การสัมมนาประชาพิจารณ์ เรื่อง "ก้าวต่อไปของไทย หลังปิดดีล RCEP" ครั้งที่ 3 ณ จังหวัดสงขลา
ณ โรงแรม ที อาร์ ร็อคฮิล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น.
ลำดับ เลขที่ผู้สมัคร
(แจ้งเจ้าหน้าที่หน้างาน)
ชื่อ-สกุล หน่วยงาน
1 0001 นายอาฮามะ รีกาซอ อื่นๆ
2 0002 นายนิอานูวา แต อื่นๆ
3 0003 นายมูฮัมหมัดตอลา สือรี อื่นๆ
4 0004 นายศักรินทร์ สมัยสง อื่นๆ
5 0005 นายเศวต อักษรเงิน สภาเกษตรกรแห่งชาติ
6 0006 นายสมบูรณ์ เกตุแก้ว อื่นๆ
7 0007 นายสาและ รีกาซอ อื่นๆ
8 0008 นายอุดร สุวรรณโณ สภาเกษตรกรแห่งชาติ
9 0009 นางสาวอรุณี เขียวบุญจันทร์ สภาเกษตรกรแห่งชาติ
10 0010 นายสุนันท์ พรหมอินทร์ สภาเกษตรกรแห่งชาติ
11 0011 นายธัชฐพงษ์ เหลาทอง สภาเกษตรกรแห่งชาติ
12 0012 นายโชคชัย จันทร์สุวรรณ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
13 0013 นางสาวกัญญพัชร รัตนพันธ์ MOC BIZ Club
14 0014 นางสาวจันทิมา พงษ์พิริยะเดชะ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
15 0015 นางจีรนันท์ สุทพัฒน์แก้ว เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
16 0016 นางสาวปาณิชา ไชยนะปัญญากร อื่นๆ
17 0017 นายมะหะมะ สาและ อื่นๆ
18 0018 นางสาวมัลลิกา สุขสวัสดิ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
19 0019 นางสาวมาริสา วงศ์วิเชียร MOC BIZ Club
20 0020 นายมูฮามะลาเซ็ง ยะโกะ อื่นๆ
21 0021 นายยะฟัด สนิสุริวงษ์ อื่นๆ
22 0022 นายรอมือลี แวเดร์ อื่นๆ
23 0023 นางสาวรุซสัญณี นาปาเลน อื่นๆ
24 0024 นายวิวัฒน์ชัย หนูทอง เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
25 0025 นางสาวแวอาบีดะห์ มูหะหมัด เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
26 0026 นายแวฮามะ บากา อื่นๆ
27 0027 นางศรีวรรณ สุชแดงพรหม อื่นๆ
28 0028 นางสาวศศิธร อึ้งสกุล MOC BIZ Club
29 0029 นายสุรจิต วิชชุวรรณ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
30 0030 นายอดุลชัย มีนา อื่นๆ
31 0031 นายอนัสรูล บากา อื่นๆ
32 0032 นายอภิชาติ​ ทรัพย์​สิริ​ไพบูลย์​ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
33 0033 นายอัดนัน เซ็ง อื่นๆ
34 0034 นายอาดีกร บาฮา อื่นๆ
35 0035 นายอำพันดี เย๊ะ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
36 0036 นางสาวฮาลีเมาะ บาเหะ ศอ.บต.
37 0037 นางสาวฮานิง เจ๊ะมุ อื่นๆ
38 0038 นายอานัส ดอเลาะ อื่นๆ
39 0039 นางสาวอัสหม๊ะ เจ๊ะหลง อื่นๆ
40 0040 นางสาวอัสมานี เย็ง ศอ.บต.
41 0041 นายอัสมัน ดือราแมหะยี เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
42 0042 นายอัลบัฮรีย์ ลาเต๊ะ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
43 0043 นายอับดุลเลาะ คอปิ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
44 0044 นางสาวเสาวนีย์ นิลพรหม เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
45 0045 นางสาวสุทธิดา สุธาพาณิชย์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
46 0046 นายสิริชัย บัวมาก อื่นๆ
47 0047 นายสิทธิโชค เอกผักนาก เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
48 0048 นายสมหวังภักดี คำแหง 3820300092994 MOC BIZ Club
49 0049 นายศรศักดิ์ อนันต์ MOC BIZ Club
50 0050 นางสาวรอตีปะ มะหะหมัด ศอ.บต.
51 0051 นางสาวมารีแย บาเหะ ศอ.บต.
52 0052 นายภูมิพัฒน์ ธารายศ MOC BIZ Club
53 0053 นายฟิตตรี เจ๊ะโว๊ะ อื่นๆ
54 0054 นางสาวฟารีดา หะมะ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
55 0055 นายพงศ์โสภณ เพ็ชรรัตน์ทอง MOC BIZ Club
56 0056 นางสาวนูฮา เลาะหามะ อื่นๆ
57 0057 นางสาวนูรีฮัน ลูโบะยาเซ็ง MOC BIZ Club
58 0058 นางสาวนูรฮายาตี เจ๊ะมะ อื่นๆ
59 0059 นางสาวนูรมา สะนิ อื่นๆ
60 0060 นางสาวนส.มารีย๊ะ ลาเต๊ะ ลาเต๊ะ อื่นๆ
61 0061 นางสาวนวพรรณ ศรีสวัสดิ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
62 0062 นางสาวณภัทรษกร เกตุเกลี้ยง เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
63 0063 นางสาวซูไมด๊ะ บาโง อื่นๆ
64 0064 นางสาวซู​ไร​ดา​ สาแม​ ศอ.บต.
65 0065 นายชานุสรณ์ รอดบำรุง เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
66 0066 นางสาวกามีละห์ โต๊ะเซ็ง MOC BIZ Club
67 0067 นายกัมปนาท มหันต์ MOC BIZ Club
68 0068 นางสาวกฤติมา หะยีตาเย๊ะ ศอ.บต.
69 0069 นาง แวมาเรียม แวสุหลง อื่นๆ
70 0072 นาย บือราฮัม สามะ อื่นๆ
71 0074 นายมูฮัมหมัด อาแวกาจิ อื่นๆ
72 0075 นางสาวศศิภารัตน์ เพชรเงินทอง อื่นๆ
73 0076 นางสาวชัญญานุช เพ็งชิต สภาเกษตรกรแห่งชาติ
74 0077 นางสาวนูรีซะห์ หะยีมะ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
75 0078 นางสาวมะลิ จิโสะ อื่นๆ
76 0079 นางสาวสุคนธา แซ่เจีย MOC BIZ Club
77 0080 นายประสิทธิ์ สุวรรณชมภู อื่นๆ
78 0081 นายฟารุก เจะหมะ อื่นๆ
79 0082 นายวัชรินทร์ คงสุวรรณ อื่นๆ
80 0083 นายยูซุฟ อับดุรรอฮีม อื่นๆ
81 0084 นายอนันต์ สิแล อื่นๆ
หมายเหตุ : รายชื่อเรียงตามตัวอักษร