โครงการ “การเพิ่มศักยภาพเกษตรกรไทยในยุคการค้าเสรี" ครั้งที่ 2 (ร่วมกับสภาเกษตรกรแห่งชาติ)
ณ โรงแรมอมารี บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
ช่วงเช้า 09.30-12.30 น. ช่วงบ่าย 13.30-16.30น.
ลำดับ เลขที่ผู้สมัคร
(แจ้งเจ้าหน้าที่หน้างาน)
ชื่อ-สกุล หน่วยงาน
หมายเหตุ : รายชื่อเรียงตามตัวอักษร