การสัมมนาประชาพิจารณ์ เรื่อง "ก้าวต่อไปของไทย หลังปิดดีล RCEP" ครั้งที่ 2 ณ จังหวัดขอนแก่น
ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น
วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น.
ลำดับ เลขที่ผู้สมัคร
(แจ้งเจ้าหน้าที่หน้างาน)
ชื่อ-สกุล หน่วยงาน
1 0001 นายขวัญพัฒน์ ไชยประเสริฐ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
2 0002 นางดารณี แย้มศรีสุข เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
3 0003 นางนันทนา สราญจิตร เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
4 0004 นายยงยุทธ อุดมศักดิ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
5 0005 นางรัตติยาพร ปราชญาวงศ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
6 0008 นายสุรพงษ์ พินิจมนตรี สภาเกษตรกรแห่งชาติ
7 0009 นายสมพร ศรีศิลป์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
8 0010 นางวรสม ศิริตัง เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
9 0011 นางสาวชนัทฐ์มุนา จริยพันธุ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
10 0012 นายชรินทร์ คงเมือง สมาชิกสหกรณ์
11 0013 นางสาวประรินดา วาสิงหน สมาชิกสหกรณ์
12 0014 นางปริยากร ศิริพากุล สมาชิกสหกรณ์
13 0015 นายปิยพัชร์ เอี่ยมกระกูล สมาชิกสหกรณ์
14 0016 นายวัฒนศักดิ์ จังจรูญ สมาชิกสหกรณ์
15 0017 นางสุพรทิพย์ ภักดีศรี สมาชิกสหกรณ์
16 0018 นางสุมาณี พันธ์หงษ์ สมาชิกสหกรณ์
17 0019 นายสุธน พลายพูล สมาชิกสหกรณ์
18 0020 นายสุวิทชัย วงศ์คำคูณ สมาชิกสหกรณ์
19 0021 นางสุภัสสรา ชุมพล สมาชิกสหกรณ์
20 0022 นางสาวสุนันทา อัตเสน MOC BIZ Club
21 0023 นางสาวศุภนิดา ตรีกุล MOC BIZ Club
22 0024 นายวิเชียร เทพสากล สมาชิกสหกรณ์
23 0025 นางสาววิชุดา พลนามอินทร์ MOC BIZ Club
24 0026 นายวัชรินทร์ หงษ์สง่า MOC BIZ Club
25 0027 นายพงศ์พันธ์ แก้วหาวงษ์ สมาชิกสหกรณ์
26 0028 นายปานทอง กองศรี สมาชิกสหกรณ์
27 0029 นางนุตชาติ ดอนจันดา MOC BIZ Club
28 0030 นางเกษมณี อินทรสำราญ MOC BIZ Club
29 0031 นายกุลทรัพย์ ดีนันทา สมาชิกสหกรณ์
30 0033 นางสาวกาญจนา หงษ์สง่า MOC BIZ Club
31 0034 นางสาวศุภางค์รัชน์ วิวัฒนพงศ์ภัทรา MOC BIZ Club
32 0035 นางปรีดสภรณ์ ศรีสุขา MOC BIZ Club
33 0036 นางทัศนีย์ ชมภูวิเศษ MOC BIZ Club
34 0037 นายภราดร จันงาม เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
35 0039 นายกาย พรมนิล ภาคประชาสังคม
36 0040 นายคำดี ไชยโพนงาม ภาคประชาสังคม
37 0041 นายชวณัฎฐ์ ถวิลการ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
38 0042 นางสาวฐิติพรรณ ก่ำแก้ง สภาเกษตรกรแห่งชาติ
39 0043 นางณัชชา ชาลีละหาน สภาเกษตรกรแห่งชาติ
40 0044 นางปภาดา สอระสัน เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
41 0045 นายพงษ์พิพัฒน์ นาถเหนือ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
42 0046 นายพจน์ รำมะนา สภาเกษตรกรแห่งชาติ
43 0047 นายรณฤทธิ์ อุปฮาด สภาเกษตรกรแห่งชาติ
44 0048 นายวินัย รัตนพลที ภาคประชาสังคม
45 0049 นางสระแก้ว บุญมา สภาเกษตรกรแห่งชาติ
46 0050 นายสุเทพ วิบูลย์กุล สภาเกษตรกรแห่งชาติ
47 0051 นางสาวสุประวีณ์ คำชื่น เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
48 0052 นายสุภาพ ชัยโสภา ภาคประชาสังคม
49 0053 นายเสรี บุญประคม ภาคประชาสังคม
50 0054 นายไสว คำหอม ภาคประชาสังคม
51 0055 นายอนันต์ ปะทังโข ภาคประชาสังคม
52 0056 นายอำพร วงษ์หาแก้ว สภาเกษตรกรแห่งชาติ
53 0057 นายอุบล กรมโคตร สภาเกษตรกรแห่งชาติ
54 0058 นางสาวอุไรวรรณ สิทธิโส สภาเกษตรกรแห่งชาติ
55 0059 นายถวิล ชาวกะตา สภาเกษตรกรแห่งชาติ
56 0060 นายคงฤทธิ์ บัวบุญ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
57 0061 นายเชษฐชัย พรมนนท์ สภาเกษตรกรแห่งชาติ
58 0062 นายดิลก ไชยรงศรี เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
59 0063 นายทองสุข ทุมมี เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
60 0064 นายธนกฤต จิระสุข สภาเกษตรกรแห่งชาติ
61 0065 นายนัฐไกร นากลาง สภาเกษตรกรแห่งชาติ
62 0066 นายปรีชา ปักกัง เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
63 0067 นายโยธิน เทียบแสน เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
64 0068 นายเลื่อนยศ ปักกาโล เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
65 0069 นายสังเวียน ฤทธิ์ไธสง เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
66 0070 นายสุรศักดิ์ แสนหล้า เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
67 0071 นายสวัสดิ์ กุนัย สภาเกษตรกรแห่งชาติ
68 0072 นายวณาชิณญ์ อัศศวานันท์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
69 0073 นายนาคิน ปทุมชาติพัฒน์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
70 0074 นายขจรศักดิ์ชนัน จิตภิลัย เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
71 0075 นายกิตติพงษ์ ชูสอน สภาเกษตรกรแห่งชาติ
72 0076 นายประเขต สมภาร สภาเกษตรกรแห่งชาติ
73 0077 นางพิทยา หาปัญนะ สภาเกษตรกรแห่งชาติ
74 0078 นายพุฒิเศรษฐ์ บัวทองสิงห์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
75 0079 นายรัชพล ทองสืบสาย สภาเกษตรกรแห่งชาติ
76 0080 นายวิสิทธิ์ พระเมือง สภาเกษตรกรแห่งชาติ
77 0081 นายวีระ คงสมบัติ สภาเกษตรกรแห่งชาติ
78 0082 นายสมหวัง จันทร์เทพย์ สภาเกษตรกรแห่งชาติ
79 0083 นายสัมฤทธิ์ ชมภูบุตร สภาเกษตรกรแห่งชาติ
80 0084 นายวันชัย อนุตรชัชวาลย์ อื่นๆ
81 0085 เด็กชายนาคราช เจริญพานิช อื่นๆ
82 0086 สิบเอกวสันต์ กัลยา อื่นๆ
83 0087 นางสาวสุดารัตน์ กัลยา อื่นๆ
หมายเหตุ : รายชื่อเรียงตามตัวอักษร