การสัมมนา เรื่อง "โอกาสขยายตลาดใหม่ ผ่าน FTA อาเซียน - แคนาดา"
ณ ห้องเวิลด์ บอลรูม ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิล์ด กรุงเทพฯ
วันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563 เวลา 08.30 - 14.00 น.
เลขบัตรประชาชน : ระบุเลขบัตรประชุาชน 13 หลัก
คำนำหน้า : อื่น ๆ โปรดระบุ
ชื่อ :
สกุล :
ประเภทหน่วยงาน :
ชื่อหน่วยงาน :
ประเภทสินค้า :
ประเภทบริการ :
ตำแหน่ง :
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
จังหวัด :
ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 และจะมีผลบังคับใช้ภายใน 1 ปีนับจากวันประกาศ
ดังนั้นกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศมีความจำเป็นต้องขอความยินยอมจากท่านในการอนุญาตให้จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
เพื่อกรมฯ สามารถนำไปเป็นข้อมูลในการเชิญท่านเข้าร่วมงานโครงการ/กิจกรรม/งานสัมมนาของกรมฯ ในครั้งต่อไป
และจัดส่งข้อมูลด้านเศรษฐกิจการค้า เขตการค้าเสรี ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อท่าน
อนุญาต ไม่อนุญาต