การสัมมนา "1 ทศวรรษ เอฟทีเอ อาเซียน - จีน .....ก้าวต่อไปของเอกชนไทยในแดนมังกร"
ณ ห้องบอลลุม โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ
วันอังคารที่ 29 กันยายน 2563
ลำดับ เลขที่ผู้สมัคร
(แจ้งเจ้าหน้าที่หน้างาน)
ชื่อ-สกุล หน่วยงาน
1 0001 นายSupachai Hazeyama สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
2 0002 นางสาวกานดา บุญธรรมาทิตย์ อื่นๆ
3 0003 นางจวงจรรณ์ หงไพศาล อื่นๆ
4 0004 นางสาวเกสรา ธนบุญนำกุล อื่นๆ
5 0005 นางจิราภัค อารีวิทยาเลิศ สมาชิกสหกรณ์
6 0006 นายโชคชัย กิจเกษมทวีสิน อื่นๆ
7 0007 ดวงสมร สุวรรณปราโมทย์ อื่นๆ
8 0008 นายทวีชัย อนันทวณิชชยา อื่นๆ
9 0009 นางทิพย์รัตน์ ธรรมวิเศษศักดิ์ อื่นๆ
10 0010 นางสาวนฤชล จิระสุข อื่นๆ
11 0011 นางประภาภรณ่ประภาภรณ์ บางประภากร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
12 0012 นายพิเชฐ คงไชย อื่นๆ
13 0013 นางพนิดา เลิศภิญโญวงศ์ อื่นๆ
14 0014 นางสาวพิมพ์นิภา สุวรรณ์ทวีกุล อื่นๆ
15 0015 นางสาวพีรญา คงคาฉุยฉาย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
16 0016 นายพีรพล อ่อนลำยอง อื่นๆ
17 0017 นางสาวไพรวัลย่​ ธนะทิพโย ธนะทิพโย สถาบันการศึกษา
18 0018 นายวัชรพงษ์ ปถมพานิชย์ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
19 0019 นายวินัย แท่นประเสริฐกุล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
20 0020 ดร.ศรีสลา ภวมัยกุล อื่นๆ
21 0021 นายศุภกฤต แสงโสภณภักดี อื่นๆ
22 0022 นายษมา เสถียรราษฎร์ อื่นๆ
23 0023 นายสมเกียรติ วรเจิดเจริญ อื่นๆ
24 0024 นางสมจิตร กำจรวงศ์ไพศาล อื่นๆ
25 0025 นายสมชาย ฉัตรมานะกุลกิจ อื่นๆ
26 0026 นายสมบัติ สุวรรณวลัยกร อื่นๆ
27 0027 นายสมศักดิ์ สุขศรีพานิชย์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
28 0028 นางสาวสินีพร จิลลานนท์ ภาคประชาสังคม
29 0029 นางสาวสิริญญา เพชรศรีฟ้า ภาคประชาสังคม
30 0030 นายอภิจิต เจริญเวชชการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
31 0031 นางอัญชลี เทพรัตน์ สถาบันการศึกษา
32 0032 นางสาวอุไรวรรณ พัวไพบูลย์ อื่นๆ
33 0033 นางสาวอุษามาส วิริยะอุดมชาติ อื่นๆ
34 0035 นายธนณัฏฐ์ เตชะวิจิตรไพศาล ภาคประชาสังคม
35 0041 นางสาวนพมาศ ศิริชยาพร อื่นๆ
36 0042 นายประชา ตระการศิลป์ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
37 0043 นายพัฑฒิพงษ์ บุญเฉลิมศักดิ์ อื่นๆ
38 0044 นางภาวิณี ชูประสิทธิ์ อื่นๆ
39 0047 นางสาวอภิสรา ปภัสสรศิริ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
40 0048 นายสุพัฒน์ เหลืองธาดา สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
41 0049 นายวิชญะ พฤกษากิจ อื่นๆ
42 0050 นายกรณ์กฤต ลิ้มประนะ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
43 0051 นายณัฐวุฒิ สำราญมาก อื่นๆ
44 0052 นายธีระพร ปัทมาลัย อื่นๆ
45 0053 นางสาวนัยณิศา โอทยากุล อื่นๆ
46 0054 นายพงษ์ธร วงศ์วัชรไพบูลย์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
47 0055 นายมณฑล สำรวย อื่นๆ
48 0056 นางสาวรวินน์ธร ธาราพูนสวัสดิ์ อื่นๆ
49 0059 นางสิรินทร์ โล่ห์คุณสมบัติ อื่นๆ
50 0060 นายสมนึก องค์รัตนะคณา สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
51 0061 นายศุภโชค ครองทวีป อื่นๆ
52 0062 นางสาวชนันณ์ชิฎา กระพี้สัตย์ อื่นๆ
53 0063 นางสาวชลลดา ประสพเงิน อื่นๆ
54 0065 นายปรัชญา สืบสำราญ อื่นๆ
55 0066 นางสาวณัฐธยาน์ ธนวดีคุณาสิน อื่นๆ
56 0067 นายขวัญชัย อิงค์สาธิต อื่นๆ
57 0068 นางสาวเพ็ชรรุ้ง เมษินทรีย์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
58 0069 นายวิชัย เอกพัฒนพานิชย์ อื่นๆ
59 0072 นางสาวสมนา ศรุติพรหม อื่นๆ
60 0073 นางสาวศราณี วิสุทธิผล อื่นๆ
61 0074 นายวีระยุทธ โฆศิรินนท์ อื่นๆ
หมายเหตุ : รายชื่อเรียงตามตัวอักษร