การสัมมนาประชาพิจารณ์ " ก้าวต่อไปของไทย หลังปิดดีล RCEP " ครั้งที่ 1 ณ กรุงเทพฯ
ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม AB โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ
วันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30-16.30 น.
เลขบัตรประชาชน : ระบุเลขบัตรประชุาชน 13 หลัก
คำนำหน้า : อื่น ๆ โปรดระบุ
ชื่อ :
สกุล :
ประเภทหน่วยงาน :
ชื่อหน่วยงาน :
ประเภทสินค้า :
ประเภทบริการ :
ตำแหน่ง :
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
จังหวัด :
เข้าพักโรงแรม :
ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 และจะมีผลบังคับใช้ภายใน 1 ปีนับจากวันประกาศ
ดังนั้นกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศมีความจำเป็นต้องขอความยินยอมจากท่านในการอนุญาตให้จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
เพื่อกรมฯ สามารถนำไปเป็นข้อมูลในการเชิญท่านเข้าร่วมงานโครงการ/กิจกรรม/งานสัมมนาของกรมฯ ในครั้งต่อไป
และจัดส่งข้อมูลด้านเศรษฐกิจการค้า เขตการค้าเสรี ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อท่าน
อนุญาต ไม่อนุญาต