การสัมมนาประชาพิจารณ์ " ก้าวต่อไปของไทย หลังปิดดีล RCEP " ครั้งที่ 4 ณ จังหวัดสงขลา
ณ ห้องภูผาเมฆ โรงแรม ที อาร์ ร็อค ฮิลล์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
วันพุธที่   12   กุมภาพันธ์  2563  เวลา 8.30-16.30 น.
ลำดับ เลขที่ผู้สมัคร
(แจ้งเจ้าหน้าที่หน้างาน)
ชื่อ-สกุล หน่วยงาน
หมายเหตุ : รายชื่อเรียงตามตัวอักษร