พิทยะเวสด์สุนทร เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
621 0661 นางลักขณา บุญส่งศรีกุล เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
622 0662 นางสาววรรณา ปิตุรักษ์พงษา เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
623 0663 นางสาวศิริวรรณ ตังวิวัฒนาธร เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
624 0664 นายสมพิศ หรั่งดารา อื่นๆ
625 0665 นายสัมพันธ์ มีบรรจง สมาชิกสภาเกษตรกร
626 0666 นายสาธิต กล่อมสวัสดิ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
627 0667 นายสุทิน อ่อนฟุ้ง สมาชิกสภาเกษตรกร
628 0668 นางสาวศิริตลา แสงด้วง เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
629 0669 นางวิจิตต์ศรี สงวนวงศ์ สถาบันการศึกษา
630 0670 นางรังษี แดงน้อย อื่นๆ
631 0671 นายปาล ไตรโพธิ์ สมาชิกสภาเกษตรกร
632 0672 นายจักรพันธ์ รัตนเสถียร เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
633 0673 นายเดชาวัต พิมพ์วัน อื่นๆ
634 0674 นายประเทือง ศรีใจ อื่นๆ
635 0675 นางสาวพัชรี วัฒนาศิริธนวงษ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
636 0676 นางสาวฉายาลักษณ์ ศรีจะบก เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
637 0677 นายปุณยวัจน์ ศรีสิงห์ สถาบันการศึกษา
638 0679 นายอภิภพ ภูลพิพัฒน์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
639 0680 นางสมฤดี พู่พรอเนก เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
640 0681 นายดนัย คล้ายกรูฏ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
641 0682 นางสาวนุราณี สุขอนุเคราะห์ อื่นๆ
642 0683 นางสาววธันยา จันทร์เรือง เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
643 0684 นางสาววินุชดา แถลงศรี เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
644 0685 นายอาคม เด็ดรักษ์ทิพย์ อื่นๆ
645 0686 นายวีระศักดิ์ คิดการ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
646 0687 นายทัดเซ็น บรรจงวิทย์ ผู้ประกอบการ
647 0688 นายเขมพิชญ์ ศรีวิทยานันต์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
648 0689 นางสาวฐิติญา เอกฤทธิ์วโรดม ผู้ประกอบการ
649 0690 นายติรณะ ภราดร์นุวัฒน์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
650 0691 นายประเสริฐ นุชโต สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
651 0692 นายพชร ผลฉาย เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
652 0693 นายยงยุทธ ห่อทอง เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
653 0694 นางสาวรุจิเรข เพชรพิมลมาศ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
654 0695 นายวีระวัฒน์ จันทนาคม เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
655 0696 นางสาวสิริลักษณ์ เจริญกุลพานิช เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
656 0697 นางสาวเหมือนฟ้า เฉลิมิจตรอุทัย เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
657 0698 นางอมรวรรณ เผ่าหลักแหลม เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
658 0699 นายอรรถพล อรุโณรส สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
659 0700 นางอรรธนิศา แจ้งใจธรรม เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
660 0702 นางจิตรา พันธ์สุทธิ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
661 0703 นายกิตติคุณ วัฒนกุล เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
662 0704 นายอินทรรัตน์ เขื่อนรัตน์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
663 0705 ดร.กรวิกา พิมุขมนัสกิจ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
664 0706 นายกษิดิศ สื่อวีระชัย เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
665 0707 นางมุกด์ สีบุญเรือง เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
666 0708 นางสาวศวรรณรัตน์ จิตรเกษมสำราญ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
667 0709 นางสาวอารี โชติวงษ์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
668 0710 นางสาวประภาคาร พิมพาสาร เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
669 0711 นางสาวเพชรดาว อินชูกุล ผู้ประกอบการ
670 0712 นางสาวสมหมาย ถินแพ ผู้ประกอบการ
671 0713 นางสาวธัญนิชา ตั้งจินตนา อื่นๆ
672 0714 นายปวรุตม์ ดีทองอ่อน อื่นๆ
673 0716 นางสาวสาวลี แซ่กี่ เครือข่าย BIZ Club
674 0718 นายสิทธินาถ สรรพานิช อื่นๆ
675 0719 นายพงศ์พัฒน์ คุโรวาท สมาคมธนาคารไทย
หมายเหตุ : รายชื่อเรียงตามตัวอักษร