งานเปิดตัวโครงการ DTN Business Plan Award 2020 "ชี้ช่องโอกาส บุกตลาดด้วย FTA"
โรงแรมเพนนินซูลา กรุงเทพฯ
วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ ห้องสกุณตลา บอลรูม โรงแรมเพนนินซูลา กรุงเทพ
ลำดับ เลขที่ผู้สมัคร
(แจ้งเจ้าหน้าที่หน้างาน)
ชื่อ-สกุล หน่วยงาน
1 0001 นางสาวกรรณิการ์ พรพิพัฒน์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
2 0002 นางณิชกมล อุมารี สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
3 0003 นางนภชนก วีรชาติเมธี เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
4 0004 นายปรัชญา แดงประดับ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
5 0005 นายประโยชน์ เพ็ญสุต เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
6 0006 นายปวริศ หาญณรงค์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
7 0007 นายประมวล นิลนาค เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
8 0008 นางรษิกา คุณาพรสุจริต เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
9 0009 นายเรืองศักดิ์ นามเดช เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
10 0010 นางวีรยา พุฑฒิบัณฑิต เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
11 0011 นางสาวสวิตตา สามัคคี เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
12 0012 นางสาวอนงค์​นา​รถ​ มหาสวัสดิ์​ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
13 0013 นายอรรคเมธากร วิไลยวงศ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
14 0014 นางอัญชลี เทพรัตน์ สถาบันการศึกษา
15 0015 นายอิสรา พรหมเรียง เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
16 0016 DR.Tanarat Khoowaranyoo Thiengkamol เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
17 0017 นางสาวพาขวัญ ชื่นสุวรรณกุล เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
18 0018 นางกฤษญาพร สุนทรพจน์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
19 0019 น.ส.ขวัญหทัย ธนทรัพย์วงศ์ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
20 0020 นางจิราภัค อารีวิทยาเลิศ สมาชิกสหกรณ์
21 0021 นางชฎา บุญจร เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
22 0022 นางสาวชลลดา ดวงประสาท เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
23 0023 นางสาวชุติกาญจน์ เปลี่ยนโชติ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
24 0024 นางสาวณัฐณิชา เพชรศรี เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
25 0025 นางสาวตันฑิตา สุโขบล เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
26 0026 นางสาวธนาพร ไหมทอง เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
27 0027 นางสาวธนิยา คันธหัตถี สถาบันการศึกษา
28 0028 นางสาวธัญญาทิพย์ แสงสุวรรณ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
29 0029 นายนิวัฒน์ หาญสวัสดิ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
30 0030 นางบุณฑริกา กระจ่างวงษ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
31 0031 นายบุรัสกร สุภาษี เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
32 0032 นางพรทิพย์ ถาวงค์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
33 0033 นางสาวพักตร์มณี เส่งถิน เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
34 0034 นางสาวพิชานันท์ ถิระวัฒน์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
35 0035 นายพิเชฐ คงไชย อื่นๆ
36 0036 นายพิสุทธิ หนักแน่น สถาบันการศึกษา
37 0037 นางสาวเพชรินทร์ ปอตระกูล อื่นๆ
38 0038 นางสาวภาวดี รักรุ่ง เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
39 0039 นายภาสันต์ นุพาสันต์ สภาเกษตรกรแห่งชาติ
40 0040 นายวัชรศักดิ์ จงไกรรัตนกุล ภาคประชาสังคม
41 0041 นายวาท หาญกลับ ภาคประชาสังคม
42 0042 นางวารี สดประเสริฐ อื่นๆ
43 0043 นายศฤงคาร รวมวิจิตรพงศ์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
44 0044 นางสาวศศิวิมล สุทธิเลิศ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
45 0045 นางศิภาภัฏฐ์ ทินภัทรนวลใหม่ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
46 0046 นางสาวศุภนุช ทองใบ อื่นๆ
47 0047 นายศุภศร อุสุพานิชย์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
48 0048 นายสาธิต กล่อมสวัสดิ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
49 0049 นางสาวสิรินาถ อมตพันธ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
50 0050 ผศ.ดร.สุธินี มงคล สถาบันการศึกษา
51 0051 นางสาวสุริศา น้อยอินทร์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
52 0052 นางสุวดี สีตะสิทธิ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
53 0053 นายอภิชาติ อภิชาติอาจหาญ ภาคประชาสังคม
54 0054 นางสาวอภิสรา ศศิสนธิ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
55 0055 นางอรทัย ใจตุ้ย เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
56 0056 นางสาวอาทิตยา ทองแกมแก้ว เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
หมายเหตุ : รายชื่อเรียงตามตัวอักษร