โครงการ "พัฒนาความพร้อมทางการค้าของสหกรณ์ไทยสู่การค้าเสรี" (ร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์) ครั้งที่ 2 ณ จังหวัดสุโขทัย
โรงแรมสุโขทัย เฮอริเทจ รีสอร์ท อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
วันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2563
ลำดับ เลขที่ผู้สมัคร
(แจ้งเจ้าหน้าที่หน้างาน)
ชื่อ-สกุล หน่วยงาน
1 0001 นางสาวชวลี เกิดมีมูล สมาชิกสหกรณ์
2 0002 นางสาวธนิกา อุ่นนารี สมาชิกสหกรณ์
3 0003 นางวรวรรณ เพ็ชรกระจ่าง สมาชิกสหกรณ์
4 0004 นางปิยะพร ปานดอนไพร อื่นๆ
5 0005 นายบัญชา ปานทอง สมาชิกสหกรณ์
6 0006 นางภาวิตา เผ่าชู สมาชิกสหกรณ์
7 0007 นางมยุรา คำสวน สมาชิกสหกรณ์
8 0008 นางรัชนก คำมา อื่นๆ
9 0009 นางสาวศศิวิมล เผือกพูล สมาชิกสหกรณ์
10 0010 นายสุทศ สีสา อื่นๆ
11 0011 นายชัยวัฒน์ แสงจันทร์ สมาชิกสหกรณ์
12 0012 นายณัฐกิตติ์ จำนวน อื่นๆ
13 0013 นางสาวนรี เวียงนาค เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
14 0014 นางนิภา แก้วสีหาวงศ์ สมาชิกสหกรณ์
15 0015 นายประชัน เรืองฤทธิ์ สมาชิกสหกรณ์
16 0016 นายพยนต์ ฉ่ำหวาน สมาชิกสหกรณ์
17 0017 นายศราวุธ ชัยพิบูลย์ สมาชิกสหกรณ์
18 0018 นางสมนึก บุญศรี สมาชิกสหกรณ์
19 0019 นายสำราญ บุญฟู สมาชิกสหกรณ์
20 0020 นายสุรพล ประพันวิทย์ สมาชิกสหกรณ์
21 0021 นางสาวอนัญญา พรหมชม สมาชิกสหกรณ์
22 0022 นายเอกสิทธิ์ วงกลม สมาชิกสหกรณ์
23 0023 นายจิรัฎฐ์ ต๊ะศรีเรือน เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
24 0024 นายพัลลภ ขันมณี เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
25 0025 นางจารุวรรณ คำสงเคราะห์ สมาชิกสหกรณ์
26 0026 นางสาวณัฎฐกานต์ กูดน้อย สมาชิกสหกรณ์
27 0027 นายถนอม พุ่มพฤกษ์ สมาชิกสหกรณ์
28 0028 นายเทียม พุดทอง สมาชิกสหกรณ์
29 0029 นายนพรัตน์ อยู่ตั้ง อื่นๆ
30 0030 นางสาวนารี ทบวง สมาชิกสหกรณ์
31 0031 นางสาวนิภาพร จันทะคูณ สมาชิกสหกรณ์
32 0032 นายนิรัญ ภู่ระหงษ์ สมาชิกสหกรณ์
33 0033 นายประมินทร์ ยศปัญญา สมาชิกสหกรณ์
34 0034 นางสาวปราณี กลัดเนินกุ่ม สมาชิกสหกรณ์
35 0035 นายพงศกร ด้วงพรหม สมาชิกสหกรณ์
36 0036 นายศุภวิชน์ รสดี สมาชิกสหกรณ์
37 0037 นางสาวสุกัญญา ภู่ระหงษ์ สมาชิกสหกรณ์
38 0038 นางสุธาสินี แดงแม่พูล อื่นๆ
39 0039 นายสุรสิทธิ์ ปุ่มเพชร สมาชิกสหกรณ์
40 0040 นางสาวโสพิศ สอนศรี สมาชิกสหกรณ์
41 0041 นายอาทิตย์ ปิ่นทอง อื่นๆ
42 0042 นางกฤตวรรณ ชยุตรารัตน์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
43 0043 นางกัญญาณัฐ มิ่งมิตร สมาชิกสหกรณ์
44 0044 นายไกรเลิศ มีชัย สมาชิกสหกรณ์
45 0045 นายธาดาธร มาขำ สมาชิกสหกรณ์
46 0046 นายนรินทร์ ทองทะจิตร์ สมาชิกสหกรณ์
47 0047 นางสาวประเทือง สอนอ่อน สมาชิกสหกรณ์
48 0048 นางสาวปิยธิดา แซ่ตั้ง สมาชิกสหกรณ์
49 0049 นางผ่องศรี รวมสุข เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
50 0050 นางสาวพรพรรณ แก้วเพชร เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
51 0051 นางสาวพัณณ์ชิตา กำแพงทอง สมาชิกสหกรณ์
52 0052 นายมนัส มาน้อย สมาชิกสหกรณ์
53 0053 นายสมชาย เกตุวงษ์ สมาชิกสหกรณ์
54 0054 นายสมหมาย พลอาจ สมาชิกสหกรณ์
55 0055 นางสาวสายรุ้ง สุวรรณลพ สมาชิกสหกรณ์
56 0056 นายสิทธิเดช คำชู สมาชิกสหกรณ์
57 0057 นางสุกัญญา ธรรมสรางกูร สมาชิกสหกรณ์
58 0058 นายสุเทพ อึ่งศรีคราม สมาชิกสหกรณ์
59 0059 นางอรัญญา วารินทร์ สมาชิกสหกรณ์
60 0060 นางอาริษา รอดกสิกรรม สมาชิกสหกรณ์
61 0061 นายกริชชเพชร อัฐวงศ์ MOC BIZ Club
62 0062 นายจำนวย ตาคำ MOC BIZ Club
63 0063 นางสาวจิตรา นิภานันท์ MOC BIZ Club
64 0064 นายทรงพล ยิ้มพิน MOC BIZ Club
65 0065 นางสาวนวบจันทร์​ อยู่เย็น MOC BIZ Club
66 0066 นางประภารัตน์ ดำริห์ MOC BIZ Club
67 0067 นางสาวปาริชาติ ขวัญมั่น MOC BIZ Club
68 0068 ว่าที่ ร.ต.ภัทรพงศ์ หล่ายห้า อื่นๆ
69 0069 นายมนตรี เกื้อกูล MOC BIZ Club
70 0070 นายวชิรวิทย์ กำนันตน อื่นๆ
71 0071 นายวิญญู หวานฉำ่ MOC BIZ Club
72 0072 นางสาวสุภาภรณ์ นิ่มพวง MOC BIZ Club
73 0073 นางสุภาวดี หวานฉ่ำ MOC BIZ Club
74 0074 นางอุษา ยืนยงศิริกุล MOC BIZ Club
75 0075 นายคนอง นันทโชติ สมาชิกสหกรณ์
76 0076 นายคำรณ ปานโต สมาชิกสหกรณ์
77 0077 นายถวิล เอี่ยมทุ่ง สมาชิกสหกรณ์
78 0078 นายนรินทร์ วงตาดี สมาชิกสหกรณ์
79 0079 นายนิคม จะประสงค์ สมาชิกสหกรณ์
80 0080 นายประดับ ตาแดงสาย สมาชิกสหกรณ์
81 0081 นางสาวมนต์ทิรา อิ่มเพ็ง สมาชิกสหกรณ์
82 0082 นางสาววิภาวดี อรุณเขตร สมาชิกสหกรณ์
83 0083 นายวิรัตน์​ จันดี MOC BIZ Club
84 0084 นายวีรวิชญ์ ศรีปา สมาชิกสหกรณ์
85 0085 นายสมศักดิ์ อินทะโชติ สมาชิกสหกรณ์
86 0086 นางสร้อย เพียรทอง MOC BIZ Club
87 0087 นางสังเวียน นันตา สมาชิกสหกรณ์
88 0088 นางอภิญญา โตนดทอง สมาชิกสหกรณ์
89 0089 นางอภิญญา เขี้ยวแก้ว สมาชิกสหกรณ์
90 0090 นายกุหลาบ หนุนนาค สมาชิกสหกรณ์
91 0091 นายจรัญ มากบ้านบึง สมาชิกสหกรณ์
92 0092 นายชูชิด เขียวคล้าย MOC BIZ Club
93 0093 นางนงนุช ยิ่งสกุล MOC BIZ Club
94 0094 นายนพพร ชูรักษา สมาชิกสหกรณ์
95 0095 นายประทีป จันทร์พันธ์ สมาชิกสหกรณ์
96 0097 นายนเรศ ศรีสวัสดิ์ สมาชิกสหกรณ์
97 0098 นายนฤทธิ์ เปรมกมล เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
98 0099 นายนวัตฐกรณ์ สาระเกตุ สมาชิกสหกรณ์
99 0100 นายประยุทธ โวหาร สมาชิกสหกรณ์
100 0101 นางสาวเปรมใจ อินบุตร สมาชิกสหกรณ์
101 0102 นายวิวัฒน์ คชบุตร สมาชิกสหกรณ์
102 0103 นางสาวศรีนวล อิ่มหนำ สมาชิกสหกรณ์
103 0104 นางสาวิตรี ใบศรี สมาชิกสหกรณ์
104 0105 นางธนวันต์ อุตบัววงค์ MOC BIZ Club
105 0106 นายคนึง อิ่มเอิบ สมาชิกสหกรณ์
106 0107 นางณัฐฏิญาภรณ์ ภัทรสิริวราพงศ์ สมาชิกสหกรณ์
107 0108 นางสาวนภาพร ลิมปะพันธุ์ สมาชิกสหกรณ์
108 0109 นายอำนาจ รบเลิศ สมาชิกสหกรณ์
109 0110 นายเกษม ลุงคง สมาชิกสหกรณ์
110 0111 นายฉลอง โพธิ์ทอง สมาชิกสหกรณ์
111 0112 นายชูวิต ทองบาง สมาชิกสหกรณ์
112 0113 นายบุญนาค คำทอง สมาชิกสหกรณ์
113 0114 นายประกาย บำเหน็จ สมาชิกสหกรณ์
114 0115 นายประสิทธิ์ เอนกการ สมาชิกสหกรณ์
115 0116 นายพจน์ แตงรอด สมาชิกสหกรณ์
116 0117 นายสมชาย จันทร์สิงห์ สมาชิกสหกรณ์
117 0118 นายสมศักดิ์ เอนกการ สมาชิกสหกรณ์
118 0120 นางยุวดี สุกดิบ สมาชิกสหกรณ์
119 0121 นางวรรณา อินแก้ว สมาชิกสหกรณ์
120 0122 นางสาวโสรญา แสงปัก สมาชิกสหกรณ์
121 0123 นางอังคนา เจริญสุข สมาชิกสหกรณ์
122 0124 นายชาติชาย จบสูงเนิน สมาชิกสหกรณ์
123 0125 นางนิลวรรณ ปาลาศ สมาชิกสหกรณ์
124 0126 นางสาวปัทมา จันทร์หอม สมาชิกสหกรณ์
125 0127 นายพนม เรื่องขำ สมาชิกสหกรณ์
126 0128 นางพิชามณชุ์ พรมมี สมาชิกสหกรณ์
127 0129 นายมนตรี พรมมี สมาชิกสหกรณ์
128 0130 นายมนัส คงเชย สมาชิกสหกรณ์
129 0131 นายสุรินทร์ บัวเผื่อน สมาชิกสหกรณ์
130 0132 นายอนงค์ จินาเกตุ สมาชิกสหกรณ์
131 0133 นายเอื้อน อินเรือน สมาชิกสหกรณ์
หมายเหตุ : รายชื่อเรียงตามตัวอักษร