งานผลการเจรจา RCEP
ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563
ลำดับ เลขที่ผู้สมัคร
(แจ้งเจ้าหน้าที่หน้างาน)
ชื่อ-สกุล หน่วยงาน
1 0001 นางสาวเสาวณิต ผ่องใส เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
2 0002 นางสาวตริตราภรณ์ กิ่มศาสตร์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
3 0003 นางสาววรัญญา ผู้พิทักษ์ผล เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
4 0004 นางวีรยา พุฑฒิบัณฑิต เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
5 0005 นายสมเด็จ สุสมบูรณ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
6 0006 น.ส.ขวัญหทัย ธนทรัพย์วงศ์ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
7 0007 นายประพันธ์ ลีน้อย อื่นๆ
8 0008 นางสาวพีรญา คงคาฉุยฉาย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
9 0009 นายสนั่น อังอุบลกุล สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
10 0010 ดร.รัชดา เจียสกุล อื่นๆ
11 0011 นางสาวรุจิรา จันทร์อร่าม เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
12 0012 นางสาวสุริศา น้อยอินทร์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
13 0013 นางสาวอรดา วงศ์อำไพวิทย์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
14 0014 นายกฤษณพงค์ เทพศิริ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
15 0015 นางสาวเกศแก้ว วิจารณกรณ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
16 0016 นายไกรฤกษ์ ปิ่นแก้ว สถาบันการศึกษา
17 0017 นางสาวจันทร์นิภา บุญญเศรษฐ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
18 0018 นางสาวชลยา กุมาลย์วิสัย อื่นๆ
19 0019 นางสาวณัฏฐมล ชาตะสิงห์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
20 0020 นายทวีสันต์ วิรัชพงศานนท์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
21 0021 นายธงชัย แสงศิริ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
22 0022 นายนภัส มงคลภัทรสุข สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
23 0023 นางสาวนันทิดา วงศ์อำไพวิทย์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
24 0024 นางสาวรำไพภัค ปิ่นสวย เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
25 0025 นางศิชชญกาญจน์ วงศ์ธนวัฒน เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
26 0026 นางสาวศิริพร กำแพงแก้ว เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
27 0027 นายอธิป อัศวานันท์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
28 0028 นางสาวโสชญา ชนะรัตน์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
29 0029 นางสาวสุวณีย์ ขำสุข เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
30 0030 นางสาวสมจิตต์ สาสนรักกิจ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
31 0031 นายดรุษกร วิสุทธิสิน อื่นๆ
32 0032 นางสาวเก็จมณีนิษฐ์ สายเสมา เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
33 0033 นางพิณพิศ ทุมโคตร เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
34 0034 นางณรัชธา พิสิษฐเกษม เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
35 0035 นางสาวจันทร์เพ็ญ พันธ์บัว อื่นๆ
36 0036 นางสาวนุชจรีย์ รูปเล็ก อื่นๆ
37 0037 นางสาวสุจิรภา หาญสวัสดิ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
38 0038 นายธนวัตน์ ไทยแก้ว เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
39 0039 นายณัฐภัทร ประเสริฐวิทย์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
40 0040 นางสาวปิยชาติ สอทิพย์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
41 0041 นางสาวภาริน หงษ์บุตร เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
42 0042 นางสาววิรัญญา ตินโนเวช เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
43 0043 นางสาวศันสนีย์ ธารเรวดี เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
44 0044 นายอดิศักดิ์ จันทร์วิทัน เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
45 0045 นางสาวอัจฉราพร ทองสรรค์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
46 0046 นางสาวณิติญาภรณ์ อิ่มใจ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
47 0047 นางปานรดา คุวานนท์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
48 0048 นายJutatit Pumarin เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
49 0049 นายกฤษณรักษ์ ใจดี เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
50 0050 นางสาวกัลยา ลีวงศ์เจริญ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
51 0051 นายคนันท์ ชัยชนะ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
52 0052 นางสาวจีรวรรณ บานเย็นประสบสุข เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
53 0053 นางสาวฒาลิศา ทาศรีภู เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
54 0054 นางสาวณิชาภัทร พุ่มเข็ม เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
55 0055 นางสาวปิยวรรณ ซอน เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
56 0056 นางสาวพาขวัญ ชื่นสุวรรณกุล เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
57 0057 นายภณาวัฒน์ ยอดคำลือ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
58 0058 นางสาวภาวดี รักรุ่ง เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
59 0059 นายภาสันต์ นุพาสันต์ สภาเกษตรกรแห่งชาติ
60 0060 นายรัตนะ สวามีชัย สภาเกษตรกรแห่งชาติ
61 0061 นางสาววันดี สุชาติกุลวิทย์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
62 0062 นายศุภศร อุสุพานิชย์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
63 0063 นางสาวสกาวรัตน์ เต็มรัตน์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
64 0064 นายสุนทร เปลี่ยนสี เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
65 0065 นางสาวสุลีวรรณ ยิ้มพยัคฆ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
66 0066 นายเสวก ประกิจฤทธานนท์ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
67 0067 นางสาวเสาวลักษณ์ ศุภกมลเสนีย์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
68 0068 นางสาวอัญชนา ส่วนมนทิระ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
69 0069 นายมนตรี ถาวร เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
70 0070 นางเบญจพร ฟาธีเยร์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
71 0071 นายวรพล เจนสวัสดิชัย เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
72 0072 นายสมหมาย องค์เจริญลาภ อื่นๆ
73 0073 นายสมนึก องค์รัตนะคณา สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
74 0074 นางสาวธนาพร ไหมทอง เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
75 0075 นางสาวสุวิชาภา อ่อนพึ่ง เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
76 0076 นางสาววรพรรณ ลิ้มตระกูล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
77 0077 นายกิตติคม พูลสมบัติ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
78 0078 นางปิยะวรรณ แพโรจน์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
79 0079 นางสาวอุนนดา พฤฒินารากร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
80 0080 นายจิรวัฒน์ อารีจิตสกุล เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
หมายเหตุ : รายชื่อเรียงตามตัวอักษร