การสัมมนาเรื่อง " ก้าวต่อไปของไทย หลังปิดดีล RCEP " ครั้งที่ 3 ณ จังหวัดชลบุรี
ณ ห้องแสนสุข 3 โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ ตำบล บางแสน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
วันศุกร์ที่  28 กุมภาพันธ์  2563  เวลา 08.30-16.30 น.
ลำดับ เลขที่ผู้สมัคร
(แจ้งเจ้าหน้าที่หน้างาน)
ชื่อ-สกุล หน่วยงาน
1 0001 นางสาวณีรวัลย์ ทรานุรักษ์กุล MOC BIZ Club
2 0002 นายจะตุรงค์ หาดซาย สมาชิกสหกรณ์
3 0003 นายจิง นพฤทธิ์ สมาชิกสหกรณ์
4 0004 นายณัฏฐาวัฒน์ รัตนสร้อย สมาชิกสหกรณ์
5 0005 นายณรงค์พร ทองสุข สมาชิกสหกรณ์
6 0006 นายดนัย จิตรู สมาชิกสหกรณ์
7 0007 นายทรงฤทธิ์ ยุติธรรม สมาชิกสหกรณ์
8 0008 นางสาวธรันวริน อนัณวรณกรณ์ สมาชิกสหกรณ์
9 0009 นายธิวา สุพรรณเนียม สมาชิกสหกรณ์
10 0010 นายบุญเรือง สียาม สมาชิกสหกรณ์
11 0011 นายเบิ้ม คำภารัตน์ สมาชิกสหกรณ์
12 0012 นายปรีชา ขจรกลิ่น สมาชิกสหกรณ์
13 0013 นายพนอม เนติ สมาชิกสหกรณ์
14 0014 นางสาวพรมณี ปะสิ่งชอบ สมาชิกสหกรณ์
15 0015 นางวรรณา ศิริประภาษมงคล สมาชิกสหกรณ์
16 0016 นายวิฑูรย์ สังข์สุวรรณ สภาเกษตรกรแห่งชาติ
17 0017 นายวิโรจน์ บุญมั่น สมาชิกสหกรณ์
18 0018 นายศรีจันทร์ เขมะสุข สมาชิกสหกรณ์
19 0019 นายสรรเพชร เพชรรรัตน์ สมาชิกสหกรณ์
20 0020 นายสันติ ขจรเวชไพศาล สภาเกษตรกรแห่งชาติ
21 0021 นายสายันต์ ทองวันดี สมาชิกสหกรณ์
22 0022 นายสุชิน สุธนะวัฒน์ สมาชิกสหกรณ์
23 0023 นายสุนทร ไชยรส สมาชิกสหกรณ์
24 0024 นายสุนทร โกเฮง สมาชิกสหกรณ์
25 0025 นางสาวสุภาพร ป๊อกตัง สมาชิกสหกรณ์
26 0026 นายสุวิทย์ ภิบาลจอมมี สมาชิกสหกรณ์
27 0027 นายเสถียร เสือขวัญ อื่นๆ
28 0028 นายอำนวย ท่าหิน สมาชิกสหกรณ์
29 0029 นายคำนวณ แดงอร่าม สมาชิกสหกรณ์
30 0030 นายชลิต ธรรมปัญญา สมาชิกสหกรณ์
31 0031 นายถนอม ชีชะวา สมาชิกสหกรณ์
32 0032 นางสาวอังสนา พิพัฒน์พุทธพันธ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
33 0033 นางสาวศันสนีย์ พรรณศรี เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
34 0034 นายกฤชสฤษฎ์ ปิดตามาตา สมาชิกสหกรณ์
35 0035 นายเกรียงยศ ทองช่วง MOC BIZ Club
36 0036 นายเกรียงศักดิ์ อุดมสิน MOC BIZ Club
37 0037 นางสาวชนิดา สามสูงเนิน MOC BIZ Club
38 0038 นายเปรียว​ พ้นภัย​พิบัติ MOC BIZ Club
39 0039 นายวรพงษ์ กิติทรัพย์กาญจนา MOC BIZ Club
40 0040 นางสาววีร์สุดา จันทร์สว่าง MOC BIZ Club
41 0044 นายอุดม วิวัฒน์มานิตสกุล MOC BIZ Club
42 0045 นายอัครวิชย์ เทพาสิต เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
43 0046 นายสกุล สมคูณ MOC BIZ Club
44 0047 นายศิริวัฒน์ เนื่องจำนงค์ สมาชิกสหกรณ์
45 0048 นางสาวธามิศา หน่อใหม่ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
46 0049 นางสาวรัชกรณ์ ภู่อยู่ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
47 0050 นายณัฐวุฒิ โพธิ์ทักษิณ สถาบันการศึกษา
48 0051 นางสาวฉัตรสุชล คุ้มถนอม เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
49 0052 นางสาวนลินรัตน์ นัอยฉวี MOC BIZ Club
50 0053 นางสาวพงษ์นภา นพวงศ์ ณ อยุธยา เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
51 0054 นายเอกชัย มุ่งหมาย สมาชิกสหกรณ์
52 0055 นายภัทรพล ทองปาน สมาชิกสหกรณ์
53 0056 นายอภิชาติ เนื่องจำนงค์ สมาชิกสหกรณ์
54 0057 นายฉัตรชัย ศรีเฉลา เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
55 0058 นายกิตติชัย เกียรติวรยศ สมาชิกสหกรณ์
56 0059 นางสาวชลธิชา มีชัย สมาชิกสหกรณ์
57 0060 นางพลอยนภัส บุญนำแสง สมาชิกสหกรณ์
58 0061 นางสาวเนตรทราย อุทาสา สมาชิกสหกรณ์
59 0062 นายวันชัย เกาะสูงเนิน เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
60 0064 นายชุมพล กุลเขมานนท์ สถาบันการศึกษา
61 0065 นายนงเยาว์ คนจริง อื่นๆ
62 0066 นางสาวกชพร อินธิวงษ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
63 0067 นางสาวจันทราวดี ชาญณรงค์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
64 0068 นายจำลอง บุญธรรม MOC BIZ Club
65 0069 นายทวี ยืนยง สภาเกษตรกรแห่งชาติ
66 0070 นายบุญจันทร์ นวชาตสกุล สภาเกษตรกรแห่งชาติ
67 0071 นายพงษ์เทพ รัตนา สภาเกษตรกรแห่งชาติ
68 0072 นางเพ็ญพิชชา บุญธรรม MOC BIZ Club
69 0073 นายไพริน นพกัณฑ์ สภาเกษตรกรแห่งชาติ
70 0074 นางสาวภัทรภร ศิริมงคล เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
71 0075 นางลินดา ขมเล็ก อื่นๆ
72 0076 นายวรพจน์ กศลสงเคราะห์กุล อื่นๆ
73 0077 นายสำฤทธิ์ ผาวันดี สภาเกษตรกรแห่งชาติ
74 0078 นางสาวศิริพร พิลาพันธ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
75 0080 นายสุภาพ โนรีวงค์ สภาเกษตรกรแห่งชาติ
76 0081 นายมนตรี นามสง่า MOC BIZ Club
77 0082 นางสาวกฤษญาณี สังข์ทอง MOC BIZ Club
78 0083 นายสุทัน สุนทรโชติ สภาเกษตรกรแห่งชาติ
79 0084 นางสาวจันทรากานต์ รวยล้นจักรวาล MOC BIZ Club
80 0085 นางทองใส ศรีเมือง อื่นๆ
81 0086 นางสาวนันทวรรณ โงวรรณ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
82 0087 นางรัตนปานี ผาวันดี อื่นๆ
83 0088 นายพยอม ขมเล็ก อื่นๆ
84 0089 ว่าที่ ร.ต.เอนก สิงหากุล เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
85 0091 นางกนกวรรณ สืบแสง อื่นๆ
86 0095 นางสาวปนัดดา จารุเลิศพงษ์ อื่นๆ
87 0096 นายไพฑูรย์ เนื่องจำนงค์ สมาชิกสหกรณ์
88 0097 นางสาวมนัสนันท์ ปันช์ชมภู สมาชิกสหกรณ์
89 0099 นายฤทธิศักดิ์ ทิพยวรการกูร MOC BIZ Club
90 0100 จ.ส.ต.สกล ทองคำ อื่นๆ
91 0101 นายสันติ ทิพยวรการกูร MOC BIZ Club
92 0103 นายก้องพุฒิสิทธิ์ คงคาทิพย์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
93 0104 นายสมเกียรติ จันทร์เทวาลิขิต MOC BIZ Club
94 0105 นางสาวชลาลัย แสวงสุข เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
95 0106 ดร.กรรณิกา สุภาภา สถาบันการศึกษา
96 0107 นายเลอศักดิ์ สถิตย์วิมล MOC BIZ Club
97 0108 นายชลิต ทองมณี สภาเกษตรกรแห่งชาติ
98 0110 นางสาวกรกนก เพชรศรี เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
99 0112 นางสาวธันย์ชนก บำรุงจิตต์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
100 0114 นายภักดี สิงห์ทอง เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
101 0118 นางสาววรพชร วงษ์เจริญ MOC BIZ Club
102 0119 นายอานนท์ เพิ่มวิชา เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
103 0120 นายกิตตินันท์ แสงขำ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
104 0121 นายสถาพร อาริยวัฒน์ สมาชิกสหกรณ์
105 0123 นายนำชัย วิวัฒน์เจริญกิจ สมาชิกสหกรณ์
106 0124 นางสาวรสริณภ์ยฒ เกษตรมงคลชัย สมาชิกสหกรณ์
107 0126 นางสาวรัชนีวรรณ แย้มชื่น สมาชิกสหกรณ์
108 0127 นางสาวภาสิตา ไชยเจริญ สถาบันการศึกษา
109 0128 นายปมุข เตพละกุล เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
110 0129 นายจีรทัศน์ แจ่มไพบูลย์ อื่นๆ
111 0130 นางสาวจรรยา ทองไพวรรณ MOC BIZ Club
112 0131 นายชิษณุชาพงษ์ กนกกรภา MOC BIZ Club
113 0132 นายนพดล เจียมเลิศประเสริฐ MOC BIZ Club
114 0133 นางนพภา บำรุงวัด MOC BIZ Club
115 0134 นางสาวประภัสสร สามร้อยงาม MOC BIZ Club
116 0135 นายวรุณลักษณ์ นพรัตนวราภรณ์ MOC BIZ Club
117 0136 นายวีระยุทธ์ ครองพันธ์ MOC BIZ Club
118 0137 นายสุพจน์ แมดพิมาย MOC BIZ Club
119 0138 นางสาวอาทิตยา สังสมศักดิ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
120 0139 นางสาวอ้อยทิพย์ จำจด MOC BIZ Club
121 0140 นางสาวกาญจนา ทองไพวรรณ MOC BIZ Club
122 0141 นางสาวปัทมา สีดาวงษ์ MOC BIZ Club
123 0142 นายจิรัสย์ ทองกิ้ม เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
124 0145 นางเสาวลักษณ์ มุสิกะวงษ์ MOC BIZ Club
125 0152 นายวรพงศ์ เขื่อนปัญญา เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
126 0153 นางบุปผา กวินวศิน เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
127 0154 นายชนะ พันธ์สิงห์ สภาเกษตรกรแห่งชาติ
128 0155 นางสาวทิพมาศ จำนงค์รักษ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
129 0156 นางสาวทิพวรรณ์ ศรีมันตะ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
130 0158 นายยศพรรดิ์ รัตนอังศิริกุล เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
131 0159 นางศรีสวัสดิ์ หร่ายขุนทด สภาเกษตรกรแห่งชาติ
132 0160 นายสิทธิชัย สร้อยมาลุน สภาเกษตรกรแห่งชาติ
133 0161 นายสุพจน์ บินยูซบ สภาเกษตรกรแห่งชาติ
134 0163 นายอุทัย ศิริภัย เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
135 0164 นางสาวกัลยา สำอางค์ สภาเกษตรกรแห่งชาติ
136 0165 นายคเชนทร์ กิตติธาดา อื่นๆ
137 0166 นายจีระวัฒน์ ปิยะเวช อื่นๆ
138 0167 นางสาวนิจพร ประมงกิจ อื่นๆ
139 0168 นายเศรษฐพัชรกิจ กุลพาณิชย์ อื่นๆ
140 0169 นายสุพจน์ เฉยแสง อื่นๆ
141 0170 พันเอกหญิงสุมล นาคเฉลิม อื่นๆ
142 0171 นางสาวโสรญา โพธิ์เขียว อื่นๆ
143 0172 นางอาภรณ์ เฉยแสง อื่นๆ
144 0173 นางสาวกรณพัฒน์ศร ศรีเจริญ MOC BIZ Club
145 0174 นายธีระ วงษ์เจริญ สภาเกษตรกรแห่งชาติ
146 0175 นางสาวพวงเงิน ปานอุทัย MOC BIZ Club
147 0176 นายอาทิตย์ วีระพิศาลกุล สมาชิกสหกรณ์
148 0177 นางศรัญญา ประสพชิงชนะ สถาบันการศึกษา
149 0178 นายมนตรี นะมามะกะ สมาชิกสหกรณ์
150 0179 นายจักรกฤษ ยศโชติ สมาชิกสหกรณ์
151 0180 นายจอมพงษ์ ชูทับทิม สมาชิกสหกรณ์
152 0184 นายอำนาจ ชูสนุก อื่นๆ
153 0185 นางสาวอินทิรา มานะกุล ภาคประชาสังคม
154 0186 นางนันธพร ทิพยาวงษ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
155 0188 นายสถาพร ฉายะโอภาส MOC BIZ Club
156 0189 นางสาววัชราภรณ์ ศรีนุช เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
157 0192 นางสาวณิชากร อิ่มแตง สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
158 0193 นางณัฏติยาภรณ์ หยกอุบล MOC BIZ Club
159 0198 นางกฤษณี สนั่นทอง MOC BIZ Club
160 0199 นายไกรลักษณ์ เพชรัตนกูล เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
161 0200 นางรัชตา กฤตเรืองฤทธ์ MOC BIZ Club
162 0201 นายพิษณุ นันทา เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
163 0202 นางปาริชาติ แดงเปี่ยม MOC BIZ Club
164 0203 นางสาวเสาวลักษณ์ ประยูรสุข เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
165 0204 นางจำเนียร นุชสมบูรณ์ MOC BIZ Club
166 0205 นางกรวลักษณ์ ศรีประโชติ MOC BIZ Club
167 0206 นางสาวทัศนีย์ เจริญวัฒน์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
168 0207 นายสุภาพ พุทธิสังข์ สภาเกษตรกรแห่งชาติ
169 0208 นายสมาน โคศิลา สภาเกษตรกรแห่งชาติ
170 0209 นายประหยัด แสนเงิน สภาเกษตรกรแห่งชาติ
171 0210 นายนวพงษ์ ศรีชื่น สภาเกษตรกรแห่งชาติ
172 0211 นางนทิตา ฉายะโอภาส MOC BIZ Club
173 0212 นายศุภวิชญ์ ทัศนศร MOC BIZ Club
174 0213 นางสาวโสมอุสา บุญชู MOC BIZ Club
175 0214 นายสมมาส สุภาผล สภาเกษตรกรแห่งชาติ
176 0215 นายวิรัตน์ ประยูรพงษ์ สภาเกษตรกรแห่งชาติ
177 0216 นางสาวรุ่งทิวา นาคสังข์ สมาชิกสหกรณ์
178 0217 นางสาวรุ่งอรุณ บำรุงศิลป์ สมาชิกสหกรณ์
179 0218 นางวรัญญา ถนอมพันธุ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
180 0221 นายอาชว์ อาชวานนท์ อื่นๆ
181 0224 นายสมนึก ศรีชื่น อื่นๆ
182 0225 นายปรีชา พันธ์แจ่ม อื่นๆ
183 0226 นางสาวเพียงฤทัย บู่แก้ว อื่นๆ
184 0229 นางมาลี วิจิตรโสภาพันธ์ สภาเกษตรกรแห่งชาติ
185 0230 นางสาวธิชานันท์ ทุนแท่ง สภาเกษตรกรแห่งชาติ
186 0231 นางสาวญาณินท์ พรมศร สภาเกษตรกรแห่งชาติ
187 0232 นายภาณุพัฒน์ อรัญดร สภาเกษตรกรแห่งชาติ
188 0233 นางสาวซิวเอ็ง แซ่ลิ้ม สมาชิกสหกรณ์
189 0234 นางสาวอัญชลี จอมปุก เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
190 0236 นางศรีจรรยา สดศิริวิรัฐ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
191 0238 นางสาวนงคาร มามิดา เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
หมายเหตุ : รายชื่อเรียงตามตัวอักษร