การสัมมนาประชาพิจารณ์ " ก้าวต่อไปของไทย หลังปิดดีล RCEP " ครั้งที่ 2 ณ จังหวัดเชียงใหม่
ณ ห้องคอนเวนชั่น 1-2 โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท เชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
วันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2563 เวลา 08.30-16.30 น.
ลำดับ เลขที่ผู้สมัคร
(แจ้งเจ้าหน้าที่หน้างาน)
ชื่อ-สกุล หน่วยงาน
1 0001 นางสาวผาณิต จันทร์นวล อื่นๆ
2 0002 นายธวัชชัย ดาวสดใส ผู้ประกอบการ
3 0003 นายการุณ วนาศิริ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
4 0004 นายเกษม ชัยมณี นักลงทุน
5 0005 นายเจตจำลอง เลาวพงค์ นักลงทุน
6 0006 นางสาวชมพูทิพย์ เมืองใจ สมาชิกสหกรณ์
7 0007 นายชัยณรงค์ อนันทปัญญสุทธิ์ อื่นๆ
8 0008 นายชูเกียรติ เส็งคำภา อื่นๆ
9 0009 นางสาวดรรชนีข โอวเจริญสกุล ผู้ประกอบการ
10 0010 นายปิยสัตย์ บุญวิเศษ เครือข่าย BIZ Club
11 0011 นางสาวพรพรรณ สัมพันธศักดาชัย ผู้ประกอบการ
12 0012 นางเรืองศิริ เส็งคำภา อื่นๆ
13 0013 นายวัฒนชัย บุษยะกนิษฐ์ ผู้ประกอบการ
14 0014 นางศิวาภัทธมนต์ จิรพรเลิศ นักลงทุน
15 0016 นางสาวสุทธินันท์ ศิริสวัสดีกุล ผู้ประกอบการ
16 0017 นางสาวทิพาธร มาศจรูญ ผู้ประกอบการ
หมายเหตุ : รายชื่อเรียงตามตัวอักษร