การสัมมนา เรื่อง "โอกาสขยายตลาดใหม่ ผ่าน FTA อาเซียน - แคนาดา"
ณ ห้องเวิลด์ บอลรูม ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิล์ด กรุงเทพฯ
วันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563 เวลา 08.30 - 14.00 น.
ลำดับ เลขที่ผู้สมัคร
(แจ้งเจ้าหน้าที่หน้างาน)
ชื่อ-สกุล หน่วยงาน
1 0001 นายPiriya Charoenkhwan สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
2 0002 นายSupachai Hazeyama สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
3 0003 นายTeerawit SRISATIDNARAKUL ภาคประชาสังคม
4 0004 นางกาญจนา ส่งวัฒนา สถาบันการศึกษา
5 0005 นางสาวเกสรา ธนบุญนำกุล อื่นๆ
6 0006 นางจวงจรรณ์ หงไพศาล อื่นๆ
7 0007 นางจิราภัค อารีวิทยาเลิศ สมาชิกสหกรณ์
8 0008 นายจีระ อุดมศิลป สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
9 0009 นายจุมพฏ ตัณมณี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
10 0010 นายโชคชัย กิจเกษมทวีสิน อื่นๆ
11 0011 ดวงสมร สุวรรณปราโมทย์ อื่นๆ
12 0012 นายทวีชัย อนันทวณิชชยา อื่นๆ
13 0013 นางทิพย์รัตน์ ธรรมวิเศษศักดิ์ อื่นๆ
14 0014 นางสาวธนัญญา กลัดแพ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
15 0015 นางสาวธัญนิชา ตั้งจินตนา อื่นๆ
16 0016 นางธิดา รุ่งเรืองวานิช อื่นๆ
17 0017 นางสาวนภา รัตนปรีชาชัย อื่นๆ
18 0018 นางนริฉัตร เลิศอุทัย เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
19 0019 นางสาวนฤชล จิระสุข อื่นๆ
20 0020 นายนันทจิตร ถาวรบุตร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
21 0021 นางประภาภรณ่ประภาภรณ์ บางประภากร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
22 0022 นายปิยะราช บุญประเสริฐ อื่นๆ
23 0023 นางสาวผาณิต จันทร์นวล อื่นๆ
24 0024 นางสาวผุสดี โกศลารักษ์ อื่นๆ
25 0025 นางพนิดา เลิศภิญโญวงศ์ อื่นๆ
26 0026 นายพิเชฐ คงไชย อื่นๆ
27 0027 นางสาวเพชรลดา พรพัชรกุล อื่นๆ
28 0028 นางสาวไพรวัลย่​ ธนะทิพโย ธนะทิพโย สถาบันการศึกษา
29 0029 นายไพศิลป์ สิริเจริญไพศาล อื่นๆ
30 0030 นางสาวภาวนา สุริยพฤกษ์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
31 0031 นายวิรัตน์ ต่อตระกูลวงศ์ อื่นๆ
32 0032 นางวิลาสินี ตู้จินดา สถาบันการศึกษา
33 0033 นางสาวศรัณยา ประไพพงษ์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
34 0034 นางสาวศิริตลา แสงด้วง เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
35 0035 นายศุภกฤต แสงโสภณภักดี อื่นๆ
36 0036 นายศุภชาติ คล่องเชิงสาร เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
37 0037 นายศุภโชค ครองทวีป อื่นๆ
38 0038 นางสาวศุภนิดา ศุภวัฒนพงศ์ อื่นๆ
39 0039 นายเศรษฐวุฒิ จันทร์วัฒนะ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
40 0040 นายษมา เสถียรราษฎร์ อื่นๆ
41 0041 นายษรประพัทธ์ ดิถีสวัสดิ์เวทย์ อื่นๆ
42 0042 นายสมเกียรติ วรเจิดเจริญ อื่นๆ
43 0043 นายสมชาย ฉัตรมานะกุลกิจ อื่นๆ
44 0044 นายสมพงษ์ นิธิวรรธนะ อื่นๆ
45 0045 นายสมศักดิ์ สุขศรีพานิชย์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
46 0046 นายสมศักดิ์ เลิศศิริขจร MOC BIZ Club
47 0047 นางสวิตา สิริเจริญไพศาล อื่นๆ
48 0048 นายสิทธิพร บุรณนัฎ สมาชิกสหกรณ์
49 0049 นางสาวสิริญญา เพชรศรีฟ้า ภาคประชาสังคม
50 0050 นางสาวสิริวรรณ แสงนาค เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
51 0051 นางสาวสุกัญญา ศีลนำกิจ อื่นๆ
52 0052 นางสุขุมาลย์ ลัดพลี เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
53 0053 นางสาวสุจิณา เหลืองสุรสวัสดิ์ อื่นๆ
54 0054 นายอภิจิต เจริญเวชชการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
55 0055 นายอรรถพล จันทรสาขา อื่นๆ
56 0056 นางอัญชลี เทพรัตน์ สถาบันการศึกษา
57 0057 นางสาวอาภาวรรณ จันทรวิภาค เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
58 0058 นางอุทุมพร ศรีสถิตย์นรากูร ภาคประชาสังคม
59 0059 นางสาวอุไรวรรณ พัวไพบูลย์ อื่นๆ
60 0060 นางสาวเกษราภรณ์ แก่นทอง สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
61 0062 นางจิตตาภา ประจวบเหมาะ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
62 0063 นางสาวชลธิสา นาน่วม อื่นๆ
63 0064 นางสาวชุติกาญจน์ สลิลปราโมทย์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
64 0065 นางสาวชุติกาญจ์น แสงไพบูลย์ อื่นๆ
65 0066 นางณิชกมล อุมารี สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
66 0071 นางสาวณิชากร อิ่มแตง สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
67 0072 นายดนัย คล้ายกรูฏ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
68 0073 นางสาวตะวัน ดวงเดือน อื่นๆ
69 0074 นางตาบส์ทิพย์ แสงแก้ว สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
70 0075 นายธนณัฏฐ์ เตชะวิจิตรไพศาล ภาคประชาสังคม
71 0076 นางสาวธนาพร ไหมทอง เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
72 0077 นางสาวน.ส.เพ็ญจันทร์ สุขสมบูรณ์วัฒนา อื่นๆ
73 0080 นายนราวุธ นาคนาคม เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
74 0081 นายนรินทร์ มงคลศิริ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
75 0082 นายนฤพล ตติย์ธานุกุล เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
76 0086 นายประชา ตระการศิลป์ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
77 0088 นายพงษ์ศักดิ์ วัฒนการุณวงศ์ อื่นๆ
78 0089 นางสาวพิชญา ศรีกงพาน อื่นๆ
79 0091 นางสาวมนมาศ สุมโนทยาน เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
80 0092 นางสาวรจนันท์ ดิฐานนท์ อื่นๆ
81 0094 นายระพีพัชญ์ ธนถาวรกิตติ์ อื่นๆ
82 0095 นางสาวลลิตา นาน่วม อื่นๆ
83 0096 นางสาววรรณโศภิน อมาตยกุล เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
84 0097 นางสาววันวิสา สุนทรารักษ์ อื่นๆ
85 0098 นายวิชพงษ์ บวรกิจรุ่งโรจน์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
86 0099 นางวิภารัตน์ วัฒนกิจ อื่นๆ
87 0100 นายศฤงคาร รวมวิจิตรพงศ์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
88 0101 นางสาวสกาวรัตน์ เต็มรัตน์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
89 0102 นางสาวสาวไหม ธนวัฒน์ อื่นๆ
90 0107 นายสุนทร เปลี่ยนสี เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
91 0113 นายสุพัฒน์ เหลืองธาดา สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
92 0115 นางสาวสุรีย์ สุขสมบูรณ์วัฒนา อื่นๆ
93 0117 นายสุวรรณ น้ำใจดี อื่นๆ
94 0123 นายอภิชาติ อภิชาติอาจหาญ ภาคประชาสังคม
95 0125 นางสาวเสาวลักษณ์ ภัทรกุลนันท์ อื่นๆ
96 0127 นางสาวอภิสรา ศศิสนธิ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
97 0136 นางสาวอรณิชา สว่างฟ้า เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
98 0137 นางสาวณัฐสินี พงษ์ศิริวรกิจ อื่นๆ
99 0138 นางสาวอรุณี สุขสมบูรณ์วัฒนา อื่นๆ
100 0139 นางสาวsaowaluck jirayusayotin ภาคประชาสังคม
101 0140 นางสาวกานต์รวี จิตรองอาจ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
102 0141 นายจักรกฤช ยั่งยืน อื่นๆ
103 0142 นายชยสิทธิ์ จิตรามวงศ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
104 0143 นางสาวชลยา กุมาลย์วิสัย อื่นๆ
105 0144 นายธิปก สกุลณะมรรคา เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
106 0145 นางสาวธีรกานต์ พงศ์พิชญามาตย์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
107 0146 นายบริพันธ์ ภานุสุนทร อื่นๆ
108 0147 นายภควรรธก์ อัชชะ อื่นๆ
109 0148 นางสาวมาศปวีณ์ อธิวัฒน์ธัญธนา อื่นๆ
110 0149 นางสาววิไลลักษณ์ ไกรลาศ สถาบันการศึกษา
111 0150 นางสาวศิศิรี รัตนวราหะ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
112 0151 นางสาวสายพิณ สุภา อื่นๆ
113 0152 นางสาวเอกสุดา สารากรบริรักษ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
114 0153 นายจักรพันธ์ คงคาประสิทธิ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
115 0154 นางสาวณัฐนนตรา พุฒิวรงค์โภคิน เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
116 0157 นางสาวศันสนีย์ ธารเรวดี เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
117 0158 นางสาวธารธีรา ไตรนรพงศ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
118 0159 นางสาวดวงมน สุขสมาน เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
119 0160 นายศศินทร์ โกสิยกุล อื่นๆ
120 0161 นางbangon kietthanakorn อื่นๆ
121 0162 นางสาวชมพูนุช อนุศาสน์สิทธิกิจ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
122 0163 นางสาวพิมพ์พรรณ กอบเพ็ชรหยก เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
123 0165 นายวิชัย เอกพัฒนพานิชย์ อื่นๆ
124 0166 นางสาวเพ็ชรรุ้ง เมษินทรีย์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
125 0167 นางสาวกมลพัฒน์ จันทร์ผลึก เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
126 0168 น.ส.ขวัญหทัย ธนทรัพย์วงศ์ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
127 0169 นางสาวปัญจมา วงษ์พาณิชย์ อื่นๆ
128 0170 นางสาวปุญญาพร คุณติสุข อื่นๆ
129 0171 นายพินัย ธนโควรางกูร อื่นๆ
130 0172 นายรัชชานนท์ เกตุรามฤทธิ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
131 0173 นายสุริยา อยชานันท์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
132 0174 นายสรกิจ มั่นบุปผชาติ อื่นๆ
133 0175 นางสาววรรณภร วัฒนาเกษมสัตย์ อื่นๆ
134 0176 นายกลทีป์ แมนซาโน เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
135 0177 นางสาวกัญจน์พร ฉิ่งวังตะกอ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
136 0178 นางสาวเนติมา ท้าวหมื่น เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
137 0179 นายสรณ์พัชร สรพรหม เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
138 0180 นางสาวอรชุนิภา อริสรกุลธร เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
139 0181 นายพิสิทธิ์ ชัยวัฒนไชย เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
140 0182 นายเอกสิทธิ์ จุลกิตติพันธ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
141 0188 นางสาวอนงค์ภัทร สุวรรณยั่งยืน ภาคประชาสังคม
142 0189 นายสุพล ธนูรักษ์ อื่นๆ
143 0190 นางสาวเรณู บำรุงรัตน์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
144 0191 นายไพรัตน์ ห่านศรีสุข อื่นๆ
145 0192 นางสาวฐิติรัตน์ สุวรรณยั่งยืน ภาคประชาสังคม
146 0193 นายปราโมทย์ ตาฬวัฒน์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
147 0194 นายกิตติชัย วิชยานุรักษ์ อื่นๆ
148 0196 นายโกศล ดีศีลธรรม อื่นๆ
149 0197 นายไชยพร อนุวัตเมธี อื่นๆ
150 0198 นายธีรยุทธ พืชธัญญากิจ อื่นๆ
151 0200 นายวัชรศักดิ์ จงไกรรัตนกุล ภาคประชาสังคม
152 0201 นางสาวเพชรินทร์ ปอตระกูล อื่นๆ
153 0202 นางสาวชนม์นิภา นาคปนทอง อื่นๆ
154 0203 นายณัฐสัณห์ ลีละบุตร อื่นๆ
155 0204 นางสาวพิรญาณ์ พัวพาณิชย์ อื่นๆ
156 0206 นางสาวเหมือนฝัน แต่งตั้ง อื่นๆ
157 0207 นายสุธีร์ สธนสถาพร อื่นๆ
158 0208 นางสาวณัชธรณ์ สงวนเต็ง อื่นๆ
159 0209 นางสาวอัมพิกา บุญประเวศ อื่นๆ
160 0210 นางสาววรรณา หุ่นศิริ อื่นๆ
161 0211 นางสาวณิติญาภรณ์ อิ่มใจ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
162 0212 นางนวลจันทร์ ซาลูด อื่นๆ
163 0213 นายชลธี ธนารักษ์วงศ์ อื่นๆ
164 0214 นายทองสัมฤทธิ์ ลี้จันทรากุล อื่นๆ
165 0215 นายปกรณ์พล โคตรชมภู เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
166 0216 นางสาวรัชนี ธนารักษ์วงศ์ อื่นๆ
167 0217 นางสาวพัชรินทร์ ภาณุชัยวงศ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
168 0218 นางสาววารินทร์ บุญศรี สมาชิกสหกรณ์
หมายเหตุ : รายชื่อเรียงตามตัวอักษร