การสัมมนาเรื่อง " ก้าวต่อไปของไทย หลังปิดดีล RCEP " ครั้งที่ 4 ณ จังหวัดขอนแก่น(ยกเลิกการจัดสัมมนา)
ณ ห้องคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ 2 โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ อำเภอเมือง จังหวัดข
ยกเลิกการจัดสัมมนา
ลำดับ เลขที่ผู้สมัคร
(แจ้งเจ้าหน้าที่หน้างาน)
ชื่อ-สกุล หน่วยงาน
1 0001 นางกอบกุล ประจันติ สมาชิกสหกรณ์
2 0002 นางสาวจารุวรรณ ค่าเอ่น เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
3 0003 นางสาวจิตติยา สุมารสิงห์ สมาชิกสหกรณ์
4 0004 นายถวิล ขานหนัก สมาชิกสหกรณ์
5 0005 นายแทนธงชัย เทียมทะนงค์ สมาชิกสหกรณ์
6 0006 นางสาวนิตยา จอมทิพย์ สมาชิกสหกรณ์
7 0007 นางสาวนุชนารถ พรมทอง เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
8 0008 นางบุญปอง เสนาคำ สมาชิกสหกรณ์
9 0009 นายปกรณ์ ศรีหาราช สมาชิกสหกรณ์
10 0010 นางปาณชญา บวชสันเทียะ สมาชิกสหกรณ์
11 0011 นายปิติ บุญอิ่ม เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
12 0012 นางพุทธชาติ สีชมภู สมาชิกสหกรณ์
13 0013 นางมลฤดี จันทรปรีชายุทธ อื่นๆ
14 0015 นางสาวลลนา สายันเกณ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
15 0016 นายเลาไพ วระกัน สมาชิกสหกรณ์
16 0018 นายวิจิตร กันยสินธู์ สมาชิกสหกรณ์
17 0019 นางสาววิภาวิณี วิภาวิน สมาชิกสหกรณ์
18 0021 นางศิริพร ชิวะโต สมาชิกสหกรณ์
19 0024 นางสุชาดา เคนพิทักษ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
20 0025 นายสุระ พาขุนทด อื่นๆ
21 0026 นายสุวรรณภูมิ อัสวะภูมิ สมาชิกสหกรณ์
22 0028 นายอุรินทร์ ถิ่นสำราญ สมาชิกสหกรณ์
23 0029 นางสาวอมรรัตน์ เจริญพัฒนเดช อื่นๆ
24 0030 นายครรชิต อันทะไชย สมาชิกสหกรณ์
25 0031 นายชัยพนม กำไรทำ สมาชิกสหกรณ์
26 0032 นายชาวิช จันทร์เกษ สมาชิกสหกรณ์
27 0033 นางสาวณิชกานต์ พลหว้ส สมาชิกสหกรณ์
28 0034 นายแดง กำเนิดแวงควง สมาชิกสหกรณ์
29 0035 นายนนทกร ชรารินทร์ สมาชิกสหกรณ์
30 0036 นางบุญยัง หาญชนะ สมาชิกสหกรณ์
31 0037 ดร.บุญล้วน อุดมพันธ์ สมาชิกสหกรณ์
32 0039 นายประสิทธิ์ จันทะโยธา สมาชิกสหกรณ์
33 0040 นายพฤฒินันท์ ชูเกษม อื่นๆ
34 0041 นายพัสกร มาตย์เชียงไชย สมาชิกสหกรณ์
35 0042 นายสมิง ประเสริฐไทย อื่นๆ
36 0043 นายสุรชัย บำรุงราษฎร์ สมาชิกสหกรณ์
37 0044 นายสุรพล วงษ์ชมภู อื่นๆ
38 0045 นายแสงชัย ธิติเมธาวัฒน์ สมาชิกสหกรณ์
39 0046 นายอารีย์ มาตย์วิเศษ สมาชิกสหกรณ์
40 0047 นางสาวจิรัชยา กำมะณี เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
41 0048 นางยุพดี สารทอง เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
42 0049 นายคำเผย ภูตลาดขาม สมาชิกสหกรณ์
43 0050 นายคุณเงิน ทรัพย์เต็ม สมาชิกสหกรณ์
44 0051 นายคำพันธ์ มาตรา สมาชิกสหกรณ์
45 0052 นางทัศนีย์ พลเยี่ยม สมาชิกสหกรณ์
46 0053 นางสาวธัญชนก ไร่สงวน สมาชิกสหกรณ์
47 0054 นางปราณี ศรีบ้านโพน สมาชิกสหกรณ์
48 0055 นายปราสาท จุตาทิศ สมาชิกสหกรณ์
49 0056 นางพรสวรรค์ ศรีพลมาตย์ สมาชิกสหกรณ์
50 0057 นายพิชัย ดีเลิศ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
51 0058 นายภาณุวัฒน์ ตรีเพชร สมาชิกสหกรณ์
52 0059 นายยงยุทธ นาพรมเทพ สมาชิกสหกรณ์
53 0060 นางวัณนพ เกี้ยวกลาง สมาชิกสหกรณ์
54 0061 นางศุลักษณ์ ไชยภัทรนันท์ สมาชิกสหกรณ์
55 0062 นายสนามชัย โยธาภักดี สมาชิกสหกรณ์
56 0063 นายสายันต์ มัฐผา สมาชิกสหกรณ์
57 0064 นายสำนอง นาเมืองรักษ์ สมาชิกสหกรณ์
58 0065 นายเสนอ เกี้ยวกลาง สมาชิกสหกรณ์
59 0066 นายเหรียญทอง จันทร์สิงห์ สมาชิกสหกรณ์
60 0067 นายเกษม แทนทาม สมาชิกสหกรณ์
61 0068 นางณัฐฐาพร ตาราช สมาชิกสหกรณ์
62 0069 นายนิคม ระชินลา สมาชิกสหกรณ์
63 0070 นางวิลาวัณย์ แก้วจุลลา สมาชิกสหกรณ์
64 0071 นายวิสุทธิ์ ทีภักดี สมาชิกสหกรณ์
65 0072 นายแว่น ชัยประโคม สมาชิกสหกรณ์
66 0073 นายสมบูรณ์ บัวเข็ม สมาชิกสหกรณ์
67 0074 นายสุวัฒน์ บุญน้อย สมาชิกสหกรณ์
68 0075 นายอรุณศักดิ์ จินารักษ์ สมาชิกสหกรณ์
69 0076 นายอินทร์ ชินพา สมาชิกสหกรณ์
70 0078 นางสาวสุจิตรา ฆารเลิศ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
หมายเหตุ : รายชื่อเรียงตามตัวอักษร