การสัมมนา "1 ทศวรรษ เอฟทีเอ อาเซียน - จีน .....ก้าวต่อไปของเอกชนไทยในแดนมังกร"
ณ ห้องบอลลุม โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ
วันอังคารที่ 29 กันยายน 2563
ลำดับ เลขที่ผู้สมัคร
(แจ้งเจ้าหน้าที่หน้างาน)
ชื่อ-สกุล หน่วยงาน
1 0001 นายSupachai Hazeyama สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
2 0002 นางสาวกานดา บุญธรรมาทิตย์ อื่นๆ
3 0003 นางจวงจรรณ์ หงไพศาล อื่นๆ
4 0004 นางสาวเกสรา ธนบุญนำกุล อื่นๆ
5 0005 นางจิราภัค อารีวิทยาเลิศ สมาชิกสหกรณ์
6 0006 นายโชคชัย กิจเกษมทวีสิน อื่นๆ
7 0007 ดวงสมร สุวรรณปราโมทย์ อื่นๆ
8 0008 นายทวีชัย อนันทวณิชชยา อื่นๆ
9 0009 นางทิพย์รัตน์ ธรรมวิเศษศักดิ์ อื่นๆ
10 0010 นางสาวนฤชล จิระสุข อื่นๆ
11 0011 นางประภาภรณ่ประภาภรณ์ บางประภากร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
12 0012 นายพิเชฐ คงไชย อื่นๆ
13 0013 นางพนิดา เลิศภิญโญวงศ์ อื่นๆ
14 0014 นางสาวพิมพ์นิภา สุวรรณ์ทวีกุล อื่นๆ
15 0015 นางสาวพีรญา คงคาฉุยฉาย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
16 0016 นายพีรพล อ่อนลำยอง อื่นๆ
17 0017 นางสาวไพรวัลย่​ ธนะทิพโย ธนะทิพโย สถาบันการศึกษา
18 0018 นายวัชรพงษ์ ปถมพานิชย์ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
19 0019 นายวินัย แท่นประเสริฐกุล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
20 0020 ดร.ศรีสลา ภวมัยกุล อื่นๆ
21 0021 นายศุภกฤต แสงโสภณภักดี อื่นๆ
22 0022 นายษมา เสถียรราษฎร์ อื่นๆ
23 0023 นายสมเกียรติ วรเจิดเจริญ อื่นๆ
24 0024 นางสมจิตร กำจรวงศ์ไพศาล อื่นๆ
25 0025 นายสมชาย ฉัตรมานะกุลกิจ อื่นๆ
26 0026 นายสมบัติ สุวรรณวลัยกร อื่นๆ
27 0027 นายสมศักดิ์ สุขศรีพานิชย์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
28 0028 นางสาวสินีพร จิลลานนท์ ภาคประชาสังคม
29 0029 นางสาวสิริญญา เพชรศรีฟ้า ภาคประชาสังคม
30 0030 นายอภิจิต เจริญเวชชการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
31 0031 นางอัญชลี เทพรัตน์ สถาบันการศึกษา
32 0032 นางสาวอุไรวรรณ พัวไพบูลย์ อื่นๆ
33 0033 นางสาวอุษามาส วิริยะอุดมชาติ อื่นๆ
34 0035 นายธนณัฏฐ์ เตชะวิจิตรไพศาล ภาคประชาสังคม
35 0041 นางสาวนพมาศ ศิริชยาพร อื่นๆ
36 0042 นายประชา ตระการศิลป์ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
37 0043 นายพัฑฒิพงษ์ บุญเฉลิมศักดิ์ อื่นๆ
38 0044 นางภาวิณี ชูประสิทธิ์ อื่นๆ
39 0047 นางสาวอภิสรา ปภัสสรศิริ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
40 0048 นายสุพัฒน์ เหลืองธาดา สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
41 0049 นายวิชญะ พฤกษากิจ อื่นๆ
42 0050 นายกรณ์กฤต ลิ้มประนะ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
43 0051 นายณัฐวุฒิ สำราญมาก อื่นๆ
44 0052 นายธีระพร ปัทมาลัย อื่นๆ
45 0053 นางสาวนัยณิศา โอทยากุล อื่นๆ
46 0054 นายพงษ์ธร วงศ์วัชรไพบูลย์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
47 0055 นายมณฑล สำรวย อื่นๆ
48 0056 นางสาวรวินน์ธร ธาราพูนสวัสดิ์ อื่นๆ
49 0059 นางสิรินทร์ โล่ห์คุณสมบัติ อื่นๆ
50 0060 นายสมนึก องค์รัตนะคณา สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
51 0061 นายศุภโชค ครองทวีป อื่นๆ
52 0062 นางสาวชนันณ์ชิฎา กระพี้สัตย์ อื่นๆ
53 0063 นางสาวชลลดา ประสพเงิน อื่นๆ
54 0065 นายปรัชญา สืบสำราญ อื่นๆ
55 0066 นางสาวณัฐธยาน์ ธนวดีคุณาสิน อื่นๆ
56 0067 นายขวัญชัย อิงค์สาธิต อื่นๆ
57 0068 นางสาวเพ็ชรรุ้ง เมษินทรีย์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
58 0069 นายวิชัย เอกพัฒนพานิชย์ อื่นๆ
59 0072 นางสาวสมนา ศรุติพรหม อื่นๆ
60 0073 นางสาวศราณี วิสุทธิผล อื่นๆ
61 0074 นายวีระยุทธ โฆศิรินนท์ อื่นๆ
62 0075 นางMaiyarat Chanruangvanich อื่นๆ
63 0076 นายPantasanya Chottanaputtipong MOC BIZ Club
64 0077 นายSudhisindra Mahidhornwong อื่นๆ
65 0078 นางกัณฐ์มณี ศิริธนาภิรมย์ อื่นๆ
66 0079 นายกิตติพงศ์ อักษรานุวงศ์ อื่นๆ
67 0080 นางสาวจุไรรัตน์ อรุณรัตนวงศ์ อื่นๆ
68 0081 นางสาวฐิตาภา รัตนินทร์ MOC BIZ Club
69 0082 นายณัฐพล แซ่ลี้ MOC BIZ Club
70 0083 นางสาวทัตพร อาชาวัฒนากร อื่นๆ
71 0084 นางสาวทัศนีย์ จิรานิธิวัฒน์ อื่นๆ
72 0085 นางทิพรัตน์ สังข์มุรินทร์ อื่นๆ
73 0086 นางสาวนวลวารี ศรีปักษา อื่นๆ
74 0087 นางสาวนันทนา อรุณรัตนวงศ์ อื่นๆ
75 0088 นายบีไยกุมาร ปานเดย์ อื่นๆ
76 0089 นายปณต โชควัฒนากุล อื่นๆ
77 0090 นายพงษา สังข์มุรินทร์ อื่นๆ
78 0091 นางพรกนก เฉิน อื่นๆ
79 0092 นางสาวพรวรรณา เรืองผกา อื่นๆ
80 0093 นางพวงเพ็ญ ชุณห์วิจิตรา ภาคประชาสังคม
81 0094 นายพัชรพล แซ่ลี้ MOC BIZ Club
82 0095 นางสาวยุวลี เพชรดี อื่นๆ
83 0096 นายรชต เลิศดิเรกรัตน์ อื่นๆ
84 0097 นางริดา ศรีหล่มสัก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
85 0098 นายวรพจน์ ศิริมาจันทร์ สภาเกษตรกรแห่งชาติ
86 0099 นายวสุ พรลิขิตเปี่ยมโชติ อื่นๆ
87 0100 นายศรวัตย์ คงลำธาร อื่นๆ
88 0101 นายษรประพัทธ์ ดิถีสวัสดิ์เวทย์ อื่นๆ
89 0102 นางสุภาพร เจริญวงศ์ MOC BIZ Club
90 0103 นางสุรภี มนตรีกุล ณ อยุธยา MOC BIZ Club
91 0104 นางสาวอรพรรณ สัมฤทธิ์วงศ์ชีย อื่นๆ
92 0105 นายอัชชกร โสภิญสวัสดิ์รัตน์ MOC BIZ Club
93 0106 นายอิทธิกร ขำเดช สถาบันการศึกษา
94 0107 นายณัฐพล อิ่มน้อย อื่นๆ
95 0108 นางสาวเบญจวรรณ นันตาวัง อื่นๆ
96 0109 นางสาวปราวาตี ศริธริณ์ อื่นๆ
97 0113 นายโสฬส เตียวเดชวรรณ อื่นๆ
98 0114 นางวราภรณ์ ภูผาทิพย์ อื่นๆ
99 0115 นายมงคล นิโรบลวงศ์ อื่นๆ
100 0116 นางสาวกนกกานต์ พุ่มทอง อื่นๆ
101 0117 นายกิตติ ลักษณ์ศิริ อื่นๆ
102 0118 นางสาวธนัตถ์กรณ์ ประเสริฐศรี สถาบันการศึกษา
103 0119 นายณรงค์ฤทธิ์ เตชะนานาเลิศ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
104 0120 นางสาวนพรัตน์ เกิดกุล อื่นๆ
105 0121 นายสุขุม ฉัตรอารียกุล MOC BIZ Club
106 0122 นายกรดิษฐ์ มาลฮอตรา อื่นๆ
107 0123 นางสาวชญานิษฐ์ สังข์มุรินทร์ อื่นๆ
108 0124 นางสาวนัฐติยา จงไกรจักร์ อื่นๆ
109 0125 นายพลธวัฒน์ ฐานวรนนท์ อื่นๆ
110 0126 นางสาวพิมพ์ภัทรา ฐานวรนนท์ อื่นๆ
111 0127 นางจิตภินันท์ หริพจน์ทวีกุล อื่นๆ
112 0128 นางสาวจินดามัย พาณิชยพิเชฐ อื่นๆ
113 0131 นางสาวอรอนงค์ อินต๊ะ อื่นๆ
114 0132 นายสุชาติ เต็มสิทธิโชค อื่นๆ
115 0133 นางสาวพัณณ์ชิตา ศรีภาพัฒน์ อื่นๆ
116 0134 นายชาญชัย ธรรมร่มดี อื่นๆ
117 0135 นายชาญชัย พิมพ์แสง อื่นๆ
118 0136 นายชาย โมระศิลปิน อื่นๆ
119 0137 นางสาวณัฐกฤตา รอดศิริ อื่นๆ
120 0138 นางสาวณัฐฐพิมล มงคลวาสนาดี อื่นๆ
121 0139 นางสาวณัฐมล วราฤทธิชัย อื่นๆ
122 0140 นายธีรฉัตร์ ชีวินเฉลิมโชติ อื่นๆ
123 0141 นางสาวนภาพร เมตตาจิตโต อื่นๆ
124 0142 นางสาวนภารัตน์ มาจันต๊ะ อื่นๆ
125 0143 นางสาวนิรัชดา ลีลารัศมี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
126 0144 นายพรชัย สิทธิวิริยะชัย อื่นๆ
127 0145 นางพิชชาภัทร์ สามปรุ อื่นๆ
128 0146 นายไพบูลย์ สิมะวรา อื่นๆ
129 0147 นางสาวเฟื่องฟุ้ง จตุทิพยคันธา อื่นๆ
130 0148 นางสาวภรภัทรรัก เกตุวรุณทวาภัทร อื่นๆ
131 0149 นางสาวลัดดาวัลย์ ตุณทกิจ อื่นๆ
132 0150 นางสาววันวิสาข์ เหลี่ยมดี อื่นๆ
133 0151 นางสาววิภารัตน์ สิทธิถาวรวงศ์ อื่นๆ
134 0152 นางวีรอร พิชญ์พงศา อื่นๆ
135 0154 นางศรินยา ชินดง อื่นๆ
136 0155 นายสนิท สว่างเนตร อื่นๆ
137 0156 นางสาวสมจิตร กะการดี อื่นๆ
138 0157 นางสาวสุพัตรา หัตถคุณ MOC BIZ Club
139 0158 นางอภันพร กงประเวชนนท์ อื่นๆ
140 0159 นายก้องไพร คอนศรี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
141 0162 นางสาวสูริสาร์ นุสุข เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
142 0163 นางสาววีรวรรณ นทกุล อื่นๆ
143 0164 นางวิมลรัตน์ ฉัตรอารียกุล MOC BIZ Club
144 0165 นางอิงครัต สิทธิวิริยะชัย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
145 0166 นายอัครินทร์ ลีลารัศมี อื่นๆ
146 0167 นายจักรพันธุ์ จักศุดี อื่นๆ
147 0168 นางอรปรียา เหมนิลรัตน์ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
148 0169 นางสาวธนนันท์ อุ่นกาศ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
149 0170 นายเกรียงไกร แก้วอินต๊ะ สมาชิกสหกรณ์
150 0171 นายทรงเกียรติ์ กุลวุฒิวิลาศ อื่นๆ
151 0172 นางสาวสวรส รัตนจารีต สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
152 0173 นายณธีพัฒน์ รุ่งจรัส MOC BIZ Club
153 0174 นางพัชรพฤกษ์ สถิตทวีสมบัติ อื่นๆ
154 0175 นางสาวรมิดา ชั้นพรภักดี เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
155 0176 นางสาวอริสนันท์ นฤมลสกุลชัย อื่นๆ
156 0177 นายเอกจิรัฏฐ์ ไชยองค์กร อื่นๆ
157 0178 นางสาวมุกดา จันทร์เกษม อื่นๆ
158 0179 นางสาวทวิกา คูหากนก เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
159 0180 นางเยาวรัตน์ พลานุสนธิ์ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
160 0181 นายณัฏฐัฑฒพัณณ์ อนันต์ถวัลย์เลิศ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
161 0182 นายมาโนช ลี้ธีระกุล อื่นๆ
162 0183 นางสาวอนงค์ อินทรักษ์ อื่นๆ
163 0184 นางกาญจน์วริน วิเศษสิงห์ อื่นๆ
หมายเหตุ : รายชื่อเรียงตามตัวอักษร