การสัมมนา เรื่อง "EFTA New Market in New Normal" การขยายตลาดใหม่รับนิว นอร์มอล กับกลุ่มสมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรป 4 ประเทศ (สวิตเซอร์แลนด์ นอร์เวย์ ไอซ์แลนด์ และลิกเตนสไตน์)
ณ ห้องคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เอ1 ชั้น 22 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชั่น เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเ
วันพุธที่ 30 กันยายน 2563 เวลา 09.00 - 16.30 น.
ลำดับ เลขที่ผู้สมัคร
(แจ้งเจ้าหน้าที่หน้างาน)
ชื่อ-สกุล หน่วยงาน
1 0001 ดวงสมร สุวรรณปราโมทย์ อื่นๆ
2 0002 นางสาวพิมพ์วัลย์ พงศ์สุวรรณ อื่นๆ
3 0003 นายPiriya Charoenkhwan สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
4 0004 นายSupachai Hazeyama สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
5 0005 นายTeerawit SRISATIDNARAKUL ภาคประชาสังคม
6 0006 นายการุณ โสตถิวัตน์ อื่นๆ
7 0007 นางสาวเกสรา ธนบุญนำกุล อื่นๆ
8 0008 นางจวงจรรณ์ หงไพศาล อื่นๆ
9 0009 นางจิราภัค อารีวิทยาเลิศ สมาชิกสหกรณ์
10 0010 นางสาวชลธิชา สิริเจริญไพศาล อื่นๆ
11 0011 นายโชคชัย กิจเกษมทวีสิน อื่นๆ
12 0012 นายทวีชัย อนันทวณิชชยา อื่นๆ
13 0013 นายธวัช เลิศฤทธิ์สัมพันธ์ อื่นๆ
14 0014 นายธัชชัย ชูผลสิริกุล ภาคประชาสังคม
15 0015 นางสาวธัญนิชา ตั้งจินตนา อื่นๆ
16 0016 นางธิดา รุ่งเรืองวานิช อื่นๆ
17 0017 นายธีรชัย ชูช่วย เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
18 0018 นางนริฉัตร เลิศอุทัย เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
19 0019 นางสาวนฤชล จิระสุข อื่นๆ
20 0020 นายนันทจิตร ถาวรบุตร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
21 0021 นางประภาภรณ่ประภาภรณ์ บางประภากร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
22 0022 นางสาวปรียาภา ร้อยกรแก้ว เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
23 0023 นางสาวผาณิต จันทร์นวล อื่นๆ
24 0024 นางสาวผุสดี โกศลารักษ์ อื่นๆ
25 0025 นางพนิดา เลิศภิญโญวงศ์ อื่นๆ
26 0026 นายพิเชฐ คงไชย อื่นๆ
27 0027 นางสาวไพรวัลย่​ ธนะทิพโย ธนะทิพโย สถาบันการศึกษา
28 0028 นายภัคธร เนียมแสง อื่นๆ
29 0029 นางสาวภัชญา ธนะอุดม เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
30 0030 นายภัทรพงศ์ สัมพันธ์กุลภัค อื่นๆ
31 0031 นายวรรณชนก นกขมิ้น อื่นๆ
32 0032 นางสาวภัสสรา เทียนทอง เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
33 0033 นางสาวศรัณยา ประไพพงษ์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
34 0034 นางสาววัลย์ดา ภัทรากุลพิเชฐ อื่นๆ
35 0035 นางสาวศิริตลา แสงด้วง เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
36 0036 นางสาวศรุตา วัชรอยู่ อื่นๆ
37 0037 นายศุภโชค ครองทวีป อื่นๆ
38 0038 นายศุภกฤต แสงโสภณภักดี อื่นๆ
39 0039 นายษมา เสถียรราษฎร์ อื่นๆ
40 0040 นางสาวศุภนิดา ศุภวัฒนพงศ์ อื่นๆ
41 0041 นายสมชาย ฉัตรมานะกุลกิจ อื่นๆ
42 0042 นายสมเกียรติ วรเจิดเจริญ อื่นๆ
43 0043 นายษรประพัทธ์ดิถีสวัสดิ์เวทย์ ดิถีสวัสดิ์เวทย์ อื่นๆ
44 0044 นายสิทธิพร บุรณนัฎ สมาชิกสหกรณ์
45 0045 นายสมพงษ์ นิธิวรรธนะ อื่นๆ
46 0046 นางสาวสิริวรรณ แสงนาค เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
47 0047 นางสาวสินีพร จิลลานนท์ ภาคประชาสังคม
48 0048 นางสาวสุจิณา เหลืองสุรสวัสดิ์ อื่นๆ
49 0049 นางสุขุมาลย์ ลัดพลี เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
50 0050 นายอภิจิต เจริญเวชชการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
51 0051 นางสาวสุรีย์ สุขสมบูรณ์วัฒนา อื่นๆ
52 0052 นายอัจฉรัชย์ สวัสดิธนสาร MOC BIZ Club
53 0053 นายอรรถพล จันทรสาขา อื่นๆ
54 0054 นางสาวอาภาวรรณ จันทรวิภาค เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
55 0055 นางอัญชลี เทพรัตน์ สถาบันการศึกษา
56 0056 นางอารี ภัทรากุลพิเชฐ อื่นๆ
57 0057 นางสาวอิสสิรยา บุญทอง อื่นๆ
58 0058 นางอุทุมพร ศรีสถิตย์นรากูร ภาคประชาสังคม
59 0059 นางสาวอุไรวรรณ พัวไพบูลย์ อื่นๆ
60 0060 นางสาวอุษามาส วิริยะอุดมชาติ อื่นๆ
61 0061 นายเอกรินทร์ ผดุงทรัพย์ถาวร เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
62 0062 นางสาวเกษราภรณ์ แก่นทอง สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
63 0063 นายคำพอง เทพาคำ อื่นๆ
64 0064 นางสาวชุติกาญจน์ สลิลปราโมทย์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
65 0065 นางสาวชุลีภรณ์ พลอยงาม อื่นๆ
66 0066 นายณัฐวุฒิ เลิศลอย เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
67 0067 นางณิชกมล อุมารี สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
68 0068 นางสาวณิชากร อิ่มแตง สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
69 0069 นางตาบส์ทิพย์ แสงแก้ว สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
70 0071 นายเตชธรรม วัศรากิจกุล เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
71 0072 นายทวิวุฒิ สุวรรณจรัส เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
72 0076 นายธนณัฏฐ์ เตชะวิจิตรไพศาล ภาคประชาสังคม
73 0077 นางสาวน.ส.เพ็ญจันทร์ สุขสมบูรณ์วัฒนา อื่นๆ
74 0078 นายนรินทร์ มงคลศิริ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
75 0085 นางสาวนันทประภา นันทิยะกุล เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
76 0086 นายประชา ตระการศิลป์ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
77 0087 นางสาวปิยวรรณ ซอน เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
78 0088 นายพงษ์ศักดิ์ วัฒนการุณวงศ์ อื่นๆ
79 0089 นายไพศาล ลิ้มสถิตย์ ภาคประชาสังคม
80 0090 นางสาวภรณี จันทร์เสวก อื่นๆ
81 0091 นางสาวมนมาศ สุมโนทยาน เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
82 0093 นายระพีพัชญ์ ธนถาวรกิตติ์ อื่นๆ
83 0094 นางสาววิภารัตน์ วัฒนกิจ อื่นๆ
84 0095 นายศฤงคาร รวมวิจิตรพงศ์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
85 0096 นางสาวศิริพร บุญเจริญยศ อื่นๆ
86 0097 นายสมชาย พรวิทยานนท์ อื่นๆ
87 0098 นายสมศักดิ์ ทวีแก้ว อื่นๆ
88 0099 นายสัมฤทธิ์ แทนทรัพย์ อื่นๆ
89 0100 นางสาวสาวไหม ธนวัฒน์ อื่นๆ
90 0101 นางสาวสุจิตตา รักษ์วงศ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
91 0102 นางสาวสุจิตตา มโหธร เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
92 0103 นางสาวสุชาดา อุ่นจัตตุรพร อื่นๆ
93 0104 นายสุพัฒน์ เหลืองธาดา สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
94 0105 นายสุพัฒน์ โปษยะวัฒนากุล เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
95 0106 นางสาวเสาวลักษณ์ ภัทรกุลนันท์ อื่นๆ
96 0109 นายหฤษฎ์ รอดประเสริฐ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
97 0110 นายอกนิษฐ์ กิ่งศักดิ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
98 0112 นางสาวอนิษา เกษมสันต์ ณ อยุธยา เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
99 0114 นายอภิชาติ อภิชาติอาจหาญ ภาคประชาสังคม
100 0116 นางสาวอัญญ์ชิสา อ่ำเพชร เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
101 0117 นางสาวอรุณี สุขสมบูรณ์วัฒนา อื่นๆ
102 0118 นางสาวTarinee Limchularattana เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
103 0119 นายอมรฤทธิ์ อินทรชัย เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
104 0120 นายอภิชัย กู้เมือง เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
105 0121 นางสาวศุภนุช ทองใบ อื่นๆ
106 0122 นางสาวศิศิรี รัตนวราหะ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
107 0123 นางสาววิชญา พรหมสวัสดิ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
108 0124 นางสาวศิริพร เอี่ยมธงชัย เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
109 0125 นายพิเชษฐ์ ชั้นไพบูลย์ อื่นๆ
110 0126 นายบริพันธ์ ภานุสุนทร อื่นๆ
111 0127 นางสาวธีรกานต์ พงศ์พิชญามาตย์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
112 0128 นายธิปก สกุลณะมรรคา เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
113 0129 นางสาวณัฐนันท์ เชษฐโชติรส อื่นๆ
114 0130 นางสาวจุฑามาศ อัศวปานทิพย์ อื่นๆ
115 0131 นางสาวกานต์รวี จิตรองอาจ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
116 0132 นายVITOON KONGWANG อื่นๆ
117 0133 นางสาวsaowaluck jirayusayotin ภาคประชาสังคม
118 0134 นายกำธรพล บัวเพชร เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
119 0135 นายจักรพันธ์ คงคาประสิทธิ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
120 0136 นางสาวณัฐนนตรา พุฒิวรงค์โภคิน เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
121 0137 นางสาวธารธีรา ไตรนรพงศ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
122 0138 นางสาวภัทรพร สิงห์รอ อื่นๆ
123 0139 นายวัชรินทร์ อัศวโสภณ อื่นๆ
124 0140 นางสาววิไลพร ทองบ่อ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
125 0142 นางสาวอัญชลี บัวงาม อื่นๆ
126 0143 นางสาวศันสนีย์ ธารเรวดี เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
127 0144 นายพีรพัฒน์ ติยะบุญชัย อื่นๆ
128 0145 นายศศินทร์ โกสิยกุล อื่นๆ
129 0147 นางสาวจินดาภาญ์ ปิ่นมี เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
130 0148 นางสาวจุฑา ชีวัตร์ อื่นๆ
131 0149 นางสาวชมพูนุช อนุศาสน์สิทธิกิจ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
132 0154 นายสุนันท์ เกียรติธนากร อื่นๆ
133 0155 นายวิชัย เอกพัฒนพานิชย์ อื่นๆ
134 0156 นางสาวเพ็ชรรุ้ง เมษินทรีย์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
หมายเหตุ : รายชื่อเรียงตามตัวอักษร