โครงการสัมมนา "การสร้างเครือข่ายเชื่อมโยง 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้สู่ตลาดการค้าเสรีอาเซียน" ครั้งที่ 1 ณ จังหวัดปัตตานี
โรงแรม ซี.เอส. ปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี
09.30 - 12.30 น. และ 13.30 - 16.30 น.
ลำดับ เลขที่ผู้สมัคร
(แจ้งเจ้าหน้าที่หน้างาน)
ชื่อ-สกุล หน่วยงาน
1 0001 นายอัสมัน ดือราแมหะยี เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
2 0004 นายพันธุ์โรจน์ เกียรติไพบูลย์ อื่นๆ
3 0005 นางรอซนานี สันหมุด เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
4 0006 นางสาวโสภิดา ศรัทธารัตน์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
5 0007 นางสาวต่วนฮาซานา ซารี เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
6 0008 นางปรีณัน กำราญศึก สมาชิกสหกรณ์
7 0009 นายณรงค์ศักดิ์ กำราญศึก สมาชิกสหกรณ์
8 0010 นางสาวอานี ชูเมือง สมาชิกสหกรณ์
9 0011 นางสาวกนกวรรณ จุลเอียด เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
10 0012 นางสุวรรณ วิเชียรรัตน์ สมาชิกสหกรณ์
11 0015 นางสาวนูรมา สือแม อื่นๆ
12 0016 นางมาริษา หะยีลาเด็ง อื่นๆ
13 0017 นางพานิดา ทองชุม อื่นๆ
14 0018 นายสมพร สุวรรณโอภาส อื่นๆ
15 0020 นางสาวโสนานิง แวดาราเซะ อื่นๆ
16 0021 นางสาวแวอาซีซ๊ะ แวดาราเซะ อื่นๆ
หมายเหตุ : รายชื่อเรียงตามตัวอักษร