การสัมมนา เรื่อง" ไทยพร้อมหรือยังที่จะฟื้นการเจรจา FTA ไทย-EU?"
ณ ห้องไทยจิตรลดา ชั้น 2 โรงแรมแบงค็อก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค กรุงเทพฯ
วันอังคารที่ 22 กันยายน 2563 เวลา 09.00 - 16.30 น.
ลำดับ เลขที่ผู้สมัคร
(แจ้งเจ้าหน้าที่หน้างาน)
ชื่อ-สกุล หน่วยงาน
1 0001 ดวงสมร สุวรรณปราโมทย์ อื่นๆ
2 0002 นางสาวพิมพ์วัลย์ พงศ์สุวรรณ อื่นๆ
3 0003 นายSupachai Hazeyama สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
4 0004 นายTeerawit SRISATIDNARAKUL ภาคประชาสังคม
5 0005 นางสาวกาญจนา ตรีรณานนท์ อื่นๆ
6 0006 นายการุณ โสตถิวัตน์ อื่นๆ
7 0007 ว่าที่ร้อยตรีกิตติพันธ์ มูลศรีชัย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
8 0008 นางสาวเกสรา ธนบุญนำกุล อื่นๆ
9 0009 นางจวงจรรณ์ หงไพศาล อื่นๆ
10 0010 นางจิราภัค อารีวิทยาเลิศ สมาชิกสหกรณ์
11 0011 นายจีระ อุดมศิลป สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
12 0012 นายจุมพฏ ตัณมณี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
13 0013 นายโชคชัย กิจเกษมทวีสิน อื่นๆ
14 0014 นายทวีชัย อนันทวณิชชยา อื่นๆ
15 0015 นายทัฬห ปึงเจริญกุล อื่นๆ
16 0016 นายธวัช เลิศฤทธิ์สัมพันธ์ อื่นๆ
17 0017 นางธิดา รุ่งเรืองวานิช อื่นๆ
18 0018 นายธีรยุทธ พืชธัญญากิจ อื่นๆ
19 0019 นางสาวนพวรรณ ฉลองพันธรัตน์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
20 0020 นายนรเสฏฐ์ ฤทัยเจตน์เจริญ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
21 0021 นางนริฉัตร เลิศอุทัย เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
22 0022 นายนันทจิตร ถาวรบุตร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
23 0023 นางสาวนาริณี คมกฤส เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
24 0024 นางปณัฎดา ศิริผลา อื่นๆ
25 0025 นางประภาภรณ่ประภาภรณ์ บางประภากร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
26 0026 นางสาวปริญดา นาคทอง สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
27 0027 นายปิยะราช บุญประเสริฐ อื่นๆ
28 0028 นางสาวผาณิต จันทร์นวล อื่นๆ
29 0029 นางสาวผุสดี โกศลารักษ์ อื่นๆ
30 0030 นายพิเชฐ คงไชย อื่นๆ
31 0031 นางสาวไพรวัลย่​ ธนะทิพโย ธนะทิพโย สถาบันการศึกษา
32 0032 นายภัคธร เนียมแสง อื่นๆ
33 0033 นางภารณี อดุลยพิเชฎฐ์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
34 0034 นายภาวิต กองแก้ว อื่นๆ
35 0035 นางสาวมณีวรรณ์ แก้วดวงดี อื่นๆ
36 0036 นางสาววัลย์ดา ภัทรากุลพิเชฐ อื่นๆ
37 0037 นางสาวศรัณยา ประไพพงษ์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
38 0038 นางสาวศรุตา วัชรอยู่ อื่นๆ
39 0039 นางสาวศิริตลา แสงด้วง เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
40 0040 นายศุภกฤต แสงโสภณภักดี อื่นๆ
41 0041 นายศุภโชค ครองทวีป อื่นๆ
42 0042 นางสาวศุภนิดา ศุภวัฒนพงศ์ อื่นๆ
43 0043 นายษมา เสถียรราษฎร์ อื่นๆ
44 0044 นายสมเกียรติ วรเจิดเจริญ อื่นๆ
45 0045 นายสมชาย ฉัตรมานะกุลกิจ อื่นๆ
46 0046 นายสมพงษ์ นิธิวรรธนะ อื่นๆ
47 0047 นายสมศักดิ์ เลิศศิริขจร MOC BIZ Club
48 0048 นายสิทธิพร บุรณนัฎ สมาชิกสหกรณ์
49 0049 นางสุขุมาลย์ ลัดพลี เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
50 0050 นางสาวสุจิณา เหลืองสุรสวัสดิ์ อื่นๆ
51 0051 นางสาวสุนีย์ วรวุฒางกูร สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
52 0052 นางสาวสุพัตรา ริ้วไพโรจน์ อื่นๆ
53 0053 นางสาวสุรีย์ สุขสมบูรณ์วัฒนา อื่นๆ
54 0054 นายอภิจิต เจริญเวชชการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
55 0055 นายอรรถพล จันทรสาขา อื่นๆ
56 0056 นายอรุณ เหล่าวัฒนกุล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
57 0057 นางอัญชลี เทพรัตน์ สถาบันการศึกษา
58 0058 นางอารี ภัทรากุลพิเชฐ อื่นๆ
59 0059 นางอุทุมพร ศรีสถิตย์นรากูร ภาคประชาสังคม
60 0060 นางสาวอุไรวรรณ พัวไพบูลย์ อื่นๆ
61 0061 นายทักษ์ ศรีรัตโนภาส สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
62 0062 นายPiriya Charoenkhwan สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
63 0063 นางสาวกนกพรรณ สิงหะการ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
64 0064 นางสาวคนึงนิจ โชติวาณี อื่นๆ
65 0065 นางสาวณิชากร อิ่มแตง สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
66 0066 นายธีรชัย ชูช่วย เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
67 0067 นายธีรพันธุ์ พิมพ์ทอง สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
68 0068 นางสาวปัทมพร รัตนเสรีวงศ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
69 0069 นางสาวภาวนา สุริยพฤกษ์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
70 0070 นายวินัย แท่นประเสริฐกุล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
71 0071 นางสาวสินีพร จิลลานนท์ ภาคประชาสังคม
72 0072 นางสาวสุภีร์ คงจินดา เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
73 0073 นางสาวกรวรา บุตรนามรักษ์ อื่นๆ
74 0074 นายกิตติคม พูลสมบัติ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
75 0075 นายคำพอง เทพาคำ อื่นๆ
76 0076 นางจิตตาภา ประจวบเหมาะ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
77 0077 นางสาวจีรภา โสสม เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
78 0078 นางสาวฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ สถาบันการศึกษา
79 0079 นางสาวชลิดา จันทร์สิริพงศ์ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
80 0080 นางสาวชีวนันท์ ชมภูจันทร์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
81 0081 นางสาวชุติกาญจน์ สลิลปราโมทย์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
82 0082 นายณัฐวุฒิ เลิศลอย เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
83 0083 นายแพทย์ทวิราป ตันติวงษ์ อื่นๆ
84 0084 นายธนณัฏฐ์ เตชะวิจิตรไพศาล ภาคประชาสังคม
85 0085 นางสาวน.ส.เพ็ญจันทร์ สุขสมบูรณ์วัฒนา อื่นๆ
86 0086 นายนรินทร์ มงคลศิริ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
87 0087 นางสาวนริสา เหล่าวรวิทย์ อื่นๆ
88 0088 นางสาวนันทประภา นันทิยะกุล เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
89 0089 นายนิทัศน์ ศิริโชติรัตน์ สถาบันการศึกษา
90 0090 นายบุรัสกร สุภาษี เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
91 0091 นางสาวประณยา สุคนพันธุ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
92 0092 นางสาวผกายพฤฒิ มูลศาสตร์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
93 0093 นายพลสินธ์ ปวนะฤทธิ์ อื่นๆ
94 0094 นายไพศาล ลิ้มสถิตย์ ภาคประชาสังคม
95 0095 นางสาวเรณู บำรุงรัตน์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
96 0096 นายพงษ์ศักดิ์ วัฒนการุณวงศ์ อื่นๆ
97 0097 นางสาวไรวินทร์ หมื่นโชติวัฒน์ อื่นๆ
98 0098 นางสาววรรณโศภิน อมาตยกุล เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
99 0099 นางสุวรรณี อรุณสวัสดิ์วงศ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
100 0100 นายศฤงคาร รวมวิจิตรพงศ์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
101 0101 นายสนธิชัย พุทธยศ อื่นๆ
102 0102 นายสมชาย พรวิทยานนท์ อื่นๆ
103 0103 นายสมภพ ศิริธนานุกูลวงศ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
104 0104 นางสาวสาวไหม ธนวัฒน์ อื่นๆ
105 0105 นางสาวสิรภัทร วัชรนุกูลเกียรติ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
106 0106 นายสุพัฒน์ เหลืองธาดา สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
107 0107 นางสาวเสาวลักษณ์ ภัทรกุลนันท์ อื่นๆ
108 0108 นายอภิชาติ อภิชาติอาจหาญ ภาคประชาสังคม
109 0109 นายอธิพันธุ์ สวัสดิธนสาร MOC BIZ Club
110 0110 นางสาวอรุณี สุขสมบูรณ์วัฒนา อื่นๆ
111 0111 นางสาวอรณิชา สว่างฟ้า เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
112 0123 นางสาวอัญญ์ชิสา อ่ำเพชร เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
113 0124 น.ส.ขวัญหทัย ธนทรัพย์วงศ์ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
114 0126 นางสาวนันทิยา นิลกระจ่าง สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
115 0139 นายสุภัทร สิทธิวนิช เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
116 0140 นางสาวเอกสุดา สารากรบริรักษ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
117 0141 นางสาวอัจฉราพร ทองสรรค์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
118 0142 นายอภิชัย กู้เมือง เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
119 0143 นางสาวสุธเนตร บุญภักดี เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
120 0144 นางสาวศิศิรี รัตนวราหะ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
121 0145 นายพงษ์ศิกรณ์ นพนาคีพงษ์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
122 0146 นางสาวsaowaluck jirayusayotin ภาคประชาสังคม
123 0147 นางสาวรัศมี เอื้อนุสรณ์วรกุล อื่นๆ
124 0148 นางสาวนุสรา สุขวิบูลย์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
125 0149 นางสาวนิภาพรรณ แสงอินทร์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
126 0150 นางสาวนฤตรา ประเสริฐศิลป์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
127 0151 นายธิปก สกุลณะมรรคา เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
128 0152 นายชยสิทธิ์ จิตรามวงศ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
129 0154 นางสาวณัฐนันท์ เชษฐโชติรส อื่นๆ
130 0155 นางสาวชลยา กุมาลย์วิสัย อื่นๆ
131 0156 นายบริพันธ์ ภานุสุนทร อื่นๆ
132 0157 นางสาวกานต์รวี จิตรองอาจ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
133 0158 นายปรัชญา แดงประดับ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
134 0159 นางสาวสุชนิตา เจริญเลิศ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
135 0160 นางสาวธีรกานต์ พงศ์พิชญามาตย์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
136 0161 นายพัฒนา สุธีระกุลชัย อื่นๆ
137 0162 นายวัชรินทร์ อัศวโสภณ อื่นๆ
138 0163 นางสาวปวีณ์สุดา นิ่งนึก เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
139 0164 นางสาวภัทรพร สิงห์รอ อื่นๆ
140 0165 นางสาวชัญญา ปวีณเมธา อื่นๆ
141 0168 นางสาวกฤดืภัค มงคลยุทธ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
142 0169 นายจักรพันธ์ คงคาประสิทธิ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
143 0170 นายทิวทัศน์ โป่งฟ้า อื่นๆ
144 0171 นายพีรพัฒน์ ติยะบุญชัย อื่นๆ
145 0172 นายศศินทร์ โกสิยกุล อื่นๆ
146 0175 นางสาวอัญชลี บัวงาม อื่นๆ
147 0176 นางสาวสิริพร นาคเจือ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
148 0177 นางศิริวรรณ ปรีดิศรีพิพัฒน์ อื่นๆ
149 0178 นางสาวจุฑา ชีวัตร์ อื่นๆ
150 0179 นางสาวอนงค์ภัทร สุวรรณยั่งยืน ภาคประชาสังคม
151 0180 นางสาวสุทัตตี กาญจนพิสุทธิ์ อื่นๆ
152 0181 นายวิชัย เอกพัฒนพานิชย์ อื่นๆ
153 0182 นางสาวภาณิกา พิทยะเวสด์สุนทร เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
154 0183 นางสาวเพ็ชรรุ้ง เมษินทรีย์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
155 0184 นางสาวธนิษฐา ตันตยกุล เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
156 0185 นางสาวฐิติรัตน์ สุวรรณยั่งยืน ภาคประชาสังคม
157 0186 นางสาวชมพูนุช อนุศาสน์สิทธิกิจ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
158 0187 นายเชษฐ์ สุขสังข์ อื่นๆ
159 0188 นายวิโรจน์ คณะพงษา สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
160 0189 นายสุนันท์ เกียรติธนากร อื่นๆ
161 0190 นายชยานนท์ กฤตยาเชวง อื่นๆ
162 0191 นางสาวนัตติยา กระนีจิตร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
163 0192 นายพินัย ธนโควรางกูร อื่นๆ
164 0193 นางสาวพุฒชาต วงศ์สุวานิช เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
165 0194 นายสรกิจ มั่นบุปผชาติ อื่นๆ
166 0195 นางสาวปิยธิดา สุขจันทร์ อื่นๆ
167 0196 นายกฤษฎา ระยับศรี ภาคประชาสังคม
168 0197 นายกฤตภาส สุปัญญาโชติสกุล อื่นๆ
169 0198 นางสาวชัญญานุช สุขจันทร์ อื่นๆ
170 0200 นายณชภูมิ มณีฉาย เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
171 0201 ดร.ชโลทร สินเพราะ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
172 0202 นางสาววิรัญญา ตินโนเวช เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
173 0203 นายชิตดนัย ศรีกนก เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
174 0204 นางสาวนิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี อื่นๆ
175 0205 นางสาวปฐมดวง เชวงเดช เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
176 0206 นายอธิสรรค์ ปาณะพรหมพัฒน์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
177 0207 นางสาวพรวดี ปิยคุณ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
178 0208 นางสาวต้องตา สุดมี เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
179 0210 นางสาวกชพร ศิริชัยสกุล เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
180 0211 นางสาวปิญชาน์ เล่ห์มงคล เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
181 0212 นายภูริสิทธ์ แจ้งศิริพันธ์ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
182 0213 นายวิโรจน์ สิตประเสริฐนันท์ อื่นๆ
183 0214 นายศักดินันท์ เรียงเครือ อื่นๆ
184 0215 นายสุพล ธนูรักษ์ อื่นๆ
185 0217 นายอัครพล ฮวบเจริญ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
186 0218 นางสาวหลินฟ้า คูร์พิพัฒน์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
187 0219 นายไชยพร อนุวัตเมธี อื่นๆ
188 0221 นายประทีป เลี่ยวไพรัตน์ อื่นๆ
189 0222 นางกรัณฑรัตน์ เอี่ยมโอภาส สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
หมายเหตุ : รายชื่อเรียงตามตัวอักษร