งานสัมมนา "Brexit the Series: โอกาสดีๆ ที่ผู้ส่งออกสินค้าไทยต้องรู้"
ณ ห้องไทยจิตรลดา โรงแรมแบงค็อก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค กรุงเทพฯ
วันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563 เวลา 08.00 - 12.00 น.
ลำดับ เลขที่ผู้สมัคร
(แจ้งเจ้าหน้าที่หน้างาน)
ชื่อ-สกุล หน่วยงาน
1 0001 นายปรัชญา แดงประดับ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
2 0002 นาง พัช​รินทร์​ มงคลเดชา​โชติ​ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
3 0003 นางสาวสาริกา เทพเดชา เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
4 0004 นางวีรยา พุฑฒิบัณฑิต เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
5 0005 นายภัคธร เนียมแสง อื่นๆ
6 0006 นางสาวพีรญา คงคาฉุยฉาย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
7 0007 นางสาวนัตติยา กระนีจิตร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
8 0008 ดวงสมร สุวรรณปราโมทย์ อื่นๆ
9 0009 นางสาวธิดาพร ทองเรือง เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
10 0010 นางสาวสุกัญญา จันโอทาน เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
11 0011 นางสาวมัชฌิมา จันทรขจร อื่นๆ
12 0012 นางสาวWanya Sungkhapho อื่นๆ
13 0013 นายอัศวภัทร์ อัศวพงษ์โสภณ อื่นๆ
14 0014 นายLataphon Jarruwattanawong อื่นๆ
15 0015 นางสาวฐิตาภา รัตนินทร์ MOC BIZ Club
16 0016 นายณัฐพล แซ่ลี้ MOC BIZ Club
17 0017 นางสาวนวลละออง ศรีชุมพล อื่นๆ
18 0018 นางปานรดา คุวานนท์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
19 0019 นายพัชรพล แซ่ลี้ MOC BIZ Club
20 0020 นางสาวริรินดา ชโลธร​ อื่นๆ
21 0021 นายสิทธิพร บุรณนัฎ สมาชิกสหกรณ์
22 0022 นางสุภาพร เจริญวงศ์ MOC BIZ Club
23 0023 นายอัชชกร โสภิญสวัสดิ์รัตน์ MOC BIZ Club
24 0024 นางสาวณิชากร อิ่มแตง สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
25 0027 นางรุ่งนภา เลิศกุลวาณิชย์ อื่นๆ
26 0028 นางสาวธัญนิชา ตั้งจินตนา อื่นๆ
27 0029 น.ส.ขวัญหทัย ธนทรัพย์วงศ์ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
28 0030 นางสาวจุฑารัตน์ พรหมทัต เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
29 0031 นายปิยะราช บุญประเสริฐ อื่นๆ
30 0032 นางสาวสุพัตรา ริ้วไพโรจน์ อื่นๆ
31 0033 นายอันวาร์ สาและ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
32 0034 นางสาวสุชีรา ประวิง เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
33 0035 นางสาววรรษมน ประทักษวิริยะ อื่นๆ
34 0036 นางสาวภัทรกร ทัศนเอกจิต อื่นๆ
35 0037 นางสาวพิมพ์ณิตศา กลิ่นจันทร์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
36 0038 นางสาวคนึงนิจ โชติวาณี อื่นๆ
37 0039 นางสาวกานต์รวี จิตรองอาจ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
38 0040 นางสาวดวงมน สุขสมาน เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
39 0041 นางสาวปรีดาพร หงส์เกียรติขจร สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
40 0042 นางสาวภัทรกร มีหกวงศ์ อื่นๆ
41 0043 นางสาววาสนา พาพันธ์ อื่นๆ
42 0044 นายวิญญู เหล่าวัฒนา สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
43 0045 นางสาวศุภนาถ ศิริพงศ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
44 0046 นายอธิศ คุณยศยิ่ง อื่นๆ
45 0048 นางอลิสา วรรณวนิช อื่นๆ
46 0049 นางสาวพิมพกานต์ เมฆฉาย อื่นๆ
47 0050 นายอนุวัตร จุลินทร เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
48 0051 นายแพทย์สุรพงศ์ อำพันวงษ์ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
49 0052 นางสาวรัตกรณ์ วุฒิบูรณ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
50 0053 นางสาววรนาถ ด่านผดุงทรัพย์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
51 0054 นายนรินทร์ มงคลศิริ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
52 0055 นางตาบส์ทิพย์ แสงแก้ว สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
53 0056 นางสาวณิชาภา โพธิ์ร้อย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
54 0057 นางสาวกาญจนา มาลัยกฤษณะชลี เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
55 0058 นางศิริวรรณ ปรีดิศรีพิพัฒน์ อื่นๆ
56 0059 นายสมภพ ศิริธนานุกูลวงศ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
57 0060 นางสาวมลฤดี วนิชสุนทร เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
58 0061 นายภาวิต กองแก้ว อื่นๆ
59 0062 นางสาวเฟื่องฟุ้ง จตุทิพยคันธา อื่นๆ
60 0063 นายปรเมศวร์ ปานขาว เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
61 0064 นางสาวฉันทวรรณ เจริญศิลป์ อื่นๆ
62 0065 นางสาวนิศาชล โรจน์สัตตรัตน์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
63 0066 นางสาวเสาวนีย์ คำแฝง อื่นๆ
64 0067 นางสาวนพวรรณ ฉลองพันธรัตน์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
65 0068 นายวิฑูรย์ สันติบุญญรัตน์ อื่นๆ
66 0069 นางสาวธัญญารัตน์ จงเศรษฐี อื่นๆ
67 0070 นางสาวนาริณี คมกฤส เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
68 0071 นางสาวสุชีรา ทองประกอบ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
69 0072 นายสุนทร เปลี่ยนสี เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
70 0073 นางสาวนิภาพรรณ แสงอินทร์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
71 0074 นางสาวอธิชา กลิ่นจันทร์ อื่นๆ
72 0075 นางสาวศิริพร ทองศาลา อื่นๆ
73 0076 นางสาวรัชนีกร ลาภวณิชชา เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
74 0077 นายทิวทัศน์ โป่งฟ้า อื่นๆ
75 0078 นางสาวเพ็ญจันทร์ ธนบุณยวัฒน์ อื่นๆ
76 0079 นางสุเนตตา แซ่โต๊ะ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
77 0081 นางนางสุนารี มีทรัพย์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
78 0082 นายธีรวุฒิ สืบเรือง เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
79 0084 นางอรอนงค์ อระวีพร เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
80 0085 นางวิจิตต์ศรี สงวนวงศ์ สถาบันการศึกษา
81 0086 นางสาวสุภาภรณ์ อินค้า อื่นๆ
82 0088 นายศิรชัย กฤตยานุกูล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
83 0089 นายมิ่งพันธ์ ฉายาวิจิตรศิลป์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
84 0090 นางสาวPafan Amnuaysawasdi เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
85 0092 นางสาวนันทมาศ ฉัตราภรณ์ อื่นๆ
86 0093 นางสาวอาทิตยา ทองแกมแก้ว เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
87 0094 นายพีรพัฒน์ ติยะบุญชัย อื่นๆ
88 0095 นายธนณัฏฐ์ เตชะวิจิตรไพศาล ภาคประชาสังคม
89 0096 นายธงชัย ทรงศร อื่นๆ
90 0097 นายอรรถพล จันทรสาขา อื่นๆ
91 0098 นายPiriya Charoenkhwan สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
92 0099 นายSupachai Hazeyama สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
93 0100 นางเครือวัลย์ ชลนัย สมาชิกสหกรณ์
94 0101 นางสาวสาวไหม ธนวัฒน์ อื่นๆ
95 0103 นางสาวเสาวลักษณ์ ภัทรกุลนันท์ อื่นๆ
96 0104 นางสาวปุญญิศา ขาวะอาด เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
97 0105 นางสาวศรุตา วัชรอยู่ อื่นๆ
98 0106 นางจวงจรรณ์ หงไพศาล อื่นๆ
99 0107 นางสาวสโรชินี สุขตระกูล อื่นๆ
100 0108 นางสุวดี สีตะสิทธิ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
101 0109 นางวิภารัตน์ วัฒนกิจ อื่นๆ
102 0110 นางสาวเกศแก้ว วิจารณกรณ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
103 0111 นางสาวพัชณิดา เทือกถา สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
104 0112 ดร.ชโลทร สินเพราะ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
หมายเหตุ : รายชื่อเรียงตามตัวอักษร