การสัมมนาประชาพิจารณ์ " ก้าวต่อไปของไทย หลังปิดดีล RCEP " ครั้งที่ 1 ณ กรุงเทพฯ
ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม AB โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ
วันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30-16.30 น.
ลำดับ เลขที่ผู้สมัคร
(แจ้งเจ้าหน้าที่หน้างาน)
ชื่อ-สกุล หน่วยงาน
1 0004 นางสาวกมลทิพย์ เดื่อทอง อื่นๆ
2 0005 นางสาวกมลวรรณ จันทนา สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
3 0007 นายกัณพงศ์ ดวงอุไร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
4 0009 นางกาญจนา แดงรุ่งโรจน์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
5 0010 นายกิตติ ลักษณ์ศิริ อื่นๆ
6 0011 นายกิตติคม พูลสมบัติ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
7 0012 นางสาวแก้วตา พิสิษฐเกษม เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
8 0014 นางสาวคงขวัญ เจริญจิต เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
9 0015 นายคงเดช ไวว่อง อื่นๆ
10 0017 นางสาวคนึงนิจ โชติวาณี อื่นๆ
11 0018 นางสาวจันทรา ศิริอุทัยกร เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
12 0019 นายเจนวิทย์ เจริญจำรัสชีพ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
13 0020 นางสาวชุติมา ดวงพาณิช อื่นๆ
14 0021 นายโชคชัย กิจเกษมทวีสิน อื่นๆ
15 0022 นางสาวโชติมา เอี่ยมสวัสดิกุล เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
16 0023 นายณรงค์ ปันธรรม MOC BIZ Club
17 0024 นางสาวณัฏฐินี ตันยุวรรธนะ อื่นๆ
18 0025 นางสาวดวงพร สินธุรักษ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
19 0026 ดวงสมร สุวรรณปราโมทย์ อื่นๆ
20 0029 นางสาวทัศน์จันทร์ อาชวะสมิต สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
21 0030 นางสาวทิพย์วรรณ นันใจยะ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
22 0031 นายธวัชชัย กมลวรรณ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
23 0032 นายธัญวิชญ์ เลิศอเนกสิน เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
24 0033 นางสาวธัญสุดา เทพกุล เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
25 0034 นายนพปฎล อุทัยศรี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
26 0035 นางสาวนพภาพรรณ ทองสอาด เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
27 0036 นางสาวนพมาศ ศิริชยาพร อื่นๆ
28 0037 นางสาวนพวรรณ ฉลองพันธรัตน์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
29 0038 นายนรเสฏฐ์ ฤทัยเจตน์เจริญ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
30 0039 นายนันทจิตร ถาวรบุตร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
31 0040 นางสาวนันท์ธิรัตน์ คล้ายคลึง เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
32 0041 นายนิวัฒน์ อภิชาติบุตร เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
33 0042 นางสาวเนาวรัตน์ วรรณประเสริฐ MOC BIZ Club
34 0043 นางสาวปภัสรินทร์ ดิสพงษ์สันต์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
35 0045 นางประภาภรณ่ประภาภรณ์ บางประภากร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
36 0046 นายปรัชญา แดงประดับ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
37 0047 นายปรีชา กลีบสุข เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
38 0049 นางสาวปัทมา ทรัพย์สม เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
39 0050 นางปานรดา คุวานนท์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
40 0051 นางสาวผาณิต จันทร์นวล อื่นๆ
41 0052 นางสาวผุสดี โกศลารักษ์ อื่นๆ
42 0054 นางสาวพรวิภา ซิง สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
43 0055 นางพรทิพย์ เราจนานนท์ อื่นๆ
44 0056 นางสาวพริ้วแพร ชุมรุม เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
45 0057 นางสาวพาขวัญ ชื่นสุวรรณกุล เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
46 0058 นางสาวพินยรัชต์ จันทร์เจิดศักดิ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
47 0059 นางสาวพีรญา คงคาฉุยฉาย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
48 0060 นางภารณี สูตะบุตร เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
49 0061 นางภารดี ศรีสาทร MOC BIZ Club
50 0062 นายมนตรี ถาวร เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
51 0064 นางสาวเบญจมาศ พุทธรักษา สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
52 0066 นางเรณู ชูรัตน์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
53 0067 นายวิญญู เหล่าวัฒนา สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
54 0068 นายวิทวัฒน์ ทองเวส สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
55 0069 นางสาววีรยา พิริยะชีวิน อื่นๆ
56 0072 นางสาวศศิธร ปทุมแสงทอง สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
57 0073 นายศักดิธัช โปตระนันทน์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
58 0074 นางศิวาพร ตั้งสุณาวรรณ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
59 0075 นายษรประพัทธ์ดิถีสวัสดิ์เวทย์ ดิถีสวัสดิ์เวทย์ อื่นๆ
60 0076 นายสมชาย มุ้ยจีน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
61 0077 นายสมศักดิ์ สุขศรีพานิชย์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
62 0078 นางสาวสราลี โยไซ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
63 0080 นางสาวสุชยา พฤกษ์บำรุง เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
64 0082 นางสาวสุนีย์ วรวุฒางกูร สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
65 0083 นางสุปราณี คมวัชรพงศ์ อื่นๆ
66 0085 นายสุภาพ วงศ์เจริญ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
67 0087 นายเสถียร เขียนสาร์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
68 0089 นายอภิจิต ชวรัตน์เจริญกิจ MOC BIZ Club
69 0090 นายอำนาจ ยะโสธร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
70 0092 นายเอกพจน์ เจริญพานนท์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
71 0093 นางสาวชุลีภรณ์ พลอยงาม อื่นๆ
72 0096 นายภาคภูมิ ตีระนันทน์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
73 0097 นางสาวรุจีพัชร บุญจริง เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
74 0098 นางสาวสาธิมา ปัทมพงศา สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
75 0099 นายวรวิทย์ จำเริญเลิศ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
76 0100 นางสาวอรนุช บุญสกุลโสภิต สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
77 0103 นางสาวปาจรีย์ คงแย้ม เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
78 0106 นายศิวกร ศรีชัย เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
79 0107 นายพีระ ตั้งธรรมรักษ์ สถาบันการศึกษา
80 0108 นางรำไพ โพธิดอกไม้ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
81 0109 นางสาวกิตติยา สุปันตี เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
82 0110 นางสาวกุลธิดา เจริญสวัสดิ์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
83 0111 นายเขมพันธุ์ ดวงพรอนันต์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
84 0112 นางสาวชุติภา บุตรสินธุ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
85 0113 นายเปาว์ณรงค์​ บัวไชโย เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
86 0114 นางสาวรจนา สวัสดิ์จิตร เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
87 0115 นางสาววรพรรณ อนะมาน เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
88 0116 นายสันติ จันทร์สถานนท์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
89 0117 นายสาธิต ยอดดำเนิน MOC BIZ Club
90 0118 นางสาวสุนันทา น้อยพิทักษ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
91 0120 นางสาววรรณิศา ตันประดับสิงห์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
92 0122 นายวโรภาส กิมชูวาณิช สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
93 0124 นางสาวดวงใจ โอเดน อื่นๆ
94 0128 นายเดชาธร นวกานนท์ อื่นๆ
95 0130 นายธนพงศ์ ฮุงหวล อื่นๆ
96 0132 นางสาวนนทนี แสงทับทิม MOC BIZ Club
97 0133 นายนราศิวดล สาทอง เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
98 0135 นายประสิทธิ์ จิยะพานิชกุล สถาบันการศึกษา
99 0136 นายปองพล นนท์ประสาท MOC BIZ Club
100 0139 นางสาวอุไรวรรณ พัวไพบูลย์ อื่นๆ
101 0142 นายSupachai Hazeyama สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
102 0143 นางสาวเกษราภรณ์ แก่นทอง สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
103 0146 นางสาวณัฐนิช อนันตพรกิจ อื่นๆ
104 0147 นายธนณัฏฐ์ เตชะวิจิตรไพศาล ภาคประชาสังคม
105 0148 นายประชา ตระการศิลป์ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
106 0153 นายอรรถพล จันทรสาขา อื่นๆ
107 0156 นายชัยวัฒน์ ชูชัยนิรันดร์ MOC BIZ Club
108 0157 นายณัฐชนน จันทองปาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
109 0160 นางสาวปิยนันท์ วัฒโนภาส สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
110 0162 นางสาวราตรี พิศุทธิ์ชโลทร อื่นๆ
111 0163 นางมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
112 0165 นางสาวอำภาภร ขนอนเวช MOC BIZ Club
113 0166 นางสาวอธิษฐาน เกษอาภรณ์ MOC BIZ Club
114 0167 นางสาวกุลวดี ธัมมโสภณชัยกิจ สภาเกษตรกรแห่งชาติ
115 0168 นายธานี รัตนปรีดากุล สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
116 0169 นายประลอง ภิรมย์อยู่ สภาเกษตรกรแห่งชาติ
117 0170 นายปัญญา สร้อยทอง สภาเกษตรกรแห่งชาติ
118 0171 นายพรปวีณ์ แสงฉาย MOC BIZ Club
119 0172 นายพิมพ์ ขำต้นวงษ์ สภาเกษตรกรแห่งชาติ
120 0173 นางมุกดา โตเต็ม MOC BIZ Club
121 0174 นายเรืองชัย ลิ้มบูรณพันธ์ MOC BIZ Club
122 0176 นายสมบูรณ์ กานต์เดชารักษ์ สภาเกษตรกรแห่งชาติ
123 0177 นายสมมาศ โสนุช สภาเกษตรกรแห่งชาติ
124 0178 นางสมพิศ โพธิ์ไพจิตร MOC BIZ Club
125 0179 นายสยามเกียรติ์ ศรีสันต์ สภาเกษตรกรแห่งชาติ
126 0180 นางสาวกมลพัฒน์ จันทร์ผลึก เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
127 0182 นายพสิษฐ์ พรหมภักดี เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
128 0183 นางสาวราศรี รุ่งมณี สภาเกษตรกรแห่งชาติ
129 0185 นายวัชราคม ทัพไชย เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
130 0187 นางสาวอารียา บุญลำ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
131 0190 นางสาวณิชารี สุพัฒโสภณ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
132 0191 นายกิตติภูมิ พงษ์สุรพิพัฒน์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
133 0192 นายเอนก สิงห์สม สภาเกษตรกรแห่งชาติ
134 0193 นายเกรียงไกร แสงพรเลิศ สภาเกษตรกรแห่งชาติ
135 0194 นางสาวจณัญญา บัณฑุกุล เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
136 0195 นายชัยพร พรหมพันธุ์ สภาเกษตรกรแห่งชาติ
137 0196 นายชาตรี บุญญารัตนากุล อื่นๆ
138 0197 นายโชคชัย รัชตไพบูลย์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
139 0198 นายณฤทธิ์ ภูฆัง สภาเกษตรกรแห่งชาติ
140 0199 นายธวัช เฮงตระกูล สภาเกษตรกรแห่งชาติ
141 0200 นายบรรเจิด แก้ววิชิต อื่นๆ
142 0201 นายประสิทธิ์ อาจคงหาญ สภาเกษตรกรแห่งชาติ
143 0202 นายสงบ สุขสำราญ อื่นๆ
144 0203 นายสมศักดิ์ ช่างเรือนงาม สภาเกษตรกรแห่งชาติ
145 0205 นายสิทธิกาญจน์ โสวัสสะ อื่นๆ
146 0207 นางสาวกมลวรรณ ศรีจะบก เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
147 0208 นายPiriya Charoenkhwan สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
148 0209 นางสาวกัญญารัตน์ ร่มโพธิ์คาพงษ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
149 0215 นายยู เจียรยืนยงพงศ์ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
150 0217 นายสนธยา เวียงจันทร์ MOC BIZ Club
151 0218 นายวัฒนพงศ์ ภูมิถาวร เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
152 0219 นางจุทุมพร นินยะมาศิริ MOC BIZ Club
153 0220 นายธาดา เอี่ยมอ่ำ สภาเกษตรกรแห่งชาติ
154 0221 นางสาวบุปผาชาติ ฟังสำเนียง MOC BIZ Club
155 0224 นางวิชุรัตน์ตา ทิพย์แก้ว MOC BIZ Club
156 0229 นางสาวสุภรี รุ่ง​ประทีป​ไพบูลย์​ MOC BIZ Club
157 0230 นายสถิตย์ ตาบเพ็ชร์ อื่นๆ
158 0231 นายศุภชัย โพธิ์ทอง MOC BIZ Club
159 0232 นางเอกอนงค์ บัวมาศ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
160 0233 นายแพทย์สุรพงศ์ อำพันวงษ์ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
161 0234 นางสาวนิ่มอนงค์ เจริญพระ MOC BIZ Club
162 0235 นางนิสาพร แสงคำคม MOC BIZ Club
163 0239 นางสาวอารีจิต ศรีวิชัย เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
164 0241 นางสาวกิตติ์รวี รุ่งศักดิ์เสถียร MOC BIZ Club
165 0242 นางสาวฒาลิศา ทาศรีภู เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
166 0243 นางสาวดวงมน สุขสมาน เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
167 0245 นางสาวรจเรข บุริมสิทธิกุล MOC BIZ Club
168 0250 นางสาวกฤติยา ซ่อมประดิษฐ์ MOC BIZ Club
169 0251 นางสาวหทัยรัตน์ แช่ฮ้อ MOC BIZ Club
170 0255 นางสาวณัฐิยา สุจินดา เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
171 0256 นายทีฆโชติ นัดกิ่ง เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
172 0257 นางสาวธนัชพร บุญไทย เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
173 0258 ว่าที่ร้อยตรีธีรชาติ แสงแก้ว เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
174 0259 นายพิเชฐ คงไชย อื่นๆ
175 0262 นายอำนวย สุวรรณรักษ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
176 0263 นางรัชวรรณ จินดาวัฒน์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
177 0264 นางสาวพิมพ์ณิสา สีคำ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
178 0267 นางจิตตาภา ประจวบเหมาะ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
179 0268 นายธราดล ชั่งดวงจิตร เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
180 0269 นายนิพนธ์ คณิตสุทธิวงศ์ อื่นๆ
181 0270 นางสาววรรณโศภิน อมาตยกุล เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
182 0271 นางสาวแววตา แดงบุบผา อื่นๆ
183 0272 นางสาวณัฐชาณัณท์ คีรีเพ็ชร์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
184 0273 นายภูริสิทธ์ แจ้งศิริพันธ์ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
185 0274 นายวงศ์ชัย ไชยโย เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
186 0277 นางสาวหนึ่งฤทัย มหาชยานนท์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
187 0278 นางสาวสิริรัตน์ อ้วนสอาด เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
188 0279 นายศุภโชค ครองทวีป อื่นๆ
189 0280 นางสาววรพรรณ ลิ้มตระกูล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
190 0281 นางสาวปริม จิตจรุงพร สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
191 0282 นายศุภณัฏฐ์ ยิ้มดี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
192 0283 นายภัคกร สอดศรี MOC BIZ Club
193 0286 นายมานพ เกราะทอง อื่นๆ
194 0287 นางเมทินี ศิริสวัสดิ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
195 0288 นางสาวดุษณีญา อินทนุพัฒน์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
196 0289 นายณัฐพล เดชวิทักษ์ อื่นๆ
197 0290 นางวิจิตรา จันทร์จวง เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
198 0291 นายเลอพงษ์ จั่นทอง สมาชิกสหกรณ์
199 0295 นางสาวสร้อยฟ้า แสงพรหม เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
200 0296 นางสาวจตุพร ปานแย้ม เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
201 0297 นายคทาวุธ บุญมา สมาชิกสหกรณ์
202 0298 นางสาวเกตุแก้ว สำเภาทอง สมาชิกสหกรณ์
203 0299 นายอภิราม จันทรเสน เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
204 0300 นางสาวภาวิณี นครพัฒน์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
205 0301 นายพุฒิพัฒน์ จิรัสย์ชำนะ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
206 0302 นางสาวศรัณยา สิริสุขสุคนธ์ อื่นๆ
207 0303 นางสาวปิยะนุช ปั้นคุ้ม อื่นๆ
208 0304 นางสาวเบญจมาพร ทองเฟื่อง อื่นๆ
209 0305 นางสาวบุญญรัตน์ บุญเรือง อื่นๆ
210 0306 นางสาวนิธิวดี จิรจริยาเวช เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
211 0307 นางสาวจิตติมา ศรีถาพร เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
212 0308 นายกฤษฎา ภารัตนวงศฺ อื่นๆ
213 0309 นายเจกิตาน์ ทรานุรักษ์กุล MOC BIZ Club
214 0311 นางสาวณีรวัลย์ ทรานุรักษ์กุล MOC BIZ Club
215 0312 นางสมคิด วรนิวัฒน์ MOC BIZ Club
216 0313 นายจุมพฏ ตัณมณี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
217 0314 นางสาวณัฐชลี รางวัลหลาย MOC BIZ Club
218 0315 นางสาวรัชสินี พวงรอด เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
219 0316 นางวัฒนา แสวงเจริญ อื่นๆ
220 0317 นายสมนึก ทิมคำ อื่นๆ
221 0318 นายกิติศักดิ์ ขจรภัย MOC BIZ Club
222 0319 นางสาวกีรติยา สวัสดิภาพ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
223 0320 นายคมกฤช โกมล เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
224 0321 นางสาวจันทนา ชูวงษ์ MOC BIZ Club
225 0322 นางสาวชนกรดา จินดารัตนวรกุล เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
226 0323 นางสาวชนิกานต์ ดิสผดุง เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
227 0324 นายชารินทร์ สิงห์ดี สภาเกษตรกรแห่งชาติ
228 0325 นายชูชาติ ทองดี สภาเกษตรกรแห่งชาติ
229 0326 นางสาวญาณี ประสานดี เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
230 0328 นางณรัชธา พิสิษฐเกษม เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
231 0329 นายเตชัส อยู่กลั่นเถื่อน เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
232 0330 นายทองปลิว ศิลา สภาเกษตรกรแห่งชาติ
233 0331 นางธนิสร แจ้งสนอง MOC BIZ Club
234 0332 นางสาวนงลักษณ์ สิงห์สม เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
235 0336 นางปัทมา สนธิสัญญา MOC BIZ Club
236 0337 นายปิยะราช บุญประเสริฐ อื่นๆ
237 0338 นางผ่องฉวี กองสุผล MOC BIZ Club
238 0339 นางสาวพรพรรณ หลงพิมาย เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
239 0340 นางพรพรรณนิล ศตวรรษธำรง เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
240 0342 นายพีรพงษ์ ทองสี MOC BIZ Club
241 0344 นางมะลิ จันทร์ชาวนา MOC BIZ Club
242 0345 นางสาวรสสุคนธ์ ประเทศรัตน์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
243 0346 นางลัดดา สุทธิเมธานันท์ สภาเกษตรกรแห่งชาติ
244 0348 นายวีระ จันทร์ทอง เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
245 0349 นางสาวศศิวรรณ ขันทอง MOC BIZ Club
246 0350 นายศุภสันห์ ช่วยบุญ สภาเกษตรกรแห่งชาติ
247 0351 นายสมชาย ปี่แก้ว สภาเกษตรกรแห่งชาติ
248 0352 นายสมภพ เกาะเกตุ สภาเกษตรกรแห่งชาติ
249 0353 นายสวง เลี่ยนเตี๊ยะ สภาเกษตรกรแห่งชาติ
250 0354 นายสอาด เมี้ยนแม้น อื่นๆ
251 0355 นางสาวสิรินรัตน์ สิงห์ดี เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
252 0356 นางสาวสุกัลยา ไชยเชาวน์ MOC BIZ Club
253 0357 นางสุคนธ์ สุขอนุเคราะห์ สภาเกษตรกรแห่งชาติ
254 0358 นายสุชาติ ยกชู สภาเกษตรกรแห่งชาติ
255 0359 นางสาวสุภาภรณ์ เหมือนท่าไม้ MOC BIZ Club
256 0360 นายสุรเสฎฐ์ คูหาเปี่ยมสุข สภาเกษตรกรแห่งชาติ
257 0362 นายอมรเทพ โคหมี MOC BIZ Club
258 0363 นางสาวอรทัย ปิ่นทอง MOC BIZ Club
259 0364 นางสาวอวยพร แซ่เฮง เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
260 0366 นางอิศราลักษณ์ อิศรางกูร MOC BIZ Club
261 0367 นางสาวอ้อยอัชรา เพ็ชรรักษ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
262 0373 นายวิศาล บุปผเวส อื่นๆ
263 0376 นางสาวธีระภรณ์ เปี้ยปลูก เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
264 0377 นางบุญกาญจน์ รัตนาวิบูลย์ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
265 0378 นางสาวจุฑาทิพ ทองมณี อื่นๆ
266 0381 นางสาวลฏิภัทร มิเกล็ด อื่นๆ
267 0387 นางสาวumadah jumnongkhet สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
268 0388 นางสาวกัญญาวีร์ จารุสัมพันธ์กนก MOC BIZ Club
269 0390 นางกาญจนา ชมมี เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
270 0391 นางสาวเกสรา ธนบุญนำกุล อื่นๆ
271 0392 นายชาติชาย ชัยศรีนิรันดร MOC BIZ Club
272 0393 นางสาวณัฐธยาน์ พงศาธนา MOC BIZ Club
273 0394 นายตรัยคุณ แซ่อุ๊น MOC BIZ Club
274 0395 นางสาวน้ำฝน ดอนรอดไพร MOC BIZ Club
275 0396 นายบุญชัย ธนะสิทธิชัย MOC BIZ Club
276 0397 นางสาวพิมพ์นภัส ศรีอิ่นแก้ว เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
277 0398 นายพีระ​ ภักดิ์แจ่มใส สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
278 0399 นางไพเราะ พ้นภัย MOC BIZ Club
279 0400 นางสาววรัญญา ยศสาย เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
280 0403 นายศฤงคาร รวมวิจิตรพงศ์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
281 0404 นายสนธิชัย พุทธยศ อื่นๆ
282 0405 นายสมเกียรติ วรเจิดเจริญ อื่นๆ
283 0407 นางสาวเสาวนิตย์ เหมเชษฐ ภาคประชาสังคม
284 0408 นายแสงตะวัน เพชรสุวรรณ MOC BIZ Club
285 0410 นางสาวอลิชา เฆมสง่า MOC BIZ Club
286 0411 นางสาวอ๋อย นามเคน MOC BIZ Club
287 0412 นางสาวอารมณ์ ศิริโต MOC BIZ Club
288 0414 นางสาวเอ็นดู ชัยศรีนิรันดร MOC BIZ Club
289 0415 นางนภชนก วีรชาติเมธี เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
290 0417 นายกอบเกียรติ ปัญญาโรจน์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
291 0418 นางกันต์กนิษฐ์ สายวงษ์ประดิษฐ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
292 0419 นางสาวคงขวัญ อ่วมเสือ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
293 0420 นางสาวจิราภรณ์ นาคประกอบ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
294 0421 นายไชยกร ตู้ทอง อื่นๆ
295 0422 นายดำรงศักดิ์ อัครวาทิน MOC BIZ Club
296 0423 นางธนวรรณ ทองก้อน เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
297 0424 นายประทีป คัมภีรทัศน์ สภาเกษตรกรแห่งชาติ
298 0425 นางสาวประภาศรี สุวรรณโชติ MOC BIZ Club
299 0426 นายไพล๊อด ศรสวรรค์ สภาเกษตรกรแห่งชาติ
300 0427 นางสาวลมัย กอบแก้ว MOC BIZ Club
301 0428 นางเลิศมณฑน์ฉัตร อัครวาทิน MOC BIZ Club
302 0429 พ.ต.ท.วรเทพ ลิมติยะโยธิน MOC BIZ Club
303 0430 นางสาววรินทร์ มานะกุล สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
304 0431 นางวันเพ็ญ เหมัน MOC BIZ Club
305 0432 นางสาววิจิตตรา โชคบุญประสงค์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
306 0433 นางสาววิยะดา อินคำน้อย เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
307 0434 นายศุภเศรษฐ์ แสงทองสุวรรณ MOC BIZ Club
308 0435 นางสาวสมยศ อินทรพิน เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
309 0436 นางสมยา วงษ์ทอง MOC BIZ Club
310 0437 นายสันติ วิศวเมธีกุล อื่นๆ
311 0438 นายสำอาง แก้วประดับ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
312 0439 นายสุทิน ลิ้มละมัย เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
313 0440 สุภัชชา ลิมติยะโยธิน MOC BIZ Club
314 0441 นางสาวสุรีย์วัลย์ ไทยประยูร เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
315 0442 นางสาวสุวารี มีเจริญ MOC BIZ Club
316 0443 นางฉลวย ชาญสวัสดิ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
317 0444 นายฉันทพัทธ์ ปัญจมานนท์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
318 0445 นางถริญา น้อยยาโน MOC BIZ Club
319 0446 นางสาวชะเอม พัชนี เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
320 0447 นายทองเพชร กรวยสวัสดิ์ สภาเกษตรกรแห่งชาติ
321 0448 นางสาวนันธนา อุดมชัยพัฒนากิจ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
322 0449 นายประสพชัย พูลเกิด เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
323 0450 นายบุญแก้ว ผ่องทอง สภาเกษตรกรแห่งชาติ
324 0451 นางสาวลัคนาวรรณ วรรณศร MOC BIZ Club
325 0452 นายชูฤทธิ์ เสนีย์มโนมัย เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
326 0453 นายทิวทัศน์ โป่งฟ้า อื่นๆ
327 0454 นายปรมะ กล้าวิกรณ์ สภาเกษตรกรแห่งชาติ
328 0455 นางสาววิภาณี เพ็ชรมาก สภาเกษตรกรแห่งชาติ
329 0456 สิบเอกสุเทพ ชัยณรา MOC BIZ Club
330 0458 นายธวัชชัย ถนอมลิขิต อื่นๆ
331 0459 นางสาวอรอนง ขำวงษ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
332 0460 นางสาววราภรณ์ จุลปานนท์ สถาบันการศึกษา
333 0461 นางสาวรัชดาวัลย์ น้อยจันทร์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
334 0462 นางสาวสิริณัฏฐ์ อัคคีเจริญ อื่นๆ
335 0464 นางสาวจิรัฏฐิติกาล มังน้อย เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
336 0465 นายบรรเทิง นวมภักดี สภาเกษตรกรแห่งชาติ
337 0466 นางแพรพิไล พัฒวงศ์วราธร MOC BIZ Club
338 0467 นายสุพล หมอนทอง สภาเกษตรกรแห่งชาติ
339 0468 นางสาวศิริพร ช่วงโชติ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
340 0469 นางสาวอารีพร อัศวินพงศ์พันธ์ อื่นๆ
341 0470 นางสาวพิมพิกา ดวงพัสตรา เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
342 0471 นางสาวภัสศรัณย์ ชำนาญกิจ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
343 0474 นายทวีศักดิ์ น้อยจริง สภาเกษตรกรแห่งชาติ
344 0476 นายโชคชัย แช่มช้อย สภาเกษตรกรแห่งชาติ
345 0478 นายเจริญ สุทธิ์ประเสริฐ สภาเกษตรกรแห่งชาติ
346 0479 นางสาวกัญญณัฐ วัฒนเหล่าวิชย์ อื่นๆ
347 0480 นายพุทธิพร วิชัยดิษฐ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
348 0483 นางสาวธรรมฤณ เดชสุภา อื่นๆ
349 0485 นางสาวTharathip Yothida อื่นๆ
350 0486 นางจุฬาลักษณ์ มณีท่าโพธิ์ MOC BIZ Club
351 0488 นางดัชนี วรแสน MOC BIZ Club
352 0489 นายธนกฤช ก่อเกียรติตระกูล MOC BIZ Club
353 0490 นายนศมณพรรษ ก่อสุขหิรัญวงศ์ MOC BIZ Club
354 0492 นางสาวพรพิมล ตั้งเทียนทอง MOC BIZ Club
355 0493 นายพัสกร เหงี่ยมสุวรรณ MOC BIZ Club
356 0494 นางสาวพิชุดา ไวกิตติพงษ์ MOC BIZ Club
357 0495 นายพิเชษฐ์ พูล​สวัสดิ์​ MOC BIZ Club
358 0498 นายวีระยุทธ ใยวังหน้า MOC BIZ Club
359 0500 นางสาวศิริพร แย้มศรวล อื่นๆ
360 0501 นายศิริวงศ์ รุจิรวนิช MOC BIZ Club
361 0502 นางสุวรรณนุช ฐิตยานันท์ MOC BIZ Club
362 0503 นางสาวเสาวลักษณ์ ห้วยหงษ์ทอง MOC BIZ Club
363 0508 นางอรวรรณ วัฒนการุณวงศ์ อื่นๆ
364 0509 นางสาวนราวดี ปิยะวงศ์วิศาล MOC BIZ Club
365 0510 นายณัฐพงษ์ ขัดทองงาม เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
366 0512 นายรังสรรค์ บุญเสี่ยง สภาเกษตรกรแห่งชาติ
367 0514 นางสาวจิตราภรณ์ เมฆกระจ่าง เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
368 0515 นางสาวฐนิตา ศิริทรัพย์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
369 0517 นายธนพร ปราชญ์เมธีกุล เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
370 0519 นายธัญชิต ผดุงสุภไลย เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
371 0520 นางสาวนัฎฐาภรณ์ กาญจนประดิษฐ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
372 0522 นางสาวพัชรินทร์ ลินพิศาล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
373 0524 นางสาวไพลิน เตียงพิทยากร เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
374 0526 นางสาวลิซ่า ดารณี บาสคารัน เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
375 0529 นายวิโรจน์ พันธ์นันท์ สภาเกษตรกรแห่งชาติ
376 0530 นายวีระยุทธ พรพจน์ธนมาศ สถาบันการศึกษา
377 0531 นายวุฒิพันธ์ สุปินะ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
378 0532 นางสาวสรัลณัท ชวนะศักดิ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
379 0533 นางสาวสิริพร นาคเจือ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
380 0534 นางสุณี หงส์พันธ์ MOC BIZ Club
381 0536 นางสาวอรศิริ รังรักษ์ศิริวร เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
382 0537 นางอาภัชนีย์ รักษ์กุล เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
383 0538 นางสาวพรพรรณ ธนูทอง เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
384 0540 นางสาวนภัสกร สุวรรณรักษา เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
385 0541 นางสาวชญาดา เขียนนอก เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
386 0542 นางสาวกานต์กนก ผุดวัฒน์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
387 0543 นางสาวกนลรัตน์ เหลืองสด เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
388 0545 นางสาวทิพจุฑา รวบยอด เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
389 0546 นางสาวนันทพร ว่องไวพาณิชย์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
390 0547 นางสาวประการัง ชื่นจิตร สถาบันการศึกษา
391 0548 นายเป็นต่อ มณีศรี เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
392 0549 นายภาณุพงศ์ โตวัชรกุล สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
393 0550 นางสาวมัลลิกา พลอยน้อย เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
394 0552 นางศจี ผะกาแก้ว เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
395 0555 นางสาวพัชราภา สัมนาวงศ์ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
396 0556 นางสาวสมภัสสร วงษ์แสง เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
397 0557 นายคึกฤทธิ์ อารีปกรณ์ อื่นๆ
398 0558 นางจรัญยา คชประดิษฐ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
399 0559 นางสาวณัฐนิภา เหลืองสมบูรณ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
400 0561 นายทวีศักดิ ชวนรุ่งเรือง อื่นๆ
401 0562 นางสาวปัทมาวดี ทองดอนอ่อน เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
402 0564 นายวุฒิพงศ์ กะสินัง อื่นๆ
403 0565 นายชยสิทธิ์ จิตรามวงศ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
404 0566 นางสาวฐิติพรรณ วิรุฬห์ภูติ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
405 0567 นายณัฐ สวาสดิ์รัตน์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
406 0568 นายทะเนตร แสนพงษ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
407 0569 นางสาววิมลฤดี ฟักมณี อื่นๆ
408 0570 นางสำเนียง ขันพิมล เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
409 0571 นางชมภัค​ ปลิวลอย MOC BIZ Club
410 0572 นายชลอ ดำนิล สภาเกษตรกรแห่งชาติ
411 0573 นางธัญกมล ฉิมมี เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
412 0574 นายปกรณ์ ตันมณีวัฒนา เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
413 0575 นางสาวปิยวรรณ ดาษสกุล เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
414 0576 นายพัฒน์ธนวัฒน์ คชเสนี เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
415 0578 นายยุทธนา ใยบำรุง เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
416 0579 นางวนารัตน์ วงษ์ธนสุภรณ์ MOC BIZ Club
417 0580 นายสรฤทธ จันสุข เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
418 0582 นางสาวอภิชญา แซ่ก้วง เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
419 0583 นายอนุชิต วิทยบูรณานนท์ อื่นๆ
420 0584 นางสุวรรณี อรุณสวัสดิ์วงศ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
421 0585 นางสาวสาลินี เขื่อนคำ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
422 0587 นางสาววิรัญญา ตินโนเวช เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
423 0588 นางเต็มดวง คงเมือง เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
424 0589 นางสาวเกษร แจ้งไชยศรี เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
425 0590 นางสาวดวงกมล รัชชะกิตติ อื่นๆ
426 0592 นางสาววรรณภา หมู่หาญ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
427 0593 นางสาวอรอนิล บุญหล้า เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
428 0594 นางสาวกานดา ทวีธนกุลชัย เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
429 0595 นางกาญจนาภรณ์ อินทปันตี เลิศลอย เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
430 0596 นายจตุรเมธ ชื่นพยอม สภาเกษตรกรแห่งชาติ
431 0597 นางสาวชญาณ์นันท์ มูลเทพพิชัย เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
432 0598 สิบตำรวจตรีณัฐพล อ่องมะลิ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
433 0599 พ.จ.อ.เทียนชัย หัตถินาท ภาคประชาสังคม
434 0600 นายประกอบ แย้มเจิม สภาเกษตรกรแห่งชาติ
435 0601 นางสาวปิยวรรณ ซอน เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
436 0602 นายพงษ์ศักดิ์ เลาสวัสดิ์ชัยกุล เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
437 0604 นายพลรัช วงษ์เกสรสนิท เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
438 0605 นายภิภพ ชาญโพธิ์ สภาเกษตรกรแห่งชาติ
439 0606 นางรัฐพร โอภาสนันท์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
440 0607 นายวิเชียร สอนปาน สภาเกษตรกรแห่งชาติ
441 0608 นางสาวอารีรัตน์ ไชยพิสุทธิพงศ์ อื่นๆ
442 0609 นายสมบัติ วิสูตรพันธู์ สภาเกษตรกรแห่งชาติ
443 0610 นายสมบุญ ประเสริฐปั้น สภาเกษตรกรแห่งชาติ
444 0611 นายสมบูรณ์ สงเคราะห์ สภาเกษตรกรแห่งชาติ
445 0612 นางสมพิศ โอสถานนท์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
446 0613 นางสาวสิริกาญจน์ สุวรรณจริตกุล เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
447 0614 นายอภิชาติ ผลึกเพชร เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
448 0617 นายสุรชัย เก่งกสิกิจ สภาเกษตรกรแห่งชาติ
449 0618 นายสมศักดิ์ เกิดเสม สภาเกษตรกรแห่งชาติ
450 0619 นางสาวอัจฉราพร ทองสรรค์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
451 0620 นางสาวรัชดา นุ่มหอม ภาคประชาสังคม
452 0621 นางรษิกา คุณาพรสุจริต เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
453 0622 นายอมร อินอ่อน ภาคประชาสังคม
454 0623 นางสาวปภาภรณ์ ชุณหชัชราชัย เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
455 0624 นางสาวจิตติยา บางแสง เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
456 0625 นายจักรพงษ์ ด้วงจุมพล เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
457 0626 นายขวัญชัย เนียมจำนงค์ ภาคประชาสังคม
458 0627 นางสาวกานต์รวี จิตรองอาจ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
459 0629 นายณัฏฐวุฒิ ธรรมศิริ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
460 0630 นางสาวสุริศา น้อยอินทร์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
461 0631 นางสาวโสชญา ชนะรัตน์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
462 0632 นางสาวชนิกานต์ สุวรรณธนรัชต์ อื่นๆ
463 0633 นางสาวณัฏฐยาภรณ์ ขาวผ่อง เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
464 0634 นายภาคภูมิ กาญจนสถิตย์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
465 0635 นายอภิชาติ อภิชาติอาจหาญ ภาคประชาสังคม
466 0637 นางสาวกรรณิการ์ กิจติเวชกุล ภาคประชาสังคม
467 0639 นายเมธา พร้อมถกล สถาบันการศึกษา
468 0640 นางสาวยศวดี ตรีเพชรรัตน์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
469 0642 นางสาวศิริกานต์ วงษ์เนียม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
470 0644 นางสาวอโนมา อินชื่นใจ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
471 0645 นางสาวสุวิชาภา อ่อนพึ่ง เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
472 0646 นางสาวชนัตพร ภู่เกิด เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
473 0647 นางสาวกุลณัฐ งามเมืองปัก เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
474 0648 นางเกศสุดา ปินตาดง เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
475 0650 นายจรัญ ปานอู สภาเกษตรกรแห่งชาติ
476 0651 นายชัยวัฒน์ แดงน้อย อื่นๆ
477 0652 นางสาวธิดารัตน์ ศิริพจนาวรรณ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
478 0653 นายธีรชัย ชูช่วย เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
479 0654 นายธีรวุฒิ คล้ายเคลื่อน เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
480 0655 นางสาวนัยน์ปพร ทองสัมฤทธิ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
481 0656 นายบัณฑิต สมถวิล เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
482 0657 นายปัญญา เปรมประภาศ สภาเกษตรกรแห่งชาติ
483 0658 นางสาวพิณพิโส เสียงดัง เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
484 0659 นายไพรัช บูรพชัยศรี สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
485 0660 นางสาวภาณิกา พิทยะเวสด์สุนทร เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
486 0661 นางลักขณา บุญส่งศรีกุล เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
487 0662 นางสาววรรณา ปิตุรักษ์พงษา เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
488 0663 นางสาวศิริวรรณ ตังวิวัฒนาธร เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
489 0664 นายสมพิศ หรั่งดารา อื่นๆ
490 0665 นายสัมพันธ์ มีบรรจง สภาเกษตรกรแห่งชาติ
491 0666 นายสาธิต กล่อมสวัสดิ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
492 0667 นายสุทิน อ่อนฟุ้ง สภาเกษตรกรแห่งชาติ
493 0668 นางสาวศิริตลา แสงด้วง เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
494 0669 นางวิจิตต์ศรี สงวนวงศ์ สถาบันการศึกษา
495 0670 นางรังษี แดงน้อย อื่นๆ
496 0671 นายปาล ไตรโพธิ์ สภาเกษตรกรแห่งชาติ
497 0672 นายจักรพันธ์ รัตนเสถียร เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
498 0673 นายเดชาวัต พิมพ์วัน อื่นๆ
499 0674 นายประเทือง ศรีใจ อื่นๆ
500 0675 นางสาวพัชรี วัฒนาศิริธนวงษ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
501 0676 นางสาวฉายาลักษณ์ ศรีจะบก เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
502 0677 นายปุณยวัจน์ ศรีสิงห์ สถาบันการศึกษา
503 0679 นายอภิภพ ภูลพิพัฒน์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
504 0680 นางสมฤดี พู่พรอเนก เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
505 0681 นายดนัย คล้ายกรูฏ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
506 0682 นางสาวนุราณี สุขอนุเคราะห์ อื่นๆ
507 0683 นางสาววธันยา จันทร์เรือง เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
508 0684 นางสาววินุชดา แถลงศรี เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
509 0685 นายอาคม เด็ดรักษ์ทิพย์ อื่นๆ
510 0686 นายวีระศักดิ์ คิดการ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
511 0688 นายเขมพิชญ์ ศรีวิทยานันต์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
512 0690 นายติรณะ ภราดร์นุวัฒน์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
513 0691 นายประเสริฐ นุชโต สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
514 0692 นายพชร ผลฉาย เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
515 0693 นายยงยุทธ ห่อทอง เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
516 0694 นางสาวรุจิเรข เพชรพิมลมาศ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
517 0695 นายวีระวัฒน์ จันทนาคม เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
518 0696 นางสาวสิริลักษณ์ เจริญกุลพานิช เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
519 0697 นางสาวเหมือนฟ้า เฉลิมิจตรอุทัย เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
520 0698 นางอมรวรรณ เผ่าหลักแหลม เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
521 0699 นายอรรถพล อรุโณรส สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
522 0700 นางอรรธนิศา แจ้งใจธรรม เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
523 0702 นางจิตรา พันธ์สุทธิ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
524 0703 นายกิตติคุณ วัฒนกุล เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
525 0704 นายอินทรรัตน์ เขื่อนรัตน์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
526 0705 ดร.กรวิกา พิมุขมนัสกิจ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
527 0706 นายกษิดิศ สื่อวีระชัย เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
528 0707 นางมุกด์ สีบุญเรือง เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
529 0708 นางสาวศวรรณรัตน์ จิตรเกษมสำราญ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
530 0709 นางสาวอารี โชติวงษ์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
531 0710 นางสาวประภาคาร พิมพาสาร เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
532 0713 นางสาวธัญนิชา ตั้งจินตนา อื่นๆ
533 0714 นายปวรุตม์ ดีทองอ่อน อื่นๆ
534 0716 นางสาวสาวลี แซ่กี่ MOC BIZ Club
535 0718 นายสิทธินาถ สรรพานิช อื่นๆ
536 0720 นายกรัญย์ สุขมาก สถาบันการศึกษา
537 0722 นายเฉลิมศักดิ์ กิตติตระกูล ภาคประชาสังคม
538 0724 นายทศธร ถินอภัย เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
539 0725 นายธนนาจ สิริยากุล เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
540 0727 นายนัฎ อรุณรัตน์ อื่นๆ
541 0728 นายนิรันดร์ พรหมช่วย สมาชิกสหกรณ์
542 0729 นายบดินทร์ วงศ์วิทยาภิรมณ์ อื่นๆ
543 0730 นายบรรเจิด สาดเณร เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
544 0731 นางประเสริฐศรี มังกรศักดิ์สิทธิ์ อื่นๆ
545 0732 นายปรีชา โชระเวก สมาชิกสหกรณ์
546 0733 นางพรทิพย์ สุนทรศิริ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
547 0735 นายภาณุเกียรติ์ ไชยอุตร เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
548 0736 นางสาวมณฑณ์ญภัฏ ขวัญไตรรงค์ สมาชิกสหกรณ์
549 0739 นายวรท ชตะเสวี เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
550 0740 นายศักดา เนติพัฒน์ สมาชิกสหกรณ์
551 0741 นางเศรษฐมณี ถิลา สภาเกษตรกรแห่งชาติ
552 0742 นายสำเนียง บุญเรืองรอด สมาชิกสหกรณ์
553 0744 นายอำนวย ฤทธิเดช สมาชิกสหกรณ์
554 0745 นางสุณิสา บุญศิริ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
555 0746 นางสาวจีรนันท์ ต่วนนุช เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
556 0747 นางสาวเกศกนก พิมพ์สระ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
557 0748 นายจำรัสพงค์ สุภาเส เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
558 0749 นางสาวจุรีพร เดชา เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
559 0750 นายฉัตรชัย ตวงรัตนพันธ์ อื่นๆ
560 0751 นายไซฟุตดีน แหละ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
561 0752 นายเทียนชัย มักเที่ยงตรง เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
562 0753 นางสาวธันยธรณ์ ผดุงอรรถ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
563 0754 นางสาวนภัสวรรณ อ้นสาย เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
564 0755 นางสาวนริศรา ดอนพันพล เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
565 0756 นางนาตยา สีทับทิม เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
566 0758 นายพีรวิชญ์ เจียรพิสิฐพงศ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
567 0759 นางสาวภัทริญา ธิติวัฒน์ธาดา เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
568 0760 นายภูมินทร์ รัตนสุภา เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
569 0761 นายเมธี เฉลิมถิรเลิศ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
570 0762 นางสาววรรณทณี มีปา เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
571 0763 นายสมพงษ์ เอกชะอุ่ม สมาชิกสหกรณ์
572 0765 นายอมรชัย พรหมประยูร เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
573 0766 นางสาวเสาวลักษณ์ ลินลาวรรณ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
574 0767 นายอรุณ เหล่าวัฒนกุล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
575 0768 นางสาวสร้อยสนธิ์ หล่อสุวรรณกุล อื่นๆ
576 0770 นางสาวลิสา มิตรประยูร สถาบันการศึกษา
577 0771 นางสาวพรธิรัตน์ เจียมวิจิตร เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
578 0772 นางสาวปวีณา นาแถมพลอย เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
579 0773 นายสินชัย อินมิทิน อื่นๆ
580 0774 นางสาวนาตยา มอญใต้ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
581 0777 นายธณัช สิงหพันธ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
582 0779 นางสายพิณ จันทร์เลี่ยม เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
583 0780 นางสาวพิมพ์ขนก ปาประโคน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
584 0781 นางสาวสุกานดา นาคเกิด เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
585 0782 นางสาวกำไล เขียวฉาย สมาชิกสหกรณ์
586 0783 นายคงศักดิ์ หรั่งเพชร สมาชิกสหกรณ์
587 0784 นางสาวชัญญา ศรีเมือง สมาชิกสหกรณ์
588 0785 นางสาวดวงพร บัณฑุกุล สมาชิกสหกรณ์
589 0786 นายดุสิต จันทร์กระจ่าง MOC BIZ Club
590 0787 นางสาวนรินทร์ดา สุระเกษ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
591 0788 นายพรเทพ แก้วประเสริฐ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
592 0789 นายพีระเดช เดชศราเดโช เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
593 0790 นางสาวรัฐสภา ทรัพย์เมือง เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
594 0791 นางสาววาสนา ทองหมี สมาชิกสหกรณ์
595 0792 นายวิเชียร พันธุ์โตดี สมาชิกสหกรณ์
596 0793 นายวิสุทธิ สุวรรณ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
597 0794 นางศุภัสรัตน์ อินพิลา เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
598 0795 นายสมชาย นาคเกิด สมาชิกสหกรณ์
599 0796 นายสุรศักดิ์ อู่เงิน เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
600 0797 นางสาวไสว สมานวงศ์ สมาชิกสหกรณ์
601 0798 นางสาวอรวรา วัฒนวิศาล เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
602 0799 นายอำนาจ อ่วมเจริญ สมาชิกสหกรณ์
603 0800 นางกรณษา อาจวิเศษ MOC BIZ Club
604 0801 นางสาวกิตติวรรณ ทองบุญ สมาชิกสหกรณ์
605 0802 นางจำรุณ ษมาวิมล สมาชิกสหกรณ์
606 0803 นายกิตติศัพท์ เลิศหาญ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
607 0804 นายบุญฤทธิ์ หอมจันทร์ สภาเกษตรกรแห่งชาติ
608 0805 นายนัสวิชาญ แสนณรงค์ MOC BIZ Club
609 0806 นางสาวพิชชาภา กลีบลำเจียก​ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
610 0807 นายสุรนาท โภคานันท์ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
611 0809 นางสาวสุพิชชา คล้ายกิ่ง เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
612 0810 นายเอกพงษ์ กล่ำดี สมาชิกสหกรณ์
613 0811 นางสาวสุพิณญา รุ่งอรุณ อื่นๆ
614 0812 นายมานพ โพธิ์สุวรรณ สมาชิกสหกรณ์
615 0813 นางสาวอารีวรรณ สงวนเผ่า เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
616 0814 นางสาวกรวลัย บุญวงษ์ สภาเกษตรกรแห่งชาติ
617 0815 นายชวัช ราชวัตร สภาเกษตรกรแห่งชาติ
618 0816 นายบุญเริ่ม โกมุติบาล สภาเกษตรกรแห่งชาติ
619 0817 นายบุญส่ง กุศลเอี่ยม สภาเกษตรกรแห่งชาติ
620 0818 นายปองพล กิจบำรุง สภาเกษตรกรแห่งชาติ
621 0819 นายมานิตย์ ตั้งตระกูล สภาเกษตรกรแห่งชาติ
622 0820 นายยะโก๊บ ไกรทัต สภาเกษตรกรแห่งชาติ
623 0821 นายสม ลิ่มจันทร์ สภาเกษตรกรแห่งชาติ
624 0822 นายสอาด สุขสุแดน สภาเกษตรกรแห่งชาติ
625 0825 นายเอนก ชื่นวัฒนา สภาเกษตรกรแห่งชาติ
626 0826 นางสาวสุวพิชชา อรรถวรรัตน์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
627 0827 นางสุพรรณณี คุณพันธ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
628 0832 นายวรวุฒิ อ่ำคำสงค์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
629 0833 นายภาณุวัฒน์ โพธิ์ไพจิตร อื่นๆ
630 0834 นายเชน หอมผา สภาเกษตรกรแห่งชาติ
631 0839 นางสาวอุษณีย์ สุวรรณรัตน์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
632 0840 นางสาวทิพย์อาภา ธีรฤทธิกำแหง เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
633 0841 นางสาวฑิตฐ์ณยาพร ปัทมะทัตต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
634 0842 นายจักรภัทร วิบูลกัลยาณกิจ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
635 0843 นางสาวถาวรีย์ ทองพูล สมาชิกสหกรณ์
636 0844 นางสาวบงกช ฉกามานนท์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
637 0846 นายอภิวิชญ์ ศาลา สมาชิกสหกรณ์
638 0847 นางสาวบุษบาบรรณ รามนันท์ อื่นๆ
639 0849 นางสาวชยาภรณ์ วิไลลักษณ์ สมาชิกสหกรณ์
640 0850 นายรังสรรค์ สีขาว สมาชิกสหกรณ์
641 0851 นายสมจิตย์ งุ่ยไก่ สมาชิกสหกรณ์
642 0852 นายสมศักดิ์ ทองมี สมาชิกสหกรณ์
643 0853 นายสากล ก้อนเมฆ สมาชิกสหกรณ์
644 0854 นายสายันห์ ศรดี สมาชิกสหกรณ์
645 0855 นายอภิวิชญ์ อนันตเสรี เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
646 0856 นายคมกิตติ อังคทะวิวัฒน์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
647 0857 นางสาวพิชญ์สุดา วิญญาเย็น เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
648 0858 นายไพศาล ลิ้มสถิตย์ ภาคประชาสังคม
649 0860 นายศุภสัณห์ ศิลป์ชูศรี เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
650 0861 นางกมลวรรณ ขันโท อื่นๆ
651 0862 นายจักรธร วีระพันธุ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
652 0863 นางจุไรรัตน์ แสงสวัสดิ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
653 0865 นายพงษ์ศักดิ์ มีชะนะ สภาเกษตรกรแห่งชาติ
654 0867 นายไพฑูรย์ เขาแก้ว สภาเกษตรกรแห่งชาติ
655 0869 นายวิจิร์ ผสมทรัพย์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
656 0872 นายอรรถโรจน์ บัวไพร เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
657 0873 นางสาวสิริพร เกิดทอง เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
658 0874 นายสรายุทธ์ ศรีวิลัย เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
หมายเหตุ : รายชื่อเรียงตามตัวอักษร