งานสัมมนา “เจาะลึกชิลี : โอกาสการค้าการลงทุนของไทยในอเมริกาใต้”
ณ ห้องสกุณตลา บอลรูม โรงแรมเพนนินซูลา กรุงเทพฯ
วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30 – 13.30 น.
ลำดับ เลขที่ผู้สมัคร
(แจ้งเจ้าหน้าที่หน้างาน)
ชื่อ-สกุล หน่วยงาน
1 0001 นางสาวบุษกร จิ๋วแก้ว เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
2 0002 นางนัสรี ปาทาน เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
3 0003 นางสาว กาญจนา วัฒนธำรงค์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
4 0004 นายกฤษณรักษ์ ใจดี เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
5 0006 นางสาวอริสรา มีสง่า เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
6 0007 นายชาลี ขันศิริ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
7 0008 นางณิชกมล อุมารี สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
8 0009 นายเมธี ลายประดิษฐ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
9 0010 นางสาวริรินดา ชโลธร​ อื่นๆ
10 0011 นายเรืองศักดิ์ นามเดช เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
11 0012 นางสาวศิริพร กำแพงแก้ว เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
12 0013 นายอรรคเมธากร วิไลยวงศ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
13 0014 นางสาวธัญญานันท์ วราภิพงศ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
14 0016 นายอภิสิทธิ์ วงศ์เดอรี เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
15 0017 นางสาวกันยารัตน์ พิมพาภรณ์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
16 0018 นางสาวอนิษา เกษมสันต์ ณ อยุธยา เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
17 0019 นางสาวแสงดาว เดชรุ่งพิทักษ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
18 0020 นางสาวสุมลรัตน์ ศักดิ์สินธุ์ชัย เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
19 0021 นางสาวสุธิดา อานามนารถ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
20 0022 นายสิทธิพร บุรณนัฎ สมาชิกสหกรณ์
21 0023 นายสมภพ ศิริธนานุกูลวงศ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
22 0024 นายศิรชัย กฤตยานุกูล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
23 0025 นางสาวศศิ อเนกสิทธิสิน อื่นๆ
24 0026 นายวิวัฒน์ ชัยจิราภรณ์ อื่นๆ
25 0027 นายวิชพงษ์ บวรกิจรุ่งโรจน์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
26 0028 นางสาววันดี สุชาติกุลวิทย์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
27 0029 นางสาวรุ่งนภา โชติทุม เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
28 0031 นางสาวรัชนีกร ลาภวณิชชา เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
29 0032 นางสาวภรณี นิจจรัลกุล เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
30 0033 นางพวงเพ็ญ ชุณห์วิจิตรา ภาคประชาสังคม
31 0034 นายปิยะราช บุญประเสริฐ อื่นๆ
32 0035 นางสาวนุชจรีย์ รูปเล็ก อื่นๆ
33 0043 นางสาวดวงใจ โอเดน อื่นๆ
34 0044 นางสาวดวงกมล เทียนมณี อื่นๆ
35 0045 นางสาวณิชากร อิ่มแตง สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
36 0046 นายชาญณรงค์ บุญรัตนกรกิจ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
37 0047 นางสาวชฎาพร กลีบบัว อื่นๆ
38 0049 นางสาวคนึงนิจ โชติวาณี อื่นๆ
39 0052 นางสาวคชมาศ ชาญชัยวัฒน์ อื่นๆ
40 0055 นายนราธิป อนันตสุข อื่นๆ
41 0056 นายวีรเจต จิรจริยาเวช อื่นๆ
42 0057 นายจีระ อุดมศิลป สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
43 0058 นางสาวนิศาชล โรจน์สัตตรัตน์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
44 0059 นางสาวอัญภาสรณ์ ทวีสุข เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
45 0062 นายระพีพัชญ์ ธนถาวรกิตติ์ อื่นๆ
46 0063 นายวีระศักดิ์ ขวัญเมือง อื่นๆ
47 0064 นายอัญชิษฐ์ สิทธิกูล เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
48 0065 นางสาวปรียาภา ร้อยกรแก้ว เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
49 0066 นายคำพอง เทพาคำ อื่นๆ
50 0067 นายจักรพันธ์ คงคาประสิทธิ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
51 0068 นางสาวฮานาน วิศิษฎ์ภัทรานนท์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
52 0069 นายกำแหง ตันกำแหง ภาคประชาสังคม
53 0072 นางสาวผกายพฤฒิ มูลศาสตร์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
54 0075 นายปิติชาติ ไชยเสนา เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
55 0076 นายพนม ต๊ะสิทธิ์ อื่นๆ
56 0077 นายสุนทร พิพิธแสงจันทร์ ภาคประชาสังคม
57 0078 นางสาวสุธาสินี แก้วจินดา เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
58 0079 นายสิทธิชัย อุดมกิจธนกุล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
59 0080 นายสวัสดิพร ทองปาน อื่นๆ
60 0081 นางสาวศุภนิดา ศุภวัฒนพงศ์ อื่นๆ
61 0082 นางสาวศศิมา อารี เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
62 0083 นางสาวมัชฌิมา จันทรขจร อื่นๆ
63 0084 นายปรีชา องค์ประเสริฐ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
64 0085 นางสาวณัฐนันท์ แสงศรีรัตนกุล เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
65 0086 นายจุฑา อาปณกะพันธ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
66 0087 นางสาวกวินิตา กฤตาภาสกรวงค์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
67 0088 นางสาวณิติญาภรณ์ อิ่มใจ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
68 0089 นางสาวนารีรัตน์ จันทร์ทอง อื่นๆ
69 0090 นายวรุตม์ อัศววุฒิเวคิน เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
70 0091 นายศานิต เวียงศรี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
71 0092 นางสาวเสาวนีย์ คำแฝง อื่นๆ
72 0093 นางสาวอรนุช อินทวงศ์ สถาบันการศึกษา
73 0094 นายพุทธิพร วิชัยดิษฐ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
74 0095 นางสาวณิชาภา โพธิ์ร้อย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
75 0096 นายชาติชาย เทพแปง เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
76 0097 นายภาณุวัฒน์ สินธวัชต์ อื่นๆ
77 0098 นางสาวพิชญา แอดสกุล เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
78 0099 นางสาวตันฑิตา สุโขบล เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
79 0100 นางสาวณัฏฐ์ฎาพร แจ้งจำรัส สถาบันการศึกษา
80 0101 นายพิชญเทพ ยุกตะเสวี อื่นๆ
81 0102 นายพลวัชร ไตรอุโฆษ อื่นๆ
82 0103 ว่าที่ ร.ต.ทศพร สุวรรณโณ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
83 0104 นางสาวชีวรัตน์ ยาชูรมณ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
84 0105 นางกัณฐ์มณี ศิริธนาภิรมย์ อื่นๆ
85 0106 นางสาวชญานิศ สมสุข เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
86 0107 นายชัยวัฒน์ คำแก่นคูณ อื่นๆ
87 0108 นายชิติ หุ่นอุตกฤษณ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
88 0109 นางสาวกมลวรรณ กุหลาบวงษ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
89 0110 นางสาวกุลพธู อนันตศรัณย์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
90 0111 นางสาวเกศแก้ว วิจารณกรณ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
91 0112 นางสาวสุวณีย์ ขำสุข เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
92 0114 นางสาวดาริน ยิ้มหนองเต่า เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
93 0115 นางภัททดา สามัคคี สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
94 0116 นายศรุต พฤกษ์ฎากรณ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
95 0117 นางสาวเมทิกา มีทรัพย์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
96 0118 นางสาวอุนนดา พฤฒินารากร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
97 0119 นายศักดา ปลื้มใจ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
98 0120 นางสาวเพลินพรรณ เขตต์กัน เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
99 0121 นางสาวพรนัชชา แดงทอง เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
100 0122 นางสาวชนิกานต์ หอมระรื่น เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
101 0123 นายปรเมศวร์ ปานขาว เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
102 0124 นางสาวมลฤดี วนิชสุนทร เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
103 0125 นายเอกภพ ไอศูรย์พิศาลกุล สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
104 0126 DR.Tanarat Khoowaranyoo Thiengkamol เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
105 0127 นายธิราวุฒิ มณีรัตน์ อื่นๆ
106 0128 นายฐิติพงษ์ โชคอำนวย อื่นๆ
107 0129 นายปรีชา ตรีสุวรรณ ภาคประชาสังคม
108 0130 นายพนม ตะโกเมือง อื่นๆ
109 0131 นายธีรวุฒิ สืบเรือง เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
110 0132 นายวัชรพล โชติยะปุตตะ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
111 0133 นางสาวพัชรสุภา บุตรสุวรรณ อื่นๆ
112 0134 นางสาวจันทร์ทิพย์ จองทุน อื่นๆ
หมายเหตุ : รายชื่อเรียงตามตัวอักษร