การสัมมนาหัวข้อ " เข้าใจ Brexit พลิกสัมพันธ์การค้ากับยุโรป "
ณ ห้องไทยจิตรลดา บอลรูม โรงแรม แบงค็อก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค สุขุมวิท 22
วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563 เวลา 08.00-16.30 น
ลำดับ เลขที่ผู้สมัคร
(แจ้งเจ้าหน้าที่หน้างาน)
ชื่อ-สกุล หน่วยงาน
1 0004 นายกิตติ วะสีนนท์ อื่นๆ
2 0006 นางสาวณิชากร อิ่มแตง สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
3 0009 นางสาวนวพรรษ์ แก้วไทรนันท์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
4 0010 นายนิวัฒน์ อภิชาติบุตร เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
5 0011 นายประเทือง ศรีใจ อื่นๆ
6 0012 นางสาวปัญฐ์พิกา ภิรัฐพงศ์ธนากร เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
7 0013 นายภัคกร สอดศรี MOC BIZ Club
8 0014 นางสาวภาวนา สุริยพฤกษ์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
9 0016 นางสาววีรกา มุทิตาภรณ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
10 0017 นางวีรยา พุฑฒิบัณฑิต เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
11 0018 นางสาวศรสวรรค์ วงศ์ซื่อสัตย์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
12 0020 นายอดิษฐา บัวคำศรี เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
13 0022 นายชัยรัตน์ บุญส่ง เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
14 0023 นางสาวนัตติยา กระนีจิตร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
15 0024 นางสาวยินดี ทักษิณนุกุลวงศ์ อื่นๆ
16 0025 นายวรวิทย์ จำเริญเลิศ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
17 0029 นายษมา เสถียรราษฎร์ อื่นๆ
18 0030 นายชูฤทธิ์ เสนีย์มโนมัย เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
19 0031 นายแพทย์ทวิราป ตันติวงษ์ อื่นๆ
20 0032 นายนรเสฏฐ์ ฤทัยเจตน์เจริญ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
21 0033 นางสาวนันทิยา นิลกระจ่าง สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
22 0034 นางสาวพัชณิดา เทือกถา สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
23 0037 นายพีรวิชญ์ เจียรพิสิฐพงศ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
24 0038 นายเดชาธร นวกานนท์ อื่นๆ
25 0039 นางสาวทัศน์จันทร์ อาชวะสมิต สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
26 0040 นายนิรุตติ คุณวัฒน์ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
27 0041 นายบัณฑิต วชิรปราการสกุล อื่นๆ
28 0045 นางสาวเพ็ญจันทร์ มานะวนิชกุล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
29 0046 นางสาวพัชนี เกตุทัต อื่นๆ
30 0047 นางสาวกนกพรรณ พงศ์อารยะ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
31 0049 นางสาวเขมิกา รัตนกุล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
32 0050 นางจิตตาภา ประจวบเหมาะ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
33 0051 นางสาวฉัตรลดา โชตนาการ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
34 0054 นายทวีชัย เจริญเศรษฐศิลป์ อื่นๆ
35 0055 นายธนภัทร วัชรางกูร เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
36 0056 นางสาวธัญนิชา ตั้งจินตนา อื่นๆ
37 0057 นายประสิทธิ์ จิยะพานิชกุล สถาบันการศึกษา
38 0060 นายพิพัฒน์ บุตรโชติ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
39 0061 นายพีระพงศ์ มณีรัตน์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
40 0062 นายภัคธร เนียมแสง อื่นๆ
41 0063 นายภูริสิทธ์ แจ้งศิริพันธ์ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
42 0064 นางสาววรรณโศภิน อมาตยกุล เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
43 0065 นางสาวศรัณยา ประไพพงษ์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
44 0068 นางสาวศรุตา วัชรอยู่ อื่นๆ
45 0072 นางสาวอรนุช บุญสกุลโสภิต สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
46 0074 นางอังคณา ครองยุทธ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
47 0075 นางอัญชลี เทพรัตน์ สถาบันการศึกษา
48 0080 นางสาวเสาวลักษณ์ ห้วยหงษ์ทอง MOC BIZ Club
49 0081 นางสาวนพมาศ ศิริชยาพร อื่นๆ
50 0082 นายธานี ภาคอุทัย เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
51 0084 นางสาวอัมภัสชา รักขุมแก้ว เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
52 0091 นางสาวธารธีรา ไตรนรพงศ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
53 0092 นายธนวัฒน์ แสงสอน เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
54 0093 นางสาวณัฐชริน วิศัลย์ศยา อื่นๆ
55 0094 นายชาติชาย หลิวทวีสีประกาย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
56 0095 ดร.กรวิกา พิมุขมนัสกิจ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
57 0096 นางสาวกมลทิพย์ โตเมศน์ สถาบันการศึกษา
58 0098 นายสุริยา อยชานันท์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
59 0099 นางสาวเหรียญเพชร จงพิทักษ์ธรรม เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
60 0101 นายNut Akaraworaphan สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
61 0107 นางสาวพีรญา คงคาฉุยฉาย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
62 0108 นางสาวสาริกา เทพเดชา เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
63 0109 นางสาวศวรรณรัตน์ จิตรเกษมสำราญ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
64 0114 นายณัฐชนน จันทองปาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
65 0119 นายธนณัฏฐ์ เตชะวิจิตรไพศาล ภาคประชาสังคม
66 0120 นางสาวธนิยา คันธหัตถี สถาบันการศึกษา
67 0122 นางสาวผุสดี โกศลารักษ์ อื่นๆ
68 0124 นางสาวพีรญา เตาะไธสง สถาบันการศึกษา
69 0125 นายพีระ​ ภักดิ์แจ่มใส สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
70 0127 นายไมตรี กฤตยาวุฒิ ภาคประชาสังคม
71 0130 นางสาวแววตา แดงบุบผา อื่นๆ
72 0133 ผศ.ดร.สุธินี มงคล สถาบันการศึกษา
73 0136 นายอัจฉรัชย์ สวัสดิธนสาร MOC BIZ Club
74 0138 นายสาธิต สุจริตา สถาบันการศึกษา
75 0140 นายสมชาย ฉัตรมานะกุลกิจ อื่นๆ
76 0142 นาง พัช​รินทร์​ มงคลเดชา​โชติ​ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
77 0143 นางสาวประไพศรี สวัสดิ์อำไพรักษ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
78 0145 นายสุพัฒน์ เหลืองธาดา สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
79 0147 มล. ภู่ทอง ทองใหญ่ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
80 0148 นางสาวบัณณรส จุฑาภาคย์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
81 0149 นายยู เจียรยืนยงพงศ์ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
82 0150 นางสาววรรณวิมล พิภวากร อื่นๆ
83 0151 นายศฤงคาร รวมวิจิตรพงศ์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
84 0152 นายสุภัทธ์ ตั้งตรงจิตร เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
85 0153 นางสาวอรุณลักษณ์ พิภวากร อื่นๆ
86 0155 นางศิวาพร ตั้งสุณาวรรณ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
87 0156 นายสุภาพ วงศ์เจริญ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
88 0157 นางเอกอนงค์ บัวมาศ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
89 0159 นายอรรถพล จันทรสาขา อื่นๆ
90 0161 นางสาววีณา กิจเวคิน อื่นๆ
91 0162 นางสาวลินดา บุตร​คีรี​มาลย์​ อื่นๆ
92 0163 นางสาวรุ่งทิวา เอื้ออารีย์กุล อื่นๆ
93 0165 นางสาวนาฏศุภางค์ โปษยานนท์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
94 0167 ดร. ภญ.จิราพร ลิ้มปานานนท์ อื่นๆ
95 0171 นางมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
96 0172 นายปรัชญา แดงประดับ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
97 0174 นางสาวอรภัทร โอภาธนากร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
98 0175 นายสุชาญ ไวยชีตา เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
99 0177 นางสาวจันทรา ศิริอุทัยกร เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
100 0180 นางสาวกมลพัฒน์ จันทร์ผลึก เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
101 0183 นางสาวจิรัญญา วัฒนศศิโรจน์ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
102 0184 นายโชคชัย กิจเกษมทวีสิน อื่นๆ
103 0185 นางสาวณัฐนิช อนันตพรกิจ อื่นๆ
104 0186 นางเต็มดวง คงเมือง เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
105 0187 นางสาวนฤมล โอริส เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
106 0190 นายมิ่งพันธ์ ฉายาวิจิตรศิลป์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
107 0192 นายรัชชานนท์ เกตุรามฤทธิ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
108 0193 นางสาวรัตน์ติกรณ์ เลิศภาวศุทธิ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
109 0194 นางสาวรุ่งธิวา วงศ์ประชา สถาบันการศึกษา
110 0195 นางศิวิไล เรืองเดช สถาบันการศึกษา
111 0198 นางสาวสมปอง ยงวณิชย์ อื่นๆ
112 0200 นางสุภาคินี จ่างใจมนต์ สถาบันการศึกษา
113 0202 นางสาวอรวี อิงประพันธ์กร อื่นๆ
114 0206 นางสาววัลย์ดา ภัทรากุลพิเชฐ อื่นๆ
115 0207 นายสมพงษ์ นิธิวรรธนะ อื่นๆ
116 0211 นางอารี ภัทรากุลพิเชฐ อื่นๆ
117 0212 นางสาวKannika Pornpipat เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
118 0214 นางสาวกุลวดี วิวัฒสวัสดินนท์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
119 0215 นางสาวเกสรา ธนบุญนำกุล อื่นๆ
120 0216 น.ส.ขวัญหทัย ธนทรัพย์วงศ์ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
121 0217 นายคึกฤทธิ์ อารีปกรณ์ อื่นๆ
122 0219 นางจันทิมา สังข์สวัสดิ์ สถาบันการศึกษา
123 0220 นางสาวจิณณ์พัชร์ อาจธัญกรณ์ สถาบันการศึกษา
124 0221 นางสาวจิราพร เฉลิมสิริพิทักษ์ อื่นๆ
125 0222 นายจุมพล อารยตานนท์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
126 0223 ดร.ชลิศา รัตรสาร สถาบันการศึกษา
127 0224 ดร.ชโลทร สินเพราะ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
128 0225 นางสาวชะเอม พัชนี เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
129 0226 นางสาวตันฑิตา สุโขบล เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
130 0228 นายณชภูมิ มณีฉาย เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
131 0230 นางสาวดวงทิพย์ โฉมปรางค์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
132 0231 นางสาวทศวรรณ เสมอวงษ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
133 0232 นายธีรยุทธ พืชธัญญากิจ อื่นๆ
134 0234 นางสาวนภัสวรรณ ตันโช เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
135 0235 นางสาวนาริน จุ้ยลำเพ็ญ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
136 0237 นายปฐมพงษ์ สิงห์ทอง เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
137 0238 นางประภาภรณ่ประภาภรณ์ บางประภากร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
138 0239 นางสาวปุญญิศา ขาวะอาด เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
139 0240 นางสาวผาณิต จันทร์นวล อื่นๆ
140 0242 นางสาวพรรณวดี ทุมโฆสิต เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
141 0244 นางสาวพาขวัญ โรจนสุทธิยานนท์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
142 0245 นางสาวอรศิริ รังรักษ์ศิริวร เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
143 0247 นางสาวพิมพ์วัลย์ พงศ์สุวรรณ อื่นๆ
144 0248 นางสาวอารียา บุญลำ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
145 0249 นายภาวิต กองแก้ว อื่นๆ
146 0251 นางสาวอรนุช อินทวงศ์ สถาบันการศึกษา
147 0252 นายมนตรี ถาวร เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
148 0253 นางสาวอรณิชา สว่างฟ้า เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
149 0258 นางสาววิภาวิน ชลาภักดี เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
150 0262 นางสาววิยุดา มะลิมาศ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
151 0264 นายศิริ ศิริมหาธรรม อื่นๆ
152 0265 นายศรีวิชัย ภูสีเขียว อื่นๆ
153 0267 นางศิริวรรณ ปรีดิศรีพิพัฒน์ อื่นๆ
154 0268 นางสาวศิริตลา แสงด้วง เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
155 0270 นางสาวศิวาพร ถำวาปี เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
156 0272 นายศุภชาติ คล่องเชิงสาร เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
157 0274 นายสมเกียรติ วรเจิดเจริญ อื่นๆ
158 0276 นางสาวอรณัฐ บุปผเวส เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
159 0277 นายอนัส อาลีมะสะ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
160 0278 นางสาวสมัชญา ทองเลิศ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
161 0279 นายอธิพันธุ์ จันทร์ทิพย์มา เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
162 0280 นางสาวสราลี โยไซ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
163 0283 นางสาวสิรินาถ อมตพันธ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
164 0284 นางสาวสุธาสินี แก้วจินดา อื่นๆ
165 0287 นายสุพัฒน์ โปษยะวัฒนากุล เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
166 0290 นายสุกฤษฏ์ เฮงมี เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
167 0292 นางสาววีริสา โชติยะปุตตะ สถาบันการศึกษา
168 0293 นางสาวsaowaluck jirayusayotin ภาคประชาสังคม
169 0295 นางจิราภัค อารีวิทยาเลิศ สมาชิกสหกรณ์
170 0297 นางสาวธมนวรรณ กล้าการนา เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
171 0299 นายศุภกฤต แสงโสภณภักดี อื่นๆ
172 0302 นายกิตติคุณ วัฒนกุล เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
173 0304 นางสาวเทพอัปสร หนูนิ่ม เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
174 0306 นางสาวธัญญานันท์ วราภิพงศ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
175 0310 นายวศิน พิพัฒนฉัตร เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
176 0312 นายอนุพงศ์ เชวงเกียรติกุล เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
177 0316 นางสาวภัทรภรณ์ ชำนาญกิจ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
178 0317 นางสาววัลภา เจริญสุพัตราชัย ภาคประชาสังคม
179 0319 นายศุภโชค ครองทวีป อื่นๆ
180 0321 นางสาวสาธิมา ปัทมพงศา สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
181 0324 นายอมร ปรีชาวุฒิ อื่นๆ
182 0325 นางสาวธัญญาทิพย์ มิตรกูล เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
183 0326 นางจิศญา เปรมบัญญัติ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
184 0328 นางสาวชญาน์นันท์ มากสิริวัลย์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
185 0329 นางสาวตริตราภรณ์ กิ่มศาสตร์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
186 0332 นายวันชัย ธนาสุนทรารัตน์ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
187 0333 นายพุทธิพร วิชัยดิษฐ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
188 0337 นางสาวหทัยรัตน์ สกลวิทยานนท์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
189 0338 นางสาวเพลินพรรณ เขตต์กัน เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
190 0343 นางสาวชนัตพร ภู่เกิด เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
191 0344 นายณชพล ศิริชัย สถาบันการศึกษา
192 0347 นายกิจพันธ์ จิรวัชรเดช อื่นๆ
193 0350 นางสาวนริสา เหล่าวรวิทย์ อื่นๆ
194 0351 นายสนธิชัย พุทธยศ อื่นๆ
195 0352 นางสาวลักขณา โสภา อื่นๆ
196 0353 นางสาวนวินดา ยิ้มไตรพร อื่นๆ
197 0354 นายTad Fon Koh อื่นๆ
198 0355 นางสาวจิราภรณ์ ทรงพระ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
199 0356 นายธนพร ปราชญ์เมธีกุล เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
200 0358 นางสาวสถิตลดา ดีพงศานนท์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
201 0359 นางสาวไพลิน เตียงพิทยากร เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
202 0361 นายอภิวัชร สุทธิวิเศษ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
203 0363 นางสาวกาญจนา มาลัยกฤษณะชลี เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
204 0364 นางสาวฐานิศา สันตยานนท์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
205 0365 นายณพงส์ อาริยวัฒน์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
206 0367 นางสาวรักชร ทองหงส์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
207 0369 นางสาวรัฐสภา ทรัพย์เมือง เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
208 0370 นางกุศล ศรีอุทัย อื่นๆ
209 0371 นายอาณัติ จุลินทร อื่นๆ
210 0375 นายภูมิทัศ สุมังคละ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
211 0379 นายประคัลร์ กอดำรงค์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
212 0384 นายชนนท์ ไทยเจริญ อื่นๆ
213 0385 นางสาวชลิดา จันทร์สิริพงศ์ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
214 0386 นางสาวธนัชชา ทรัพย์สินอำนวย อื่นๆ
215 0388 นายนิวัฒน์ สุกดำ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
216 0389 นายปรเมษฐ์ ห้อยสังวาลย์ อื่นๆ
217 0390 นางสาวพิชญาภา สุริยานนท์ อื่นๆ
218 0391 นายมนตรี ศิลปอาชา อื่นๆ
219 0393 นายสมชาย เตรียมชัยพิสุทธิ์ อื่นๆ
220 0396 นางสาวสุภีร์ คงจินดา เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
221 0397 นางสาวนภสร แก้วอรสาร เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
222 0398 นางสาวณิชกานต์ สุทธิวรรณ อื่นๆ
223 0399 นางสาวจุฑาจิต วรรณวิจิตร เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
224 0401 นางสาวปัทมพร รัตนเสรีวงศ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
225 0403 นายสุจินต์ วัฒนพิทักษ์พงศ์ สถาบันการศึกษา
226 0405 นางสาวกชพร ศิริชัยสกุล เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
227 0406 นางสาวจิตราภรณ์ เมฆกระจ่าง เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
228 0407 นางสาวฐิติกา บุญเจริญ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
229 0408 นางสาวปิยพร อินทรประเสริฐ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
230 0411 นางสาวศิริกานต์ วงษ์เนียม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
231 0412 นางศิริลักษณ์ ฉกะนันท์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
232 0413 นางสาวศุภนิดา ศุภวัฒนพงศ์ อื่นๆ
233 0414 นางสาวสิริพร นาคเจือ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
234 0417 นางสาวนาถรวี ไพรวรรณ อื่นๆ
235 0418 นายวิสุทธิ์ มารุตเสถียร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
236 0419 นางสาวทิพย์รัตน์ เลิศเมธา เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
237 0421 นางสาวปิยนันท์ วัฒโนภาส สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
238 0422 นายธนัญญ์ชนม์ โรจน์กิตติคุณ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
239 0423 นางสาวปิญชาน์ เล่ห์มงคล เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
240 0424 นางสาวพรนิชา หว่างอากาศ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
241 0425 นางสาวสูริสาร์ นุสุข เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
242 0426 นายสันติ ชัยศรีสวัสดิ์สุข สถาบันการศึกษา
243 0427 นางสาวจันทน์พิมพ์ วุฒาพิทักษ์ อื่นๆ
244 0428 นายชินภพ กูรมะสุวรรณ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
245 0429 นางสาวธัญญากร จันทร์สว่าง เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
246 0430 นางสาวประณยา สุคนพันธุ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
247 0432 นางมลฤดี ขันธสนธิ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
248 0433 นายศิรยศ มหาขันธ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
249 0434 นางสาวสุกัญญา จันโอทาน เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
250 0437 นางสาวหทัยภัทร วินัยแพทย์ อื่นๆ
251 0442 ดร.รัชดา เจียสกุล อื่นๆ
252 0443 นางสาวมินตรา หงษ์ธำรง เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
253 0444 นายพชร อังศุสุกนฤมล อื่นๆ
254 0446 นายนัทธพงศ์ ภู่ทอง อื่นๆ
255 0447 นายชนสิษฎ์ วณิชปรีชาพงศ์ อื่นๆ
256 0449 นางสาวจีรภา โสสม เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
หมายเหตุ : รายชื่อเรียงตามตัวอักษร