การจัดงานสัมมนาเรื่อง “แนวทางการจัดตั้งกองทุน FTA”
ณ ห้องประชุมไทยจิตรลดา บอลรูม ชั้น 2 โรงแรม แบงค็อก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค กรุงเทพฯ
ในวันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 - 14.00 น.
ลำดับ เลขที่ผู้สมัคร
(แจ้งเจ้าหน้าที่หน้างาน)
ชื่อ-สกุล หน่วยงาน
1 0001 นางสาวกาญจนา ตรีรณานนท์ อื่นๆ
2 0002 นางณัฐนันท์ ก้องประวัติ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
3 0003 นางสาวชนัตพร ภู่เกิด เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
4 0004 นางนริฉัตร เลิศอุทัย เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
5 0005 นางสาวปรียาภัสสร์ รัตนพันธ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
6 0006 นางสาวปิยชาติ สอทิพย์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
7 0007 นางสาวพันธุ์สุดา จันทรโมลี เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
8 0008 นางสาวอุบลวรรณ หลอดเงิน เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
9 0009 นายอัครพงศ์ แพทย์จรัส เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
10 0010 นายอมรพงศ์ ศิริภัทรนุกูล เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
11 0011 นายอนุวัตร จุลินทร เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
12 0012 นายอดุลย์ วังตาล อื่นๆ
13 0013 สัตวแพทย์หญิงศรีวรรณา เกตุแก้ว อื่นๆ
14 0014 นายวรสิทธิ์ กัลป์ตินันท์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
15 0015 นางสาวมนต์มนัส เจนนาวิน อื่นๆ
16 0016 นายมงคล ศรีศุทธยานนท์ อื่นๆ
17 0017 นางสาวรัฐชาธิชล - เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
18 0018 นางสาวอภิสรา มณีวัต เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
19 0019 นางสุวดี สีตะสิทธิ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
20 0020 นางสาวสุวณีย์ ขำสุข เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
21 0021 นายสุรชัย เปี่ยมคล้า สมาชิกสหกรณ์
22 0022 ดร.วสุเชษฐ์ โสภณเสถียร อื่นๆ
23 0023 นายเมธี สุกุลธนาศร สมาชิกสหกรณ์
24 0024 นายภูริสิทธ์ แจ้งศิริพันธ์ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
25 0025 นางณิชกมล อุมารี สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
26 0026 นางสาวณัฐนันท์ เชษฐโชติรส อื่นๆ
27 0027 นางสาวชลยา กุมาลย์วิสัย อื่นๆ
28 0028 นายชนสิษฎ์ วณิชปรีชาพงศ์ อื่นๆ
29 0029 นายคึกฤทธิ์ อารีปกรณ์ อื่นๆ
30 0030 นางสาวคนึงนิจ โชติวาณี อื่นๆ
31 0031 นางสาวอุนนดา พฤฒินารากร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
32 0033 นายKhomgrit Sanarag อื่นๆ
33 0034 นางสาวWanya Sungkhapho อื่นๆ
34 0035 นายกิตติ วิรัตน์อุดมสิน เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
35 0036 นางจิราภรณ์ ด่านไทยวัฒนา เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
36 0037 นางสาวอิชย์อันนา กันยาวีร์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
37 0038 นายอรรถวุฒิ วงศ์เวสารัช เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
38 0039 นายอนวัฒน์ ธนเสนีวัฒน์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
39 0040 นางหัทยา ทับสวัสดิ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
40 0041 นายสุรวิช วรรณไกรโรจน์ อื่นๆ
41 0042 นายสุธีร์ สธนสถาพร อื่นๆ
42 0043 นางสาวสุชนิตา เจริญเลิศ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
43 0044 นายสมฤทธิ์ เขียวขำ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
44 0045 นายสมเกียรติ ปานดำ ภาคประชาสังคม
45 0046 นางสาวศุภนุช ทองใบ อื่นๆ
46 0047 นายศรีทน คำภีระ สมาชิกสหกรณ์
47 0048 นายวินัย ภูมิวัฒนเศรษฐี MOC BIZ Club
48 0049 นายวิชพงษ์ บวรกิจรุ่งโรจน์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
49 0050 นายวัฒนา บุญญรักษ์ธัญญา เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
50 0051 นายชนินทร์ กุลคณา อื่นๆ
51 0052 นายฐิติพันธุ์ ธัชสิริปุณณวิช เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
52 0053 ดร.รัชดา เจียสกุล อื่นๆ
53 0054 นายระพีพัชญ์ ธนถาวรกิตติ์ อื่นๆ
54 0055 นายยุทธนา ไสไทย อื่นๆ
55 0056 นายพุฒิพัฒน์ จาตุไชยสิทธิ์ อื่นๆ
56 0057 นางสาวปิยะนุช มาลากุล ณ อยุธยา สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
57 0058 นางสาวประภาวดี เทพยุหะ ภาคประชาสังคม
58 0059 นายปัญกร จิรเดชธนัญกร อื่นๆ
59 0060 นายนัทธพงศ์ ภู่ทอง อื่นๆ
60 0061 นายณัฐสัณห์ ลีละบุตร อื่นๆ
61 0062 นายดนัยเทพ ศรีธัญรัตน์ อื่นๆ
62 0063 นางตาบส์ทิพย์ แสงแก้ว สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
63 0064 นางนภชนก วีรชาติเมธี เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
64 0065 นายนรินทร์ มงคลศิริ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
65 0066 นางสาวนภัสสร แนววงศ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
66 0067 นายกันตพัฒน์ ลั่นซ้าย เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
67 0068 นางสาวขวัญชนก ศศิบุตร อื่นๆ
68 0069 นายธวัชชัย อรรถกรจิระ อื่นๆ
69 0070 นายภาณุพงศ์ โตวัชรกุล สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
70 0071 นางสาววันวิสา อาจริยวัตร เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
71 0072 นางสาววรณิตา หมื่นรักษ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
72 0073 นางสาวทิพจุฑา รวบยอด เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
73 0074 นางกัลยาณี เลขวณิชกุล เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
74 0075 นายเอกชัย พวงกลิ่น เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
75 0076 นางสาวเหมือนฝัน แต่งตั้ง อื่นๆ
76 0077 นายอภิราม จันทรเสน เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
77 0078 นายณัฏฐพล กรรณสูต อื่นๆ
78 0079 นายหมวดโทหญิงปริศนา ศรีเจริญ อื่นๆ
79 0080 ดร.อารยา คงสุนทร อื่นๆ
80 0081 นางสาวภีรภัส อนิลหงษ์ อื่นๆ
81 0082 นางสาวณภัทร ประเสริฐสุวรรณ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
82 0083 นางนาง ประนอม พูนพันธุ์ชู สมาชิกสหกรณ์
83 0084 นางสาวนาถวดี เครือรัตน์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
84 0085 นางสาวนุชจารี สมพงษ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
85 0086 นายภาคภูมิ พูนพันธุ์ชู สมาชิกสหกรณ์
86 0087 นายวีระ ใครลัดดาล์ สมาชิกสหกรณ์
87 0088 นายสมฤทธิ์ สนขาว สมาชิกสหกรณ์
88 0089 นายไพรัช รัตนโชติ สมาชิกสหกรณ์
89 0090 นายสุธีร์ ปีขาล สมาชิกสหกรณ์
90 0091 นางแสงเดือน ทิพย์ทอง สมาชิกสหกรณ์
91 0092 ดวงสมร สุวรรณปราโมทย์ อื่นๆ
92 0093 นางสาวนวพรรษ์ แก้วไทรนันท์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
93 0094 นายศิวะลักษณ์ นาคาบดี เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
94 0095 นางมาลัย จงเจริญ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
95 0096 นางสาวพัชรี พุทธวรภูมิ อื่นๆ
96 0097 นางสาวพิชามญชุ์ ศรีวรรณ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
97 0098 นางสาวเสาวนีย์ คำแฝง อื่นๆ
98 0100 นายวิศรุต วิมาลี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
99 0101 นางสาวโสภิดา โสพิณ อื่นๆ
100 0102 นางสาวธันยพร วิรุฬห์ทรัพย์ อื่นๆ
101 0103 นายทศพล ศรีสังข์ อื่นๆ
102 0104 นางกรณากุลขจิต เรืองกิติ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
103 0105 นายชนินทร เทพนุภา อื่นๆ
หมายเหตุ : รายชื่อเรียงตามตัวอักษร