การสัมมนาหัวข้อ " เข้าใจ Brexit พลิกสัมพันธ์การค้ากับยุโรป "
ณ ห้องไทยจิตรลดา บอลรูม โรงแรม แบงค็อก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค สุขุมวิท 22
วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563 เวลา 08.00-16.30 น
ลำดับ เลขที่ผู้สมัคร
(แจ้งเจ้าหน้าที่หน้างาน)
ชื่อ-สกุล หน่วยงาน
1 0002 นายChairat Niwatsiriwong ภาคประชาสังคม
2 0004 นายกิตติ วะสีนนท์ อื่นๆ
3 0006 นางสาวณิชากร อิ่มแตง สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
4 0008 นายดรุษกร วิสุทธิสิน อื่นๆ
5 0009 นางสาวนวพรรษ์ แก้วไทรนันท์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
6 0010 นายนิวัฒน์ อภิชาติบุตร เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
7 0011 นายประเทือง ศรีใจ อื่นๆ
8 0012 นางสาวปัญฐ์พิกา ภิรัฐพงศ์ธนากร เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
9 0013 นายภัคกร สอดศรี MOC BIZ Club
10 0014 นางสาวภาวนา สุริยพฤกษ์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
11 0016 นางสาววีรกา มุทิตาภรณ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
12 0017 นางวีรยา พุฑฒิบัณฑิต เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
13 0018 นางสาวศรสวรรค์ วงศ์ซื่อสัตย์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
14 0020 นายอดิษฐา บัวคำศรี เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
15 0021 นายโกศล ดีศีลธรรม อื่นๆ
16 0022 นายชัยรัตน์ บุญส่ง เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
17 0023 นางสาวนัตติยา กระนีจิตร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
18 0024 นางสาวยินดี ทักษิณนุกุลวงศ์ อื่นๆ
19 0025 นายวรวิทย์ จำเริญเลิศ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
20 0029 นายษมา เสถียรราษฎร์ อื่นๆ
21 0030 นายชูฤทธิ์ เสนีย์มโนมัย เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
22 0031 นายแพทย์ทวิราป ตันติวงษ์ อื่นๆ
23 0032 นายนรเสฏฐ์ ฤทัยเจตน์เจริญ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
24 0033 นางสาวนันทิยา นิลกระจ่าง สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
25 0034 นางสาวพัชณิดา เทือกถา สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
26 0037 นายพีรวิชญ์ เจียรพิสิฐพงศ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
27 0038 นายเดชาธร นวกานนท์ อื่นๆ
28 0039 นางสาวทัศน์จันทร์ อาชวะสมิต สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
29 0040 นายนิรุตติ คุณวัฒน์ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
30 0041 นายบัณฑิต วชิรปราการสกุล อื่นๆ
31 0044 นายสัณทพงค์ ตัณรัตนสกุล อื่นๆ
32 0045 นางสาวเพ็ญจันทร์ มานะวนิชกุล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
33 0046 นางสาวพัชนี เกตุทัต อื่นๆ
34 0047 นางสาวกนกพรรณ พงศ์อารยะ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
35 0049 นางสาวเขมิกา รัตนกุล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
36 0050 นางจิตตาภา ประจวบเหมาะ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
37 0051 นางสาวฉัตรลดา โชตนาการ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
38 0052 นางสาวฐิตาภา รัตนินทร์ MOC BIZ Club
39 0053 นายณัฐพล แซ่ลี้ MOC BIZ Club
40 0054 นายทวีชัย เจริญเศรษฐศิลป์ อื่นๆ
41 0055 นายธนภัทร วัชรางกูร เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
42 0056 นางสาวธัญนิชา ตั้งจินตนา อื่นๆ
43 0057 นายประสิทธิ์ จิยะพานิชกุล สถาบันการศึกษา
44 0059 นายพัชรพล แซ่ลี้ MOC BIZ Club
45 0060 นายพิพัฒน์ บุตรโชติ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
46 0061 นายพีระพงศ์ มณีรัตน์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
47 0062 นายภัคธร เนียมแสง อื่นๆ
48 0063 นายภูริสิทธ์ แจ้งศิริพันธ์ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
49 0064 นางสาววรรณโศภิน อมาตยกุล เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
50 0065 นางสาวศรัณยา ประไพพงษ์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
51 0068 นางสาวศรุตา วัชรอยู่ อื่นๆ
52 0071 นางสุภาพร เจริญวงศ์ MOC BIZ Club
53 0072 นางสาวอรนุช บุญสกุลโสภิต สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
54 0074 นางอังคณา ครองยุทธ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
55 0075 นางอัญชลี เทพรัตน์ สถาบันการศึกษา
56 0076 นายอัชชกร โสภิญสวัสดิ์รัตน์ MOC BIZ Club
57 0080 นางสาวเสาวลักษณ์ ห้วยหงษ์ทอง MOC BIZ Club
58 0081 นางสาวนพมาศ ศิริชยาพร อื่นๆ
59 0082 นายธานี ภาคอุทัย เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
60 0084 นางสาวอัมภัสชา รักขุมแก้ว เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
61 0091 นางสาวธารธีรา ไตรนรพงศ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
62 0092 นายธนวัฒน์ แสงสอน เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
63 0093 นางสาวณัฐชริน วิศัลย์ศยา อื่นๆ
64 0094 นายชาติชาย หลิวทวีสีประกาย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
65 0095 ดร.กรวิกา พิมุขมนัสกิจ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
66 0096 นางสาวกมลทิพย์ โตเมศน์ สถาบันการศึกษา
67 0098 นายสุริยา อยชานันท์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
68 0099 นางสาวเหรียญเพชร จงพิทักษ์ธรรม เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
69 0101 นายNut Akaraworaphan สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
70 0106 นางสาวเพชรินทร์ ปอตระกูล อื่นๆ
71 0107 นางสาวพีรญา คงคาฉุยฉาย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
72 0108 นางสาวสาริกา เทพเดชา เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
73 0109 นางสาวศวรรณรัตน์ จิตรเกษมสำราญ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
74 0112 นางสาวฉอ้อน งามเลิศไพจิตร อื่นๆ
75 0114 นายณัฐชนน จันทองปาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
76 0116 นายทองสัมฤทธิ์ ลี้จันทรากุล อื่นๆ
77 0117 นายเทวัญ ศุภวรรณวงค์ อื่นๆ
78 0119 นายธนณัฏฐ์ เตชะวิจิตรไพศาล ภาคประชาสังคม
79 0120 นางสาวธนิยา คันธหัตถี สถาบันการศึกษา
80 0122 นางสาวผุสดี โกศลารักษ์ อื่นๆ
81 0124 นางสาวพีรญา เตาะไธสง สถาบันการศึกษา
82 0125 นายพีระ​ ภักดิ์แจ่มใส สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
83 0127 นายไมตรี กฤตยาวุฒิ ภาคประชาสังคม
84 0130 นางสาวแววตา แดงบุบผา อื่นๆ
85 0133 ผศ.ดร.สุธินี มงคล สถาบันการศึกษา
86 0136 นายอัจฉรัชย์ สวัสดิธนสาร MOC BIZ Club
87 0138 นายสาธิต สุจริตา สถาบันการศึกษา
88 0140 นายสมชาย ฉัตรมานะกุลกิจ อื่นๆ
89 0142 นาง พัช​รินทร์​ มงคลเดชา​โชติ​ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
90 0143 นางสาวประไพศรี สวัสดิ์อำไพรักษ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
91 0145 นายสุพัฒน์ เหลืองธาดา สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
92 0147 มล. ภู่ทอง ทองใหญ่ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
93 0148 นางสาวบัณณรส จุฑาภาคย์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
94 0149 นายยู เจียรยืนยงพงศ์ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
95 0150 นางสาววรรณวิมล พิภวากร อื่นๆ
96 0151 นายศฤงคาร รวมวิจิตรพงศ์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
97 0152 นายสุภัทธ์ ตั้งตรงจิตร เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
98 0153 นางสาวอรุณลักษณ์ พิภวากร อื่นๆ
99 0155 นางศิวาพร ตั้งสุณาวรรณ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
100 0156 นายสุภาพ วงศ์เจริญ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
101 0157 นางเอกอนงค์ บัวมาศ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
102 0159 นายอรรถพล จันทรสาขา อื่นๆ
103 0161 นางสาววีณา กิจเวคิน อื่นๆ
104 0162 นางสาวลินดา บุตร​คีรี​มาลย์​ อื่นๆ
105 0163 นางสาวรุ่งทิวา เอื้ออารีย์กุล อื่นๆ
106 0165 นางสาวนาฏศุภางค์ โปษยานนท์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
107 0167 ดร. ภญ.จิราพร ลิ้มปานานนท์ อื่นๆ
108 0171 นางมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
109 0172 นายปรัชญา แดงประดับ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
110 0174 นางสาวอรภัทร โอภาธนากร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
111 0175 นายสุชาญ ไวยชีตา เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
112 0177 นางสาวจันทรา ศิริอุทัยกร เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
113 0180 นางสาวกมลพัฒน์ จันทร์ผลึก เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
114 0183 นางสาวจิรัญญา วัฒนศศิโรจน์ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
115 0184 นายโชคชัย กิจเกษมทวีสิน อื่นๆ
116 0185 นางสาวณัฐนิช อนันตพรกิจ อื่นๆ
117 0186 นางเต็มดวง คงเมือง เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
118 0187 นางสาวนฤมล โอริส เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
119 0190 นายมิ่งพันธ์ ฉายาวิจิตรศิลป์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
120 0192 นายรัชชานนท์ เกตุรามฤทธิ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
121 0193 นางสาวรัตน์ติกรณ์ เลิศภาวศุทธิ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
122 0194 นางสาวรุ่งธิวา วงศ์ประชา สถาบันการศึกษา
123 0195 นางศิวิไล เรืองเดช สถาบันการศึกษา
124 0198 นางสาวสมปอง ยงวณิชย์ อื่นๆ
125 0200 นางสุภาคินี จ่างใจมนต์ สถาบันการศึกษา
126 0202 นางสาวอรวี อิงประพันธ์กร อื่นๆ
127 0206 นางสาววัลย์ดา ภัทรากุลพิเชฐ อื่นๆ
128 0207 นายสมพงษ์ นิธิวรรธนะ อื่นๆ
129 0211 นางอารี ภัทรากุลพิเชฐ อื่นๆ
130 0212 นางสาวกรรณิการ์ พรพิพัฒน์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
131 0214 นางสาวกุลวดี วิวัฒสวัสดินนท์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
132 0215 นางสาวเกสรา ธนบุญนำกุล อื่นๆ
133 0216 น.ส.ขวัญหทัย ธนทรัพย์วงศ์ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
134 0217 นายคึกฤทธิ์ อารีปกรณ์ อื่นๆ
135 0219 นางจันทิมา สังข์สวัสดิ์ สถาบันการศึกษา
136 0220 นางสาวจิณณ์พัชร์ อาจธัญกรณ์ สถาบันการศึกษา
137 0221 นางสาวจิราพร เฉลิมสิริพิทักษ์ อื่นๆ
138 0222 นายจุมพล อารยตานนท์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
139 0223 ดร.ชลิศา รัตรสาร สถาบันการศึกษา
140 0224 ดร.ชโลทร สินเพราะ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
141 0225 นางสาวชะเอม พัชนี เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
142 0226 นางสาวตันฑิตา สุโขบล เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
143 0228 นายณชภูมิ มณีฉาย เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
144 0230 นางสาวดวงทิพย์ โฉมปรางค์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
145 0231 นางสาวทศวรรณ เสมอวงษ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
146 0232 นายธีรยุทธ พืชธัญญากิจ อื่นๆ
147 0234 นางสาวนภัสวรรณ ตันโช เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
148 0235 นางสาวนาริน จุ้ยลำเพ็ญ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
149 0237 นายปฐมพงษ์ สิงห์ทอง เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
150 0238 นางประภาภรณ่ประภาภรณ์ บางประภากร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
151 0239 นางสาวปุญญิศา ขาวะอาด เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
152 0240 นางสาวผาณิต จันทร์นวล อื่นๆ
153 0242 นางสาวพรรณวดี ทุมโฆสิต เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
154 0244 นางสาวพาขวัญ โรจนสุทธิยานนท์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
155 0245 นางสาวอรศิริ รังรักษ์ศิริวร เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
156 0247 นางสาวพิมพ์วัลย์ พงศ์สุวรรณ อื่นๆ
157 0248 นางสาวอารียา บุญลำ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
158 0249 นายภาวิต กองแก้ว อื่นๆ
159 0251 นางสาวอรนุช อินทวงศ์ สถาบันการศึกษา
160 0252 นายมนตรี ถาวร เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
161 0253 นางสาวอรณิชา สว่างฟ้า เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
162 0258 นางสาววิภาวิน ชลาภักดี เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
163 0262 นางสาววิยุดา มะลิมาศ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
164 0264 นายศิริ ศิริมหาธรรม อื่นๆ
165 0265 นายศรีวิชัย ภูสีเขียว อื่นๆ
166 0267 นางศิริวรรณ ปรีดิศรีพิพัฒน์ อื่นๆ
167 0268 นางสาวศิริตลา แสงด้วง เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
168 0270 นางสาวศิวาพร ถำวาปี เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
169 0272 นายศุภชาติ คล่องเชิงสาร เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
170 0274 นายสมเกียรติ วรเจิดเจริญ อื่นๆ
171 0276 นางสาวอรณัฐ บุปผเวส เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
172 0277 นายอนัส อาลีมะสะ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
173 0278 นางสาวสมัชญา ทองเลิศ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
174 0279 นายอธิพันธุ์ จันทร์ทิพย์มา เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
175 0280 นางสาวสราลี โยไซ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
176 0283 นางสาวสิรินาถ อมตพันธ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
177 0284 นางสาวสุธาสินี แก้วจินดา เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
178 0287 นายสุพัฒน์ โปษยะวัฒนากุล เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
179 0290 นายสุกฤษฏ์ เฮงมี เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
180 0292 นางสาววีริสา โชติยะปุตตะ สถาบันการศึกษา
181 0293 นางสาวsaowaluck jirayusayotin ภาคประชาสังคม
182 0295 นางจิราภัค อารีวิทยาเลิศ สมาชิกสหกรณ์
183 0297 นางสาวธมนวรรณ กล้าการนา เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
184 0299 นายศุภกฤต แสงโสภณภักดี อื่นๆ
185 0302 นายกิตติคุณ วัฒนกุล เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
186 0304 นางสาวเทพอัปสร หนูนิ่ม เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
187 0306 นางสาวธัญญานันท์ วราภิพงศ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
188 0310 นายวศิน พิพัฒนฉัตร เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
189 0312 นายอนุพงศ์ เชวงเกียรติกุล เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
190 0316 นางสาวภัทรภรณ์ ชำนาญกิจ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
191 0317 นางสาววัลภา เจริญสุพัตราชัย ภาคประชาสังคม
192 0319 นายศุภโชค ครองทวีป อื่นๆ
193 0321 นางสาวสาธิมา ปัทมพงศา สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
194 0324 นายอมร ปรีชาวุฒิ อื่นๆ
195 0325 นางสาวธัญญาทิพย์ มิตรกูล เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
196 0326 นางจิศญา เปรมบัญญัติ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
197 0328 นางสาวชญาน์นันท์ มากสิริวัลย์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
198 0329 นางสาวตริตราภรณ์ กิ่มศาสตร์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
199 0332 นายวันชัย ธนาสุนทรารัตน์ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
200 0333 นายพุทธิพร วิชัยดิษฐ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
201 0337 นางสาวหทัยรัตน์ สกลวิทยานนท์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
202 0338 นางสาวเพลินพรรณ เขตต์กัน เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
203 0343 นางสาวชนัตพร ภู่เกิด เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
204 0344 นายณชพล ศิริชัย สถาบันการศึกษา
205 0347 นายกิจพันธ์ จิรวัชรเดช อื่นๆ
206 0350 นางสาวนริสา เหล่าวรวิทย์ อื่นๆ
207 0351 นายสนธิชัย พุทธยศ อื่นๆ
208 0352 นางสาวลักขณา โสภา อื่นๆ
209 0353 นางสาวนวินดา ยิ้มไตรพร อื่นๆ
210 0354 นางสาวPafan Amnuaysawasdi เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
211 0355 นางสาวจิราภรณ์ ทรงพระ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
212 0356 นายธนพร ปราชญ์เมธีกุล เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
213 0358 นางสาวสถิตลดา ดีพงศานนท์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
214 0359 นางสาวไพลิน เตียงพิทยากร เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
215 0361 นายอภิวัชร สุทธิวิเศษ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
216 0363 นางสาวกาญจนา มาลัยกฤษณะชลี เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
217 0364 นางสาวฐานิศา สันตยานนท์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
218 0365 นายณพงส์ อาริยวัฒน์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
219 0367 นางสาวรักชร ทองหงส์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
220 0369 นางสาวรัฐสภา ทรัพย์เมือง เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
221 0370 นางกุศล ศรีอุทัย อื่นๆ
222 0371 นายอาณัติ จุลินทร อื่นๆ
223 0375 นายภูมิทัศ สุมังคละ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
224 0379 นายประคัลร์ กอดำรงค์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
225 0384 นายชนนท์ ไทยเจริญ อื่นๆ
226 0385 นางสาวชลิดา จันทร์สิริพงศ์ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
227 0386 นางสาวธนัชชา ทรัพย์สินอำนวย อื่นๆ
228 0388 นายนิวัฒน์ สุกดำ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
229 0389 นายปรเมษฐ์ ห้อยสังวาลย์ อื่นๆ
230 0390 นางสาวพิชญาภา สุริยานนท์ อื่นๆ
231 0391 นายมนตรี ศิลปอาชา อื่นๆ
232 0393 นายสมชาย เตรียมชัยพิสุทธิ์ อื่นๆ
233 0394 นางสาวสุธิดา อานามนารถ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
234 0396 นางสาวสุภีร์ คงจินดา เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
235 0397 นางสาวนภสร แก้วอรสาร เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
236 0398 นางสาวณิชกานต์ สุทธิวรรณ อื่นๆ
237 0399 นางสาวจุฑาจิต วรรณวิจิตร เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
238 0401 นางสาวปัทมพร รัตนเสรีวงศ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
239 0402 นายChairoj Yanasethawat สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
240 0403 นายสุจินต์ วัฒนพิทักษ์พงศ์ สถาบันการศึกษา
241 0405 นางสาวกชพร ศิริชัยสกุล เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
242 0406 นางสาวจิตราภรณ์ เมฆกระจ่าง เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
243 0407 นางสาวฐิติกา บุญเจริญ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
244 0408 นางสาวปิยพร อินทรประเสริฐ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
245 0411 นางสาวศิริกานต์ วงษ์เนียม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
246 0412 นางศิริลักษณ์ ฉกะนันท์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
247 0413 นางสาวศุภนิดา ศุภวัฒนพงศ์ อื่นๆ
248 0414 นางสาวสิริพร นาคเจือ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
249 0416 นายวัชรศักดิ์ จงไกรรัตนกุล ภาคประชาสังคม
250 0417 นางสาวนาถรวี ไพรวรรณ อื่นๆ
251 0418 นายวิสุทธิ์ มารุตเสถียร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
252 0419 นางสาวทิพย์รัตน์ เลิศเมธา เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
253 0420 นางสาวJantana Kijkarnnont ภาคประชาสังคม
254 0421 นางสาวปิยนันท์ วัฒโนภาส สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
255 0422 นายธนัญญ์ชนม์ โรจน์กิตติคุณ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
256 0423 นางสาวปิญชาน์ เล่ห์มงคล เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
257 0424 นางสาวพรนิชา หว่างอากาศ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
258 0425 นางสาวสูริสาร์ นุสุข เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
259 0426 นายสันติ ชัยศรีสวัสดิ์สุข สถาบันการศึกษา
260 0427 นางสาวจันทน์พิมพ์ วุฒาพิทักษ์ อื่นๆ
261 0428 นายชินภพ กูรมะสุวรรณ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
262 0429 นางสาวธัญญากร จันทร์สว่าง เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
263 0430 นางสาวประณยา สุคนพันธุ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
264 0432 นางมลฤดี ขันธสนธิ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
265 0433 นายศิรยศ มหาขันธ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
266 0434 นางสาวสุกัญญา จันโอทาน เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
267 0437 นางสาวหทัยภัทร วินัยแพทย์ อื่นๆ
268 0442 ดร.รัชดา เจียสกุล อื่นๆ
269 0443 นางสาวมินตรา หงษ์ธำรง เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
270 0444 นายพชร อังศุสุกนฤมล อื่นๆ
271 0445 นายประทีป เหล่าวัฒนาวงศ์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
272 0446 นายนัทธพงศ์ ภู่ทอง อื่นๆ
273 0447 นายชนสิษฎ์ วณิชปรีชาพงศ์ อื่นๆ
274 0449 นางสาวจีรภา โสสม เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
หมายเหตุ : รายชื่อเรียงตามตัวอักษร