การสัมมนาเรื่อง " ก้าวต่อไปของไทย หลังปิดดีล RCEP " ครั้งที่ 2 ณ จังหวัดเชียงใหม่
ณ ห้องคอนเวนชั่น 1-2 โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท เชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
วันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2563 เวลา 08.30-16.30 น.
ลำดับ เลขที่ผู้สมัคร
(แจ้งเจ้าหน้าที่หน้างาน)
ชื่อ-สกุล หน่วยงาน
1 0003 นายการุณ วนาศิริ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
2 0006 นางสาวชมพูทิพย์ เมืองใจ สมาชิกสหกรณ์
3 0007 นายชัยณรงค์ อนันทปัญญสุทธิ์ อื่นๆ
4 0008 นายชูเกียรติ เส็งคำภา อื่นๆ
5 0010 นายปิยสัตย์ บุญวิเศษ MOC BIZ Club
6 0012 นางเรืองศิริ เส็งคำภา อื่นๆ
7 0019 กีรติกานต์ เตชาวัฒนากูล ภาคประชาสังคม
8 0020 นางขวัญเรือน แสงสว่าง สมาชิกสหกรณ์
9 0021 นายคนึง มณีทัศน์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
10 0023 นางสาวฐิตินันท์ สุปรียาพร MOC BIZ Club
11 0024 นายปวิธ ทองสุข สมาชิกสหกรณ์
12 0025 นางพนาพร ปิติสกุลสวัสดิ์ สมาชิกสหกรณ์
13 0026 นายศรชัย คูหาสุวรรณ ภาคประชาสังคม
14 0029 นางสาวกนกวรรณ อนิสงค์ สมาชิกสหกรณ์
15 0030 นางกรรณิกา ปัญญา อื่นๆ
16 0031 นางกัญญา งามสงวน สมาชิกสหกรณ์
17 0033 นายกระลัย นิเวศน์ สมาชิกสหกรณ์
18 0034 นางสาวกัญญาพร บริจาค สมาชิกสหกรณ์
19 0035 นายเกษม เกิดทวีกิจ สมาชิกสหกรณ์
20 0036 นางสาวไขศรี กองแก้ว สมาชิกสหกรณ์
21 0039 นางสาวจารุณี ทายะ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
22 0040 นางชนากานต์ สมบูรณ์ อื่นๆ
23 0041 นายชนินทร์ บุญสกุลญแพทย์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
24 0042 นางสาวชมพิสุทธิ์ อิสริยสกุลการ อื่นๆ
25 0043 นายชัยวัฒน์ ประสิทธิ์คำ สมาชิกสหกรณ์
26 0044 นายชาติชาย จบสูงเนิน สมาชิกสหกรณ์
27 0045 นายชีวิน ศรัทธา เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
28 0046 นายณัฐพงษ์ นิลนางงาม สมาชิกสหกรณ์
29 0047 นายณัฐวิทย์ คุณาเทพ สมาชิกสหกรณ์
30 0049 นายดวงเด็ช แสนสล่า สมาชิกสหกรณ์
31 0050 นายถนัด กันพาวงค์ สมาชิกสหกรณ์
32 0051 นายทเนตร พลอาจ สมาชิกสหกรณ์
33 0052 นายทรงยศ ไชยมงคล เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
34 0053 นายทำนอง ชาวนา สมาชิกสหกรณ์
35 0054 นายธรรมศักดิ์ ทองนพคุณ อื่นๆ
36 0056 นายนเรศ ศรีสวัสดิ์ สมาชิกสหกรณ์
37 0057 นายนิคม จะประสงค์ สมาชิกสหกรณ์
38 0058 นางนัทธิดาภรณ์ กระจ่างอนุวงศ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
39 0059 นางนิภา เลี่ยมสกุล สมาชิกสหกรณ์
40 0060 นางบัวเขียว จันทา อื่นๆ
41 0061 นายบุญช่วย เมฆประดับ สมาชิกสหกรณ์
42 0062 นางสาวเบ็ณยทิพย์ อ่ำดิษฐ์ สมาชิกสหกรณ์
43 0063 นายประภาส งามสงวน สมาชิกสหกรณ์
44 0064 นายประสงค์ เดสูงเนิน สมาชิกสหกรณ์
45 0065 นายปริญญา อินทร์สุข อื่นๆ
46 0066 นายปัญญา วรารัตน์ อื่นๆ
47 0067 นางปาริชาติ อาจอาษา สมาชิกสหกรณ์
48 0068 นางสาวปิยาพัชร สุจรรยา สมาชิกสหกรณ์
49 0069 นายเปรมมินทร์ บุญหลัง สมาชิกสหกรณ์
50 0070 นางเพ็ญศรี ฟองจันทร์ อื่นๆ
51 0071 นางฟองแก้ว ฟองสมุทร อื่นๆ
52 0072 นายภานุพัจน์ คชพันธุ์ สมาชิกสหกรณ์
53 0073 นางสาวภาวิณี สารประสิทธิ์ อื่นๆ
54 0074 นางสาวมณเทียร เอี้ยงด้วง สมาชิกสหกรณ์
55 0075 นายเมฆ รอดภู สมาชิกสหกรณ์
56 0077 นายวรชัย กาญจนะโกสุม สมาชิกสหกรณ์
57 0080 นายวิชัย เขื่อนเชียงสา สมาชิกสหกรณ์
58 0081 นางสาววิภา มีทรัพย์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
59 0083 นางสาววิไลพร ขันแก้ว เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
60 0084 นายศุจิพิพัฒน์ คำเพิก สมาชิกสหกรณ์
61 0085 นายสนั่น ทำโธ สมาชิกสหกรณ์
62 0086 นายสมเกียรติ จบแล้ว สมาชิกสหกรณ์
63 0088 นายสมมิตร นันชัย สมาชิกสหกรณ์
64 0089 นายสมร แสนสิทธิ์ สมาชิกสหกรณ์
65 0090 นายสมศักดิ์ สีอุดทา สมาชิกสหกรณ์
66 0091 นายสมศักดิ์ ปินตาริน สมาชิกสหกรณ์
67 0092 นายสยุมภู สุขก๋า อื่นๆ
68 0093 นายสำเนา สาระเกตุ สมาชิกสหกรณ์
69 0094 นายสิทธันต์ สาธรรม เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
70 0096 นางสุจินดา อินทร์สุข อื่นๆ
71 0097 นายสุรศักดิ์ สุปัญญา อื่นๆ
72 0098 นายเสน่ห์ ก้อนแก้ว สมาชิกสหกรณ์
73 0099 นายแสงเพ็ชร เนตรแสงสี สมาชิกสหกรณ์
74 0102 นายอินสม กิติวรรณ อื่นๆ
75 0103 นายเอกพจน์ ไชยชนะ สมาชิกสหกรณ์
76 0104 นายพล ดำธรรม สภาเกษตรกรแห่งชาติ
77 0105 นางกัลญกร มหาวันน้ำ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
78 0106 นายบุญชม เรือนอินทร์ อื่นๆ
79 0107 นางสาวมิ่งขวัญ เจียวัฒนะ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
80 0108 นายเมืองดี ศุภวัฒน์ภิญโญ อื่นๆ
81 0109 นายวิชาญ จาระธรรม อื่นๆ
82 0110 นายสงกรานต์ กันธะตา สภาเกษตรกรแห่งชาติ
83 0111 นายสมบุญ ทสพนัสสัก สภาเกษตรกรแห่งชาติ
84 0112 นายสมศักดิ์ ทิพวรรณ์ อื่นๆ
85 0113 นายสมัย แก้วภูศรี อื่นๆ
86 0114 นายสุชาติ พงษ์กลาง อื่นๆ
87 0115 นายสุพจน์ ป้อมชัย อื่นๆ
88 0116 นายเศรษฐ์ ตาปิง อื่นๆ
89 0117 นางสาวจรรยาณี กาละ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
90 0118 นางไมตรี แก้วพรหม อื่นๆ
91 0121 นายปฏิวัติ คุณดิลกพจน์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
92 0122 นางสาวมหาธยา เกษม MOC BIZ Club
93 0123 นางยอดขวัญ วิภาคกิจ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
94 0126 นางสาวปฐมาภรณ์ แนวหลาน MOC BIZ Club
95 0128 นางสาวกนกพร วงศ์กันทา เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
96 0129 นายกิตติวุฒิ สายโกสุม เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
97 0130 นางสาวเกศมณี ไพบูลย์สิริวัฒน์ สมาชิกสหกรณ์
98 0132 นางคนึง เนื่องสนธิ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
99 0133 นายคาร อยู่ทัพ สมาชิกสหกรณ์
100 0134 นายจรูญ ส่างส่วยยี่ อื่นๆ
101 0136 นางสาวจุฑารัตน์ สืบแก้ว เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
102 0137 นางสาวฉัตรญาพร ส่างส่วยยี่ MOC BIZ Club
103 0138 นายชิน วงค์วิ่ง สภาเกษตรกรแห่งชาติ
104 0139 นายณัฐปคัลภ์ ศรีคำภา สภาเกษตรกรแห่งชาติ
105 0140 นายณัฐพงศ์ ทองอินทร์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
106 0141 นางสาวณัฐวดี ใจเหิน MOC BIZ Club
107 0142 นายเดชวิทย์ นิลวรรณ สถาบันการศึกษา
108 0144 นายนรุตม์ เจริญศรี สถาบันการศึกษา
109 0145 นายนิวัฒน์ อ่อนน้อม สมาชิกสหกรณ์
110 0146 นายบรรจง ขัยขุนพล เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
111 0147 นายบัญชา อินวรกิจ สมาชิกสหกรณ์
112 0149 นางประเทือง มหาพิรุณ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
113 0151 นางสาวปิยะนุช อิ่นคำ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
114 0153 นางพรรณี ผลางมา สมาชิกสหกรณ์
115 0155 นายภูผา บัวบุญ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
116 0157 นายวาด เหมืองจา อื่นๆ
117 0158 นายวิเทียน กันทะเรือน อื่นๆ
118 0159 นางวิไลวรรณ จินดามณี สภาเกษตรกรแห่งชาติ
119 0160 นางสาวศรินทร์ทิพย์ ใจอินทร์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
120 0161 นายศรีรัตน์ คำผาเชื้อ สภาเกษตรกรแห่งชาติ
121 0162 นายศฤงคาร เสนาป่า อื่นๆ
122 0163 นายสงวน ฟูเทพ สภาเกษตรกรแห่งชาติ
123 0164 นายสมบัติ ศุภประภากร เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
124 0165 นายสมศักดิ์ บุญมาวัน MOC BIZ Club
125 0166 นางสิรินพร หงษ์ชัย MOC BIZ Club
126 0167 นายสุพจน์ รังรองธานินทร์ สมาชิกสหกรณ์
127 0168 นางสุมิตรา โสพรรณตระกูล MOC BIZ Club
128 0169 นายสุรินทร์ สาใจ อื่นๆ
129 0170 นายสุริยะศักดิ์ ครไชยศรี เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
130 0171 นางอรอุมา ศรีนุต เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
131 0172 นางอัศนีย์ญา บุษบาแย้ม เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
132 0174 นายเอกนรินทร์ สาใจ อื่นๆ
133 0175 นางเอมอร ถาวรมงคล สมาชิกสหกรณ์
134 0177 นางสาวชมพูนิกข์ สิทธิวงค์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
135 0178 นางชลาลัย ทับสิงห์ อื่นๆ
136 0179 นางสาวชวัลพัชร หงษ์ทอง อื่นๆ
137 0180 นายณรงค์ศักดิ์ พุทธชาติ สมาชิกสหกรณ์
138 0181 นายณัฐชัย พวงสมบัติ สภาเกษตรกรแห่งชาติ
139 0182 นางทองเม็ด พรมพิทักษ์ อื่นๆ
140 0183 นางสาวนงนุช น้อยแก้ว เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
141 0184 นางเบ็ญจมาต ถาวรชาติ อื่นๆ
142 0185 นายปรียาณัชก์ แจ่มไทย อื่นๆ
143 0186 นางพรหมใจ ประสาทเขตกรณ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
144 0187 นายพิฑูร ธนบดีกิจ สถาบันการศึกษา
145 0188 นางสาวภัทรภร ทีฆะสุข เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
146 0189 นายมงคล เที่ยงอยู่ สมาชิกสหกรณ์
147 0190 นายรักษิต ไหลประเดิมพันธุ์ อื่นๆ
148 0191 นางวรัทยา นาไพรวัลย์ อื่นๆ
149 0192 รองศาสตราจารย์ ดร.วิชญานัน รัตนวิบูลย์สม เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
150 0193 นายสถาปนิตย์ แตงอ่อน อื่นๆ
151 0194 นายสนุ่น สมีเพ็ชร อื่นๆ
152 0195 นายสมบูรณ์ นาไพรวัลย์ อื่นๆ
153 0197 นางสาวสิรินภา ไชยภา เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
154 0198 นางสุรีย์รัตน์ คุ้มแสง อื่นๆ
155 0199 นางสุวารี สมีเพ็ชร อื่นๆ
156 0200 นายโสภณ ศิริแพทย์ อื่นๆ
157 0201 ดร.นฤมิต หิญชีระนันทน์ สถาบันการศึกษา
158 0202 นางสัมฤทธิ์ วิจิตจันท์ อื่นๆ
159 0203 นางเสาวลักษณ์ ร่มโพธิ์ อื่นๆ
160 0204 นางสาวทองคำ สมคำภี อื่นๆ
161 0205 นางอรัญญา วารินทร์ สมาชิกสหกรณ์
162 0206 นางสาวกัญญ์สิริ ปินไชยพัฒน์ MOC BIZ Club
163 0207 นายจิตติศักดิ์ ศรีปัญญา เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
164 0208 นางจิตรมาส ลือชัย สมาชิกสหกรณ์
165 0209 นางเจริญศรี โสระมัด สมาชิกสหกรณ์
166 0210 นางสาวชนกนันท์ เพาะเจาะ อื่นๆ
167 0212 นางสาวฐานภัทร อินเลี้ยง สมาชิกสหกรณ์
168 0213 นางณัฐญา ถิ่นธรรม สภาเกษตรกรแห่งชาติ
169 0216 นายเทพทัย สุริยลักษณ์ MOC BIZ Club
170 0218 นายนิรันดร์ มูลธิดา เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
171 0219 นายบำรุง เนียมนาค เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
172 0220 นางบุญตา โต๊ะดอนทอง สมาชิกสหกรณ์
173 0222 นายประสาน แสงไกร สมาชิกสหกรณ์
174 0223 นายปริวัตร ศิระเกียรติสกุล สถาบันการศึกษา
175 0224 นายพงษ์ศักดิ์ ศิริเมือง สมาชิกสหกรณ์
176 0225 นายพยอม ละอองศรี อื่นๆ
177 0228 นายสมศักดิ์ สาคร สมาชิกสหกรณ์
178 0229 นางสาวสาวิตรี สาโรจน์ MOC BIZ Club
179 0230 นางสาวสิลินโรจน์ สมพุฒิ อื่นๆ
180 0231 นายสุชาติ ละอองศรี อื่นๆ
181 0232 นายสุพจน์ เดชะผล สมาชิกสหกรณ์
182 0233 นายสุริยะ นิลอินจันทร์ สมาชิกสหกรณ์
183 0234 นายอดิศักดิ์ ฟักแฟง สมาชิกสหกรณ์
184 0235 นางอนัญญา ไชยนันทน์ สมาชิกสหกรณ์
185 0236 นายอำนาจ จันทร์หอม สมาชิกสหกรณ์
186 0237 นายสนิท เดชมี เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
187 0238 นางสาวกนกกร ฉายศรี เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
188 0239 นายกล โฉมคุ้ม สภาเกษตรกรแห่งชาติ
189 0240 นางกัลยา สีไชย อื่นๆ
190 0241 นายเข็มชาติ เกษามา สภาเกษตรกรแห่งชาติ
191 0242 นายณัฐวรรธน์ ทรัพย์สิน สถาบันการศึกษา
192 0243 นายณัฐวุฒิ มะเทวิน อื่นๆ
193 0244 นายทวิช อินโห้ สมาชิกสหกรณ์
194 0245 นายธีรพล พันธุ์อุโมงค์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
195 0246 นางนงคราญ กันยานะ สภาเกษตรกรแห่งชาติ
196 0247 นายนเรศ แก้วมณี สภาเกษตรกรแห่งชาติ
197 0248 นางสาวนารา เศรษฐกร ภาคประชาสังคม
198 0249 นายปฎินันท์ หอมนาน สภาเกษตรกรแห่งชาติ
199 0250 นายปรีชา ม่วงเปีย สภาเกษตรกรแห่งชาติ
200 0251 นายปรีชา แพงเจริญ สภาเกษตรกรแห่งชาติ
201 0252 นางพนิดา วานิชรัตน์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
202 0253 นายมิน โพธิ์แก้ว สภาเกษตรกรแห่งชาติ
203 0254 นายวรเชษฐ์ สุริยะหน่อคำชัย เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
204 0255 นายวิชิต ดีหนอ สภาเกษตรกรแห่งชาติ
205 0256 นายศรีสุเทพ ตั้งจิตต์ธรรม สมาชิกสหกรณ์
206 0257 นายศักดิ์ชาย ปัดทุม สภาเกษตรกรแห่งชาติ
207 0258 นายสมบัติ นันทาทอง สภาเกษตรกรแห่งชาติ
208 0259 นายสมศักดิ์ สีบัว สภาเกษตรกรแห่งชาติ
209 0260 นายสมัย บุญเกตุ สภาเกษตรกรแห่งชาติ
210 0261 นายสายยัน เกิดคำ สภาเกษตรกรแห่งชาติ
211 0262 นายสุทัศน์ ไชยโพธิ์ สภาเกษตรกรแห่งชาติ
212 0263 นายสุรชาติ เรือนแก้ว สภาเกษตรกรแห่งชาติ
213 0265 นายอติวรรธน์ หอมนาน สภาเกษตรกรแห่งชาติ
214 0270 นายสมศักดิ์​ นาวา​ยุทธ​ สถาบันการศึกษา
215 0271 นายกฤชพัธน์ ศรีทรงเมือง สภาเกษตรกรแห่งชาติ
216 0273 นายจักรพงษ์ ทองใบ สภาเกษตรกรแห่งชาติ
217 0274 นางสาวจุไรรัตน์ ศรีตระกูล เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
218 0276 นายชิราวุธ แป้นสุขา สภาเกษตรกรแห่งชาติ
219 0277 นางณิชรัศม์ แลวงค์นิล เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
220 0278 นายประจิน คชเถื่อน สภาเกษตรกรแห่งชาติ
221 0279 นายประทุม สาดทอง สภาเกษตรกรแห่งชาติ
222 0280 นายพนม สินสอน สภาเกษตรกรแห่งชาติ
223 0281 นายพรชัย พรมภักดี สภาเกษตรกรแห่งชาติ
224 0282 นายยิ่งยศ พันธุ์เอี่ยม เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
225 0283 นายรุจน์ เพชรประทุม สภาเกษตรกรแห่งชาติ
226 0284 นางสาววันวิสาข์ วงษ์จันทร์ที เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
227 0285 นายศรีสะเกษ สมาน เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
228 0286 นายสมประสงค์ อิทะนู สภาเกษตรกรแห่งชาติ
229 0287 นายสมเพชร สุริยวงษ์ สภาเกษตรกรแห่งชาติ
230 0288 นายสมัย ภิรมกิจ สภาเกษตรกรแห่งชาติ
231 0289 นายสวัสดิ์ โนนสูง สภาเกษตรกรแห่งชาติ
232 0290 นางสาวแสงอรุณ ประเสริฐธิติกุล เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
233 0291 นายโสภา เปรมโสภณ ภาคประชาสังคม
234 0292 นางสาวโสภาพรรณ กาสมสัน สภาเกษตรกรแห่งชาติ
235 0293 นายอภิเดช เหง้าสารั สภาเกษตรกรแห่งชาติ
236 0294 นางจันทร์สมุทร ปะสุนะ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
237 0297 นายนวพงษ์ คุ้มพงษ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
238 0298 นายอนุชา สวนดอก อื่นๆ
239 0299 นายจุมพล แกล้วกล้า อื่นๆ
240 0300 นายทินกร ติ๊บหน่อ อื่นๆ
241 0301 นายวีระศักดิ์ บุญสงค์ อื่นๆ
242 0302 นายบัญชา ไชยลังกา อื่นๆ
243 0303 นายเลอสันต์ บุญเลิศ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
244 0306 นางกัญจนพร สองสีใส สมาชิกสหกรณ์
245 0307 นายก้ำ ปัญญาดี อื่นๆ
246 0308 นายแก้วมา จะงาม อื่นๆ
247 0309 นายไกรเลิศ มีชัย สภาเกษตรกรแห่งชาติ
248 0311 นายครรชิต วงศ์สุภา สภาเกษตรกรแห่งชาติ
249 0312 นายคำรณ เพียรเกิด สภาเกษตรกรแห่งชาติ
250 0313 นายจรัน จันทะบุตร สภาเกษตรกรแห่งชาติ
251 0314 นายชัชวาล แก้วมาร สมาชิกสหกรณ์
252 0315 นางสาวญาณพัฒน์ เสาร์พันธุ์คำ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
253 0316 นางฐานิดา ชมภูศรี เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
254 0317 นายณรงค์ฤทธิ์ กุลกฤตยารัตน์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
255 0318 นายณัช ทิศา เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
256 0319 นางสาวดาริกา จุฑานันท์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
257 0320 นายทวีผล ยศชูสกุล สมาชิกสหกรณ์
258 0321 นายธงชัย ยงยืน ภาคประชาสังคม
259 0322 นายธีรภัทร์ คำสม สมาชิกสหกรณ์
260 0323 นายน้อย ปุกปนันท์ อื่นๆ
261 0324 นางบุษรา สุขวิบูลย์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
262 0325 นายปรีชา เรืองคุ้ม เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
263 0326 นายพรชัย พัฒนศักดิ์ภิญโญ สภาเกษตรกรแห่งชาติ
264 0327 นางสาวพัชน์สา คุ่ยคำ สมาชิกสหกรณ์
265 0328 นางพัดชรินทร์ วงค์ใหญ่ สมาชิกสหกรณ์
266 0329 นางสาวเพ็ญพิทักษ์ รัตนหิรัญ อื่นๆ
267 0330 นางสาวเพ็ญลักษณ์ สระบาศรี อื่นๆ
268 0331 นางสาวภรภัทร จินายน อื่นๆ
269 0332 นายมานนท์ บัวแดง สมาชิกสหกรณ์
270 0333 นายรังสรรค์ มีโพธิ์ สภาเกษตรกรแห่งชาติ
271 0334 นายรังสิมันตุ์ วงค์วรรณ์ อื่นๆ
272 0335 นายราชันย์ ปินตา อื่นๆ
273 0336 นางวนิดา จันทราช สมาชิกสหกรณ์
274 0337 นายวิเชียร สอนชา สภาเกษตรกรแห่งชาติ
275 0338 นางสาววิภาวรรณ เภตรา สมาชิกสหกรณ์
276 0339 นางศริพร ช่างปณีตัง สมาชิกสหกรณ์
277 0340 นายศักดิ์นรินทร์ ชัยสถาน สมาชิกสหกรณ์
278 0341 นางศิริพันธ์ นวลไชยดี สมาชิกสหกรณ์
279 0342 นายศุภกฤต คงเปี่ยม ภาคประชาสังคม
280 0343 นายสถิตย์ ขจรไชยเดช อื่นๆ
281 0344 นายสนธยา ประชานันท์ สมาชิกสหกรณ์
282 0345 นายสมศักดิ์ สายพิน เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
283 0346 ว่าที่ ร.ต.สว่างกิจ คำบุรี สมาชิกสหกรณ์
284 0347 นางสุทัสสา มั่งมูล สมาชิกสหกรณ์
285 0348 นายสุทิน ปันดี เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
286 0349 นายสุเทพ อึ่งศรีคราม สภาเกษตรกรแห่งชาติ
287 0350 นายสุนทร บกแก้ว สภาเกษตรกรแห่งชาติ
288 0351 นางสาวสุภาพร วงศ์แก้ว เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
289 0352 นายสุรเชษฐ์ สุวรรณ์ อื่นๆ
290 0353 นางสาวแสงดาว ปจัญละ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
291 0354 นางสาวอรนิภา ทองอินทร์ อื่นๆ
292 0355 นายอาณัติ ฝั้นจักสาย สภาเกษตรกรแห่งชาติ
293 0356 นายอุดม ใจสุข อื่นๆ
294 0357 นายอุทัย แสงบุญเรือง สภาเกษตรกรแห่งชาติ
295 0358 นางอุษา เครือสาร เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
296 0359 นายเอกนรินทร์ นาคฤทธิ์ สมาชิกสหกรณ์
297 0360 นางสาวเอมอร จันทร์เป็งผัด เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
หมายเหตุ : รายชื่อเรียงตามตัวอักษร