การสัมมนาเรื่อง " ก้าวต่อไปของไทย หลังปิดดีล RCEP " ครั้งที่ 5 ณ จังหวัดสงขลา (ยกเลิกการจัดสัมมนา)
ยกเลิกการจัดสัมมนา
ยกเลิกการจัดสัมมนา
ลำดับ เลขที่ผู้สมัคร
(แจ้งเจ้าหน้าที่หน้างาน)
ชื่อ-สกุล หน่วยงาน
1 0001 นายกัมปนาท วงศ์ชูวรรณ สมาชิกสหกรณ์
2 0002 นางสาวกาสมาห์ วาหะ อื่นๆ
3 0003 นายคงเดช มามะ อื่นๆ
4 0004 นายคงภพ ขวัญเอียด อื่นๆ
5 0005 นายครรชิต พานชาตรี สมาชิกสหกรณ์
6 0006 นางคล่อง ทองจีน อื่นๆ
7 0007 นายจรูญศักดิ์ จรประดิษฐ์ สมาชิกสหกรณ์
8 0008 นางเจะบีเดาะ ลันจา อื่นๆ
9 0009 นางแฉล้ม ไชยชาญ อื่นๆ
10 0010 นางชะอ้อน ล่องเนียม อื่นๆ
11 0011 นายซาการิยา แวดอเลาะ สมาชิกสหกรณ์
12 0012 นายซาบีดี เปาะมะ อื่นๆ
13 0013 นายไซฟุดดีน มิง อื่นๆ
14 0014 นางสาวณัฐชุดา ขวัญใจ อื่นๆ
15 0015 นายทวิวัส เหลี่ยมดี สมาชิกสหกรณ์
16 0016 นายทวีวัฒน์ สะมะแอ สมาชิกสหกรณ์
17 0017 นายธวัช เอี่ยมชลคำ สมาชิกสหกรณ์
18 0018 นางนาวินี จะปะกิยา อื่นๆ
19 0019 นางนิตยา ไสยพร สมาชิกสหกรณ์
20 0020 นายบุญเยียน รัตนวิชา สมาชิกสหกรณ์
21 0021 นายประพฤทธิ์ ฑิตสุวรรณ สมาชิกสหกรณ์
22 0022 นายประยูร อุทิศไทย สมาชิกสหกรณ์
23 0023 นายประเสริฐ เกศโร อื่นๆ
24 0024 นายปรีดี พรหมสุข สมาชิกสหกรณ์
25 0025 นางพานิดา ทองชุม อื่นๆ
26 0026 นางสาวพิมพ์สุจี ทับเคลียว สมาชิกสหกรณ์
27 0027 นางสาวพิมพารัตน์ พรหมมาศ สมาชิกสหกรณ์
28 0028 นายภานุรัตน์ มัชฌิกะ สมาชิกสหกรณ์
29 0029 นางมัณฑนา อักษรวงศ์ อื่นๆ
30 0030 นายมาณพ เศียรจันทร์ อื่นๆ
31 0031 นางสาวมูนีเราะห์ จิงจาเละ อื่นๆ
32 0032 นายมูฮาหมัดรอบานี กะลูแป สมาชิกสหกรณ์
33 0033 นางยุพดี จิตผ่องอำไพ สมาชิกสหกรณ์
34 0034 นางรอกีเย๊าะ สาเรส สมาชิกสหกรณ์
35 0035 นางสาวรุ่งวชิรา คงสุวรรณ อื่นๆ
36 0036 นางลัดดาวัลย์ ศรีสังข์ สมาชิกสหกรณ์
37 0037 นางวรรลัดดา พรหมสุข สมาชิกสหกรณ์
38 0038 นางวันดี รัตนอนันต์ สมาชิกสหกรณ์
39 0039 นางวาสนา พังวารี อื่นๆ
40 0040 นายวิทยา เพ็ชรคง อื่นๆ
41 0041 นายวินัย ยอดไกร อื่นๆ
42 0042 นายวุฒิชัย รามรังสฤษฎิ์ สมาชิกสหกรณ์
43 0043 นายแวอุสมาน สะมะอาลี อื่นๆ
44 0044 นายสมเกียรติ พาหุรัตน์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
45 0045 นายสวาท ชาญแท้ อื่นๆ
46 0046 นางสวาท หลีเหล็ม อื่นๆ
47 0047 นายสุชัด ไชยภักดี สมาชิกสหกรณ์
48 0048 นางสาวสุชินี เด่นสันติกุล อื่นๆ
49 0049 นางสุติญา เวชพราหมณ์ อื่นๆ
50 0051 นางโสภา นารีผล สมาชิกสหกรณ์
51 0052 นางสาวอนิลทิตา นิลวิสุทธิ์ สมาชิกสหกรณ์
52 0053 นายอนุชา มณีโลก สมาชิกสหกรณ์
53 0054 นายอับดุลปาตะ มูสาลี อื่นๆ
54 0055 นายเอกนัฐ สุทธิชล สมาชิกสหกรณ์
55 0056 นายฮาเสน ดาโอ๊ะ อื่นๆ
หมายเหตุ : รายชื่อเรียงตามตัวอักษร