การสัมมนา "การจัดตั้งกองทุน FTA"
โรงแรม แบงค็อก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค กรุงเทพฯ
วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 08.00 - 14.00 น.
ลำดับ เลขที่ผู้สมัคร
(แจ้งเจ้าหน้าที่หน้างาน)
ชื่อ-สกุล หน่วยงาน
1 0001 ดวงสมร สุวรรณปราโมทย์ อื่นๆ
2 0002 นายปรัชญา แดงประดับ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
3 0003 นายชนสิษฎ์ วณิชปรีชาพงศ์ อื่นๆ
4 0004 นายนัทธพงศ์ ภู่ทอง อื่นๆ
5 0005 นางสาวสิริกานดา กองโชค เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
6 0006 นางสาวพาขวัญ ชื่นสุวรรณกุล เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
7 0007 นางสาวธนนันท์ จาตุรันต์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
8 0008 นายจิรเทพ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา อื่นๆ
9 0009 นางสาวสกุลรัตน์ บวรสันติสุทธิ์ อื่นๆ
10 0010 นางปานรดา คุวานนท์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
11 0011 นายภาณุวัฒน์ วงเวียน เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
12 0012 นางอรพินทร์ วงเวียน เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
13 0013 นายนุกูล ปิยะศิริสิงห์ อื่นๆ
14 0014 รศ.ดร.เยาวมาลย์ ค้าเจริญ อื่นๆ
15 0015 รศ.ดร.โอภาส พิมพา อื่นๆ
16 0016 นายณัฐวุฒิ ประทีปวณีช อื่นๆ
17 0017 นายภัคธร เนียมแสง อื่นๆ
18 0018 นางสาวพีรญา คงคาฉุยฉาย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
19 0019 นายสุวรรณ ทัศมากร MOC BIZ Club
20 0020 นางสาวพันธุ์สุดา จันทรโมลี เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
21 0021 นางสาวพัชรา รัตนบุบผา เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
22 0022 นางรำไพ ติ๊กจ๊ะ อื่นๆ
23 0023 นางสาวมัชฌิมา จันทรขจร อื่นๆ
24 0024 นายสุขปิติ มณีขาว เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
25 0025 นางสาวWanya Sungkhapho อื่นๆ
26 0026 นายKhomgrit Sanarag อื่นๆ
27 0027 นายนิรุตติ์ ศุภเทวีกิจเจริญ อื่นๆ
28 0028 นายปิยะราช บุญประเสริฐ อื่นๆ
29 0029 นายสิทธิพร บุรณนัฎ สมาชิกสหกรณ์
30 0030 นายอัชชกร โสภิญสวัสดิ์รัตน์ MOC BIZ Club
31 0031 นางสุภาพร เจริญวงศ์ MOC BIZ Club
32 0032 นางสาวฐิตาภา รัตนินทร์ MOC BIZ Club
33 0033 นายณัฐพล แซ่ลี้ MOC BIZ Club
34 0034 นายพัชรพล แซ่ลี้ MOC BIZ Club
35 0035 นางสาวนวลละออง ศรีชุมพล อื่นๆ
36 0036 นายอัศวภัทร์ อัศวพงษ์โสภณ อื่นๆ
37 0037 นางสาวศิริพร กำแพงแก้ว เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
38 0038 นางสาวณิชากร อิ่มแตง สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
39 0039 นางสาวธัญนิชา ตั้งจินตนา อื่นๆ
40 0040 นางสาวสุพัตรา ริ้วไพโรจน์ อื่นๆ
41 0041 น.ส.ขวัญหทัย ธนทรัพย์วงศ์ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
42 0042 นางณิชกมล อุมารี สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
43 0043 นางสาวชมพูนุท บูรพา เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
44 0044 นายทัฬห ปึงเจริญกุล อื่นๆ
45 0045 นายอันวาร์ สาและ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
46 0046 นางสาวคนึงนิจ โชติวาณี อื่นๆ
47 0047 นางสาวภัทรกร ทัศนเอกจิต อื่นๆ
48 0048 นายณะกร อรรถรัฐ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
49 0049 นางสาวกานต์รวี จิตรองอาจ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
50 0050 นางสาวชาลินี แก้วคง อื่นๆ
51 0051 นางสาวเรณู บำรุงรัตน์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
52 0052 นายวิโรจน์ สิตประเสริฐนันท์ อื่นๆ
53 0054 นางสาวหลินฟ้า คูร์พิพัฒน์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
54 0055 นายชนะชัย กุลนพฤกษ์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
55 0056 นางสาวเกษราภรณ์ แก่นทอง สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
56 0057 นายบุรัสกร สุภาษี เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
57 0058 นายนรินทร์ มงคลศิริ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
58 0059 นางตาบส์ทิพย์ แสงแก้ว สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
59 0060 นางสาวณิชาภา โพธิ์ร้อย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
60 0061 นางสาวณภัทร ประเสริฐสุวรรณ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
61 0062 นางสาวฉัตรสุมาลย์ มงคลศิริ อื่นๆ
62 0063 นางสาวอนิษา เกษมสันต์ ณ อยุธยา เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
63 0064 นางสาวกนกพร วรรณนรากุล เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
64 0065 นางสาวรัตกรณ์ วุฒิบูรณ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
65 0066 นายวงศธร พัชราพงศ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
66 0067 นางวรรณทิพ สมจินตนา เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
67 0068 นางสาวสุมลรัตน์ ศักดิ์สินธุ์ชัย เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
68 0069 นายแพทย์สุรพงศ์ อำพันวงษ์ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
69 0071 นางสาวหทัยชนก ใจสุทธิ์ สมาชิกสหกรณ์
70 0072 นางสาวมลฤดี วนิชสุนทร เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
71 0073 นายนราธิป อนันตสุข อื่นๆ
72 0074 นายปรเมศวร์ ปานขาว เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
73 0075 นายพนม ตะโกเมือง อื่นๆ
74 0076 นางสาวเฟื่องฟุ้ง จตุทิพยคันธา อื่นๆ
75 0077 นายภาวิต กองแก้ว อื่นๆ
76 0078 นางสาวสุจิตตา มโหธร เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
77 0079 นางสาวนิศาชล โรจน์สัตตรัตน์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
78 0080 นางสาวสุดารัตน์ ปริญญามนตรี เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
79 0081 นางสาวภีสพรรณ เลาสุทแสน เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
80 0082 นายบุญส่อง เลี่ยวเพ็ญวงษ์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
81 0083 นางสาวเสาวนีย์ คำแฝง อื่นๆ
82 0084 นางหัทยา ทับสวัสดิ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
83 0085 นายชัยโรจน์ สิริโพธินันท์ อื่นๆ
84 0086 นางสาวนพวรรณ ฉลองพันธรัตน์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
85 0087 นางสาวปริญดา นาคทอง สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
86 0088 นายพลดล เจนนุวัตร์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
87 0089 นายเมธี สุกุลธนาศร สมาชิกสหกรณ์
88 0090 นายสมชาย บุญสายทรัพย์ อื่นๆ
89 0091 นางสาวสุนีย์ วรวุฒางกูร สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
90 0092 นายสุรชัย เปี่ยมคล้า สมาชิกสหกรณ์
91 0093 นายศุภกฤต แสงโสภณภักดี อื่นๆ
92 0094 นายวัชรศักดิ์ จงไกรรัตนกุล ภาคประชาสังคม
93 0095 นายชรินทร์ ขัติวงศ์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
94 0096 นายสมเกียรติ วรเจิดเจริญ อื่นๆ
95 0097 นางสาวสุชีรา ทองประกอบ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
96 0098 นางสาวสุธาสินี แก้วจินดา เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
97 0099 นายชาตรี บุญญารัตนากุล อื่นๆ
98 0100 นายอภิชัย กู้เมือง เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
99 0101 นางสาวนุสรา สุขวิบูลย์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
100 0102 นางสาวนภนาง เอกอัคร เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
101 0103 นายสุพจน์ วลีอิทธิกุล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
102 0104 นายพิเชฐ คงไชย อื่นๆ
103 0108 นางสาวเกสรา ธนบุญนำกุล อื่นๆ
104 0109 นางสาวรัชนี ธนารักษ์วงศ์ อื่นๆ
105 0110 นายธีรวุฒิ สืบเรือง เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
106 0111 นายชลธี ธนารักษ์วงศ์ อื่นๆ
107 0112 นางสาวเพ็ญจันทร์ ธนบุณยวัฒน์ อื่นๆ
108 0113 นางสาววรัญญา ฮวยเเหยม เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
109 0114 นางสาวธัญลักษณ์ คมสันต์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
110 0115 นายธนวัฒน์ อุดมสิน เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
111 0116 นางสาวสุภาภรณ์ อินค้า อื่นๆ
112 0117 นางวิจิตต์ศรี สงวนวงศ์ สถาบันการศึกษา
113 0118 นายอภิชาติ อภิชาติอาจหาญ ภาคประชาสังคม
114 0119 นางสาวกัญญรัตน์ เกิดศิริ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
115 0120 นางอัญชลี เทพรัตน์ สถาบันการศึกษา
116 0121 นางสาวสุวณีย์ ขำสุข เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
หมายเหตุ : รายชื่อเรียงตามตัวอักษร